eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.173

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 137-138
Nummer: 173


<-Forrige . Indhold . Næste->

173.

26 Nov. 1634.

Instrux for Børsmesteren.

Christian 4 antager »Iffuer Jacobsen, indvaaner vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, for børsmester for vort slott Kiøbenhaffn, saa och for postmester her sammesteds, och skall hand nu till Philippi Jacobi dag førstkommendis begynde till sig at annamme och oppeberge hyre och leye aff boderne oppe paa Børsen och saa vell som vnden neden

III s.137

effter vore rentemesters anordning, och hyren som hand oppeberger huert halffue aar vdi vort rentecammer at erlegge, och Byrsen at tillucke vdi bequemmelig tid, efftersom dagen tager till och aff, saa och haffue indseende, ad de som die underste boeder lejer ingen ild bruger, icke heller nogen vdskickelig leffnet; dersom hand saadan formercker, skall hand dett strax till[kiende]giffue, och siden aarligen for hyren vdi vort rentecammer regenskab giøre. Disligest skall och forneffte Iffuer Jacobsen her effter tillige forvalte och forrestaae postmesteriett och dermed haffue flittig och tilborlig indseende och i synderlighed at vore breffue icke bliffuer forlegen och post buddene, som der med reise, skall icke bliffue forsømmede, och skall saadan skee paa Bøersen. Och haffue vi hannem for samme hans tienniste till pension naadigst bevillgett aarligen her effter at maa bekomme touhundrede daler corant. Huilcken pension skall begynde och andgaae fra dette vor breffus dato och endis aarsdagen der effter och siden aarligen forfølgis, saa lengs hand er vdi samme bestilling. Biudendis och befalendis vore rentemestere« etc. Giffuet Flensborghus den 26 nouembris anno 1634.

Sæl. Registre XIX. 301-3.

III s.138

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 22 21:36:47 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top