eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.238

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 180-181
Nummer: 238


<-Forrige . Indhold . Næste->

238.

27 Maj 1637.

Indførsel af Sværdfegerarbejde forbydes.

Christianus quartus giøre alle witterligtt, att efftersom samptlig suertfegerne her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn vnderdanigst os haffuer ladett tilkiende giffue, huorledis dennom stor indpas och nehrings affbrech paa deris handtverch skall skee, vdi dett fremmede fra de steder vdi Østersøen liggendes hid indkommer och paa Børsen saa

III s.180

vell som vdi andre huse selger och falholder deris arbeide, som iche skall vere saa gott och forsuarligtt som dett sig bør, saa mange deroffuer bliffuer bedragen och dermed deris nehring affskerer och betager, vnderdanigst begierendes, vij naadigst sligtt ville lade os vere angelegen, paa dett dee fattige skatteborgere paa deris nehring ved slig indpas ey skulle sueches. Daa paa dett saadantt kand forekommes ville vij naadigst forbuddett haffue, saa och hermed forbyde alle och enhuer vdlendiske fra dee steder vdi Østersøen sig att vnderstaa nogett suerttfeger arbeide her paa Børsen eller vdi byen att falholde, vdselge eller selge lade, vnder varernes fortabelse de haffuer med att fare, dog her med iche meentt huis suerttfegerarbeide, som hid vdi rigett indskiches fra Engelland, Franchrig eller Holland och paa Børsen falholdes, naar hehredage skeer, och skall suerttfegerne her vdi byen derimod vere forplictt att selge deris vaare for billig kiøb; saa frembtt dett befindes anderledis, skall dette vortt breff vere igien kaldett, huor effter alle och enhuer sig haffuer att rette och forholde. Hafniæ 27 maij 1637.

Sæl. Registre XIX. 510.

III s.181

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 26 19:08:00 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top