eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1054

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 769-783
Nummer: 1054


<-Forrige . Indhold . Næste->

1054.

1684-1708.

Uddrag af de 32 Mænds nu tabte Forhandlingsprotokol.

Extract af de 32 mænd her i staden deres holdte protocoller.

NB den første og ældste protocoll er ey meere til, mens blev i ildebranden anno 1728 opbrændt.

Den anden, derudj findes anført:

Fol. 1. At kong Friderich den 3die døde anno 1670 den 9 februarii mellem 12 og 1 slet, hvilken dag formanden Ditmar Bøfke efter ordre af magistraten lod tilsige de 32 mænd at møde i Hellig geistes kircke ved 2 slet, iførte sørge klæder og lange kapper, hvorfra de med magistraten forføyede sig til slotted og nestefter det kongel. geheimeraad samt de i staden værende høye betjente og adel til kong Christian den 5te paa stadens vegne aflagde hyldings eed og bleve tilladte at køsse kongens haand.

Fol. 3. De 32 mænds vedtægter af 14 septembris 1659.

Fol. 9. Navnene paa de 32 mænd, som vare den 6 septembris 1684, da denne protocoll begyndte:

Formænd Tommas Ochss, død 1686.
           Johan Drøge, raadmand 1685.
Notarius Arf Michelson Edelberg, raadmand 1701.
Anders Rasmusen, død 1684.
Peder Tuesen, død 1689.
Claus Ifuersen, raadmand 1688.
Bartell Stube, døde 1702 den 31 martij.
Tommas Jensen Dobbelstein, døde 1695.
Bartell Jespersen, død 1686.
Lorentz Kreyer.
Peder Riiber, døde 1689.
Christian Beverlin, døde 1692.
Claus Reimert, døde 1692.
Petter Timmerman, døde 1685.

III s.769

Claus Büssing, døde 1688.
Johan Mølche, døde 1685.
Jacob Feldtman, blev demiteret 1701.
Anders Knooch, døde 1693.
Dauid von Cøllen, døde 1686.
Heinrich Schuppe, døde 1690.
Weigant Michel Becher, døde 1692.
Olle Wiitt, døde 1701.
Niels Jacobsen.
Jørgen Gregersen, døde 1687 den 12 janvarii.
Søren Rasmusen Hiortshøj.
Zander Graae, døde 1685.
Anders Kellinghuusen.
Matthias Wessel, aftakked.
Lambrecht Mandel, død 1686.
Hans Levesen, død 1696.
Johan Jørgen, aftakket.
Hans Trøner, raadmand, døde 1693 in maij.
Jens Pedersen Riiber, raadmand.

Fol. 12. Ansøgning til kongen af 6 septembris 1684 om fremmede korn vahres indførsel og forbud paa de indenlandskes udførsel, for at forekomme mangel, siden høsten faldt slet ud.

Fol. 13. Til kongen dito dato om maal og vægt, at borgerne sig samme selv maa skaffe og siden lade justere.

Fol. 15. Til politie commissionen dito dato om commercien, laugene og maal og vægt, samt kiøbmænds bøger.

Fol. 20. Kiebmændenes memorial til de 32 mænd af 24 julij angaaende forbemelte.

Fol. 25. Memorial til magistraten af 31 janvarii 1685, at de sig med de 32 mænd ville lade være angelegen hos Hans Kongl. Mayt. at ansøge om afskaffelse af de 2000 portioner jndqvartering, som borgerne i staden havde paataget sig ved krigens begyndelse for borgerlig næring frem for de andre stænder at svare. Da betaltes indqvartering af staden 7006 portioner, hvoraf borgerskabet havde 5607 portioner, som bedrog 21318 rdlr., og resten, som alle stænder holdt, 1399 portioner, som bedrog 5596 rdlr.

Fol. 30. De 32 mænds betenckning af 7 april paa magistratens proposition om en plads uden Nørre port til blegdamme og urte hauger at bortleje, hvilket de ikke eragte tjenlig.

Fol. 35. Memorial af 7 janvarii 1686 til magistraten om Kopskattens forandring for borgerne, som var 8 og 3 rdlr., hvilket de fleeste

III s.770

for uformuenhed ikke kunde betale, og proponeres at maatte blive inddeelt i 7 eller 8 classer, som kunde svare 8, 6, 4, 3, 2, 1 og 1/2 rdlr.

Fol. 39. Den 25 janvarij 1686 blev giordt bekjendt, at magistraten havde den 18 approberet efterfølgende: den 7 dito i stæden for Johan Drøge, som var formand og blev raadmand, saa og Bertel Jespersen, som for alderdom og svaghed ey kunde møde mens begieret at maatte entlediges, saa og afdøde Anders Rasmusen, Petter Timmermand, Johan Møllich og Zander Graa, udvalgte nemlig Tommas Jensen Dobbelsteen, som havde de fleeste vota, til yngste formand, og Nicolaj Boy, Ewert Weideman, Jørgen Bøfke, Jacob Eschenberg, Hans Michelsen og Henning Jordt at være af de 32 mænds tall.

Fol. 41. 1686 den 23 octobris ere de 32 mænd af magistraten opkaldne og bekjendt gjordt den nye told rulle af 27 maij, som fra nye aars dag 1687 skulle tage begyndelse.

Fol. 43. 1687 den 27 janvarii er i stæden for Tommas Ockss, første formand, som var død, Tommas Jensen Dobbelsteen til første formand udnævnt og Barthol Stufue til 2den formand.

Fol. 44. Den 4 augusti blev i de 32 mænds tall optaget Heinrich Wørner udi afg. Dauid von Cøllens stæd, Johannes Backer i afg. Jørgen Gregersens stæd, Johannes Christensen i afg. Lambrecht Mandels stæd, Friderich Knudsen i afg. Henning Jordts stæd.

Fol. 55. Anno 1688 den 6 octobris magistratens communication til de 32 mænd af hr. etatsraad og ober secretair Harboes begiering angaaende een plads uden Øster port, som han sig havde tilforhandlet og til arv og ejendom af staden imod betalning begjerte; samt deres resolution derpaa.

Fol. 60. Den nye forfattede jordebog ovør Roeskilde amt af magistraten indleveret til de 32 mænds underskrift, som skeede, og befindes deraf at være: den gamle landgilde

Ruug og malt 453 tdr. 5 skpp. à 7 Mk....... 529 rdlr. 2 Mk. 13 Sk.
Biug 1829 tdr. 1/4 skpp. à 1 rdlr. ..... 1829 -- » -- 4 --
Havre 431 tdr. 1 skpp. à 4 Mk. .......... 287 -- 2 -- 10 1/3 --
Smør 28½ tdr. 1 2/3 ott. à 16 rdlr. ......... 459 -- 2 -- » --
Kjør 6 1/6 stk. à 6 rdlr. ...... 36 -- 1 -- » --
Fornød 15 stk. à 1 rdlr............ 15 -- » -- » --
Sviin og boelgalte 34 1/2 stk. à 1 rdlr........ 34 -- 3 -- » --
Flesk, 4 siider. ............... 1 -- » -- » --
Stald oxen holde 2 1/2 stk. à 2 rdlr. ........ 5 -- » -- » --
Faar 29 stk, à 4 1/2 Mk................ 21 -- 4 -- 8 --
Lam 151 1/2 stk. à 3 Mk. ............... 74 -- 4 -- 8 --

III s.771

Giæs 147 1/2 stk. à 12 Sk.............. 18 rdlr. 2 Mk. 10 Sk.
Høns 468 stk. à 6 Sk. ............. 29 -- 1 -- 8 --
Eeg 12 1/2 snees à 8 Sk............... 1 -- » -- 4 --
Høe 15 1/2 læs à 4 Mk................ 10 -- 2 -- » --
Giesteriepenge 44 Mk. 1/2 Sk. rix, er slette penge .. 11 -- » -- ¾ --
Landgilde penge 114 Mk. 12 1/2 Sk. rix .... 28 -- 4 -- 2¾ --
Sk. groot 44 1/2 rix, er slette penge....... 8 -- 2 -- 1 --
Eritz penge 9 Mk. 11 Sk. rix ............. 2 -- 2 -- 8 --
Slettepenge. ................ 221 -- 1 -- 13 2/3 --
_________________________
Den gamle landgildde bedrog ... 3625 rdlr. 1 Mk. 12 Sk.
_________________________

Den nye landgilde:

Penge..................................... 232 rldr. 2 Mk. 1 Sk.
Sk. groot ................................ » -- 1 -- 2 --
Ruug og malt 275 tdr. 6 skp. à 7 Mk....... 321 -- 4 -- 6 --
Biug 1616 tdr. 5 skp. à 6 Mk.............. 1616 -- 3 -- 12 --
Havre 344 tdr. 1 skp. à 4 Mk.............. 229 -- 2 -- 8 --
Smør 23 3/4 tdr. à 16 rdlr............ 380 -- » -- » --
Lam 142 stk. à 3 Mk....................... 71 -- » -- » --
Giæs 144 stk. à 12 Sk..................... 18 -- » -- » --
Høns 518 stk. à 6 Sk...................... 32 -- 2 -- 4 --
Høe 32 les à 4 Mk......................... 21 -- 2 -- » --
Boel svin 1/2 .............................. » -- 1 -- 3 --
_________________________
Den nye landgilde bedrager... 2924 rdlr. 3 Mk. 2 Sk.
_________________________
Følgelig differerer paa den nye og gamle landgilde 700 rdlr. 4 Mk. 10 Sk.

Fol. 64. Anno 1688 den 18 decembris bekjendt giordt, at i stæden for de af de 32 mænds tall udgangne og til raadmænd udnævnte 3de borgere, nemlig Claus Ifuersen, Hans Trønner og Jørgen Bøefke ere igien antagne Wulff Pettersen, Johan Iising og Abraham Læhn.

Fol. 68. Memorial af 24 decembris til magistraten indeholdende 12 poster, som borgerskabet beklage sig og derfor bedes hos kongen at giøre forestilling om forandring deri, nemlig: 1, viinhandlerne beklage sig over comsumptionen og jnquisition, 2, kjøbmændene beklage sig over nærings aftagelse formedelst tijdernes vanskeligheder, 3, kjøbmændene at mange uberettigede handle, 4, samme bede om toldens forlindring paa fremmed ruug, paa det de deraf kan lade komme til fornødenhed for landet, 5, at tolden med grov mynt i croner maa betales og lagien 8 Sk. paa rdlr. ophøre, 6, at de maa lade komme salt som een frie handel imod billig tolds erlæggelse, og derefter

III s.772

ingen salt, viin eller toback fra Lybeck til provincerne indføres, 7, bryggerne bede om moderation i skatterne paa deres store gaarde, 8, at borgerskabet maatte forundes til deres huus fornødenhed consumption af 1 td. malt at brygge for 4 Mk., 9, moderation i indqvarteringen og at de 2000 portioner, som for borgerlig næring er paalagt, maatte blive fordeelte paa alle stænder efter grund taxten, 11, om maål og vægt, 12, om consumptionens alt for sterche inquisition.

Fol. 77. Anno 1689 den 1 junij, kongen forlanger laan af borgerskabet.

Fol. 79. De 32 mænds memorial derom af 3 dito til kongen.

Fol. 85. Memorial til magistraten af 12 martij 1690 om den tunge indqvartering, som continuerer, i sær de for borgerlig næring paalagde 2000 portioner, hvorudj meldes, at indqvarteringen er 6420 portioner, hvoraf borgerskabet svarer 5142 eller ungefehr 19448 rdlr. og de andre stænder 1278 portioner eller ungefehr 4736 rdlr.

Fol. 87. Memorial til magistraten af 9 augusti om det samme.

Fol. 94. Suplique til kongen af 15 junij 1691 angaaende den af staden paabudne fortifications skatt, 30000 rdlr.

Fol. 98. Suplique til kongen af 24 junij 1691 om indqvarteringen.

Fol. 101. De 32 mænds betenckning af 2 decembris 1691 over den fra magistraten dem tilsendte canzelie raad og borgemester Bartholomæus Jensens ansøgning at faae til eye een uden stadens Nørre port beliggende og i 7 aar til leye havde plads imod 6 rdlr. aarlig svarelse, hvorfor han nu vil betale 100 rdlr.; hvorpaa de erklære, at naar han meere end 100 rdlr. vil give, synes de ham samme kunde overlades, hvis ikke, da at det forblev ved den aarlige afgifts svarelse, 6 rdlr.

Fol. 107. Memorial til jndqvarterings commissionen af 16 decembris 1691 om indqvarteringen.

Fol. 109. Den anden betenckning af 16 decembris 1691 angaaende ovennævnte borgemester Bartholomæus Jensens begiering, hvorudj samme henstilles til magistraten.

Fol. 111. Den 16 decembris 1691 er i 6 afdødes stæd, nemlig: Peder Tuesen, Peder Riiber, Claus Büssing, Heinrich Schup, Nicolay Boy og Frederich Knudsen i de 32 mænds tall optagen Morten Munch, overformynder, Hans Frich, kirckeverge, Hans Rasmusen, oldermand for de fattiges forstandere, Jacob Jacobsen, kirckeverge, Allert Tønsberg, forrige kiemner, og Søren Sørensen, oldermand for rodemesterne.

Fol. 113. Memorial til etats raad og ober secretair Matthias Moth om indqvarteringen, hvoraf sees, at borgerskabet ved krigens

III s.773

begyndelse anno 1676 godvillig havde paataget sig at svare 2000 portioner fremfor de andre stænder, saa lenge krigen varede.

Fol. 120. Memorial til magistraten af 21 novembris 1692 om forbud paa korn vahres udførsel.

Fol. 125. Suplique til kongen af 1 decembris 1692 om indqvarteeringen.

Fol. 128. Anno 1693 den 10 martii ere i stæden for Johannes Christensen Meller, som blev raadmand, og Christian Beverlin, Claus Reimer og Weigant Michel Becher, som vare døde, i de 32 mænds tall optagne Jørgen Seekmand, Lauritz Nielsen Fogh, Johan Sylling og Jens Tidemansen Lougman, oldermand for brøggerne og kircke verge.

Fol. 129. Memorial til magistraten af dito dato med begiering, at de paa det beste hos kongen ville recommendere supliquen af 1 decembris om indqvarteringen.

Fol. 135. Suplique til kongen af 28 augusti 1693 om indqvarteringen, som resolverer, at 2de af de 32 mænd tillige med 2de af magistraten til kongen skulle leveres; mens magistraten vil ikke.

Fol. 145. Anno 1694 den 3 octobris er i stæden for Jens Riiber og Jørgen Seckmand, som til raadmænd vare udnævnte, samt Anders Knoch og Wulff Pettersen, som vare døde, igien i de 32 mænds tall optagne Gierdt Meyer, Madtz Christensen, Peder Riegelsen og Jacob Hou.

Fol. 149. Suplique til kongen af 31 octobris 1694 om indqvarteringen.

Fol. 156. Memorial til magistraten af 31 julij 1695 om den daværende høye priis paa brændeved, kuul og kalck, hvori andrages, at priisen sommeren tilforne havde været paa 1 favn enckelt brænde 4 sldlr. og dobbelt 5 1/2 sldlr., mens om vinteren enckelt 6 rdlr. og dobbelt 9 rdlr., og nu maatte betales for enckelt 7 à 8 sldlr. og dobbelt 9 à 10 sldlr. og neppe at faae.

Fol. 163. Anno 1695 den 18 decembris blev udj afg. Tommas Jensen Dobbelsteens stæd til første formand for de 32 mænd optagen Barthold Stuve og Lorentz Kreyer til anden formand, samt i stæden for bemelte T. J. Dobbelsteen og Jacob Eschenberg, som vare døde, saa og Hans Leuesen, som formedelst svaghed havde forlangt demission, samt Matthias Wesep (Wessel) og Heinrich Werner, som ey efter tilsigelse havde vildet møde, som 32 mænd introduceret Jurgen Meulengracht, Eillert Stuhr, Christian Meyer, Morten Mouritzen og Jost Kiørning.

Fol. 164. Memorial til magistraten af 3 novembris 1696 om forbud paa korn vahre og proviants udførsel af riigerne til fremmede stæder.

III s.774

Fol. 166. Suplique til kongen af dito dato om det samme.

Fol. 169. Suplique til kongen, forfattet anno 1697 den 10 februarii, som er underskreven den 4 martij, om korn og proviants udførsel, efterdi paa foregaaende endnu ingen resolution var falden.

Fol. 174. Suplique til kongen af 13 martij med taksigelse for skeede forbud paa korn vahres udførsel, men som derunder ei meldes om proviant og feede vahre, og samme ere komne i høj priis, anmodes og om forbud derpaa.

Fol. 177. Politiemester. Claus Rasch insinuerer ved skrivelse af 11 maij de 32 mænd taxterne paa brød, kiød, flesk, samt fugle- og fieder-verck.

Fol. 179. Brev til politiemester Rasch af 17 maij om smør fustagier, at de befindes for tunge.

Fol. 182. Den 4 augusti, de 32 mænds kaldelse til løgte- og sprøyte skats regulering og resolution derpaa.

Fol. 187. Suplique til kongen af 18 septembris om forbud paa korn og feede vahres udførsel til fremmede stæder, som igien var friegiven.

Fol. 193. Suplique til kongen af 12 novembris om indqvarteringen.

Fol. 196. Dito til dito af dito dato om skifte og deeling efter mand og kone med deres børn.

Fol. 204. Suplique til kongen af 12 janvarii 1698 igien om skifte og deeling, efterdi paa den forrige ingen favorable resolution var falden.

Fol. 206. Brev til grev Reventlaw af 10 dito om det samme.

Fol. 208. Magistratens begiering af 10 februarii, at nogle af de 32 mænd maatte udnævnes for at omgaa med rodemesterne i qvartererne for at eftersee huusenes taxt, siden endeel af indbyggerne besværede sig at være for høyt til løgte- og sprøite skatt ansatte imod deres naboer.

Fol. 211. De 32 mænd fordeele sig qvarteer viis den 15 martij at efterkomme ovenmelte begiering.

Fol. 213. Den 29 martij blev i de 32 mænds tall optagen i stæden for Lauritz Nielsen Fog, som var bleven raadmand, Johan Jurgen, som efter ansøgning var demiteret, og Johannes Bakke, som var død, Petter Ogelbye, Hendrich Jensen og Peder Bladt.

Fol. 214. Etats raad Meyers begiering om nogle grunde uden stadens Nørre port at faa tilkiøbs af magistraten og de 32 mænds erklæring derpaa.

III s.775

Fol. 217. Kongl. resolution af 26 februarii 1698 om skifte og deeling.

Fol. 220. Suplique til kongen af 13 septembris 1698 om forbud mod korn vahres udførsel.

Fol. 233. Dito til dito af 25 janvarii 1699 med taksigelse for forbud paa hvede og ruug at udføre, og begiering, at byg, erter og feede vahre ogsaa maatte forbydes at udføres.

Fol. 230. Cammerjuncker Winds begiering af 4 maij om at faae Ravnsborgs haver at kjøbe og de 32 mænds erklæring derpaa af 5 junij.

Fol. 234. Suplique til kong Friderich den 4de af 5 septembris 1699, hvorved gives borgernes sorrig tilkjende over kong Christian den 5tes død og den glæde de havde over kong Friderichs regierings tiltrædelse, som de lykønske, samt begiering at malt, byg og alleslags korn vahre, malet og umalet, samt alleslags feede vahre maatte forbydes af riiget til fremmede steder at udføre.

Fol. 237. Anno 1699 den 26 augusti kl. 4 om eftermiddagen døde kong Christian den 5te. Anno 1699 den 14 septembris aflagde de 32 mænd deres eed til kong Friderich den 4de.

Fol. 239. Copie af eeden, som blev aflagt.

Fol. 248. Kong Christian den 5tes brev til magistraten af 2 maij 1691 om ey i de 32 mænds tall at optage uden de, som ere dygtige til raadmands embede i staden tilbørligen at kunde betiene, siden af dem herefter, naar deslige bestillinger lovlig ledig vorder, dertil igien skal antagis og beskikkes.

Fol. 250. Suplique til kongen af 21 decembris 1699 om moderation i kop-skatt, leye-skatt, samt rente penges skatt af de umyndige.

Fol. 255. Kongens brev til magistraten af 16 janvarij 1700, om at de med de 32 mænd skulle tilsammen træde og taxere borgerne til kopskattens, samt heste og stude skattens betalning og moderation deri efter enhvers omstændigheder, 2, at ingen rente penge skatt skal betales af de umyndige, undtagen naar deres capital er over 600 rdlr., 3, huseleje skatt eftergives staden.

Fol. 257. De 32 mænds brev til magistraten den 27 janvarij med udnævnelse af nogle af de 32 mænd til hvert qvarteer for med dem skatten at regulere.

Fol. 260. De kongl. deputerede udi politie-comissionen communicere de 32 mænd copie af kongens brev til dem af 20 janvarii 1700 angaaede politiens indrettelse med kongl. allernaadigst instruction til politiens administration, samt

III s.776

Fol. 263. De 32 mænds betenckning derom af 16 martij.

Fol. 267. Kopskattens mandtaller, underskrevne af de 32 mænd i forsamling den 26 martij, befindes at være:

Efter forordningen
skulde betales
Efter moderation
og taxering
Øster qvarteer .......... 1825 rdlr. » Mk. 1963 rdlr. 5 1/2 Mk.
Strand qvarteer. ......... 2185 -- 1 1/4 -- 2122 -- 1 3/4 --
Snarens qvarteer ......... 3256 -- 4 -- 2223 -- 5 1/2 --
Wester qvarteer. ......... 1760 -- 5 3/4 -- 1734 -- 1/4 --
Nørre qvarteer .......... 1416 -- 1 3/4 -- 1284 -- 1 1/4 --
Klædeboed qvarteer ....... 1365 -- 4 -- 1305 -- 3 1/2 --
Friemands qvarteer. ....... 1439 -- 3 -- 1233 -- 2 1/2 --
Kiøbmands(!) qvarteer ...... 1761 -- 2 1/4 -- 1640 -- 3/4 --
Rosenborg qvarteer. ....... 1160 -- 4 1/4 -- 1018 -- 1 1/4 --
St. Anna østre qvarteer ..... 542 -- 1 -- 454 -- 2 --
St. Anna westre qvarteer .... 569 -- 3 -- 471 -- 4 1/2 --
Christianshavns qvarteer ..... 1138 -- 2 -- 888 -- 1/2 --
____________________________
Summa ... 17524 rdlr. 2 1/4 Mk. 16339 rdlr. 5 1/4 Mk.

Fol. 269. Suplique til kongen af 18 julij 1700 om indqvarteringen.

Fol. 273. Memorial til herrerne i den kongl. raadstue af 27 julij om, at de vilde formaae kongen at igienkalde forbudets ophævelse paa korn og feede vahres udførsel, dat. Glyckstad den 16 julij.

Fol. 275. Kongens brev til magistraten fra Glyckstad den 27, hvorved Hans Maysts. velbehag over borgernes nidkjerhed gives tilkjende og forsickres om samme at ihukomme, som skulle gives de 32 mænd tilkjende.

Fol. 276. De 32 mænds memorial af 5 augusti til herrerne i den kongl. raadstue, ihenseende til fiendens landgang ved Hornbech, hvori forestilles: 1, hvorledes best kunde giøres anstalter imod fienden, førend flere komme og meere befeste sig, hvor til erbydes al muelig assistance med heste og vogne, infanteriet at henføre, og imidlertjed voldene at besette med borgerskabet, 2, at stadens fæstning og volde maatte strax settes i behørig defensions stand, 3, om ikke et campement uden staden kunde formeres for at holde fienden fra floden og staden at bombardere, 4, at qvæg, korn og feede vahre samt proviant, som fra landet indføres, maa være frie for comsumption og accise, paa det staden desto hastigere kunde blive provianteret.

Fol. 278. Svar derpaa under 6 dito fra herrerne i den kongl. raadstue.

III s.777

Fol. 280. Memorial til magistraten af 6 augusti: 1, om bygningerne uden for staden, 2, om befæstningen at eftersee og reparere, 3, at alle maa tilholdes at giøre vagt, bispen, præster og kirckebetientere undtagen, 4, alle unge karle af kjøbmands- og kræmmer svenne, handvercks burser samt kudske og andre maa tilholdes at anskaffe sig flinte med undergewehr, lod og krud og bestyrcke borgerskabet til vagtholdelse, 5, krudet i krudtaarnet ved Nørre port at maatte fløttes til Christianshavn for fare at afvende, 6, friehed paa consumption og accise paa fede vahre, at staden med proviant kunde blive forsynet.

Fol. 282. Memorial til magistraten af 7 augusti, hvori begieres: 1, stads hauptmand Niels Enewoldsen, som er aldrende og svag, een god mand at adjungere, hvortil de voterede paa raadmand Johannes Christensen Meller, 2, anstalt til proviants anskaffelse, 3, huus inquisition om forraad af proviant, 4, oldermændene at lade optegne alle handvercks svenne, 5, rodemesterne at optegne kiøb- og kræmmer svenne, 6, flinte at faa af Tøyhuuset, 7, løgternes udsettelse, 8, skibene, som ligge ved Børsen, at maatte legge andre stæder hen for fare skyld.

Fol. 285. Den 10 augusti: 2de deputerede fra encke dronningen, nemlig hoff marschal Metshou og geheime raad Harboe indstille sig og holde en oration tilde 32 mænd om borgerskabets udviste troskab saavel i forrige tijder som nu.

Fol. 286. Memorial til herrerne i den kongl. raadstue af 10 augusti: 1, om tilforne søgte consumptions friehed, 2, det ferske pompevands conservation, 3, om møller til malning, ifald veyrmøllerne skulle blive ruinerede, 4, grøfterne uden for staden at maatte igienkastes, jtem træerne ved Ravnsborg og andre stæder omhuggis til batterier og skantze kurve, 5, amtforvalteren befales ved bønderne at lade indføre riis og staufre til skantze kurve, 6, anstalt til corps de garde paa voldene og andre stæder, 7, beeg og tjære fra Børsen til andre stæder at henfløtte, 8, opstandere og pomper at sette i canalerne, 9, Skibene, som ligge ved Børsen, andre stæder at maatte henlegge.

Fol. 289. Resolution derpaa af 11 dito.

Fol. 290. Memorial til herrerne i dend kongl. raadstue af 12 augusti, at de hr. raadmand Johannes Christensen Meller stads hauptmanden vilde adjungere.

Fol. 293. Tacksigelse til encke dronningen af 13 augusti 1700 for sendt deputation og forsickring om allerunderdanigst nidkjerhed for det kongelige arve huus.

III s.778

Fol. 295. Fiire af de 32 mænd udnævnt med magistraten at sette priisen paa alle slags korn- og feede victualie vahre. - Den 2 septembris: præsidenten haver kongens tacksigelse til de 32 mænd og samtlige borgerskab at aflegge for beviste troskab og villighed til hans tjeneste og stadens defension, samt forsickring med mildhed og huldskab det at ville ihukomme.

Fol. 296. Formanden med 4 af de 32 mænd havde været paa slottet og gratuleret kongens kiemkomst, vare naadig blevne modtagne og af Hans Mayst. takkede for udviiste troe tieneste og villighed til stadens defension.

Fol. 297. Den 20 octobris: inqvarterings roullerne forreviises de 32 mænd af præsidenten, hvoraf erfares, at de 2000 portioner, som borgerne tilforne havde haft for næring og brug, ey denne gaug vare paalagde, mens fordeelte paa alle stænder efter grund taxten, hvorfor jndqvarteringen var løben saa høy paa grundene, at derover af mange var klaget.

Fol. 305. Anno 1701 den 5 septembris i de 32 mænds tall optaget i stæden for Jurgen von Meulengracht, som var blevet raadmand, Ole Widt, Hans Frick og Søren Sørensen, som ved døden vare afgangne, og Jacob Feltman samt Hans Michelsen, som efter ansøgning vare demiterede, saa og Arf Michelsen Edelberg, som og var bleven raadmand, Matthias Pedersen, Jacob Edelberg, Johan Herman Schroder, Peter Wieland, Anders Lauritzon Beck, Hans Ogelbye og Bertel Stue, og blev samme tjid i stæden for bemelte raadmand Arf Michelsen Edelberg, som nu havde været notarius i 19 aar, Petter Bladt til notarius udnævnt.

Fol. 310. Politiemesters missive af 17 februarij 1702, hvorved han insinuerer de 32 mænd det tegn eller stock, som politie betienterne skal have hos sig, til deres eftersyn og bekjendtgjørelse for borgerne.

Fol. 312. Anno 1702 den 4 octobris, da i afg. Barthold Stuves stæd Lorens Kreyer var bleven første formand, blev Niels Jacobsen som anden formand introduceret.

Fol. 315. Suplique til kongen af 18 novembris om, at de 32 mænd i følge kong Christian den 5tes brev af 2 maij 1691 til raadmands betjening, naar samme ledig vorder, maatte være i erindring.

Fol. 317. Suplique til kongen af dito dato, at apotequerne nu som tilforne maa betale indqvartering af deres grunde.

Fol. 319. Anno 1702 den 21 decembris, da Lorens Kreyer, som var første formand, efter forlangende var bleven demiteret, blev

III s.779

i hans stæd Niels Jacobsen første formand og i hans stæd Søren Rasmusen Hiortshøj i dag introduceret til anden formand.

Fol. 320. Anno 1703 den 22 februarij er i de 32 mænds tall optaget i stæden for Barthold Stuwe, Henrich Jensen, Hans Rasmusen og Peter Wieland, som ved døden vare afgangne, Lorens Kreyer, som havde taget sin dimission, og Jens Louman, som er fløt her fra staden paa landet, Niels Jacobsen Wiger, Reimert Wilde, Jacob Sørrensen Graae, Hans Michelsen Holm, Knud Pedersen Storm og Hans Pedersen introducerede.

Fol. 323. Suplique til kongen af 5 martij om apothequernes indqvartering, samt raadmands betjening for de 32 mænd i relation af under 4 octobris nestafvigte aar indgivne 2de supliquer, hvorpaa de ingen resolution havde erholdet.

Fol. 324. Memorial til gros canzeleren om samme suplique at befordre og hos Kongl. Mayst. at udvirke resolution derpaa.

Fol. 325. Anno 1703 den 2 augusti communiceres een kongl. resulution, dateret den 10 martij samme aar, at apotheckerne skal svare indqvartering af deres gaarde, mens ey for borgerlig næring. Deri nævnes 4 apothequer i staden.

Fol. 327. Politiemester Rasch communicerer een kongl. forordning af 2 octobris om fremmede reisende, at de strax skal anmeldes, samt placat om forprang paa torve, gaderne og ved stranden, og at ingen prangere maa kjøbe noget førend kl. 10 de fem søgne dage og om fredagen kl. 11.

Fol. 331. Politiemester Rasch communicerer den kongl. forordning af 16 februarij 1704 om vægt og maals justering.

Fol. 334. Suplique til kongen af 19 septembris 1704 om moderation i den under 9 julij paabudne skatt til land milicens mondering efter enhvers tilstand og omstændigheder; samt at børn, som ere under 15 aar, maa være frie, som forhen med paabudne kop skatt er skeet; og at de umyndige, som eye capitaler under 7 à 800 rdlr., maa blive befriede for at svare den paabudne 1/4 part af renterne.

Fol. 336. Kongl. resolution paa bemelte suplique af 29 novembris 1704, at magistraten med de 32 mænd skal taxere borgerne og samme taxation indlevere; med børn at skal forholdes efter kopskatts forordningen af 1 decembris 1691 dens 1 artikel; de umyndige skulle være frie for at svare af deres capitaler, naar samme ikke er over 600 rdlr.

Fol. 338. Memorial til magistraten af 3 decembris 1704, hvorved de 32 mænd blive udnævnte til at sette skatten med magistraten.

III s.780

Fol. 341. Anno 1705 den 12 maij underskreve de 32 mænd mandtals roulerne over skatten tillige med magistraten.

Fol. 342. Anno 1705 den 9 julij bleve i de 32 mænds tall optagne og introducerede i stæden for Mads Christensen, Morten Mouritzen, Knud Storm, Johan Sylling og Jacob Sørensen Graae, som ved døden vare afgangne, Peter Dorn, Key Klinge, Alexander Duden, Nicolay Wroe og Jens Olsen.

Fol. 349. Kongens skrivelse til magistraten af 16 februarij 1706 om at udnævne en af de 32 mænd til andeu Qvæsthuus directeur efter fundatzen og magistratens begiering, at de 32 mænd eelv vil udnævne een.

Fol. 350. Svar til magistraten af 25 februarij, hvorved de 32 mænd forlange communication af fundatzen og siden derom ergangne anordninger.

Fol. 352. General commissariatets brev af 11 martij, at de ikke kunde communicere fundatzen.

Fol. 352. Skrivelse til magistraten af 24 martij om at være frie for Qvæsthuus directionen, og om samme endelig efter fundatzen af 2 af de 32 mænd skal føres, de da for derez umage med noget maatte blive aflagt derfor, efterdi de ikke kunde vente at blive raadmænd med gage.

Fol. 356. Anno 1706 den 22 julij blev i stæden for ældste formand Niels Jacobsen, som ved døden var afgangen, Søren Rasmusen Hiortshøi første formand, og i hans stæd Evert Weimnand til anden formand introduceret, samt i stæden for bemelte Niels Jacobsen samt Geert Meyer og Jost Kiørning, som og med døden vare afgangne, igien i de 32 mænds tall optagne Hans Michelsen, Liuder Styfken og Hans Stuve.

Fol. 358. Kong Friderich den 4des confirmation paa stadens privilegier af 14 februarii 1701.

Fol. 360. Kong Friderich den 4des brev til magistraten om et lotteries indrettelse til commerciens og manufacturernes nytte af 20 augusti 1706.

Fol. 361. Anno 1706 den 16 septembris bleve 2de af de 32 mænd, nemlig Liuder Stiefken og Hans Stuve udnævnte at føre lotteriets protocoller tillige med secretairen udj Commerce collegiet.

Fol. 365. Anno 1707 den 10 novembris blev i stæden for første formand Søren Rasmusen Hiortshøy, som efter begiering formedelst alderdom blev demiteret, den anden formand Ewert Weynman til første formand optaget og i hans stæd Allert Tønsberg til anden formand;

III s.781

samt i stæden for bemelte Søren Rasmusen Hiortshøy, som tog demission, og Johan Ising, som var død, er igien i de 32 mænds tall optagen og introduceret Marcus Johansen og Claus Didrichsen.

Fol. 368. Anno 1708 den 16 februarij blev i stæden for anden formand Allert Tønsberg, som ved døden var afgangen, Christian Meyer som anden formand introduceret.

Fol. 369. Memorial til magistraten af 1 martij 1708 om at lande veyene behøve reparation og at gaderne her i staden ey blive holdte reene.

Fol. 371. Projekt til en hielpe casse for borger encker, ved skrivelse af 30 martij sendt de 32 mænd til erklæring fra magistraten.

Fol. 376. Brøggerlaugets memorial af 8 martij til de 32 mænd om capitels taxten, at samme var for høyt ansadt.

Fol. 378. De 32 mænds memorial til magistraten af 12 april om capitels taxtens settelse.

Fol. 380. De 32 mænds erklæring til magistraten af 26 julij paa tilsendt project til en hielpe casse for borger encker.

Fol. 383. Anno 1708 den 9 augusti blev i stæden for afg. Allert Tønsberg og Peder Riegelsen igien i de 32 mænds tall introduceret Jacob Nielsen og Peder Fielderup.

Fol. 385. De 32 mænds memorial til magistraten af 24 septembris, indeholdende: 1, om forprang paa torvene og ved stranden, 2, om slagterne, 3, om huusenes taxation til skatters betaling, 4, om det ferske vand, 5, forlangende om svar paa forhen indgivne memorialer.

Fol. 390. De 32 mænds memorial til magistraten af 21 novembris om forbud paa kornvahres udførsel.

Fol. 393. Samme dato blev Peder Bladt fra notarii embede efter ansøgning demiteret og Hans Stuve i hans stæd udnævnt til notarius.

Fol. 394. De 32 mænds memorial til magistraten af 12 decembris om renovationen paa gaderne og dets entreprenering.

Fol. 397. Forfattet inventarium over de documenter og breve, som fandtes i de 32 mænds notarii forvaring, hvilcke vare: de 32 mænds privilegier af 24 martij 1659, confirmerede den 14 april 1659, under stads seigl; magistratens articuler tillige med de 32 mænds vedtegt af 30 octobris 1661; kong Christian den 5tes confirmation paa stadens privilegier, dateret den 29 septembris 1670; 1 protocoll fra 1659 in september og slutted den 30 april 1684; 1 dito fra 1684 prima maij til 12 decembris 1708; en bøsse som de 32 mænd legger straffe penge udj; 1 fattig bøsse, 2 tiime glas, 1 messing

III s.782

klocke, 1 hand stock at legge paa bordet, 1 træe bleck horn med sand huus, 1 grønt bord klæde.

Fol. 398. Politie commissionens resolution af 7 janvarij 1709 paa de 32 mænds memorial om renovationen her i staden.

Dette Uddrag, der er forfattet ved Midten af det 18de Aarh., findes i Raadstuearkivet, hvortil det er kommet blandt Borgmester Schäffers Papirer.

III s.783

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jan 4 22:20:06 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top