eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.158

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 129-132
Nummer: 158


<-Forrige . Indhold . Næste->

158.

6 Juli 1634.

Skoflikkernes Skraa.

Wi borgemestere och raadmend i Kiøbenhafn giøre alle vitterligt, at efftersom Kongl. May., voris allernaadigste herre, med Dannemarchis høywise raad naadigst for gott och raadsamt haffuer anseet, at handwercherne her i byen maa føris paa fode, huor for Hans May. mandater ere udgangne, at alle mesterne udi it huert handtwerch skulle forfatte nogle visse wilchor, med borgemester och raads betenchende, huor efter de kunde haffue dennem at forholde, da efterdi meenige skoeflechere hafuer os deris anligende skrifftligen offuergiffuet, haffuer wi igiennem set och der af efter høybemelte Hans May. naadigste bevillning til deris embeds forbedring och effterretning udi deris laug dennem disse artichle giffuet och meddelt, huilchet en gang huer aar i dett allerringeste for alle mester och suenne udi deris laug skall læsis och forkyndis, paa det enhuer des bedre kunde wide sig der efter att rette.

1. Først skulle de haffue en oldermand, huor til de maa vduelge tuende af deris laugs brødre, som begge paa raadhuuset for borgemester och raad skall indføris, och huilchen de aff samme to god kiender, den skall vere oldermand it gandske aar, och dennem skall forordnis tuende fornumstig och skichelige dannemend af samme embede till hossiddere, huis naffn udi byens bog skulde indtegnis, huilche huer mandag i vgen om aaret, eller saa offte fornøden giøris, skulle i deris forordnede laugs huus eller paa anden bequem sted

III s.129

forsamlis och forhøre huis klagemaall och besuering mellem mesterne och suennene indfalder, och skall de vnde dennem at haffue en laugsskriffuer, som deris sager til en god efterretning, foruden drich, at skulle antegne.

2. Naar aaret er forløben och oldermanden forloffuis, da skall en bisidderne vere i hans sted igien, huilchen raadet der till god kiender, och en anden laugsbroder ordnis till hossiddere, dog skall ingen vere lengere hossiddere end i tho aar.

3. Kommer nogen skoflichere och vill sig her i byen nedsette embedet at bruge, der som hand haffuer bekommet sit erlige skudtzmaall fra sin øffrighed, hand frafløtte, och der kand bevise sig at haffue lert skomager handtwerch, endoch aff borgemester och raad er antagen till borgere, da maa hannem imod recessen iche hindris at komme udi embedet, och skall hand aldelis ingen bekostning giøre end paa drichgilde och giestebud, naar hand i embedet indtagis, vden allene giffue oldermanden, som da sidder och haffuer wmage for lauget, 2 Mk., och skriffueren, som hans naffn i laugsens bog indtegner, 1 Mk.; siden skall hand enten paa en eller tho tider afflegge 2 sldlr., den halfue at komme gamle och forarmede embeds brødre och deris hustruer till hielp och trøst, saa och at tillsteede dem till jorden med, naar de wed døden afgaar.

4. Paa det at skoeflicher lauget des bedre kand bringes i ordning skall oldermanden ved nafn lade antegne alle de gamle och unge mestere, som nu borgere ere eller skoflicherhandwerch bruger, saa vell som oc deris nafne, som efter denne dag i lauget indtagis, och huor de ere boendis, saa kand oldermanden och hossiddere des bedre vide hos dennem Kongl. May. och byens erinde at forrette, saa vell som v-duelig bønhaser, som iche borgere ere, at afskaffe.

5. Forbemelte skoeflichere maa haffue fire tider om aaret at komme tillsammen, at raadføre sig med huerandre om laugsens nøtte och forbedring; den første skall vere neste søndag efter St. Hans Babtiste dag, den anden neste søndag efter St. Michels dag, den tredie første søndag efter Juell och den fierde neste søndag efter Paaske, och eller en gang huer maanet, om saa offte fornøden giøris, laugsens sager at anhøre och billig endskab at forhielpe, uden nogen drich eller giestebiudelse at forrette.

6. Huilchen som sidst i lauget indkommer, hand skall tiene lauget och sige till laugemode, liig at begrafue och anden nødvendig ærinde, indtill en anden kommer i hans sted; findis hand v-uillig och forsømmelig, bøde huer gang 2 Mk. till 2 skiffte, nemlig lauget och de fattige af lauget, men dersom to, tree eller fleere paa en tid

III s.130

udi embedet antagis, da skulle de, som for slig v-mage ville vere forskaanet, huer udlegge 2 sldlr. till lauget, de fattige och dens belønning, som udi den anden befodris(?) sted (som eller omgaa skulle) om gaa ville.

7. Huilchen broder, som iche møder for oldermanden eller hossiddere udi lauget, eller de ærinde kongen och byen synderlig anrørende, till de klocheslet hand tilsigis, bøde 4 sk.; blifuer hand borte en halff time offuer tiden, bøde 1/2 Mk., men blifuer hand en heell time eller slett borte, da bøde tre dobbelt, med mindre hand hafuer loulig forfald.

8. Skall ingen laugs broder tillstedis mere end paa it sted en aaben boed, huor udi hand sit handverch och arbeide drifue kand, holde.

9. Døer nogen skoeflecher fra sin hustrue, da maa hun efter hans døed, saa lenge hun sidder v-gifft och skicher sig ærligen som en enche eigner, och bør holde en suend paa embedet.

10. Truer eller undsiger nogen laugsbroder eller suend hin anden, och det giøris bevislig, bøde 4 Mk. och der till stille borgen huer andre at vere v-bevaret, vden huis med loug eller ret skee kand.

11. Huilchen laugsbroder, som for vitterlig gield kaldis for oldermanden i rette, hannem skall laugdag foreleggis at betale, sidder hand offuerhørig, da stede borgemester och raad ret offuer hannem, efter privilegierne foruden deelsmaall.

12. Naar Gud allermechtigste kalder nogen laugsbroder eller hans hustrue af denne verden, och oldermanden lader tilsige hannem eller hende till deris leyersted at følge, forsømmer der nogen och iche kommer till den time, tilsagt vorder, bøde 1 Mk.

13. Skall oldermanden lade tillsige dennem aff lauget, som skulle bere liget till jorden, effter ordentlig omgang, er der da nogen som for alder och suaghed iche bere kunde, da skall hand forbigaais, huo der imod siger eller sidder ofuerhørig bøde 3 Mk.

14. Tager eller forlocher nogen skoflicher en anden mands suend paa sit arbeide, som vden rette stefne dag med v-minde er skildt fra sin mester, bøde 2 sletdlr. och miste suenden; samme suends straff skall vere en och en halff dlr.

15. Endelig skulle alle bøder, som forbrydes och udgiffuis udi lauget, vdgiffuis och beskichis till alle parterne, eftersom høystbemelte Kongl. May. naadigste forordning i det andet capitel indholder och som foreskreffuit staar, och intet der fra till øll eller giestebud udgiffuis; skall dog Kongl. May. och byens sager foruden disse for-

III s.131

bemelte artichle vforkrenchet, der hos forbeholden efter tid och leylighed dennem at forandre och forbedre, som lauget och menigheden gaffnligt vere kand. Des till vidnisbiurd haffuer ladet trøche wor stads secret hengendis her neden fore. Actum Kiøbenhaffn den 6 julij anno 1634.

Af Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 891-98.

III s.132

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 21 20:04:44 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top