eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.194

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 156-157
Nummer: 194


<-Forrige . Indhold . Næste->

194.

6 Jan. 1636.

Esaias Fleischer beskikkes til Hofapotheker.

Christian 4 andtager Esaias Fleisker, indvaaner vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, her effter at skulle lade sig bruge for en hoffapotecker och vdi samme sin bestilling och kondst lade sig finde villig och flittig, och ellers vdi alle maader vere os och vore riger och lande huld och troe, vortt gaffn och beste vdi alle maader vide att ramme, vor skade och forderff aff sin yderste formue och forstand

III s.156

hindre och affvende, och skall hand vere forpligtt altid med hans apotecke en goed apoteeker gesell, som hans kondst forstaar och er beedigett, med des tillbehørende banquedt, sucker och vrter, som tillforn brugeligtt haffuer veritt, med paa voris reise och vinterquarteer att holde, och selff medfølge, naar vi dett naadigst begere; skall hand och vere forpligtt att huis medicin och andett, som hans kondst vedkommer och hannem bliffuer befalett att præparere och ferdig giøre, med allerstørste flid och omsorg tillberede, saa att ingen formedelst hans vflittighed skulle komme for kortt, och ellers sig vdi alle maader som en tro och oprigtig apoteeker forholde, och skall hand vere forpligtt aarligen huer halff aar att giøre os rede och regendskab paa vortt rentecammer for huis spitzeri och medicin, eller huad dett nefnis kand, som hand till sig annammett haffuer och igen vdgiffuett. Dog skall hand selff ingen køb med nogen maa slutte, medens dett skall vore rentemestere giøre, hand skall och alld huis, som till voris hehoff bliffuer forskreffuett och ellers indkiøbtt, paa seer steeder, som hannem skall indrømmis eller er indrømmitt, vdi forvaring vnder hans egen los och lyckelse hendlegge, och icke lade dett komme vdi hans huus ibland hans. For saadan hans vnderdanigst opvarting och tienniste haffver vi naadigst bevilgett hannem att vill lade giffue thre hundrede rixdaler in specie och tuende seedvaaandlig hoffkledninge, saa och tolff rixdaler in specie kostpenge maanttligen paa sig selff, en suend och en dreng, och skall samme hans bestilling saa och besolding begynde och andgaa fra den 8 nouembris 1633 och endis aarsdagen nest effter, och siden aar for aar forfølgis, emeden och alld den stund vi er tillsinds hannem vdi samme vor tienniste och bestilling att beholde. Bedendes och bydendes vore rentemestere etc. Giffued paa vortt slott Hadersleff huus den 6 januarii anno 1636.

Sæl. Registre XIX. 376-77.

III s.157

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn nov 24 08:49:11 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top