eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.274

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 202-203
Nummer: 274


<-Forrige . Indhold . Næste->

274.

19 Juni 1639.

Forholdet mellem Lensmanden og Slotsfogden fastsættes.

1. Ligger och skytter haffuer baade slotzhern och slotzfogden att commendere till Kongelig Mayestets tieniste, slotzherrn setter portenern, som dend slotzloug och øffuerste commando haffuer och slottet er befalet och betroet.

2. For taarnet raader baade slotzherrn och slotzfogden, dog haffuer slotzfogden particular opsigt offuer taarnet och med taarengiemmerne, dog med stattholders widskaff af och i, slotzherrens

III s.202

fanger och de, hand will lade sette, setter hand och lader vd effter slotzherrens befaling.

3. Birckebønderne ere vnder slotzfogden, som dennom bruger till attskillige forrettning, som en till hielp baade paa platzen att holde rene, kaalhaffuerne att pløye och j stalden, naar høe indføris, och ellers som de bequemmelig kunde affsted komme; hand pleyer att opberge deris sagefald, dog att hand sig dermed forholder, att bønderne icke worder øde.

4. Ladegaarden och huis j ladegaarden indføris aff wangerne, item kongens weye och huse bestiller och forestaar lensmanden, som den der lader dennom arbede, høste och forferdige; mercker slotzfogden v-raad, ware slotzherren ad och de dennom wedlige bør att holde och haffue och sielff som en slotzfoget vnder slotzherren indseende med deris forhold.

5. Slotzpladtzen inden och vden raader slotzherren for som en slotzherre, och slotzfogden haffuer opsigt dermed som en slotzfoget, huilcken aff dennom finder noget vtilbørligt der att begaais, remederer dett, och slotzfogden jligemaader och fornemlig j slotzherrens absentz.

6. Kongelig Mayestets arbedsheste och postheste raader slotzfogden for och haffuer indseende, att de till intett andet brugis end kongens arbed och som wedbør, saa och att høe och haffre der allene brugis och medgaar, som det er beskicket till, och med sparsomhed.

7. De wange, som allene till høe brugis, dennom lader slotzherren høste, holder bønderne till at lucke gierder och sognefogden j tide att møde med bønderne och følgis till och fra med wognene; derforuden er och slotzfogden der hos och bestiller med samme høe aufl tillige, dett och lader huer aar wed ligger och sognefogderne telle [huor] mange paa slottett och j haffuen leffueris, och indseende haffuer att intet forekommes eller andenstedtz j byen forparteris, och det som indkommnr raadsommelligt føris, och holder paa alt dette rigtig bog; slosherren bør att telle høeles, der lesis och huort de leffueris, naar de indført ere, siden raader slotzfogden allene huorledis dett vdføris, dog att slotzherren sin aarlig sedwaanlig genandt aff høe at følge.

8. Skall slotzfogden allene haffue nøgelen till Kongelig Mayestets egne gemacker och ingen anden. Actum Kiøbenhaffn den 19 junij 1639.

Sæl. Registre XX. 148-49.

III s.203

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 29 20:35:05 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top