eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.107

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 94-95
Nummer: 107


<-Forrige . Indhold . Næste->

107.

6 Feb. 1630.

Om Stolestaderne i Nikolaj Kirke.

Christian IV giøre alle witterligtt, att efftersom kircheuergene samptt sognemendene thill S. Nicolaj kircke her vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn vnderdanigst haffuer giortt effterskrefne forordning om stolestaderne vdj forskrefne S. Nicolaj kircke: For dett første, att alle och huer baade i och vden sognett inden en maanett effter en offentlig thilliusning och di vdenn byes effter en maanidtz loulig atuarsell skall vere fortencht deriss adkomst breffue och rettighed

III s.94

paa deris tileigne stolestader vden videre forhaling att fremlegge hoss kircheuergene, att der aff kand erfaris baade deriss kiøb och fierde aarss affgiffts rettighed, och saa føris till bogs, och andre, som ingenn stader haffuer, bequemmeligen hielpiss och fordriss, och saa frembt saadantt iche scheer inden forbemelte termin, da alle di stader, paa huilche ingen breffue fremblagtt ere, att vere kirckens eigne, som di aldrig vare soldtt tilforn til nogenn, och kircheuergene fritt att stande, efftersom dennem best siuniss, till huo dennom kirchen betale ville, foruden nogen thrette eller process att selge och affhende, efftersom vij derom tillfornn haffuer ladet vdgaa voris naadigst mandat. For dett andett, efftersom forskrefne S. Nicolaj kirche nu vformodenligenn er formedelst sinn ny opbiugning och reparation inden och vden kirckenn kommen vdj stor vdgifft, sammeledis kirchens huuse, som kirchenss tienere iboer, ere megett brøstfeldige och fornøden att vere i tide att maa byggis, huilchett huerchen kirckenss beholding, ey heller gott folchis liberalitet och endnu offuerleffuere gaffuer skall kunne vdstaa den store bekostning, som baade allerede anuentt er och endnu nøduendig skall anuendiss, da att giffuis aff itt huertt stade, som sognefolch selff eiger, baade paa mande och quinde siden vd till kirchegulffuett, sex rigsdaler ved den søndre och nørre kirckemur, saa vell som vdj nørre capel aff huertt stolestade trej rigssdaler, paa pulpeturedt aff ett huertt stolestade enn rixdaler och aff en klap eller offuerslag en halff rixdaler; och dersom di vdenn sognett ere boendiss ville deris stolestade beholde, da att giffue dobbeltt saa megett paa huad sted deris stolestader ere, som di forbemelte vdj sognett ere boendis effter forskrefne taxt giffuer. Huilchen forskrefne kirckeuergers forordning di vnderdanigst haffuer veritt begierendis, vij naadigst ville confirmere. Daa haffue vij den aff vor synderlig gunst och naade fuldbyrtt, samtycktt etc. Giffuet Haffniæ 6 februarij 1630.

Sæl. Registre XVIII. 467-68.

III s.95

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor nov 14 19:46:44 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top