eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.108

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 95-96
Nummer: 108


<-Forrige . Indhold . Næste->

108.

7 Feb. 1630.

En Kniplingskvinde beskikkes ved Børnehuset.

Christian IV giøre alle vitterligtt, at vij haffue antagitt och bestillett, saa och her med antage och bestille Ingeborg Harders for en knippelquinde vdj børnehusett vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, och skall hun lere børnene vdj forskrefne børnehuuss att knipple och dennom med all flid att lære och vnderuise allehaande slags knippeling att forferdige, efftersom dett vdj Niederlannd eller paa andre

III s.95

steder forarbeides, och derudinden sig flittig och vfortrøden forholde, som dett sig bør, huorfor vij nadigst till aarlig løn och besoldingh, imidler tid vij hinde vdj denne bestilling beholdendis vorder, haffuer beuilgett att lade giffue halffierdesindztiffue daler courent, saa och fri huus och vohning vdj byenn, seduaanlig maanidzkost, till ildebrand threi fauffne brendeued. Och maa hun vdj hendis egitt huuss lere och vnderuise saa mange hun miest kand och vill, dog att der intett vdj forskrefne børnehuuss i nogen maader bliffuer forsømmett. Bedendiss osv. Giffuet Haffniæ 7 februarij anno 1630.

Sæl. Registre XVIII. 468.

III s.96

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 14 20:09:00 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top