eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.255

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 191-192
Nummer: 255


<-Forrige . Indhold . Næste->

255.

11 Maj 1639.

Visitatser paa Apothekerne befales.

Christianus quartus giøre alle witterligtt, att efftersom wi naadigst forfare adskillige v-ordning paa apoteckerne vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn att forløbe, da paa det saadant maa affskaffis och vdi tide forekommis, wille wi wor archiatro, naar hand tillstede er, professoribus och medicis Hafniensibus, de som nu ere eller her effter kommende worder, naadigst paalagd och befalet haffue apotheckerne der samme sted aarligen tuende gang att besøge, der med høyeste flid forfare och fornemme, om de med gode och ferske ware aff alle slags saa ere forsiunede, som gode och welbestelte apotecker med rette bør att were, saa och flittig haffue opsigt att de med betaling ere lidelige och att de rette sig effter den taxt enten giort er eller paa de tider, de apotheckerne besøge, giørende worder, anseende att den bekostning, som till wogns fra Hamborg paa Lybeck eller fra Lybeck eller Holland hid ad, sampt asseurance paa huer centener att føre, icke saa stor er, att det vdi samme persiller meget kand bedrage, huilcken prisens forandring vnder forneffnte medicorum haand och segel, saa offte fornøden giøris, och till effterrettning vdi universitetz forwaring indleggis; dersom end och nogen brøst och mangel paa noget forbemelt findis, da skulle de medici, som apotheckerne besøge, saadant vdi wortt cantzelie indlegge, och skulle forneffnte medici forfatte en æd, som de apotheckerne och apotheckersuennene skulle foreholde och dennom alworligen formane, at de sig effter forneffnte forelagde æd aff yderste och mugligste wider att rette. Och skulle de vdi forskreffne æd, som apoteckerne forholdis, foruden andet indføre, att de alle composita oprigtelig skulle berede med rette ingredientibus och icke de, som wed tillsatt ere forfuskett och multiplicerede, selge, och naar nogen medicus noget præscriberer och der jblant findis species eller composita, som de icke haffuer, da skall de icke mue tage andet i dets sted eller succedaneum, meden

III s.191

det medico tillkiende giffue, att hand kand forordne huad som j det sted bequemligst kand brugis, huor effter de sig endelig haffuer att rette, ladendis dett ingenlunde. Hafniæ den 11 maji anno 1639.

Sæl. Registre XX. 78-79.

III s.192

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 27 20:43:36 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top