eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.270

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 199-200
Nummer: 270


<-Forrige . Indhold . Næste->

270.

11 Juni 1639.

Privilegier for Kristianshavn. Jfr. I. Nr. 452.

Christian 4 bewilger woris kiøbstad Christianshaffns jndwonere foruden de allerede dennom giffne privilegier dise effterskreffne, nemlich for dett første mue och skulle de, deris arffuinger och effterkommere alleene nyde alle de haffner, de enten allerrede graffuet eller hereffter for deris fortow paa deris egen bekostning graffuendis worder, med alld huis profit de deraff kunde haffue, alleniste woris winterleyis penge aff skibe, saawit wi aff Kiøbenhaffns byes egne haffner sedwaanligen opberger, os forbeholden; dernest maa och huer for sit fortow giøre sig canalen, som løber igennem byen, indtill mittstrømmen saa nyttig som hand best kand, och derimod were forpligt samme canal med bulwerck och huis dertill bør att holde (saa wit en huer der aff for sin grund tilkommer) wed lige som wedbør; for dett tredie skulle de och maa andtage alle de fremmede folck, som aff andre nationer did indkommer och begierer sig att nedersette, dog at ingen der indtagis, som er aff nogen fremmede religion och forargelse j menigheden derudoffuer foraarsager; for dett fierde skall ingen handwercksmand med nogen skraa eller laugrett besuergis effter denne dag j nogen maader; for det femte skulle de ey heller were forpligt woldene, portene, graffue eller broer (effterdi wi sielff for broerne penge aff Amager land opberger) at holde wed lige, eller noget dett ringeste aff dett som till befestningen hører, indtill byen saaledis tiltager, att den saadan bekostning kand vdstaa, huilcket j fremtiden wed de till aff os forordnede commissarier skall erfaris och kiendis och wed magt holdet offuerleffueris, dog broerne som forskreffuit vndertagne, som wi sielff opberger penge fore; for tiett siette mue och ey heller bagerne i wor kiøbsted Kiøbenhaffn selge brød j forskreffne wor kiøbsted Christianshaffn, ey mue heller Chri-

III s.199

stianshaffns selge brød i Kiøbenhaffn, efter woris derom vdgangen befaling; for det siuffuende skulle borgemesterne, raadmend och byfoget der j byen j alle forsamlinger sidde och gaa nest effter dennom j vor kiøbsted Kiøbenhaffn, borgemesterne nest effter Kiøbenhaffns borgemesterne, raadmendne nest effter Kiøbenhaffns raadmendne och byfogden nest effter Kiøbenhaffns byfoged, och saa fremdelis; for det sidste skulle och det ferske wand j byen altid aff os holdis wedlige, dog huo aff dem formuffue haffuer och gaard och grund eyer och dett bruger, giffuer derfore effter forige derom giorte ordinantze eller fremdelis giort worder, saa dett kand were lidelligt och tolligt paa alle sider. Forbydendis etc. Hafniæ den 11 junij anno 1639.

Sæl. Registre 137-38.

III s.200

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 28 20:49:58 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top