eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.243

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 185
Nummer: 243


<-Forrige . Indhold . Næste->

243.

7 Juni 1638.

Dr. Sperling skal selv levere Lægemidler til Børnehuset og udnævnes til kgl. Botanicus.

Christian 4 contraherer »med os elskelig dr. Otte Sperling, forordnede medico vdi Børnehusett vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, att skall selff hereffter forskaffue goede, dyctige och vstraffelige medicamenter, som kand fornøden giøres till børnenes cuur sammestedtz, saa vell som goed salve, som dend forordnede badsker vdi forskrefne Børnehusett till plaster skall forbruge, huorfore vij aarligen naadigst haffuer tilsagtt hannom 1000 spdlr., som hannom aarligen aff voris renttecammer till goede rede skall erlegges, och skall samme contractt begynde och angaae fra Philippi Jacobi dag sist forleden och siden aarligen continueris imeden och ald dend stund samme voris contract ved mactt staaer. Derforuden haffuer vij naadigst bestillett hannom att skall vere voris botanicus och haffue flittig indseende med hauffen ved vor kiøbsted Kiøbenhaffn och tilholde vrtegaardsmanden, att hand sig beflitter att haffue alle de simplicia som groer, dog i vore lande, huorfore vij hannom haffuer aarligen tilsagtt 200 rixdaler in specie, huilchen besolding och skall angae fra Philippi Jacobi dag sist forleden och siden aarligen continueris, saalenge hand samme bestilling forestaaer, sammeledis er hannom aarligen tilsagtt 200 rixdaler for att vere medicus vdi forskrefne Børnehusett, huilche forskrefne 200 rixdaler skall angaae fra dend tiid hand vdi samme bestillinger indtraed, och siden aarligen fortt indtill saa lenge vij anderledis der om tilsigendis vorder. Thi bede vij och byde vore renttemestere« etc. Glychstadt dend 7 junij anno 1638.

Sæl. Registre XX. 20. Den første Del af Brevet er ogsaa udstædt 27 Marts. (Smstds. XX. 7.) Jfr. Suhms Nye Samlinger III. 213-15.

III s.185

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 27 19:33:52 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top