eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.275

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 204
Nummer: 275


<-Forrige . Indhold . Næste->

275.

19 Juni 1639.

Fremmede Folk skal meldes hos Magistraten.

Christian 4 giøre alle witterligtt, att efftersom wi komme vdi forfaring, huorledis attskillige slags folck saa well som her vdi rigerne fødde fremmede nationer sig skall hid till wor kiøbsted Kiøbenhaffn begiffue och her leyer kammerser, kielderen, loffte och anden huswerelse, huor de kand haffue deris tillhold, och dett icke vdi dett ringiste att skall for øffrigheden her vdi byen angiffue, da paa det der kand widis huad slags folck sig her vdi byen opholder, wille wi hermed alffworligen och strengeligen haffue befalet, saa och hermed alworligen och strengelligen befaler alle jndbyggere her vdi byen, saa well wore egne tienere eller borgere, att ingen maa leye kamersen, kieldern, loffter eller huad huswerelse till nogen, med mindre de haffue borgemestere och raad her vdi byen deris bewilling och samtøcke her sammestedtz sig att maa nedersette och opholde, och skall en huer, saa well woris egne tienere och borgere, were forpligt sin rodemester, som for dette werck bliffuer forordnet, att giffue tillkiende huad personer hand hos sig haffuer, naar rodemestern det er begierendis. Vnderstaar sig nogen slig folck vden borgemester och raads willie och sambtycke att indtage, da skulle de haffue forbrutt till de fattige husarme tre aars husleye aff huis boder de vdi saa maader vlouglig bortleyet haffuer, och skulle slig folck, som vdi saa maader vden borgemester och raads willie ere hid indkomne, aff byen forwisis. Bydendis och befalendis borgemesterne och raad etc. Giffuet Hafniæ 19 junij 1639.

Sæl. Registre XX. 149-50.

III s.204

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 29 20:46:55 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top