eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.273

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 201-202
Nummer: 273


<-Forrige . Indhold . Næste->

273.

18 Juni 1639.

Samuel Meier beskikket til Hofapotheker.

Christian 4 antager och bestiller os elskelige Samuel Meier her effter att skall lade sig bruge for en hoffapothecker och vdi samme sin bestilling och kunst lade sig finde willig och flittig och ellers vdi

III s.201

alle maader were os och wore riger och lande huld och troe, wortt gaffn och beste vdi alle maader wide at ramme, wor skade och forderff aff sin yderste formuffue och forstand hindre och affwende, och skall hand were forpligt altid med des tillhørende bancket, sucker och vrter, som tillforn brugeligt haffuer weret, med paa woris reise och winterquarter att holde och sielff medfølge, naar wi dett naadigst begiere; skall hand och were forpligt alt huis medicin och andet, som hans kunst wedkommer och hannom bliffuer befalet att præparere och ferdig giøre, med allerstørste flid och omsorg tilberede, saa att ingen formedelst hans vflittighed skulle komme for kortt, och ellers sig vdi alle maader som en tro, oprigtig apothecker forholde, och skall hand were forpligt aarligen huer halff aar att giøre os rede och regnskaff paa wortt rentekammer for huis confect, spitzerie och medicin och andet, som hans kunst wedkommer, huad det neffnis kand, som hand till sig anammet haffuer och j gien vdgiffuet, dog skall hand sielff ingen kiøb med nogen maa slutte, medens dett skall wore rentemestere giøre; hand skall och alt huis som till woris behoff bliffuer forskreffuit eller indkiøfft paa seer steder, som hannom skall indrømmis eller er indrømmit, vdi forwaring vnder hans egen los och lyckelse henlegge och icke lade dett komme vdi hans hus jblant hans; for saadan hans vnderdanigste opwartning och tieniste haffue wi naadigst bewilget hannom att wille lade giffue to hundrede rixdaler in specie och tuende sedwonlige hoffkledninger, saa och tolff corant daler kostpenge monatligen paa sig sielff och en dreng, och skall samme hans bestilling saa och besolding begynde och angaa fra den 14 maij sidst forleden och endis aarsdagen nest effter och siden aar fra aar forfølgis, jmeden och ald den stund wi ere tillsinds hannom vdi samme wor tieniste och bestilling att beholde. Bedendis och biudendis etc. Giffuet paa wortt slott Kiøbenhaffn den 18 junij 1639.

Sæl. Registre XX. 144-45.

III s.202

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 29 20:13:21 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top