eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.251

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 189-190
Nummer: 251


<-Forrige . Indhold . Næste->

251.

20 April 1639.

Skøde paa en Grund udenfor Vesterport (Matrikelnumer 3 og noget af 4).

Christianus quartus giøre alle witterligtt, att efftersom affgangne Abraham Delahey, woris forige wolmester vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, effter woris naadigste befaling haffuer vdwist os elskelig Hans Mandixen, borger j wor kiøbsted Kiøbenhafnn, en platz vden Westerport thill et bygningsted och haffue effter hans vdgiffne breffs wider formelding: Kiendis ieg Abrahamb Delahey, Kongelig Mayestets woldmester och jndwoner vdi Kiøbenhaffn, att ieg paa Kongl. May., min allernaadigste herres, och effter her cantzelers befaling haffuer vdwist erlig och welagt mand Hans Mandixen en platz vden Westerport till et byggested och haffue, som er udi lengden 15 roder och streker sig vdi breden fra den nye wey, Hans Mayestet naadigst will lade fundere, och offuer till den allefare wey, som nu bruges, och langs vd med den tuer wey, som skall gaa fra den nye wey och [til] den

III s.189

gamle wey, och findes paa samme platz tuende weyermøller, som staar Hans Mandixen till forhindring, saa wel som paa tuer weyen, huilke møller Hans Mayestet haffuer befalet med de andre møller att skulle endeligen forfløttes, och att dette saa j sandhed er bekiender ieg med egen hand vnderskreffuen. Actum Kiøbenhaffn den 13 maij anno 1634. Abraham Delahey, egen handt. Huilken vdwisning forskrefne Hans Mandixen vnderdanigst er begierendes wi naadigst confirmere och stadfeste, saa och hermed confirmerer och stadfester forskrefne affgangne Abraham Delahey hans vdwisning vdi alle sine ord och puncter, efftersom forskreffuet staar, disligeste haffuer wi och naadigst bewilget hannom, at hand strax maa lade forferdige sit plankewerk. Thi forbyde wi alle och en huer etc. Giffuit Hafniæ den 20 aprilis anno 1639.

Sæl. Registre XX. 69-70.

III s.190

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 27 20:29:22 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top