eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.152

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 125
Nummer: 152


<-Forrige . Indhold . Næste->

152.

17 April 1634.

Tolden forhøjes paa nogle Varer for at tilvejebringe Midlerne til den ny Bygning ved S. Annæ Bro.

Christianus quartus giøre alle witterligt, at efftersom vi for nogen tid siden haffuer anordnit till den ny bygning, som ved St. Anne broe forferdigis, aff nogle serdelis varer, som hid vdi vore riger indføris, at skulle vdi 3 aar effterfølgendis nogit giffuis och contribueris, da effterdi samme contribution icke haffuer kundet tillstrecke, haffue vi med voris elskelig Danmarckis rigis raads betænckende och samtycke naadigst for gott anseet aff effterskrefne vahre till forskreffne bygnings fornødenhed endnu vdj neste effterfølgende 6 aar, at beregne fra den dag, de første 3 aar haffuer at skulle giffuis och contribueris som effterfølger: aff alld fransk og spansk saldt, som hid vdi rigerne aff nogen kiøbmand indføris, vere sig indlendsk eller vdlensk, skall giffuis 4 Sk. danske aff huer tønde, dog adelen, huis salld de selff lade hente med kiøbmend, som salldt for sig selff icke fører, herfor forskaanede, sammeledis skall huer indleendske kiøbmand, som silckevarer indfører, vere sig huad dett er, intet vndentagendis, giffue sex procento, och vdlendske octo pro cento, disligeste och huis indlendske kiøbmend, som klede indfører, skall giffues 3 pro cento och udlendske 4. Thi bede vi och befale wor lennds mend, fogder, borgemestere, raadmend, saa och toldere och alle andre, som paa vore vegne haffuer at byde, i flittelige indseende haffuer, at denne antordning effterkommis, bemelte contribution aff forskreffuen vare att vdgiffuis, aarligen paa vort rente cammer leffueris och beregnis, vnder tillbørlig straff. Giffuet vdi vort festning Glychstadt den 17 aprilis anno 1634.

Sæl. Registre XIX. 217.

III s.125

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 20 21:32:22 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top