eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.124

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 108
Nummer: 124


<-Forrige . Indhold . Næste->

124.

16 Jan. 1632.

Gensidigt Testament mellem Raadmand Thomas Lorck og hans Hustru Margrete Vibe.

Christian 4 giøre alle vitterligtt, att efftersom os elskelig Thomas Lorck, raadmand vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffnn, och hans hustru Margrete Wibe haffuer med beraad hu, aff beueglige aarsager och den indbyrdis egteskabs kierlighed, udj huilcken dj tilsammenn leffue, effterskrefne contract med huer andre for sig och begge deris arffuinger oprettet och indgangett, att huilcken aff forskreffne tuende egtefolck først ved den timelig død affgaar, daa skall den effterleffuende till euindelig ejendom for sig och sine arffuinger udj schiffte effter den affdøde beholde den gaard, di nu iboer, och hosliggende vohning, med altt huis der udj nagelfest och iordfest er, for fire tusinde rigs daler in specie, och skulle samme 4000 rdlr. udj lige lod skifftis och byttis imellom den affdødis arffuinger och den aff forskrefne tuende egtefolck som igienleffuer; daa haffue vij naadigst samme deris contract confirmerit och stadfest, saa och nu med dette vortt obne breff confirmere och stadfeste, den fast och vryggeligenn att skall holdis och effterkommis udj alle sine ord, punchter och artickler, efftersom forskreffuitt staar, forbiudendis etc. Frederichsborg 16 janvarij 1632.

Sæl. Registre XIX. 2.

III s.108

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir nov 19 19:28:05 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top