eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.241

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 182
Nummer: 241


<-Forrige . Indhold . Næste->

241.

28 Maj 1637.

Albrecht Itzen fritages for Byens Bestillinger.

Christianus quartus giøre alle witterligtt, att efftersom Albrett Itzen, kremmere, borgere vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdanigst till os haffuer suppliceret, vi naadigst ville bevilge hannom at vere fri for alle byens bestillinger, naar de hannom kand tilkomme, effterdi hand er en fremmed vdlendiske och er dett danske sproch iche mectig, ey heller forstaaer sig nogett paa loug och rett, erbydendes sig dog alligevell att ville giffue aarlig skatt och vdstaae ald anden byens tynge, som andre borgere giøre. Daa effterdi hand sproget iche er mectig och ey forstaar sig paa loug och rett, haffuer vij naadigst bevilgett och tilladt och nu med dette vortt obne breff bevilger och tillader, att forneffnte Albrett Itzen, kremere, maa vere fri och forskaanett for alle byes bestillinger indtill vij anderledis tilsigendes vorder. Dog skall hand vdgiffue skatt och eller vdstaa anden borgelig tynge, ligesom de andre, och skall hand (naar nogen byens bestilling hannom tilkommer) udgiffue till byen en billig penge, efftersom borgemestere och raad billig och rett kand eracte, och siden iche videre besuerges. Forbydendes etc. Hafniæ dend 28 maij 1637.

Sæl. Registre XIX. 511.

III s.182

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 26 20:07:30 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top