eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.182

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 150-151
Nummer: 182


<-Forrige . Indhold . Næste->

182.

11 Sept. 1635.

Privilegium for Apotheker Hans Waldenberg.

Christian 4 bevilger »Hans Walldenberg nu hervdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn att maa andrette och holde itt apotecke och niude och haffue benaadingen, bevilgen och friheden i alle maader, efftersom hans formend, apotecker her samme steds, for hannem nytt och haffd haffuer, der imoed skall hand vere forpligtt altid att holde tillstede och vdi forraadtt haffue gode, friske och vstraffelig medicamenter och andre vare, som hoes itt ferdig och vellforordnett apotecke bør att findis, och dett att selge och affhende dett till huem dett behøffuer for billig och lidelig verd, effter den tax som effter voris naadigst forordning giord er eller ver, saa och udi huis hand till patienter skall componere och forferdige lade sig finde flittig och vfortrøden, och paa dett alting kand haffue dis bedre skick, skall hand vere

III s.150

forpligtt altid att holde fromme och dycktige apotecker suenne vd samme apotecke och sig ellers selff vdi alle maader forholde och andstille, som en goud och forfaren apotecker eigner och bør, saa ingen sig offuer hannem eller hans apotecke med billighed kand haffue att beklage, saa frembtt hand denne voris naadigst bevilning icke vill haffue forbrudtt, dog ville vi att forskreffne Hans Walldenberg tillforn sin eed skall afflegge. Hafniæ den 11 septembris anno 1635.

Sæl. Registre XIX. 337.

III s.151

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 23 11:09:58 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top