eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.174

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 138-145
Nummer: 174


<-Forrige . Indhold . Næste->

174.

22 Dec. 1634.

Skipperlavets Skraa.

Wi borgemestere och raadmend i Kiøbenhaffn kiendis och giør alle witterligt, at eftersom Gud allermechtigste iche alleniste disse lande och riger fast om med søen haffuer bevebnet, mens end och med søefarten, handteringsbrug och videnskab saa vit udi Øster-, Wester- och Norrsøen welsignet och begafuit, at fast alle nationer och bekiente steder vdi verden af denne gode bye och stadt kand beseigles, till med end och med skibe der till at kunde bruge, samt oc med god haffne oc strømme forleenet, saa och døchtige søefaren folch, skippere, styrmendt och baadsmend, som der till hører, dagligen velsigner och formeerer, saa ald des intet fattis till navigationen oc søefart her for staden saa bequemmelig och well, som fast ingen stadt i Europa, saa efterdi nu nogle aar forleden den ordinantz, som af gammell tidt haffuer veret imellem de søefarende haandterings mendt (des wer) er megit suechet och aftaget, iche alleeniste de formedelst forleden besuerlige krigstider, medens end och fornemlig, de store pestilentzer, som denne gode bye paa nogen aars tid er hiemsøgt med, huor fore vi haffuer efter woris af Guds och Hans Kongl. May. embede och bestellning udfordring os forberørte ley-

III s.138

lighed billigen tillsinde ført, oc med den allermechtigste Guds naadis hielp och bistand søefarten her paa denne gode bye, och i førsten er funderet igien at wille vel hielpe paa fode, fordre oc fremme, saa megit som os mueligt er, och derfore nu herom paa nye i herrens nafn oprette och fundere, Gud allermechtigste till loff och æhre, Kong. May. samt disse lande och riger oc den gode bye till prosperitet oc berømmelse, it christeligt oc velfornøden skipper laug, som vdi efterfølgende artichler ere forfattede, och her efter troligen och alvorligen holdes och efterkommis skall.

1. Først skall dette skipper laug hafue en god, from, erlige och velforstandig søefaren kiøbmand, koferdi skipper eller styrmand till en oldermand, som altid skall vere hiemme tillstede, sampt twende erlige oc skichelige confardie skippere, styrmend eller søefarende till stoldbrødre, som lauget med gode raad och daad kunde forestaae, huilchen oldermand lauget skal betiene och forfremme till det beste, saa lenge lauget kand formaa hannem der till, med stoell brødre udi threi samfelde aar; naar de trei aar ere forbie och nogen af dennem resignerer, da skall en erlig, fornufftig, søefaren mand udi lauget vere oldermand udi hans stedt, oc andre fornuftige søefarende mend neffnis igien till stoelbrødre, och saa continuere huer tredie aar med forandring till lagsens og søefartens gafn och beste; de skall oc hafue en god dannemand till skrifuer, som rictig ved dag och dato kand anskriffue huis som i lauget sluttis och passerer till god wis efterretning paa alting.

2. De skall och haffue it welgelegen laugshuus, enten hos oldermanden eller en af stoelsbrødrene, indtill de selff med tiden kunde formaa it eget laugshuus at worde mechtig, som da en aff laugsbrødrene kunde bewaahne, der kand haffue om alt det som lauget er vedkommende god vidskab och forstand, huor til de deris mueligste flid efter haanden skulde anwende, huor till wi dennem och ville giøre all befordring, naar wi der om aff lauget anmodes.

3. En laugs kiste eller skrin med trende laase skulle de ochsaa haffue, som oldermanden skall haffue en nøgell till och huer af stolbrøderne en, vdi huilchen kiste eller skrin de skulle giemme laugsens artichle, seigel och pendinge, item deris brefue och bøger, huor udi de flictige skall lade antegne brødernis naffne, som i lauget indtagis, sammeledis bøder som settis och udgifuis, och huis andet som i lauget raadslaaes och beslaaes till god efterrettning.

4. Alle cofardi skippere och styrmend, som bygge och boe her i staden, skall och bøer at gifue sig i dette laug for god ordinatz

III s.139

och richtigheds skyld, paa det at lauget kand styrchis och wedligeholdes oc alle kunde niude ens ret och frihed her i staden, och huo sig holder uden for lauget, niude imidlertid ey mere frihed som en anden fremmet eller vden byes mand.

5. Skall ingen tagis udi dette laug och skibper(!) uden gode, døchtige och oprictige cofardi skippere oc styrmend, samt erlige borgere och søefarende handelsmendt her udi staden, som det begiere och med lauget kunde worde eniget, de andre søege huer sit laug och selskab som ved bør.

6. Enhuer som tages till broder udi lauget efter denne dag skall gifue till lauget och des forbedring, om hand er iche føed och baaren her udi staden eller udi lauget, 4 rdlr. och till de fattige en rixort, och for enhuer hustrue eller søster udi lauget 2 rdlr. och 8 Sk. till de fattige, mens ere de fødde her i byen eller ere i lauget, gifue halff saa megit, oc dennem strax vdlegge, naar de i lauget indtagis, for huilche penge, sampt alle de andre lauget indtager och vdgifuer, en gang om aaret af oldermanden och hans stoelsbrødre skall giøris richtig reede oc regenskab, som det sig bør, udi en af raadmendenis nerverelse, som dennem till hossiddere udi lauget skall forordnis.

7. Neste søgnedag efter alle Helgendag skall alle confardi skippere oc styrmend, sampt alle laugs brødre, som hiemme tilstede ere, paa fastende stefne om morgenen klochen 8 formiddag udi deris laugshuus eller forsamling sammen komme och tache den alsommechtigste Gud for den forleden aars och sommers seilatz, och saa strax med en god villie en huer laugs broder till lauges forbedring och ophold udlegge en sldlr. och till di fattige 8 sk., men huilchen skipper, som hafuer giort en beholden Hispanniske, Fransk, Engelansk, Skotlands, Islands, Ryslands och Norske reise, gifue 2 rdlr. och di fattige 1 Mk.

8. Huo som paa den tid iche hiemme eller tilstede er, den skall strax hand hiemkommer, inden Jule afften i det seniste, sine penge till oldermanden och stolbrøderne och lauget erlegge, saa fremt hand iche lauget igien vill forlise och aldrig der igien at indkomme. Huo som er tillstede paa den rette bemelte tid och dag och sig da strax godvilligen indstiller, eller loulig vndskylder, niude den samme rett.

9. Naar de da ere forsamlede och vor herre hafuer faaet sin tilbørlige lof och en huer laugs broder formedelst(!) sine penge hafuer vdlagt, da skal de raadføre sig med huer andre till laugsens och

III s.140

søe fartens handell och beste, fornemligh at gudsfryct, tucht och ære saa vell blifue forfremmet, denne gode bye med døchtige och velforfarne søefarne folch formeridt, item skibe at bygge, byens hafn saa och Grønergaard, byens gamle hafn, samt lecter och brabenche, her for staden kunde forbedris och holdis ved lige, om byens søetønder, som paa strømmen leggis, at di udi rette och bequemmelige tide flyes och igien optagis, item huor ballast sandet her for byen skall optagis och igien vdkastis, grunden saa vell som dybet vden skade, och fornemmeligen huorledis seilatzen udi Noer søen vnder Island och Grøenland kunde forvideris, forsømmede lande och steder igien efterstrebis och opsøgis, och all deris mueligste flid till Hans May. och denne gode byes gaffn och beste.

10. Alle de pendinge, som i dette skipperlaug udleggis, de skall anvendis till dennem udi lauget, som enten af Tørchen eller religions fiender blifuer fangen och ransonerede, item fattige skibbrudne folch udi lauget, saa vell som siuge och queste at hielpe igien paa fode med, saa och fremmede skibbrudne folch, som hendis at ankomme, till en tærependinge, paa det at voris nation i fremmede lande i lige fald kunde niude samme hielp hos dennem, saa och skall de pendinge, som enten till skibs udi hafsnød eller i andre maader udlofuis oc udgifuis i dette skipper laug, richteligen lefueris till oldermanden och stoelbrøderne i lauget, oc af dennem klarlig regenskab der for giøris aarligen till forskrefne dag in novembris, heller strax efter de ere alle hiembkomne, oc siden och till samme christelige verch anvendis, foruden den hielp enhuer dog der foruden ere plictige sine laugsbrødre i saa maade at bevise, dog Islands compagniets forordning hermed v-forkrenchet i alle maader.

11. Item alle huis sager, søefarten angaaende, som her udi staden kand hendis at forefalde, da skall for skipperlauget procederis, naar de af borgemester och raad ere der heden remitteret, och den efter søeretten och sagsens leylighed fornufteligen paakiende, som billig och forsuarligt kand vere, saa baade vdlendiske och indlendiske skeer lige rett, vden lang ophold, och huis de iche kunde forlige eller ordele, det igien for borgemester och raad at vdvise.

12. Huo som af oldermanden for lauget till siges, naar fornødenhed det kand vdkrefue, at møde, enten till kongens, byens eller laugsens gafn och beste, och iche till bestemte kloche slet lader sig finde tillstede, eller och loulig vndskyldning, bliffuer hand en halff time vde, bøde 1 Mk., blifuer hand gandske borte, bøede 1 rdlr. huer

III s.141

gang, och all saadan forsamling skall skee vden drich och v-nødig tid spilde, som før er meldt.

13. Och eftersom hidindtill ingen v-skichelighed sig hafuer tilldragen, naar nogen skibe eller skuder udi Kongl. May. tieniste skulde forskafis, da skall nu oldermanden med stoelsbrøderne for lauget her efter lade sig høyligen vere angelegen, at naar saadant behøfuis och vdfordris, med byfogden eller hans fuldmechtige at omgaa och tage udi Hans May. tieniste, efter ret och tillbørlig omgang, vden persons anseelse, de som ere døchtige och bequemme, saa iche voris borgerskab och søefarende mend v-tilbørligen endeel for megit graveris och forderfuis, de fremmede endochsaa hid ankommer formedelst saadan v-forsiunlig confusion her fra staden skulde bortskrechis och forhindris, mod Hans Kongl. May. naadigste ville [och] gefald, paa det her udi staden, saa vell som udi andre vel forordnede søesteder, kand holdis udi alting en christelig och skichelig ordinantz, som det sig bør.

14. Wdi lige maader om Hans Kongl. May. naadigst kunde udi en hast her udi byen behøfue baadsmendt till Hans Kongl. May. skibe at bruge, da skall och oldermanden och bisidderne for lauget her om tillsigis, at kunde træde sammen vdi lauget och der om betenche det beste middell, døchtige och bequemme folch at faa, Hans Kongl. May. till gafn och beste och den søefarende mand vden forhindring paa sin seiladtz.

15. Naar skibe her for byen indisis, da skall oldermanden for lauget till sigis der om, oc hand at betinge indisningen for en billig betalning, och hand self paa laugetz vegne at skafe folch der till, som det kand indise, fremmede saa vell som indbyggerne, forvden ophold i alle maader.

16. Ingen skipper skall understaa sig at vnderhyre en andens folch, megit mindre en fragt sig indtrenge och forspilde, huo her imod befindis at handle bøde for en anden hand vnderhyrede 3 rdlr. och for fragten hand spilde hans laugs brødre 10 rdlr. och miste fragten, saa fremt hand bedre wiste, end hand giorde, och huilchen baadzmand hyre antager hos nogen skipper, førend hand er vell skildt fra den forrige, hannem hyrede, bøde saa megit till lauget, som hans halfue betingede hyre bedrager.

17. Skall och alle de skippere udi lauget ere her efter hafue den frihed, at saa lenge de hafuer her egne skibe for byen, dennem och deris redere her sammesteds tillhørige, da skall ingen borger her i staden maa fragte nogen af de fremmede her kand legge, de

III s.142

kand fange af voris egne døctige och lige bequemme skibe for en billig fragt, saa voris egen nation i saa maade kand niude her efter saa stor rett och fordeell, som en fremmet hid indtill; huilchen borgere her udi byen imod giør, bøde 20 rdlr., nemlig 10 rdlr. till lauget och 10 rdlr. till de fattige i lauget, och alligevell miste skibet hand saaledis fragtede.

18. Vdi lige maader er dennem bevilget till laugetz opreisning och forfremmelse, at all halffue(?) penge af alle de skibe som ligge i vinterleye udi byens gamle hafn, Grønne gaard, uthi nest efterfølgende 10 aar, dog der af skall tage en billig hafne penge, eftersom borgemester och raad det forordne, och udi midlertid skall lauget holde hafnen self ved hæfd och lige med pele och anden fornødenhed, saa skibene kand vere uden skade.

19. Vdi ligemaader er dennem bevilliget samme steds wed Grønne gaard at maa ordinere sig en licter och brabench, som alle skibe och skuder, som her for byen ligger winterleye, endeligen forskrefne 10 aar skal vere till holdende for en billig betalning till lauget at søge, met alt huis mere imidlertid kand giøre sig Grønnegaards hafn till lauget nøtteligt, kongen och byen vden videre skade i alle maader.

20. Och efterdi all deris forsamling om aaret skall skee paa fastende vden drich, saa hafuer vi der fore bevilget dennem en dag eller to i det allerlengste om Jullen at komme tilsammen aarligen udi lauget med deris hustruer och børn udi gudsfryct at giøre sig lystig och glade, dog ingen anden drich at skenche end øll.

21. Wdi samme deris laugs forsamling och giestebud skall ingen sig till nogen klammerie eller perlament at anfange, under j rdlr. straf till lauget; drager nogen sin knif sin neste der med at ville skade, endog hand ingen skade giør, skall bøde till lauget fire rdlr. och till de fattige j rdlr., giør hand det anden gang eller giør skade, bøde dobbelt, giør hand det tredie gang, da forwisis lauget och skipper selskabet som en oprørriske mand och aldrig vinde lauget eller dessen frihed mere.

22. Skielder nogen enten mand, quinde eller giest paa hæder eller ære, hand skall det louligen bevise, med mindre det strax igien blifuer forligt och aftaldt, och skall hand dog bøde till lauget och de fattige efter sex mends sigelse; will hand det ey godwilligen efterkomme, da gifuis det øfrigheden tillkiende, och siden strafis och bøde efter privilegierne och vere lauget efter denne dag forvist med alle.

III s.143

23. Huo som slaaer huer andre pust eller nefhug inden laugs dørrene, hand bøde till lauget tho rdlr. och till de fattige j rdlr., och forlige sig med sin vederpart efter sex dannemends sigelse; der som de iche vill forliggis, da søge sig tinget och lide och vndgielde, huad retten medfører, thi udi alle de sager, inden laugs døre forsonis, skall kongens och byes ret och sagefald were u-forkrenchet i alle maader.

24. Spilder nogen Guds gafuer enten med mad eller øll med motvillighed och fortreed, Gud till fortørnelse, inden laugs dørene, eller och slaaer glas i sønder af fortredighed, hand bøde første gang j rdlr., anden gang 2 rdlr., tredie gang bøde mere efter 6 mends sigelse och der for uden skall gifue for huer glas hand i sønder slaaer i lauget tho glas igien i steden, paa det god hoffuiskhed och god skichelighed i lauget holdes kand.

25. Huo som vill indbiude nogen giest, hand skal gifue for en mandsperson huer gang j rixort och for en quindis person en slet Mk., oc der for uden skall den som dennem indbiuder suare till alle de forseelser, om di nogen begaar, saa fremt de iche selfuer retter for sig førend de gaa af lauget, och skall ingen understaae sig nogen giest at indbiude, som iche er lauget werdige, vnder j rdlr. straf till lauget.

26. Huem som oldermanden och hans stoelbroder tillsiger at were skafere, den maa det ingenlunde nechte, paa det at altingest skall skicheligen och retteligen till gaa inden laugsdørene; huem som her udi findis modtvillig och v-lydig och sig her udi veigrer, skall bøde 2 rdlr. till lauget och j half rdlr. till de fattige och dog alligevell betiene lauget.

27. Naar oldermanden och hans stoelbrødre eller bisiddere opklapper i rette tide om aftenen, nemlig naar klochen er 10 slet i det lengste, da skall en huer opstaa och forføye sig hiem till sit huus och logament och iche sidde lenger; huem sig fordrister oc sidder lenger end op er klappet och thi er slagen och oldermanden och hans stoelsbrødre bortgangne ere, hand bøde j rdlr. till de fattige, och dersom nogen iche vdlegger sine bøder, som udi lauget ere satte, inden tho dage der efter de ere forfaldne, till oldermanden, hand lide namb saa som for anden witterlig gield.

28. Naar de nu saa ere af Guds velsignelse vell fornøyet, da skall en huer for sig gaa smuch stille hiem i sit huus, foruden perlament, huien eller skrigen paa gaden, oc ingen skall haffue sig offuer dennem at besuerge; befindis nogen her imod at giøre och blifuer

III s.144

anklaget, hand bøde j rdlr. till lauget och j half rdlr. till de fattige, paa det tugt och ære kand formeeris och all v-skichelighed (det allermeste mueligt) forekommis at afskafe.

29. Naar nogen laugbrøderne eller deris hustruer eller børn wed døden afgaar, da skall det gandske laug, efter at de ere ombedne och adwarte, lade sig finde godvilligen at bere och følge liget till sit leyersted; huo som iche kommer udi rette tide, uden loulig forfald, da bøde for huer af brøderne j rdlr. och en huer af søsterne j slet Mk.; naar deris tiuende ved døden afgaar, och blifuer forsømmet at følge, da bøde half saa megit.

30. Lauget skall och haffue self deris laugs liigklede, som brøderne och søsterne udi lauget skall niude, for huert lig en half courant dlr., mens for deris tieniste tiuende oc andre deris venner skulle de gifue till leye lige saa megit fremmede skulde gifue, der dette begierer, j heell courant dlr.

31. Naar nogen aff skipper selskabs laugs brødre ved døden er afgangen, da hafuer hans efterlatte hustrue och børn, imeden och all den stund hun sidder v-gifft, den samme ret och frihed at niude udi lauget som hindis salig hosbonde, saa fremt hun aarligen till alle Helgensdag, som forberørt er, vdgifuer forskrefne aars pendinge till laugsens vnderholdning.

Disse forskrefne 31 artichle hafue vi skipper laugs selskab her udi staden udi herrens nafn til god efterretning och forbedring skriftligen meddeelt, oc ville hannem(!) denne alvorligen udi alle disse ord, puncter och artichle holde och efterkommende, som det sig bør, och os och vore efterkommere forbeholden med tiden her udi at forandre och forbedre, huis os kand siunis Hans Kongl. May. och riget, samt den gode bye och skipper lauget kand vere till ydermere fordeell, gafn och beste, och vnderdanigst vill haffue det første leylighed till Hans Kongl. May. naadigste confirmation och bekreftning heden stillet. Actum Kiøbenhafn den 22 decembris anno 1634.

Af Resens Afskrifter af Lavsskraaer 831-49.

III s.145

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør nov 23 08:52:22 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top