eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.205

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 162-163
Nummer: 205


<-Forrige . Indhold . Næste->

205.

23 Maj 1636.

Beskikkelse for en Bestyrer af Grynmøllen.

Christianus quartus giøre alle witterligtt, att wij naadigst haffuer ladett accorderet med Jacob Bastian Lodt, boendes vden Østerportt her for wor kiøbsted Kiøbenhaffn, om Grynmøllen ved voris Provianthuus her sammestedtz och dett i effterfølgendes maade. Først skall samme Grynmølle med ald sitt tilhørendes redskab hannomb offuer andtuordes, sampt firre arbedtzheste med tilbehørendes tøig, paa huilchen mølle hand aarligen (til saa lenge vi anderledis derom tilsigendes vorder) skall maale saa mange gryn som till Provianthusett fornøden giøres, nemblig om vggen att levere till voris proviant skriffuer i dett allerringeste firre och tiuffue tønder med woris egen maaletønde sammestedtz, och skall hannomb til huer tønde gryn leffueres halffiortende skipper biug aff dett beste indkommende lehnis korn och med landgilde maall, huor till hannom och loffterum paa Provianthuusett skall indrømmes, huor aff hand kand haffue sin gang aff møllen, och skall hand her med forplict vere for ingen anden paa samme mølle att maale lade end for os, och samme gryn saa loulige

III s.162

i alle maader att maale, som hand acter att forsuare och vere bekent, och skall hand selff holde sig och sitt folch paa hans egen kostning och iche tilskriffue os nogen løn eller kostpenge i nogen maader, ey heller nogen haffre paa forskreffne heste, mens dennomb selffuer med haffre forsiune. Item skall hand och were forplictt selff att holde træuerch paa hans egen bekostning veed lige, dog tømmer, jern och møllesteene skall hannomb der til steddett forskaffues, saa megett hand der til nøduendig behøffuer. Item skall hannomb aarligen forskaffues 24 les høe til hestene, saa och veed til kornett att tørre, och skall hand med ild och lius haffue fligtig opsigt, saa der ey nogen wlyche for hans forsømmelses och w-actsomheds skyld foraarsages, som hand acter at forsuare, och naar dett os naadigst befalder hannomb iche lenger till samme verch att ville bruge, da skall hand were forplict samme mølle med ald tilhørende redskab louglig igien fra sig att levere med fire heste och tøig, lige saa gott som hannomb leuerett er. Och skall hans maalen nu strax begynde att angaa den 9 maij i nerverende aar och ingen forsømmelse her for tages i nogen mader. Hafniæ 23 maij 1636.

Sæl. Registre XIX. 407-408.

III s.163

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 24 11:07:26 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top