eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.242

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 182-184
Nummer: 242


<-Forrige . Indhold . Næste->

242.

22 Marts 1638.

Klavs Ravn beskikkes til Byfoged.

Christian 4 betroer och tilskicher os elskelige Chlaus Rauffn, borger vdi Kiøbenhaffn, att vere byfogett her sammestedtz, och haffuer hand loffuett och tilsagtt att ville och skall vere os och cronen huld och troe, vor och rigens gaffn och beste vide och ramme, skade och forderff hindre och affvende och sig vdi samme tieniste och befalningh troligen och flitteligen forholde, och forhielpe huer mand till loug och rett, som hannom hender for att komme, och skall hand haffue flittig tilsiun wdi alle vore sager, som forefalder her vdi byen, att dee iche vnderslaes eller forhindres, och huis sager som falder och skeer her vdi byen om mandrab, slaxmaall, vitterlig gield, tiuffuerij, skendtzord eller huad dett vere kand, vdi huilche os kand tilfalde nogen sagfald och rettighed, dennom skall hand forhøre vdi rette paa byetingett med byeskemner och med tingmendene, och forhielpe saa vell dend eene partt som dend anden till dend deell, som rett er, och der med haffue indseende hos att vij bekomme huis sagefald och rettighed, som der aff bør. Dersom och hannom kommer nogen sager fore, som ere tuilraadige att dømme vdi, eller och saa

III s.182

victige, att hand iche allene trøster sig till der paa att kunde ordeele och dømme, daa maa hand begiere aff borgemester och raad her sammestedtz, att de effter recessen dømmer med hannom vdi de sager, som dee bør att giøre, huor vdi de iche heller bør at veigre dennom, och skall hand iche heller nogen sager afftinge paa vore vegne, vden saa er, att en aff byens kiemnere er der hos tilstede, att byen vdi lige maader bekommer sin anpartt der aff och altingest ganger ligeligen och rett till vden mistanche; hand skall och iche heller steffne nogen sag for sig vdi hans hus att forhøre, entten liden eller stor, mens alle sager skulle forhøris till byetingett huer mandag, eller for borgemester och raad paa raadhusett, om sagerne ere vigtige, att hand iche kand dømme der paa; hand skall iche heller vere mectig att efftergiffue nogen sager, i huor ringe dee kunde vere, vden dett skeer med dieris vilge, som anklager, och att vij och byen bekommer huer dieris rettighed der aff, och skall hand holde rigtig och clar tingbog, huor vdi alle sager skulle klarligen indtegnes med ald omstendighed, saa vitt som behoff giøres, och samme tingbog skall hand aarligen lade indlegge paa raadhusett i borgemesteris och byens forvahring, och naar nogen mandrab skier her vdi byen, daa skall hand giøre sin yderste och største flid der till, att mandraberen kand bliffue greben och iche for hans forsømmelse skyld borttkommer; hand skall och lade tilholde vnderfogden her vdi byen att haffue goed tilsiun med att borgerne holder gaderne och strederne reene her vdi byen, saa och selff haffue indseende der med, och huilche som der vdi findes mottvillige och iche ville holle gaderne reene for dieris dørre, dennom skall hand tiltale for dieris faldtzmall, dett ochsaa aff dennom endeligen oppeberge och ingenlunde efftergiffue, och effterdi vij forfare, att fast alle vegne her vdi byen ere gaderne och steenbroerne meget vjeffne, saa att paa dend eene side er dett høytt och paa dend anden side er dett laugtt, sommestedtz ochsaa en steen eller fleere liggendes offuer huer andre, att mand med stor besuerlighed maa fare der offuer, vndertiden ochsaa vogne synderbrydes, naar dend eene møder dend anden och maa vige huerandre vdi saadanne vjeffne veye, daa skall och der med ved sig selff och vnderfogden haffue flittig och alvorlig indseende, att huor saadanne vjeffne steenbroer findes paa gaderne her vdi byen, skall hand tilsige och tilholde dennom, som gaderne tilhører, for huis dørre och huor saadan brøst findes, att de dett lader hielpe och anderledis brolegge, och der om dennom en vijs tid forlegge, och dersom de der imod findes offuerhørige och iche inden forstillede tider lader brolegge for dieris

III s.183

appartt och gaarde, daa skall hand dennom tiltale derfore indtill dee retter for dennom och lader steen legge for dieris grunde, som dett bør att vere; der som dett och er for nogen aff adelens gaarde, som saadan brøst findes, daa skall hand vdi lige maader der om tilsige dennom, vdi gaardene ere boendes, att de aff husleyen dett lader hielpe eller dieris herskab der om lade advare inden visse tid, och dersom der daa iche findes tilbørlige raad der ved inden forlagtt dag, daa skall hand paa vore och byens vegne lade dett bekoste och anderledis brolegge och arrestere och anamme aff husleyen saa megett, som dett kommer att koste, paa dett att jo endelig her vdi byen bliffue gode och jeffne gader och steenbroer, saa menige mand vden saadan besuerlighed, som vdi saa maader findes, fremkommer. Vnderfogden skall och vere en skichelig mand, som kand vere dyctig till at dømme vdi de sager, byfogden bør att dømme vdi, naar maaskee byfogden er entten ved suaghed eller vdi andre loulige tilfald paa voris vegne forhindrett, huilchett vij naadigst her effter ville saaledis haffue holdett. Skall och forskrefne Claus Rauffn vere plictig aarligen att giøre os rede och regenskab for ald huis pendinge, faldsmaall eller andett, som hand paa vore vegne opbergendes eller vdgiffuendes vorder och vdi alle maader vere villig och flittig att lade sig bruge vdi vor bestillinger vdi byen, huor och naar hand tilsiges, och skall hand aldelis ingen vogen vdstaae eller nogen der med beførdre, vndertagen dennom, som haffuer vor pasbord eller ochsaa att hand der paa bekommer voris stadtholders befalningh, eller nogen dieris, som paa vore vegne vdi saamader haffuer befalning her vdi Kiøbenhaffn, och haffuer vij for saadanne hans vnderdaanigst tro tieniste naadigst bevilgett att ville lade giffue hannom aarligen till løn och vnderholningh firesindtztiuffue gamble dlr. och en sedvanlig hoffkledningh, huilchen løn och hoffkledning hand aff huis penge, sagefald eller andett, hand paa vore vegne her aff byen oppeberger, skall anamme, och der som dett iche kand tilreche, da skall hand anamme samme løn och hoffkledning her aff vortt renttecammer; sammeledis maa och skall hand der for vden bekomme och lade opberge qvitt och fri vden affgifftt vor och cronens anpartt aff korntienden aff Smørum sogen. Och skall forskrefne besolding, hoffkledningh, saa och tienden begynde och angaae fra dend 10 februarij sist forleden, huilchen besoldingh och tiende hand skall nyde och beholde imeden och ald dend stund hand er vdi samme bestallung eller vij anderledis der om tilsigendes vorder, bedendes och bydendes etc. Haffniæ dend 22 martij anno 1638. Vnder vortt zignett.

Sæl. Registre XX. 5-7.

III s.184

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 27 19:32:18 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top