eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.203

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 161
Nummer: 203


<-Forrige . Indhold . Næste->

203.

15 Maj 1636.

Beskikkelse for en Møller ved Vandmøllen ved Vesterport og ved Vejrmøllen ved Vandkonsten.

Christian 4 antager »Anders Koch att skall vere møller vdi vandmøllen ved Westerport her for vor kiøbsted Kiøbenhaffn, och skall hand holde samme mølle med sine sex gienge ved lige for ald den feil, som der paa kand gange, desligeste wærmøllen ved Wandkunsten, som hand och skall vere møller paa, och dett paa sin egen bekostning. Dog huad tømmer och jern sig belanger skal hannom, efftersom fornøden giøres, forskaffues, skall hand och vere forplict for os allene och for ingen anden paa samme mølle att maalle, ey heller for nogen sig nogett arbeide paatage eller betinge, vden os allene, och for slig hans villige och troe tieniste haffuer vij naadigst bevilget att will lade giffue hannom aarligen paa sin egen person till løn och kostpenge 170 rixdaler in specie, och paa trende møllerknecte, som till samme møller skal holdes, huer aarligen till løhn 20 courant daler och kost paa voris Prouiant huus effter Holmens taxt, huilchen hans besolding och forretning skal begynde och angaa fra dend 1 martij sist forleden anno 1636 och endes aarsdagen dernest effter, och siden saaledis aar fra aar forfølges, emeden och ald dend stund hand vdi samme voris tieniste och bestilling er. Bydendes och befalendes vore rentemestere« etc. Datum Hafniæ den 15 maij 1636.

Sæl. Registre XIX. 400-401.

III s.161

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 24 09:40:44 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top