eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.218

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 169
Nummer: 218


<-Forrige . Indhold . Næste->

218.

27 Okt. 1636.

Forpligtelse til at udrede Afgiften af Børsen.

Kiendes wij effterskreffne Simen Surbech, borgemester vdi Kiøbenhaffn, Werner Cloumand, Peitter Musfeltt och Johan Wurst, borgere her sammestedtz, att efftersom den stormectige, høybaarne første och hehre her Christian dend fierde, Danmarches, Norges, Wendes och Gottes konningh etc., woris allernaadigste hehre och konningh, haffuer naadigst foruntt och bevilgett meenige kiøbmend och kremere her vdi byen Christianshaffn Bøersen her for slottett, efftersom Hans May. breff, hand dennom giffuett haffuer, wiidere wdviiser, och forskreffne kiøbmend och kremere haffuer loffuett att giffue høybemelte Kongelig Mayestet aff forskreffne Børs aarligen wdi trei aar to tusinde specie daler, ett tusind daler huer halff aar, och dett første tusind daler til Paaske først kommendes 1637, och siden fremdelis huer halff aar ett tusind daler in specie, daa loffuer och tilforplicter wij os en for alle och alle for en paa meenige kiøbmends och kremeres wegne her sammestedtz att forneffnte penge aarligen wdi rette tijd paa Hans Mayestets renttecammer skall bliffue erlagtt, och heller bliffue effterkommett, huis Hans Mayestets breff dennom tilholder; dedtz til widnesbyrd och bedre forsichring, att dette forskreffne holdes och effterkommes skall, haffuer wij voris signeter her neden vnder trøctt och med egen hender vnderskreffuett. Actum Kiøbenhaffn dend 27 octobris anno 1636.

Sæl. Registre XIX. 451-52.

III s.169

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 24 21:14:21 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top