eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.184

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 152-153
Nummer: 184


<-Forrige . Indhold . Næste->

184.

23 Sept. 1635.

En Portner beskikkes ved den ny Port til Holmen.

Christianus quartas giøre alle witterligtt, att efftersom vi naadigst haffuer ladett andtage och bestille Christen Jensen Roedskilld for en portener och wegter vdi den ny portt, som vi naadigst haffuer ladett forandre ved Zeigellhusett vden for Østerportt, da skall hand vdi samme sin bestilling natt och dag, silge(!) och tiilig, sig trolig och flittig forholde, porten och laagen skall hand vdi rette tide op och till slutte, saa och agte att porten eller laagen icke lengere aabenholdis end den nepen giemmell kiøris eller gaais och strax igen med laas och lyckelse porten och laagen forvare och nøgelen till sig annamme; hand skall ingen fremmid vbekiendt eller borger her aff byen eller andensteds fra tillstede att haffue sin gang paa Hollmen, vndertagen voris vndersatter aff adell, saa och voris eigne hofftiennere och de der haffuer att forrette, dog de siug ehre mue ved deris hustruer eller en anden mand eller quindis person lade affhente deris kost, de som hellbrede ehre skulle selff sig lade finde der och ingen for sig skicke. Och paa dett hand dis bedre sig der vdi kand rette, skall skriffueren daglig, naar mundstringer holdis, giffue hannem forteignelse paa de siuge ehre och deris kost ved andre lade affoerdre aff Hollmen; skall hand aldelis ingen aff bodsfolckene, smeddesuenne, thømmermend och rebslar vdstede, med mindre de haffuer admiralens eller deris som commendere vdi hans sted zeddell, om de ere mange, eller och thegen omb dett ehre en, och paa dett forskreffne Holmens admiral dis bedre daglig kand vide att forekomme huis vnderfundighed med samme zeddell och tegen driffuis, skall hand skriffueren huer afften zeddeler och tegen offuerleffuere, som skall holde och wide rigtig beeskeed paa huor mange der ehre vdgiffuen och huo dennem haffuer bekommed, saa och saa frembtt de icke alle ere indleffuerede, der omb forfare och giffue forskreffne Hollmens admiral dett tillkiende, paa dett der vdoffuer kand straffis som ved bøer. Naar hand zeddellerne eller theignene giemmell itt huull paa laagen haffuer endfangett, skall hand den strax igen, naar den eller de tegen eller

III s.152

zeddell haffd haffuer ere igiemmell, lade slutte och forvare; hand skall och ingen tillstede nogett i deris poser igemmell porten att drage, synderlig thømmermendene skall hand flittig agte paa, att icke nogett tree, stortt eller lidett, dett vere sig och huor ringe dett vere kand, vdslipper, saa och med alle de andre, ingen vndertagen, flittig agting giffuer, och skall hand huer afften, nar klocken er 7, lucke forskreffne portt och nøgelen til forskreffne portt til vor Hollmens admiral hendbere. Och paa dett med altingest kand haffuis des bedre opsiun och agtt, ville vi att hannem en aff boedsmendene huer dag skall aff Holmens admiral, som med hannem omb dagen skall thage vare vdi porten och dersammesteds flittig giffue agtt paa, att inted igennem porten vdkommer aff dett aff Holmen kand vere stollitt, och ellers med altingest paa dett allerflittigste haffue indseende, for huilcken hans tienniste vi naadigst haffuer bevilgett att ville lade giffue hannem aarligen 20 rixdaler till pension och en seedvaandlig hoffkledning och 4 rigsdaler huer maanett till kostpenge, huilcken pension, kostpenge och kledning hannem aff vortt rentekammer vdi rette tide skall fornøjes, och skall hans bestilling begynde och andgaa fra forleden Paaske 1635 och saa frembdelis forfølgis, huoreffter vore rentemestere sig skulle haffue att rette. Giffued paa vortt slott Kiøbenhaffn den 23 septembris anno 1635.

Sæl. Registre XIX. 353-54.

III s.153

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 23 20:33:13 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top