eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.236

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 178-179
Nummer: 236


<-Forrige . Indhold . Næste->

236.

19 Maj 1637.

Privilegium for Deltagerne i Indledningen af Vand fra Emdrup Sø.

Christianus quartus giøre alle witterligtt, att efftersom nogle aff voris Danmarches riges raad och adelskab samptt en deell borgerskab vdi S. Nicolai och Helliggeistes sogne her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn vnderdanigst for os haffuer ladett andrage, huorledis dee med voer naadigste bevilning och samtyche haffuer paa deris egen bekostning ladett med render till huer sin gaard och residentz dett ferske vand fra Emedrup søe hid indlede, efftersom mangell paa vand ey er den ringeste brech her sammestedtz findes, och her paa effterskreffne privilegier naadigst med att forlehnis och privilegeris paa dett allerunderdaanigst aff os haffuer verett begierendes, daa haffuer vij aff vor synderlig gunst och naade vntt, bevilgett och tillatt och nu med dette vortt obne breff vnder, bevilger och tillader dennom disse effterfølgende privilegier. Først skulle de maa fri och vbehindrett lade legge renderne fra forneffnte Emmedrup søe langs med voris agevey, dog veyen i sig selff vrørtt och vden all skade, och igiennom volden ved Østerportt och siden langs gaderne, huor samme render er fornøden att henleggis, och efftersom samme residentzer och gaarde, huor samme vand nu heden skall leggis, befindes sig tresindtztiuge i tallitt, huorfore huer sin indvohner och eyermand for sig allene bekostningen vdstaar, saa haffuer vij naadigst samtøctt oc bevilgett, att bemelte residentzer och gaarde maa for dem och deris effterkommere, som samme gaarde nu eyer och haffuer eller her effter eyendes och haffuendes vorder, samme vand nyde, bruge och beholde til ewindelig fri eyendom, och aldrig fra samme steder att tagis eller

III s.178

till nogen anden brug forvendes, dog om nogen i fremtiden samme vand vahr begierendes, att daa endeligen skall skee med samptlige eyermends vilge och samtyche och daa att giffue til samme verchis vnderholding och fremtorff aff en huer dett er begierendes dobbeltt saa megett som en huer for sig for dee general render att legge nu vdgiffuer och betaler, och dee selff der foruden att lade bekoste vandett fra dend gemeene rende, som ligger i gaden, huor fra de dett med alle interesserede deris vilge best och beqvemmeligst kand bekomme. Skall ey heller borgemester och raad eller Kiøbenhaffns bye eller nogen anden haffue noget med samme vand eller verch at bestille, megett mindre dem med samme vand eller verch vdi nogen maade forhindre entten med affgifft for gaderne att bryde eller nogen anden paaleg eller forhindring, som nu eller hereffter kunde paaleggis eller optenches, mens dett att vere och bliffue forneffnte consorters och deris effterkommere fri och vbehindrett vdi alle maader, anseendes att huis som vdi byen opbrydes, skall vden ald bysens skade eller omkostning bliffue brolagtt och forferdigett igien, som dett sig bøer, och om dett sig saa kunde hende och tildrage, att vandett i Emmedrup søe formindskes, saa renderne af dend aarsag kunde fattes vand, daa skall dee strax vden nogen forhindring fritt bekomme vand aff Vttersleff søe och Gientoffte søe, effterdi vij naadigst ved lensmanden och fiskemestern om samme leylighed haffuer ladett forfare dett vden nogen skade att kunde skee. Huis sig och skulle hende forneffnte søe for fiskeriett eller anden synderlig fornøden aarsage skyld att afflade, daa skall dog fiskemesteren iche vere bemectigett dett att foretage vden voris sær befalning, och skall de saa nogen tid tilforn derom forvittiges, paa dett en huer med forraad aff vand imedlertid att bruge sig kand forsørge. Thi forbyde vi vore fogder etc. Haffniæ den 19 maij 1637.

Sæl. Registre XIX. 500-501.

III s.179

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 25 21:54:39 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top