eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.167

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 134-135
Nummer: 167


<-Forrige . Indhold . Næste->

167.

7 Sept. 1634.

Forstanderne for de Husarme maa oprette en Lykkepotte.

Christian 4 bevilger »menige husarmis forstandere vdi vort kiøbsted Kiøbenhaffn at maa nu i dette forrestaaende bilager, de fattige till gaffn och beste, en lycke pott andrette, dog skulle de vere forpligt fra sig at giffue en rigtig designation paa alle slags vhare, de vdi samme lycke potte ville indlegge, och dett strax paa en vis sted deponere, och samme designation till borgemestere och raad her vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn tillstille. Och skulde forneffnte borgemestere och raad forordne en aff deris middell och en aff borgerne, som med flid skulle forfare, om der findis effter deris offuen leffuerede desig-

III s.134

nation och att forskreffuen forstander icke indlegger flere blinde sedeler end som tilborgtligt(!), och naar saadan er bragt vdi verg, skall forskreffne tuende mend, huilcke deris eed skall afflegge her med den tillbørligt indseende att haffue, till lucke kisten huor vdi sedelerne ere, och de at haffue en nøgell och forskreffuen forstander en anden der till, och skall forskreffne tuende mend altid vere hoes, naar den obnis och tilluckis skall, saa vell som dagen igiennem saa lenge den oben er, och haffue indseende at altingest ganger rigtig till, och skall kisten om afftenen henbringis paa it vis steed till forordned och der forbliffue indtill den igen brugis skall. Herforvden skulle forskreffne forstandere vere forpligt vnder alld deris gouds fortabelse icke at bruge nogen bedrag eller vbillig fordeell. Forbydendis alle och en huer« etc. Giffuet Hafniæ den 7 septembris anno 1634.

Sæl. Registre XIX. 288.

III s.135

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 21 20:57:09 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top