eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.113

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 97-98
Nummer: 113


<-Forrige . Indhold . Næste->

113.

6 Dec. 1630.

Forordning om Vindrikken ved Bryllupper.

Christian IV giøre alle witterligtt, att efftersom vortt borgerschab en tid lang icke haffuer veritt tillatt at skencke wijn vdj deris brøllupper, och borgemester och raad her vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn nu paa menige borgerschabs vegne hersammesteds vnderdanigst anholdit haffue, att vij denne effterskreffne schick och anordning, som de vnder sig om brøllupper wnderdanigst att vedtage betencktt

III s.97

haffue, naadigst ville fuldbyrde och stadfeste, huilchen formelder ord fra ord som effterfølger:

Efftersom Kong. May. voriss allernaadigste herre aff kongelig gunst och naade haffuer beuilgett och tillatt, att Kiøbenhaffns dett bedste och fornembste borgerschab maa her effter schencke vijn till deris egen och deriss børnss brøllupper, saa haffuer derfore paa hanss Kong. Maytt. naadigste gode behaug borgemester och raad paa det allerunderdanigst der om giort denne effterfølgende forordning, dog altt paa høystbemelte Hanss Mayttz. egitt naadigste gode betenckende.

Nemblig att ingen borgere, kiøbmand eller fornemme handtuercksmand i Kiøbenhaffnn effter denne dag maa skencke vijn till deriss egen, deriss børns eller neste venners brøllupper, vden det scheer med borgemester och raads schriftlig beuilling och tilladelse, effter huer sin stand, condition och wilkaar.

Dernest huem vinen vdj saa maader forloffuis att schencke, schall strax, naar han tilladelse bekommer, giffue 20 rdlr., halffparten till Hanss Maytt. och byen och halffparten till dj fattige. Och schall samme vijn schenckis till maadelighed, vdenn offuerflod, och denne Hanss Maytss. naadigste beuilling icke maa aarsage till nogen offuerdaadighed, mens miere alting schickeligenn vdenn Guds fortørnelse att schulle tillgaa. Fordrister sig nogen till her effter hemmelig vijss att schencke vijn vden forloff, giffue to dobbelt foruden dj bøder, recessen om formelder, och ellerss altt andett med brøllupper forholdis effter recessens 69 artickell.

Daa haffue vij naadigst, anseende den v-lighed paa stand och ormue, som end och paa borgerschabitt vdj forbemelte vor kiøbsted [findis], aff kongelig macht och myndighed forbemelte schick om brøllupper i alle sine ord och punchter beuilget, fuldbyrdt och stadfestett, saa och her med beuilge, fuldbyrde och stadfeste, dog at di endnu fremdelis videre forbemelte deris indlæg forklarer, huor vijtt saadantt allene till notturfft och vden ald offuerflod kand bruges, och richtig gienpartt der aff i voriss cantzelie, saa och till voriss statholder her sammested indlegger, paa dett diss bedre der offuer kand holdis; huis ellers andre tilfelde end her vdi bemelt belanger, der med forholdis effter recesserne och forordningerne vnder hoslagte vide och som vedbør. Giffuett Hafniæ 6 decembris 1630.

Sæl. Registre XVIII. 525.

III s.98

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre nov 15 21:22:14 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top