eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.115

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 99-100
Nummer: 115


<-Forrige . Indhold . Næste->

115.

22 Dec. 1630.

Peder Gagelmand beskikkes til Hofapotheker.

Christian IV giøre alle vitterligtt, att vij haffue antagett och bestillitt och nu med dette vortt obne breff antage och bestille denne breffuiser Peter Gagelmand her effter att skall lade sig bruge for en hoffapotecker, och vdj samme bestilling och kunst lade sig finde villig och flittig och ellerss vdj alle maader vere oss och vore riger och lande huld och tro, vortt gaffn och beste vdi alle maader vide at ramme, vor schade och forderff aff sin yderste formue och forstand, hindre och affuende, och schall hand vere forplichtt altid med hanss apoteke voriss hoff effter att følge, med mindre hand voris naadigste befaling bekommer, sig paa andre steder at skulle forholde; skall hand och vere forplichtt aldtt huiss medicin och andett, som hanss handtuerck vedkommer, hannom bliffuer befalett att præparere och ferdig giøre, med allerstørste flid och omsorg att tillberede, saa att ingen formedelst hans vflittighed schulle komme for kortt, och ellerss sig vdj alle maader som en tro och oprictig apotecker forholde, och skall hand vere forplichtt huer fierding aar att giøre oss rede och regenskab paa vort rentekammer for huiss confect, speceri, succat eller huad dett neffnis kand, som hand till sig anammitt haffuer och igien vdgiffuitt. For saadan hanss vnderdannige opuartning och tieniste haffuer vij naadigst beuilgett hannom att ville lade giffue aarligen 60 rigsdaler och tuende seduanlige hoffkledninger, saa och ni rigssdaler kostpenge monatligen paa sig selff och en dreng, och skall samme hanss bestilling, saa och besolding, begynde och angaa fra den 6 decembris 1630 och siden aar fra aar forfølgis, imeden och al den stundt vij ere till sindz hannom vdj samme vor tienniste och

III s.99

bestilling att beholde. Bedendis osv. Giffuett Frederichsborg den 22 decembris anno 1630.

Sæl. Registre 536-37.

III s.100

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 15 21:33:48 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top