eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.151

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 119-125
Nummer: 151


<-Forrige . Indhold . Næste->

151.

8 Feb. 1634.

Possementmagernes Skraa.

Wi borgemester och raadmend udi Kiøbenhafn giøre witterligt, at efftersom possementmagere her sammesteds os hafuer tillkiende gifuet, huorledis hidindtill under dennem selff stor v-ordning sig hafuer begifuet, och fornemmelig iblant suenne paa samme handtverch, i det de sig understaar, naar de ichun en kort tid hos en mester hafuer arbeidet, strax fra hannem igien oprippe och setter dennem huor de løster, eller dennem selff for mester nedersetter, v-anseet de iche hafuer den fuldkommen forfarenhed i dend kunst, som dennem burde at hafue, huor udofuer mesterne her udi byen paa døctige suenne komme forkort, det gandske embede till skade och forkleinering, huilchet udi tide at hindre och forekomme, da hafuer meenige laugs

III s.119

brødre nogle visse conditiones udi pennen ladet forfattet och os at revidere ofuer veyet, och effterdi Kongl. May. vdgangne mandat tillader, at handtvercherne skulde føris paa fode och der udinden god skich forordnis, da hafuer vi samme deris angifuende med fliid igiennemlest och des leylighed med dennem vel ofuer veyet, betencht och eractet, det menige brødre udi embedet till deris handtverchs bedre fortsettning gafnligt och bequemmeligt at vere, och der for dennem effter følgende artichle till videre effterrettning udi deris laug skrifftligt meddelt.

1. Først skall de hafue en oldermand och der till tuende af deris middell at vdvelgis, som for borgemester och raad med tuende andre elste och beskedeligste udi lauget skall opkomme, huilchen da af dennem vorder samtøcht och bevilget, hand skall vere oldermand it aar till ende eller lenger, om fornøden giøris.

2. Samme oldermand skall hafue tuende af lauget, som skall vere hans hossiddere, huilche tillige skall forrette laugsens ærinde, och naar oldermanden skall forlofuis, da skall en af hossidderne skichis till oldermand i hans sted.

3. Och till sligt desto bedre at effterkomme maa de huer fierding aar holde adellstefne enten udi oldermandens huus eller paa en anden beleylig stedt, och da maa hos dennem vere en af raadet at tilhielpe alle tuistige sager at forene, paa det intet skall giøris eller sluttis imod privilegierne eller andre lovlige statuter, som her udi byen bør at hafues udi agt, och ellers naar fornødenhed tilsiger at forsamlis oc da om kunstens gafn och befodring att tale, till huilchen steffne och sammenkomst den yngste mester, som sidst i lauget indtaget er, laugsbrøderne tillsige skall; findis hand mottvillig, naar hand der om af oldermanden tillsigis, da bøde huer gang hans brøst findis en sletdlr. mynt till tou skiffte, nemlig till laugshuuset och di fattige af lauget, men vorder hand dis imidler tid siug eller udi loulig forfald geraader, da tiene den som nest for hannem udi lauget indkom, indtill den anden selff sin bestellning forestaa kand, som det sig bør.

4. Och naar lauget saaledis ere forsamlede, da skulde de fore alting hafue Gud flictig for øyen och holde god skichelighed och ordning vnder dennem; der som nogen sig modtvilligen anstiller och oldermanden eller nogen af laugsbrøderne enten med ord eller gierning vtilbørlig ofuer falder och vførmer, da skall hand derfore bøde till lauget effter laugsbrødernis billig kiendelse.

III s.120

5. De skulle och haffue en laugs skrifuere, som alle deris sager till effterrettning kunde antegne, saa och holde richtig mantall paa brøderne udi lauget.

6. Der skall och haffuis en lade hos lauget, huor udi laugsens artichler, item bøger, indgang och straffpenge skall foruaris, saa och en bøsse den fattigis rettighed udi at giemme, huilchen lade och bøsse med trende luchelser skall vere forvaret, och der till oldermanden samt hossidder huer sin nøgell at hafue skulle.

7. Och naar nogen suend paa dette handtverch lauget begierendis vorder, da skall hand først beuise handverchet redeligen at hafue lert och sig som en erlig suend der paa udi aar skicheligen forholdet, saa och dis midler tid udi tou aar paa fremmede steder forsøgt, dernest skall hand sig siden paa lauget angiffue och hos huilchen mester hannem lyster et aar skicheligen och forsuarligen arbeide och forholde, och naar det skedt er, da skall hand giøre en passelig prøffue, huis omkaastning lauget self strax skall betale, med mindre hand ved sig det self till bedre profit at udbringe, siden winde sit borgerskab, saa skall hand udi lauget indtagis och giøris arthiculer fyldest, saa och sig en erlig v-røctett quindes person till egte tage, som det sig bør, ellers skall ingen effter den dag tilstedis dette handverch eller kunst her udi byen att bruge, ey heller suenne eller drenge der paa holde, vnder tilbørlig straff.

8. Huilchen suend som sig med en enche eller mesters daater af dette handverch befrier, samt och en mesters søn, der beviser sig paa fremmede steder at hafue wandret och veret effter sin loulig lære for suend udi tre aar, och kand giøre en passelig prøfue, hafue lauget aldeelis frit.

9. Naar nogen effter forberørte leylighed lauget er bevilget, skall hand giffue en gylden till indgangs penge, effter recessens 70 capitel, saa och till oldermanden, som for lauget vmag hafuer, en rixdaler och skrifueren, som hans nafn udi laugsbogen indskrifuer, en half rdlr., der for uden gifue 20 rdlr., som till tuende terminer afleggis skall, halfdeelen till laugsens huus och biugning vedlige med at holde, den anden halffue part till de ved døden gaar, at anuendis, huor ofuer skrifueren bog och god rictighed skall holde, och dermed den, som udi lauget indkommer, for indgangs drich och al anden bekostning vere forskaanet, huilche penge som forskrefne er udi laugsens skrin udi god forvaring skall indleggis indtill de behof giøris at udgifue, som nu er melt.

III s.121

10. Kunsten och kandtverchet skall en huer laugsbroder hafue udi god act och ære, item der med redeligen och oprichteligen handle, som hand vill antsuare och vere bekient.

11. Der som noget arbeidt hos nogen mester beklagis, da maa ey hans laugsbrødre ved nogen middell, hemmeligen eller aabenbar, hannem der paa nogen maade forfang, skade eller afbrech forføye, iche heller skall nogen mester maa omløbe till gotfolch arbeidt at betinge, som kand vere hans medbrødre i lauget till skade, men skall vere fornøyet med huis arbeidt ret och louligen hos hannem betingis och bestillis, effter erlig handtverchs brug och sedvane; huo det giør och louligen ofuerbevisis, bøde en rosenobell till thou skiffte, nemlig lauget och de fattige.

12. Skall iche tillstedis nogen bedragerie eller falskhed udi snorene, som af silche forarbeidis, men de skall blifue udi sin esse och werdt och ey enten med vlden traa eller caton formengis, med mindre det saaledis af nogen udi seerdelished bestillis, eller och dennem, som saadane sorter kiøber, vitterlig giøris och for sit billig verd selgis.

13. Ingen mester nu i begyndelsen eller førend lauget kommer bedre i suang maa flere end tuende suenne paa torffuit och sit haudtverch opsette, men naar huer mester hafuer to suenne, som dennem at hafue er begierendis, och da nogen flere suenne kunde vere till ofuers eller och her till byen ankomme, da maa huilchen mester dennem behøfuer antage, efftersom hand dennem fodre kand.

14. Ingen suend skall maa giøre vnødige hellige dage, med mindre det skeer af stor fornødenhed, ey heller om søndagen eller andre hellige dage sig till fordriste at vere ud af sin mesters huus, effter at vagt klochen hafuer ringet, eller der effter at buldre eller banche paa hans dør, vnder pæen och straff som af alle mester settendis worder.

15. Naar nogen suen vill skillis fra sin mester, da skall hand, om hand vill reise fra byen, advare mesteren fiorten dage tillforen, och om hand vill arbeide hos en anden mester i byen, da skall hand opsige hannem en maanedt tillforen och sig dis imidler tid tillbørligen forholde, item om en søndag effter midag och iche om en anden dag i vgen begiere sin venlig afskeed.

16. Antager nogen mester sin laugs broders suend, som med vminde foruden nogen richtig afskeed och loulig aarsag er skildt fra sin hosbonde, bøde thou rdlr. och suenden en rdlr., och samme suend

III s.122

forføye sig udi sin forrige tieniste, saa fremt mesteren vill da hannem annamme, eller och vandre.

17. Skall och iche nogen mester sig understaa, enten self eller ved andre, at udlofue eller gifue sin suend mere løn end som samptlige mesterne af lauget samtyct vorder, iche heller sig fordriste sin laugs broders suend eller tienere ved nogen middell at afspendig giøre; huo det giør och louligen ofuerbevisis, bøde effter oldermandens och hossiddernis sigelse.

18. Skall det och vere enhuer mester frit fore at tage erlige folchis børn, af huad nation det vere kand, udi lære, dog ey flere end fire drenge tillige paa thorfuit at maa hafue siddendis, och naar en af forskrefne fire drenge paa it aar nær udlært hafuer, maa den femte paa thorfuen opsettis; item vill och mesteren holde flere drenge, enten til dreyen, silche vinden eller anden behof, stande hannem frit fore, men de antagne drenge, som paa thorfuen er opsat, skulde deris lære udi sex samfelde aar udstaa, med mindre det wed seerlig accort skeer, och da udi femb aar udi det ringeste at vere udi lære.

19. Det maa och were enhuer mester frit sin egen søn handtwerchet at lære, dog hannem iche vnder fire aar af sin lære forlofue, om hand da ellers for en suend duelig och døctig actis kand.

20. Alle drenge, som effter denne dag antagis, skulde tillige med deris forlofuer udi handtverchs bogen, som der till forordnis skall, indskrifuis, effter huilchen de och effter deris forløben lære aar igien fri kiendis kunde.

21. Endtviger nogen dreng sin lære uden paa kient aarsag, da skall hans forlofuer hannem igien tillstede forskafe och drengens lære siden igien paa ny angaa, om mesteren det behager eller den straf med hannem formilder.

22. Haffuer nogen mester eller suend sig for nogen sag at beklage, da skall hand først gifue oldermanden dett till kiende och begiere, at hand lauget om søndag effter middag vil lade forsamle, och iche paa andre dage, paa det ingen sit arbeide der med skall forsømme, dog skall ingen slig forsamling skee, vden victig aarsag, och den som anklager da at udlegge till lauget, och der fore skulde laugsbrøderne uden lang ophold skafe anklageren sin rett, som det sig bør.

23. Paakommer och nogen tuistighed saa stor och victig, at lauget iche kunde den till minde eller rette fuldende, eller och parterne iche kunde lade dennem med laugsbrødernis afskeed fornøye,

III s.123

da sagen for borgemester och raad at indstefne och der at gaais huis ret kand medfore.

24. Dersom nogen findis eller paatagis, enten fremmede eller indlendiske, som sig udi handtverchet med bønhase eller med nogen anden practich wille indtrenge, som i nogen maade kunde eractis at vere embedet till skade, dend eller de skulde med rettens bud eller thienere deris arbeid eller gierning fra tagis, och det med brøde som kand paa følge, halfparten kongen och byen at tillkomme och den anden halfue part embedet, med mindre den som godtzet eyer ville eller kunde det for skellig verd indkiøbe.

25. Døer nogen possementmager och effterlefuer hans hustrue, da blifue hun ved embedet saa lenge hun sidder vgifft och skicher sig vell, och hinde skall ved laugsbrøderne forskafis en velforfaren possementmager suend, hende at tiene saa hun handtwerchet fremdelis vbehindret maa fortsette och der med sin næring och biering med Gud och æren at spørge (søge?), indtill hun sig udi ecteskab igien forandrer.

26. Naar nogen laugs broder, hans hustrue eller barn ved døden afgaar, da skall oldermanden ved den yngste broder af lauget tillsige brøderne samme lig till sit leyer sted at følge, och huo det forsømmer vden loulig forfald, bøde till lauget en half rdlr., item huilchen af brøderne eller deris suenne, som tillsigis liget att bere och det forsømmer, hand bøde iligemaade en halff rdlr.

27. Om disse forskrefne artichle, som possementmagers handtwerch, samt suenne och drenge er anlangendis, maa dennem vere forundt fire tider om aaret at tillsammen komme, den første sidst i Juledage, den anden om Paaske tide, den tredie St. Hans dags midtsommers tide och den fierde St. Michelsdag, dog uden drich och giestebiudelse, vnder straf som vedbør. Item paa forskrefne tider skulde brøderne denne deris laugs ordning offentlig forlæsis, huor de samt deris suenne och drenge skulde wide dennem at rette och forholde, som det sig bør udi alle maader.

28. Sammeledis skall och alle brøde penge, som udi lauget falder, vddelis och beskichis till alle parter, efftersom høybemelte Kongl. May. naadigste forordning i den anden artichel indholder och som foreskreffuit staar, nemlig en deell der af oldermanden och hossidderne, som sagerne forhøre, resten till fattige encher, faderløse børn och husarme vdi embedet, dog Kongl. May. och byens sager for uden disse forskrefne artichle vforkrenchet, och vill vi hafue os vore efterkommere, med høybernelte Kongl. May. tilladelse, forbeholden

III s.124

forskrefne artichle at forandre och forbedre, efftersom tiden och leyligheden foraarsage, och det lauget och menigheden her udi byen gafnligt vere kand. Till vidnisbiurd hafuer wi ladet trøche vort stads secret her neden fore. Actum Kiøbenhafn den 8 februarij anno 1634.

Af Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 679-92.

III s.125

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 20 21:00:30 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top