eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1053

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 757-769
Nummer: 1053


<-Forrige . Indhold . Næste->

1053.

1 Marts 1681.

Det første Brandforsikringsselskabs Oprettelse.

Brandt Compagnie.

1. De gaarde, som i dette compagnie schall indtages, skal were grundmurede, enten ud til gaden eller inde i gaarden.

2. Naar nogen aff dise gaarde optendis med jld, skal alle de andre gaarders eyermend werre forplichtede vfortøffuet at skiche enten eye- eller leye-heste och wogne med deris egne troe tiennere, som

III s.757

alle med compagniets særdeelis der til giorde tegn, at de kand fra andre kiendes, skal were forsiunede, til bemelte i nød suefuende gaard for at redde dend nødlidendis goeds och, om det begieres, føre det hen i deris egne huuse, som kand were fra jlden wit afleggendis, och det der bewahre som deris egen goeds, indtil goedtzes eyermand kand det igien afhendte, och naar det er skeet, skal samme heste och wogne siden føre wand, huer wogen trej tønder huergang, saalenge nøden wahrer, och holde i behold paa it wis sted, at huis wand kand feyle wed sluffer, ilden da derued kand twinges.

3. Naar jlden er slucht, schal schaden aff 4 w-willige mend af magistraten der til vdnefnte taxeris uden nogen betalling och pengene lignes jmellum de øffrige participanter, dog huis skaden kand beløbbe sig offuer trej tusinde rixdaller, skal taxeringen ichun forblifue derued och iche høyere, endskiønt gaarden kand were langt mere wærd.

4. Huis dend nødlidende formeener sig ey med dend giordte taxt at kand were fornøjet, da skal det staa ham frit for at opkrefue andre 8 mend paa de 4 mend, med huis taxering hand da skal uden nogen moedsiggelse were tilfreds.

5. Til pengene at indkreffue schal wdwelgis en af participanterne, som wed sit wisse bud skal dem inden 6 wgger effter at skaden er skeed lade indfordre, och dem offuerlefuere imoed qvitering til dend, som skaden har lidet, som skal giffue buddet for sin vmage fire eller otte rixdaler, effter summens stoerhed, och ey meere, med mindre dend fulde summa, 3000 rixdaler, blifuer erlagt, da at giffue ham tolf rixdaller.

6. Findis nogen aff participanterne forsømmelig och iche i rette tid erlegger sin contingent, da bøer hans tilfaldene qvota strax uden nogen process wed Kongens och stadens vnderfoeged vdpantes i saadanne wahre, som strax uden skade kand giøres i reede penge, och huis eyermanden ej sielf beboer gaarden, da dend, der boer i gaarden for leye, af leyen det at betahle til underfougden imoed qvitering, huilchet eyermanden skal ham gotgiøre i leyen uden nogen exception och forwending, i huad nafn det och hafue kand.

7. Dise penge maa ey anwendes til anden brug end til grundmuurede huuse, halfanden steen tych, igien at opbiuge, om det er mueligt, eller och til anden ziirlig kiøbsteds biugning paa samme sted igien at oprette, huor med directeurerne och participanterne skal hafue flittig indseende, och huorpaa tuifles och fornøden giøres wed forløftning lade sig forsichre.

III s.758

8. Naar nogen schal indschriffuis i dette compagnie, skal det skee med participanternis widenskab och samtyche, huor paa skal holdes en richtig forseiglede protocol af en af participanterne, som skal were directeur offuer dette compagnie, dertil af participanterne vdwaldt, som samme direction uden nogen belønning skal forrestaae.

9. Naar nogen har kiøbt, arffued eller aff nye opbiugt noget huus eller gaard, huis forige eyermands nafn derfor findes protocollerit, da skall effterkommerne were tilforplicht sit eget nafn i directeurerens protocol at lade indføre inden sex vgger effterad det er skeed; scheer det iche, da har hand sig, om nogen vløchelige tilfelde der effter maatte paakomme aff jldebrand, ej at niude nogen hielp af denne brandtordning, men siden wel, naar hand i directeurerens protocol er indskrefuet och da nogen vlyche paakom.

10. Dersom nogen aff participanterne iche møder, naar der tilsiges af directeureren at slutte noget, som kand høre til denne brantordnings fyllestgiørrelse och nytte, da skall de fleeste vota af de da werrendis participanter gielde, och dermed skal de frawerrendis werre tilfrids och det vryggeligen och v-imoedsigeligen holde, huis som sluttet er.

11. Schal och en huer aff participanterne hafue i sit huus en af Henrich Ehms kaaber spøiter, tolff lær spande og tou lette lange stier med jern piger neden til, som skal were saa høye, at de kand naae op til taget, huilche skal henge paa it wis sted i gaarden och bruges i gaarden til dend ende allene, om der opkom en liden jld i samme gaard, da dend ved bemelte redskab at kunde af folchene och dem, som de sielfuer wilde indtage, dempes. Men huis samme kaaber spøyter kunde behøffues udenfor gaarden udj en af participanternis gaarde udj jldsnød, da skall gaardens bewaanere lade spøyten henbære ved tou karle til stadshopmand och oldermanden for brandtmesterne, at de af dem kand fornehme, huor spøyten skal bruges, huor karlene skal blifue hos spøyten indtil dend iche meere behøffues, och da skal de bære dend hiem igien, derimoed haer hand som henskicher sin kaaber spøyte ej fornøden at henskiche wogen och heste til goedtzes redning och wands tilførrelse, som de andre participanter bøer at giøre effter dend forregaaende 2 articel, och har directeureren engang om aaret, naar ham behager, at lade besøge en huers huuse til at fornehme om bemelte jldsnøds redskab findes i beredskab, och dersom nogen imoed forhaabning skulde her udi hafue werret forsømmelig, da skal hand straffis effter directeurerens och sex af de

III s.759

eldste participanters kiendelse med en mult til de fattige eller til anden compagniens nytte.

12. Huis i nogen aff dise gaarder jld paakommer, da skal, naar jlden er offuerstanden, brandtmesterne och brantsuennene, som bewises med stads hopmands och oldermandens for brandmesternes haand at haffue betient jlden, giffues en discretion effter fahrens och arbeides beskaffenhed, huilchen directeuren har at lade indfordre och oldermanden for brantmesterne at tilstille, som den haer at uddeele.

Att alle dise articler och huis med tiden andre kunde sluttes aff dette compagnies participanter effter de fleeste vota wryggeligen, wfeilbarligen och uden nogen exception schall holdes och effterkommes, haer wi dise articler med worris egne hender och zignetter bekrefftiget. Datum Kiøbenhaffn denn 1 martij anno 1681.

Effter disse, oc med tiden her effter sluttede, articler indskriffver ieg for mig oc min hustrue i dette brandtcompagnie woris grunmurede gaard liggendes paa Nørregade med to grundmurede kieldere, som er hvelte med to jerndøre for, tillige med to lofft høye woninger i Studistrede, som ere tre. P. Resen.

For min gaard paa Kiøbmagergade med welte kielder i gaarden undertegner jeg i denne brantordning med. Titus Bulche.

For min gaard ieg self bebor ligende paa hiørnit af Høybrostrede ved Stranden med kielder vnder sampt hus og kielder i garden vndertegner ieg vdj dene brandt ordning. Bartholomeus Jensen.

For min gaard beliggendis paa Slotzholmen, med tuende kielderer, vnderteigner ieg ochsaa denne brandtordning. Johan Høyer.

Iligemaader for min gaard wed Stranden med tuende kielder vnderteigner ieg ochsaa denne brandtordning. Christen Andersen.

For min gaard, som ieg sielff beboer, liggendis i Kledeboderne och streker sig til Kirkegaarden, gandske aff grunden opmured med kieldere under alle husene, undertegner jeg och denne brandordning, ønsker derhos Gud allermegtigste os alle for wløcke naadeligen wille bewahre. Johan Lehn der elter.

For min gaard, ieg nu sielff iboer, ligendis paa Gammel torff, teigner ieg i denne bog och ynsker at Gud allermectigste wil fremdelis tage os i sin guddomelige beskiermelse. Hauniæ 7 martij 1681. Hans Knutzen Leegaard.

For min gaard, som ieg nu self i boer vdtil Stranden, liggendis wed Weyerhuused med tuende kieldere vnderneden och strecher sig med mit pachhuus och gaardzrom vdtil Læderstrædet, vndertegner ieg ochsaa denne brandordning, at Gud naadeligen dend och alle

III s.760

och enhuers eyendomb fra ald vlychelige jldebrand beware. Hafnia den 10 martij 1681. Peder Pedersen Lerke.

Den aldmegtige Gud holde sin trygge beskermelse offwer een hwer erlig mands och qwindis gaarde, huuse och hiemb och dennem beware for ald wlyckelig tilfelde, serdelis den schadelig jldebrand. Och som denne velforfattede brandtanordning eragtis megit nyttig och gauffnlig for interesserede, dersom de kand bliffwe saa mange och saa megtige, at de uden forderff och for megen schade kand udstaae vedhengende onera, och da jndlader ieg mig udj dette companj for min iboende gaard og huusze her ved Holmens rever forskrefne vilkor proportionaliter, sømmeligen at effterleffve. Hafniæ 9 martij 1681. Jacob Eyllersen.

For min grund muret gaard, som ieg selff i bohr, med thuende leyhe wohninger der hos och med trende keldere der under, ligendis i Bolhuus gaden paa jørnet ud til Stranden, vnderteigner ieg ochsaa i denne brantordning, Gud bewahre den og alles eyedom fra alle ulycke och fahre. Anno 81 den 14 martz. Gertrudt sal. Reinholt Hansens.

For dend gaard som jeg beboer paae Gammel torf med underliggende kjelder samtøcker jeg udie foreskrefne articuler, som jeg hermed underskrifver. Gud afvende hellers for een hver all uformoedentlige uløcke. Kiøbenhafn 1681 11 martij. W. Worm.

Efftersom ieg nest Guds hielp acter i denne sommer at lade opsette tvende grundmurede lenger i min gaard ieg i boer udi Pusterviig, hvis gaffvel dog derforuden er grundmuret til gaden, saa samtøcher ieg og udj forskrefne articuler, som ieg hermed vnderskriffver, Gud affvende vløche. Kiøbenhaffn den 20 martij 1681. B. Luxdorph.

For min gaard beliggende paa Nørregade, som jeg iboer, samtykker ieg udi forskreffne articuler og dennem derfor hermed underskriffver. Gud affværge ald ulykke! Kiøbenhafn den 21 martij anno 1681. C. Schøller.

For min gaard, som er grundmuret paa de to sider oc imellem stolper til den tredie side ud till Lærstredet oc ligger paa hiørnet aff Naboløesstredet, anlofuer ieg at indgaa disse brandarticler, huilchet ieg med egen hand oc zignete bekreffter. Gud afwerge all ulüche. Kiøbenhafn den 20 martij 1681. J. Elers.

For min grundmurede gaard med tuende kiellere bag Børsen samtøcher ock underskriffuer ieg ochsaa denne brantordning. A. Wuchters.

For min gaard udi Østergade, som er grundmuret inde i gaarden och derunder huelffuede kieldere med de andre huuse aff bindingswerck, sambtøcker ieg og udj for indførte articuler, saa og udj de poster,

III s.761

huorved de med thieden kunde forbedris, dend allerhøjeste Gud affwende ald wlyche. Kiøbenhafn den 11 martij 1681. Peter Brant.

For min gaard ieg self beboer, beliggendes paa Slotzholmen, med kielderen under samptlig huus og gardens kielder vnderteigner ieg ogsaa i denne brantordning, Gud bevahre den og alles eyedom fra vlyche och fare. Anno 81 den 12 marts. Andres Søbøtker.

For min grundmuret gaard ieg sal. baron Didrich Fyren afkiøbt hafuer, liggende i Store Ferge stræde paa hiørnet af Stoere St. Nicolaj kircke stræde, streckende sig indtill Morten Maagensens huus, saa med gevulffte kielder under det grundmuret huus och ofuer porten en staslig bygning med gaarsrumb och stall derhoes, indskrifuer ieg mig och ind i denne brandt ordning som et læm blandt disse høyfornemme folck och ønsker at Gud naadeligen derris och mit huus och alle indbyggere her i staden naadeligen bevare vill, for Jesu Christi naffn schyld. Haffniæ den 14 marti anno 1681. Jan Jacobsen Timmerman.

Dette welmente berømmelig brand anordnings werch, som wel med thieden wiedere forbedris, jndträder jeg med udi for gaarden jeg i boer, som er grund mured hues udtil Høybroesträde, goed bøgning igiennemb gaarden paa begge sider oc grund mured hues ud til det Stoere Fergesträde, kaldes dend Huide Suan. Gud beware en huer fraa waade, oc omb nogen skulle betreffe i waade, da ønskes det en huer kierligen oc throligen staar hien anden bie. Kiøbenhaffn den 14 martij anno 1681. Christopher Heerfortt.

Vor mein grundtmauertes haus vndt eygendohm, dar ich selbsten einwohne, welches sich strecket vom Strande nach der Lederstras, mit ein grundt maurtes achter haus, beliggende zwischen sählige Wilhelm von Führen an der einen vndt Jacob von Haemme an der ander seite, ihr gewesen wohn häuser, vorschreibe ich vndt mein liebste mir vnten benante in diese brandt ordnung, in Gottes nahmen wünsche das Gott der allmechtige mir meine so woll auch die andere hohe vornehme intressirende ihre heuser für feüers brunst vndt alle vngelückliche zufelle veterliche behüten wolle. Copenhagen den 16 martij anno 1681. Claus Reymers.

Mein grund mauwert haus, wo ich selber in wohn, ligend am Strand mit keller vnder, strecket sich nach der Lederstras, mit ein grund mauert achter haus sampt stall raum vnd anhengend gebeuv, so zuvohr Jacob von Ham hat zugehört, strecket sich in der Lederstras gegen Claus Rømers achter haus, verschreib ich in dise brand ordnung, Gott wolle alle vnglückliche zufälle von diser stad gnädig-

III s.762

lich abwenden. Coppenhagen den 17 martij anno 1681. Heinrich Wörner.

Gud den allerhøjeste forlene lyche til dette høcht berømmelige og christelige werck, hor(!) udj jeg her med wil haffue min gaard, som ieg nu selff bebor, ligendes paa Gammel torff med huuse, bygning, kielderer og alt gaarden tilhørende i denne brandt ordning in corporeret och dessen nu oprettede artichler, eller huis som kand bliffue her effter oprette, vndergiffuen, den hellige trefoldighed holde sin beskermelse offuer alle og en huer og beuare os fra all vlyche for Christi skyld. Actum Hafniæ den 18 martij anno 1681. Anders Gregersen Lommer(?).

Gud allermegtigste regere och bewahre os alle fra vlyche. Jeg intresserer udj denne brandtordtning och mig effter articulerne at holde min gaard, som ieg udj boer, med grundmuer till Ammager torf och i Lille Helliggestes strede, sampt och een leie vanning veed mit samme huus, illigemaade grundmuret, med kielder under det gandske huus, vill ieg ønske Gud giffue løcke och velsignelse och bewahre mig och alle mennisker fra offuerfalden vløche for Christi schyld. Kiøbenhafn den 21 martij anno 1681. Nils Pedersen.

Iligemaade er jeg gerne tilfredtz med denne brandt ordening for min gaard, som jeg nu i boer paa Ammager torffe, med grunt muhret baghuus til Laerstrede og i gaarden, Gud allermechtigste bevahre os alle fra vlycke. Haffnia den 21 martij anno 1681. Kield Laurdtzen.

Vdi denne velmente brandt ordning indteigner ieg for mig och min hustru min gaard, ieg nu self bebor i Badstustrede, med grundmur bygning ud til gaaden, og er inden udj i en firkant bebygt, med des gaardsrum och som nu begriben er med des til ligende vaning, øndskendis dend allermechtigste Gud vilde huers sit huus och eiedom fra udlychelig ilde brand befrj for Christij skyld, amen. Haffniæ den 21 martij 1681. Thomas Jensen Daabelstein.

For min grundmured gaard, som ieg nu sielff i boer paa Christianshauffn paa hiørnet af St. Anna gadde, sampt derunder med indbegrebene trende woninger, stallrom oc kielderer vnder ded gandske huus, sampt en lengehuus inden i gaarden, vndertegner jeg ogsaa denne brandtordning, Gud afwerge ald vlycke. Christianshaufn den 23 martij 1681. Herman Breckling.

For min nu iboendis brøgger gaard, beliggendis paa Kiøbmager gade lige for Skindergaden, som er med it grundmuhrit huus tilgaden med kielder vnder opbøggit, och ellers med timmerwerchs bygning

III s.763

inde i gaarden, indgiffuer ieg mig i denne brandtordning och dens articler, ønsker och at Gud den allerhøjeste alle worris intresse[re]nde gaarde naadeligen fra ald vlychelige tilfald bevahre. Actum Kiøbenhaffn den 21 martij 1681. Hans Ditlefsen Schrøder.

Udj den hellig trefoldigheeds naffn undertegner ieg ogsaa denne brantordning for min grundmurede gaard, som ieg nu sielf beboer paa Christianshaffn ud til wolden, med derhoes byggede nj grundmurede leie huuse, saawelsom alle wed gaarden och udj gaarden træ bygninger, packhuuse, kieldere och stahlrohm, indtet undtagen, som til min gaard hørendes er, den allerhøyeste Gud beskierme os naadelig for al uløckelig ildebrand. Christianshauffn den 23 martij anno 1681. Nicol. Jansz. Arff.

For min gaard ligendis i Kledeboederne tegner ieg i denne bog och øndsker at Gud allermechtigste wille tage os fremdelis vnder sin beskermelse och afvende al vløchelig tilfald. Hafniæ den 14 martij 1681. Hans Michelsen.

For min gaard ligendis paa Christians[haffn] vdj Strandgaden och sträckendis sig bag vd till Kongensgade med sin fuld bygning till bege gaderne tegner jeg oc vdj dende bog, Gud allermechtigste beware een huer fremdelis vdj sit sted fraa all vløckelig tillfald. Christianshaffn den 24 martj 1681. Peter Hansen.

Til dette højpriselig och welmeente christelig werckis fremgang vilde Gud dend allerhøjeste forlehne sin naade och welsignelse, och ieg hermed min grundmuhret gaard, som ieg nu sielff beboer, liggendis paa Nørregade med tilhørende lejewohninger ud till Nørre gade och Lauritz Leigsstrede, sampt huse och biugninger, kieldere och ellers alt andet, som gaarden vedkommer och tilhører, udj denne brandt ordning vil haffue indskreffuen, och dise oprettede eller hereffter sluttede artichler vnderskriffuer med øndskning, at dend hellige treenighed vilde holde sin trygge beskiermelse ofver os och alle christne och beuahre os samptligen fra all vlyckelig offverfald, huilchet Gud naadeligen ville bønhøre for Christi skyld, amen. Hafniæ den 21 martij 1681. J. Gregersen.

For min gaard paa Gammel torf, som jegh nu i boer, samptycher jegh i forskrefne artichler och dennem hermed wnderskriffuer, Gud dend allerhøyeste holde fremdeelis ofuer os sin naadige beskiermelse och enhuer fraa ald wlyche bewaare. Haffniæ den 25 martij anno 1681. Margrete sal. Helmer Dirichsens.

Fur mich und meine erben verschreibe ich mein haus, welches ich von seel. hr. Jurgen Matthisens erben gekauft, auf der Kaufmacher

III s.764

gassen liegend, mit in der löblichen brandt ordnung zu sein. Copenhagen den 28 martij 1681. Johann Gottfried Becker.

I denne velmente brandtordning indtegner ieg min gaar, som ieg self i boer, liggendis ud til Skoboerne, som er grundmurit ud til gaden, saa velsom min waaning ud til Skindergaden med sin indvendig bøgning, ønsker at Gud naadelig wil beware en huers eiedom fra vløchelig jldebrand. Hafniæ den 26 martij anno 1681. Maren sal. Erich Munk.

Nest Guds faderlige forsorg, for huis hand af det timelige i naade hafuer forundt mig, underkaster jeg for mig og mine arfuinger min gaard paa Nørre gade beliggende, som jeg nu i boer, denne christelige brandornings articuler og lofuer alle nøedlidende interessenter, som vaade ild skulde friste, med et villigt hiærte at secundere. Gud imidler tiid afvende sielf i naade all ulychelig ilds fare og optende een brendende kierlighed udj alle interessenternis hiærter til at staa i nødens tiid samptlig som een mand for huer andre. Kiøbenhafn den 28 martij 1681. P. Foss.

Udj herrens velsignede nafn vnder[tegner] ieg hermed denne velmeente brandtordning for mig och mine arfuinger och ded for den gaard ieg beboer ligende udj Admiralgaden paa hiørned nest ved den gamble Bolhuus plas, som er med grundmurit huuse til begge gader och med kielder under och bindingxwerck paa den eene side i gaarden, Gud afvende ald vløchelige och schadelige jldebrand af naade for Christi schyld. Kiøbenhafn den 14 april 1681. C. Pedersen.

In Gottes nahmen gebe ich mich mit meine liebste in diese hochlöbliche intrescirende brandt ordenung mein haus so belegen ahn der Oster stras, streckendt ahn Sant Nicolay kirchhoff mit ein kleine wonnung streckendt ahn herren Michal Nicolaey, capilan von sant Nicolaey kirch, der liebe gütige Gott bewahre uns four feüersbrunst und allen ungelücklichen zufehlen umb Christi willen, ahmen. Coppenhagen den 27 martij anno 1681. Matthis Wessel.

In Gottes nahmen gebe ich mich mit meine liebste in diese hochlöbliche intrescirende brandt ordenung mein haus so belegen ahn der Osterstrase, der liebe güttige Gott bewahre uns für feuersbrunst undt allen ungelücklichen zufehlen vmb Christij willen, ahmen. Copenhagen den 27 martij anno 1681. Robert Mocculloch.

I denne velmeente och vel conditionerede andordning vil jeg haffve min gaar ud til Stranden liggendis saa vel som baghuset ud til Admiralgade jndtegnet, herhos ønskeligst saasom ydmygst hos Gud, alle tings beskiermere och voctere, andragendis, at hand den fra jldens

III s.765

forderffvere naadigst vill haffve handheffvet och beskiermet. Gierdtrud Trøners, sal. Frans Jonsen efterleffversche.

In Gottes namen geb ich mich mit meine liebste in diese hochlobliche intresierde brantordning mein haus beliegend an Strande scbwischen sähl. Peter Roopstorpfs haus auff der eine vnd sahl. herr bürgermeister Peterr Petersen auff der andere seite, Gott wolle es für alle vngelückliche zufalle bewaren. Copenhagen den 30 martij anno 1681. Evert Funck.

For mind gaar, som ieg selffver beboer, ligendis ved Ammager torff lige ud for Helliggestes kircke, grundmuret til gaden oc j gaarden med kielder, som tilhørige huse ud til Lederstrede, indskriffuer jeg mig til denne brandt ordning, Gud bevare mig och enhuer fremdelis fra vlyche. Christine sal. Johan Alsten.

For min gaard jeg sielf iboer, liggende ved Stranden paa hiørnit af Stoere Fergestræde, som er grundmurit baade i gaarden oc ud til gaden, med tilhørige kieldere under huusit, undergifuer jeg mig i Jesu nafn disse forbenefnte brandtordnings articler, Gud afvende naadelig ald ulycke for Christi skyld. Kiøbenhafn 30 martij anno 1681. Jens Søffrensen Glud.

Dend saarede behøfuer lægen, derfore i Jesu naun indlaeder jeg ochsaa udj denne samme af Christi kierlighed funderede och velmeente brantordning effter detz oprettede articuler mit huus och gaard beliggende paa Nørregaede, grundmuer ud til gaeden och gaaerden, strechende sig i lengden fra hiørnet af St. Peders stræde och til Giertrud sal. Steffen Rasmusøns nu iboende huus och i breeden paa Nørregaede med tilliggende lejehuus, som er træbiugning, til Svend Hansøns Iislands kiøbmands gaard med ald detz tilhørende, oppe och needre, hvilchet Gud och alle andris fra ald uløche naadeligen vil bevare! Om Gud end saarer, saa læger hand dog igien. Der propheten Amos saae eet siun, at herren kallede jlden, at hand skulle straffe dermed, da sagde hand: ach herre, herre laed af! hvorledis skal Jacob komme op igien, thi hand er joe ringe, saa angrede herren det och dend herre herre saegde: det skal iche skee. Gud laed det aldrig skee, laed ald uløche vige vit fra voris boeliger och igien see til os med naade och miskundhed, laed os da saaledis finde naade for dine øjne her i dette lif, at vi siiden maae finde naade hoes dig i himelen ævig och aldtid. Datum Havniæ den 11 aprilis 1681. Friderich Knudsen.

In namen godtes schreibe ich mir mitt meine leibeste in dise löfleichige brandt ordige meine haus leigende auff der Kauffmachger strasen, ist brandtmauerdt. Godt woldt es neben ander gnadich um

III s.766

ungeluck bewahren um Jesu willen. 1681 den 18 aprilis Copenhagen. Jurgen Steilcke.

For min gaard liggendis paa Kiøbmagergade paa hiørnit af Helliggeistis strede, som er grundmuret med gewelfte kieldere vd til gaden og i gaarden uden paa den eene side til Helliggeistisstrede, huilchet er bindingswerk, med sex waaninger i samme strede, i lige maade bindingswerk, bewilger ieg udj disse forskrefne artickeler med huis de widre herefter med forbedris, Gud beware alle og een huer fra ald ulychelig tilfelde for Christj skyld. Kiøbenhauffn den 27 aprilis anno 1681. Hans Nansen.

Udj den allerhøyejstes nafun undderteigner ieg ogsaa denne brandt ordning for min grundmuret gaard ud til gaden og træbygning inde i gaarden, belegende i Silcke gaaden imellem hr. Fridrich We[r]delman paa den ene og slotsprästens residentz paa den anden side. Gud afuende al ulycke. Haffniæ anno 1681 den 20 augustj. Jacob Hoe.

For min gaard jeg selffuer i boer paa Østergaden imellem hr. estatz raads Hendrick Müllers gaard paa dend eene och Kongens bøssemagers bolig paa dend anden side, grundmurett till gaden och imellem stolper udi gaarden med kieldere under husene till vognhusett, vedtager jeg die opsatte articeler med huis effter die fleeste stemmer forandris och forbedris kunde. Till bekrefftning under min egen hand och undertryckte zignete. Actum Kiøbenhaffn den 25 april anno 1681. Johann Binck(?).

Som all woris hielp och frelse kommer fra herrn, der hafr skabt himmelen og jorden, saa ofuerantworder jeg og først og fremmist hannem till troer haand alt det hand iche alleeniste mig, men endog alle denne kongl. residents stads troe jndbyggere og in specie de i denne loulige brandtordning interessere[de] faderligen og naadeligen gifuet hafuer, dernest vedtager jeg hermed ofuenindførte brandtartickle (saasom de nu ere og hereffter louligen og christeligen till det gemeene beste forbedris kand) for min grundmured gaard med alle dends huuse og biugninger till gaden og i gaarden, liggendis paa Amagertorf østen op till hans excellencis hr. geheime raad von Støckens gaard, med hiertens ønske, dett maa behage Gud i naade at wende sit fortærende vredis ansicht fra voris mange himmelraabende synder og gifue os eendregtige hierter till at frychte hannem og bære hinandens byrde wellwilligen paa nødens dag, i huilchet wisse haab jeg underskrifuer og forsegler dette. Actum Hauniæ den 29 aprill anno 1681 Maria s. D. Hans Swanes.

III s.767

For min gaard liggendis vdi Klædeboderne paa hiørnet af Hyskenstrædit, all grundmueret ud til gaden oc inden i gaarden, wil jeg forskrefuene brand artickler, med huis der vdj hereffter worder forbedrit, vdi den allerhøyestis naffun wedtage, ønskendis den samme os alle fra all vlycke naadeligen wilde beware. Datum Havniæ 3 maij anno 1681. G. Fleischer.

For min gaard, som jeg self beboer, liggende j Steenboderne, grundmuret til gaden oc j gaarden, med kieldere oc ald bygning, samt baghuset gaaende ud til Lærstræde, underskrifver jeg og denne brandforordning. Gud bevare os alle fra ald ulyche. Kiøbenhafn den 4 maij anno 1681. Sal. D. Thomas Bartolini encke Magdalene Rhode.

For min grundmurede gaard liggendes udi Graabrødre, sambt dens baghus och fire der til hørende to loft høye vaaninger af bindingswerk, liggendes imod torfvet, samtøcker ieg forskrefne articler med hvis de af compagniet videre forbedredis och af Hans Kongl. Maytt. allernaadigst confirmerede vorder; Gud bevare denne stadt och dets indbyggere naadelig fra ald vlycke! Datum Kiøbenhafn den 12 maij 1681. H. Meier.

Saasom jeg underskrefne hafver tilforhandlet mig afg. raadmand Dithmer Bøfkes gaard och bemelte raadmand findis for samme gaard her for her indskrefven, saa jndtegner jeg mig nu hermed udj offuenskrefne brandordning, dend at effterlefve och følge saa som en anden participant. Des til vidnisbyrd under min egen haand och seygl. Hauniæ den 13 martij 1682. Evertt Weinmann.

(D. Bøfcke har 8 Marts 1681 indført sin Gaard i Stenboderne lige ud for Helliggestes Kirke med Baghus til Lerstrede.)

Hans Kongl. Mayts. allernaadigste forordning angaaende denne stads bygge pladtzer og bebyggelse aller vnderdanigst at effterlefue er mig foraarsagit eet nytt huus imellem herr assessor Liime og mit huus, som jeg nu wdj boer, paa dend allerede staaende brandmur at lade opsette, till dend ende med samme bygning alt er begyndt og temmelig avanseret, for huilchet huus tillige med eet halftag huus, stald, vedhammer af bindingsverck, som ieg i lige maader, nest Guds bistand, denne sommer agter at lade forferdige, item trej der till liggende smaa vaaninger, sambtøcker jeg i Guds naufn i lige maade wdj for jndførte articuler, saa og wdj dee poster, huor ved denne lofflige brandordning med tiiden kunde forbedris. Gud i naade afwend fra denne stad ald wlücke. Haffniæ dend 22 aprilis anno 1682. Benndix Meese.

Saasom jeg underskrefne hafver kiøbt och tilforhandlet mig afg. borgemester Peder Pedersens gaard ved Stranden beliggende,

III s.768

saa indtegner jeg mig nu her med udj denne forhen jndførte brandordning, dend at effterlefve i alle maader och at følge saa som en anden participant, huor tiil Gad gifve lycke och afvende ald ulycke. Hafnia den 28 junij 1682. Morten Boltten.

For min gaard liggende paa hiørnet af Silcke- och Pielestredet med tuende kielderer, underteigner jeg och saa denne brandtordnung. Den 4 julij anno 1682. B. von Jessen.

Orig. i Raadstue-Arkivet med Stadens Segl vedhængt. Interessenternes Signeter ere aftrykte ved Siden af Navnene.

III s.769

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jan 4 17:12:35 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top