eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.181

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 148-150
Nummer: 181


<-Forrige . Indhold . Næste->

181.

10 Sept. 1635.

Forordning om Bagerne.

Christianus quartus giøre alle witterligtt, efftersom baggerne her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn vnderdanigst sig beklager stoer vdorgning(!) i deris handverck att begaais, i dett en och huer, end och de som icke aff handverckett er och haffuer ellers anden brug och handverck, sig vnderstaaer brød att bage, da end dog wi icke mere [er] tillsinds deris endgang aff os med god betænckende affskaffede och siden ved adskillige vore mandater forbudne skraer igen att billige och bevilge, dog effterdi med brød och bagen fast en anden leilighed haffuer end med en deell andre handverckere, da haffuer vi aff vor synderligst gunst effterskreffne articuler och villkor naadigst forundtt bagerne her sammesteds, intill vi anderledis her om tillsigendis vorder.

1. Baggerne skulle ingensteds vden paa deris sedvaanlige bagervinduffver for deris huse eller andensteds, end vdi de almindelige der till forordnede byes bager boer, vnder samme brøds fortabelse till de fattige, mue fald holde brød, paa dett dis bedre kand effter kommis med den ene saa vell som den anden laugsbroders brødbagning at haffue tillbørlig indseende, dog belangende de bageboeder i Grabrødre, saa frembtt de ere vbeleilige och icke megett søgis aff borgerskabett, da skall bagerne andre boer paa belejlig steder aff borgemestere och raad vdvises.

2. Skall de Thydske eller andre vden byes, som med skibe eller skuder hittkommer mod vortt forbuds breffue, daterit Krempe den 15 junij anno 1620, saa vell som i mod stads privilegierne vdi sig selffver icke maa hittføre brøed till forprang att selge och vdhøckre, saa frembtt effter att de ere advarede icke till de fattige ville haffue forbrudtt saa megett brød, de haffuer med ad fare, och derforvden 10 rixdaler till os och byen, dog hermed ey mendtt vdi lester thall jo att maa indføris och ved lester igen vdselgis hollendske och frandske kauffringer.

3. Saa skall ey heller paa videre beskeden nogen sig her for porten maa nedersette, sig med bagerhandtering at ernære, mens skall vden for huer aff disse 3 byes porter, Vester, Nørre och Øster,

III s.148

en bagerboed aff byens kemmener forordnis, som en aff bagerne, ligesom her vdi byen skeer, skall haffue vdi leje och der vdj alle slags brød effter borgemestere och raads taxtt for de vden byes folck fall holde; findis der paa andre vden byes steder brød falld, forholdis der med ligerviis som inden byes. Dog ville vi os forbeholdett haffue belangende vore boedsmend boeder vden Østerportt den anordning at giøre med bagen och bagerne, som des nødtorfft vdkreffuer.

4. De bagere, som vdi Christianshaffn boer, saa vell som ey heller bønder paa Amager, skall ey heller maa brøed her vdi byen indføre, ved sig eller andre vdhøckre, men skulle sig med den stedis næring nøje lade. Befindis nogen her imoed att gøre, vere forbrutt til de fattige dett brøed, de haffuer med att fare; ey skulle heller bagerne her vdi byen føre brød till vor kiøbsted Christianshaffn, dog dett vere en huer borger her vdi byen fritt for selff att hente brøed vdi Christianshaffn och de aff Christianshaffn att hente brøed her vdi Kiøbenhaffn.

5. Derimoed skulle bagerne her sambtt och serdelis sig aff beste formue beflitte effter forordningen troligen att forholde och med ingen den dis offuertredere, enten ved sig selff eller andre, see igennem fingre, at dett jo deris oldermand, saa vell som den aff raaditt, lagens inspection befalett er, tillkiende giffuis.

6. Och paa dett att gemene mand jo lengere jo mere fra husene och bagervinduffverne och till de forordnede hentvendis, da skall ey allene alle bagere wituffuer(!) afftagis, mens bagere laugett hermed gandske formendtt med nogett huadsomhelst tein folckett till husene att laacke och hentvende, vere sig med taffler for husene ad vdsette eller henge, brøed inden for glarvinduffuerne att opstable eller henge lius om afftenen inden for bager vinduffuett, som tillforn, mens vdi husene soldis, brugelig var at holde tentt, eller huad mere saadan optænckis kand, och att bagerne der imoed huer sin boed med god brøed ved lige holder fra morgen saa tilig som ellers før paa deris vinduffuer skeett er och till om afften klocken siuff, saa vell som om søndage, bede- och helligedage, strax predicken vde er, boederne obne, saa intet fattis. Item vdi v-vers tid med krankleder och andre forhenge winduffuerne saaledis besørge och forvare, som dett ellers vdi sig selffuer sømmeligtt och en huer sitt egett gaffn er.

7. Naar dette nu saaledis aff bagere holdis och effterkommis, som dett och hermed aff dennem holdis och effterkommis skall, saa skall allene mue vere trediffue personer bagere her vdi vor kiøbsted

III s.149

Kiøbenhaffn, offuer huilckett thall ingen ydermere till dennem att komme skall tillstedis, med mindre vi anderledis i frembtiden derom beskickendis vorder.

8. Dersom nogen suend hitt kommer till byen vdi mening sig paa handverckett att nedersette, da skall dett hannem icke tillstedis, førend hand her hoes en aff mesterne paa trey fulde aars tid tientt haffuer, och naar samme suend effter forskreffne thre aars forløbenhed da vorder tilsinds sig her att nedersette, da tillholdis hand sig enten med en mesters datter eller encke (om Gud dett saa forseett haffuer) at befri, huor med hand och vden all omkostning skall niude handvercket; giffter hand sig anderledis, da giffue sig en vngerske ducat, effter høyloufflig ihukommelse voris elskelig kiere her farfaders reces, och vere siden for all videre vdleg forskaanit. Dog ville vi naadigst hermed aldelis all laug och dricken paa nogen deris forsambling att slutte om nogett kiøb paa korn att kiøbe eller brøed att selge, eller om nogen anden laugs vilkor, will och os och voris effterkommere, konninger vdi Danmarck, hermed forbeholdett haffue forbemeltte articuler att forbedre, forringe, forandre eller slett at affskaffe, efftersom os och cronen och denne voris bye siunis tilldrageligst. Belangende oldermend och bisiddere skulle borgemestere och raad forordne, som och paa aars tid skulle forbliffue, indtill borgemestere och raad anderledis forordnendis vorder. Huor effter en huer kand haffue sig att rette. Giffued paa vortt slott Kiøbenhaffn den 10 septembris anno 1635.

Sæl. Registre XIX. 332-34.

III s.150

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 23 10:18:42 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top