eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.235

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 177-178
Nummer: 235


<-Forrige . Indhold . Næste->

235.

16 Maj 1637.

Privilegium paa Handel paa Østasien.

Christian 4 tillader »Hans Trægaard med sine participanter och deris arffuinger allene och for alle andre vore rigers jndbyggere vden dett ostindiske compagnie allene, paa huis vegne denne handell skall forstaais att driffues, paa Hans Trægaards och hans participanters gevinst och forlis allene paa sex eller syff nestfølgende aars tid att maa fare och negotiere paa China, Japan, Schiam och dis omliggende platzer, som morer, hedninger och andre europische nationer freqventerer, jligemade haffuer wij naadigst bevilgett forneffnte Hans Trægard med sine participanter, att dee vdi forbemelte tids spatio med skib och indladende capital och vare, som her vdi vore riger, saa vell som andenstedtz vden rigerne till samme reyses fornødenhed indkiøbes maa, toldfri och vbehindrett jnd och vdpassere, huor imod dee vnderdaanigst skall vere forplictt till os och cronen

III s.177

aff alle hid hiemkommende chinesche, jappansche och schiamske vaare, som herfra igien vdskibes, en billig och tilbørlig told att giffue, och ville vi dennom naadigst lade med giffue vore passer och obne breffue och dennom hos alle och en huer for ald offuervold vdi forsuar tage, saa vitt vij vore vndersotter plictig ere; skall dee och, naar forneffnte tid forløben er (om Gud allermectigste disimidler tid vill giffue lyche och velsignelse) samme handell till os och dett ostindiske compagnie offuerdrage och derhos alle nødvendige skrifter och erclerunger till effterrettning vnderdanigst offuerleffuere, saa frembtt vij dennom dett iche lenger end forskreffuit staar naadigst ville bevilge. Huoreffter forskreffne Hans Trægaard med sine participanter sig vnderdanigste skall haffue att rette. Haffniæ den 16 maij anno 1637.

Sæl. Registre XIX. 497.

III s.178

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man nov 25 21:48:12 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top