eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.143

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 116-117
Nummer: 143


<-Forrige . Indhold . Næste->

143.

14 April 1633.

Johan Ejlersen faar i Forpagtning Farveriet bag Vandkonsten og Strandmøllen paa Strandvejen.

Christian 4 bevilger »Johan Ellersen, borger vdj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, att maa nyde och bruge dett farffverie bag wed Wandkonsten, som klæde compagniet tilforne brugt haffver, med alt hvis farve redskab, som nu udj husitt findis och dertill hører, aarligen for itt hundrede specie daller, som hand udj wort rentekammer till hver Philippi Jacobi dag skall leffvere; dog med slig wilkor, att naar fornøden giøris, da skall hand were forpligt att farffve for os ljge for dend pries och lige saa well som Lucas farffver nu for os farffuer, och naar wi naadigst worder tillsinds hannom same farffverie icke lenger att forunde, eller och hand dett icke lenger will beholde, da skall haad leffvere dett fra sig lige saa gott, baade husit och redskabit, som hand dett annammitt haffver. I lige maader haffve vi och naadigst bewilgit dend walkemølle, mellem wore kiøbsteder Kiøbenhaffn och Helsingnør liggendis, kalditt Strandmølle, saaledis som dend nu fore fundit er, paa sig och sine arffvinger aarligen att maa nyde och bruge for thi specie daller, udj wort renterie till hver Philippi Jacobi dag att leffvere; dog med saadan wilkoer, att hand, naar behoff giøris, skall walke for os huis klede her giøris udj Tuctehusit for dend samme pries, som nu walkis for, och saa frembt hand herudj findis forsømmelig, eller och hans affgifft icke till rette

III s.116

tider worder erlagt, skall samme mølle igien till os och cronen were forfalden, och da leffveris lige saa goed baade paa bygning och udj andre maader, som hand dend nu annammer; forbiudendis alle och en hver« etc. Giffvit Hafniæ 14 aprilis 1633.

Sæl. Registre XIX. 104-5.

III s.117

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 20 19:49:10 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top