eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.271

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 200-201
Nummer: 271


<-Forrige . Indhold . Næste->

271.

16 Juni 1639.

Johan Funck beskikkes som Tilsynsmand ved Rosenborg.

Christian 4 antager och tillbetror nerwerende Johann Funck att skall tage ware vdi woris haffue vden for wor kjøbsted Kiøbenhaffn, huor hand skall haffue flittig agt paa huset, och att intett aff, den deel derudinden bliffuer fornyet(!), hand skall och haffue act paa att vrtegaardsmanden med hans selskaff giører dend deell de bør att giøre, och att intett kommer paa de steder, som dett icke bør, jligemaader naar der effter woris naadis(!) befaling noget skall byggis, skall forskreffne Johan Funck ochsaa giffue agt paa att kalck, stehen och tømmer anwendis der till dett bliffuer forordned; hand skall och aldelis intet lade komme vdaff dammene, slotzgraffuene saa och hosliggende søer, vden hand der paa woris naadigste befaling bekommer; hand maa och ingen stede gang vdi haffuen, som vdinden icke haffuer att bestille, och naar nogen vdi woris naadigste frawerelse vdi haffuen skall indladis, skall hand derom bespørge sig hos os elskelige her Christian Friis till Kragerup, ridder, wor troe mand, raad, cantzeler och befalingsmand vdi S. Knuds och Munckeleff closter; disligeste skall forskreffne Johan Funck icke tillstede vrtegaardsmanden, apotheckerne eller distelleren att holde nogen loug eller samkuemb j deris losement eller om(!) nogen om natter tide att herberge eller tillstede dennom nogen j haffuen att indfordre; sitt losemente och woning skall hand haffue paa de steder hans formand for hannom hafft haffuer, huor hand jligemaade aldelis ingen herberge eller nogen gesterie, ølsall eller anden sligt maa holde; forskreffne Johan Funck skall aarligen holde regenskaff med vrtegaardsmendene, hvor mange vngetræer de haffuer satt och podet j forskreffne wor haffue om aaret, saa och

III s.200

huormange rosentræer och andet sligt de haffue i forraad, som vde i haffuen kand brugis och forsettis; huis fruckt och andet, som aff forskreffne haffue selgis, derfore skall hand giøre os rede och regenskaff; jligemaader skall hand aarligen leffuere fortegnelse fra sig paa huis suer och grøn kaal, augurcker och andet sligt aff haffuen vdi forrad kunde were; endelligen skall hand agt paa giffue, att de folck, som effter tidsens leylighed till haffuens røcht bliffuer forordnit, icke skulle till anden arbede bliffue brugt, och ellers i alle andre maader wide, søge och ramme woris gaffn och beste, som dett sig bør en tro och flittig tienere, och haffuer wi naadigst bewilget forskreffne Johan Funck for samme sin tieniste aarligen vdaff wortt rentekammer att skulle giffuis jt hundrede corant daler till sin aarsløn och elffue corant daler till kostpenge om maaneden paa sig sielff anden, saa och foeder och maal paa en hest, huilcken forskreffne aarsløn och kostpenge skall begynde och angaa den 27 martii sidst forleden och endis aarsdagen dernest efftør och siden forfølges, saa lenge hand her vdi samme wor tieniste forbliffuer. Bydendis och befalendis etc. Giffuet Hafniæ den 16 junij 1639.

Sæl. Registre XX. 140.

III s.201

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 29 20:04:04 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top