eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1052

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 661-757
Nummer: 1052


<-Forrige . Indhold . Næste->

1052.

30 Okt. 1689.

Grundtaxten 1689.

Det første Tal betyder Matrikelnummer, det andet den ny Grundtaxt, det tredje Grundtaxten 1668.

Kiøbenhafns og Christianshafns nye grundtaxt, forfatted anno 1689.

Stormegtigste konge, allernaadigste herre, saasom wj underskrefne om en nye grund taxt at forfatte og indrette udj Kiøbenhaun og Christianshaun haver allerunderdanigst bekommed eders Kongl. Maytt. allernaadigste befahling, af dend allernaadigste indhold som følger:

Christian dend fembte, af Guds naade konge til Danmarch og Norge, de Wenders og Gothers, hertug udj Slesvig, Holstein, Stormarn og Detmersken, grefwe udj Oldenborg og Delmenhorst, wor naade tilforn. Eftersom wj kommer udj erfaring, huorledes grund taxten her udj woris kongelig residens stad Kiøbenhaun og Christianshaun heel v-lige og v-rigtig skal befindes, sær i det at en del grunde paa somme stæder skal vere taxerit høyere end andre af lige størelse og situation og beqvæmhed lige goede, een dehl grunde og formedelst een og anden forandring, som siden seeniste satte grund taxt skal verre forfalden, baade med ny canalens indrettelse og ellers i andre maader, til næring og brug er bleven nytteliger end til forn, een dehl og derimod formedelst at husene enten allerede till gadernis forandring ere ned brudte eller og i fremtiden skal nedbrydes, er bleven eller med tiden kand blive en stor dehl forringede. Da er woris allernaadigste villie og befaling, atj eders forige grund taxt foretager, dend med største flied over weyer og siden saaledis forandre og indretter, som en hver plads og grund efter sin størelse til næring og brug ligger beleilig, og i ellers billig og forsvarlig eragter. Dog at i der hos i acht tager, at en lighed over alt i samme grundtaxt, det meste mugligt er, kunde træffis, at hvad som heldst paa de grunde og pladser, hvor en dehl af huusene, som før er melt, enten allerede ere afbrudte, eller her efter afbrydes og grunden igien til gaden udlagte eller udleggis, skulle i taxten af gaae, paa de andre grunde, som findes at vere for ringe taxerit, saaledis proportionaliter worder opsadt og forhøyet, saa at derved intet af dend forige og seniste

III s.661

sadte grund taxtis qvantum afgaar, til hvilchen ende j og alle grunde rigtigen haver at lade maale, og hvor j da befinder nogle huuse, lige af maal, men i grund taxten v-lige satte, haver i dennem, som for ringere satte ere, lige ved de andre at forhøye, og paa det her ved ingen skal betagis dend lyst og villie, hand kunde have sin plads med gode og døgtig kiøbsteds biugning at forsiune, da skal her udj ingen biugning ansees, endten dend eene hafver kunde giort sin plads sig nytteligere end dend anden, eller dend bedre bebiugt end dend anden, eller og ved leie wonninger, kieldere eller pachhuuse niude mere leie end dend anden, men alleneste sette taxten, som før melt, efter grundens størelse og beleilige situation, som wj og wed adskillige vorris naadigste udgangne forordninger og befahlinger haver for undt dennem visse aars friheder for byens skat, som huuse af nye haver opsat eller vil opbiuge paa de stæder, hvor til forn ingen huuse standet haver, eller og dennem som gamle huuse nedbrudt haver og ny igien opbiugte. Saa haver i og alle grunde slige, enten de ere bebiugte eller iche, for en wis grundtaxt at sette, og, hvor huse paa stæderne biugte findes, rigtig anteigne, hvor mange aars friheder de, som dennem eyer, nødt haver, paa det enhver, naar hans friheds aar er ude, siden sin grundskat, naar dend paabydes, rigtig lige ved andre kand udgifve, och naar dette, som forskrefvet staar, af eder allerunderdanigst er efterkommid, haver j os strax eders forretning, under eders hender og zigeneter beskreven, allerunderdanigst at tilstille. Dermed sker wor willie, befahlendis eder Gud. Skrevet paa wort slot Kiøbenhaun dennd 17 april anno 1686. Under vor kongelige haand og zigenete. Christian.

Til estatz raad Albert Gyldensparre, præsident Reesen, cancelie raad Wilhelm Muhle, vice admiral Hoppe, assessor Poul Winding, assessor Ole Rømmer, assessor Hans Nielsen Aalborgh.

Lüxdorph.

Saa har wij effter allerunderdanigste pligt til at efterleve høyst bemelte eders Kongl. Mayetz. allernaadigste befahling udj aller dybeste underdanighed forfattet her hos føyede grundtaxt og den fundered baade paa pladsernis størelse, saa og paa deris beleilige situation til næring og brug, uden at ansee enten biugningernis godhed eller derris profitabel indrettelse og til dend ende:

1. For at wiide pladsernis rette storlighed og begreb har vj ladet maale alle byens eyendomme og grunde med dansk alenmaal i derris lengde, dybde og vinckler og der af udregned deris indhold udj qvadrat allen, dog saaledis, at dend dehl af en hver grund, som

III s.662

ligger ud til gaden, udj sær er maalet og efter sin fulde maal udreignet, og maalet af det øfrige, som ligger ind imellum huusene fra gaardene, som det der mindre beqvæmmer til at bebygge, formindsket og reducerid efter en wis proportion, for at forlette de store pladsers plads, som ei efter deris størelse ere saa gode og nøttelige som de smaae, og er saaledes det hele begreb af hver plads reducerit til brugelig gadegrund og indførdt i dend anden colomne for hver proprietariers naun, saaledis som alting befandtes anno 1686, da det med maalingen blef begyndt.

2. For at finde it fundament, hvor effter situationens beleilighed kunde æstimeris, har vj med ald muglig flid ofverveiet og confererid alle qvarterernis beskaffenhed over heele byen, og til prisen at sette, ligne, brugt efter eders Kongl. Maytt. allernaadigste befahlings tilhold dend gamle grund taxt, hvor af vi fornemmelig har taget de qvarterer, som nogenledis vpaaklagelig har werrit taxerit og ei siden faaet nogen forandring enten med nye gader og canaler, og har vi der til ei brugt et eller toe huuses taxt allenne, som af en hendelse kunde verre forhøyet eller for laugt satte, mens heele gader og derris taxter slagne i en massa, og der af en hver grund sin rette taxt efter dends qvadrat alen tilreignet, siden der efter retted, forhøyet og forringed de andre qvarterer, som enten for mengde og anseelige biugninger vare graverede, heller i henseende til nylig giorde canaler og andre forbedringer befandtes at vere for ringe taxerede, huilchen beleilighedens taxering er indførdt i dend 3die colomne.

3. I dend 4de colomne staar pladsernis rette heele grundtaxt, som er formerid og slutted af dend reducerede storlighed, som findes i dend anden colonne, og beleilighedens estimation, som staar udj dend 3die colonne, som for bemelt.

4. I dend sidste colomne er dend gamble grund taxt hos føyet, at dend i et øyesiun med denne nye kand worde confereridt, om behages.

5. Er der for uden ochsaa paa sinne stæder proprietariernes naufne anteignid, huor mange aars frihed en dehl de nye biugde pladser er med benaadet, saa vit vi udj commissionen har kundet erfare og vdspørge.

6. Og har det iche werrit os mugligt med denne witløfftige og vanskelige commission snarrere at komme til ende, formedelst saa mange irregulier pladsers maaling, udreigning, reduction, taxering og besigtelse paa aaestæderne, som alt var vforbigiengelig fornøden, for at formere os visse regler, hvor efter dette werch paa en fast foed kunde indrettis, at hverchen nogen particulier til andres belastning

III s.663

kunde føyes, ej heller nogen anledning gifves til klagemaal imellum gienboe eller naboe.

Wij indstiller i allerdybeste underdanighed alting til eders Kongl. Mayts. allernaadigste aprobation og velbehag. Och efter allerunderdanigste plicht forbliffuer eders Kongl. Maytz. allerunderdanigste og troe plichtskyldigste tiennere A. Gyldensparre. W. Muhle. Iffver Hoppe. O. Rømmer. P. Vinding. Kiøbenhaun dend 30 octobris anno 1689.

Øster qvarter.

Kongens torf.

1. Hr. geheimeraad hr. Otto Scheels gaard med tilliggende waanninger 1530. 900.

2. Hans Knudtzen Leegaard raadmands gaard 920.

Østergade.

3. Hans Knudsen Leegaard raadmand, nu Jacob Schalhorn hattemager 575.

}
}
}
}
}
 1300.

4. Marcus Reisen hofguldsmid 195. 125.

5. Peder Hansen peruquemager 200. 125.

6. Morten Pedersen Berndrup øltapper 380. 425.

7. Jens Buck snedkers arfuinger 210. 100.

8. Mickel Abesten kiøbmand, med leie waaning 700. 425.

9. Hr. Geheimeraad hr. Conradt Bierman v. Ehrenschieldtz gaard, med en plads til Kongens gade 1515. 1900.

10. Rasmus Andersen postmesters encke, nu mag. Johan Brunsman 160. 100.

11. Lars Jensen skreder 190. 100.

12. Samuel Biener renteskrivers encke 310. 300.

13. Elias Lange snedkers arfvinger 350. 300.

14. Anders Olufsen schomager 95. 120.

15. Ferdinandus guldsmids encke med leye wonning udj Kongens gade, som findes om meldet her bag sub nr. 60, nyder frihed paa hans grund udj Kongens gade for ny bygning fra d. 7 aprilis anno 1686 udj tre aar, er nu under it bereignet, 435. 400.

16. Jocum Fridebolt kremmers encke, med en leye waanning 570. 325.

17. Jørgen Berndrup urtekremmer 290. 300.

18. Henrich Woltelen barberere 275. 300.

19. Claus Nielsen wintapper 285. 300.

20. Johan Smit schreder 285. 400.

21. Samuel Choquet kremmere 200. 450.

III s.664

22. Lyder Ostendorf skreder 180. 160.

23. Johan Wickmand barberer 285. 450.

24. Peter Dreyer hatstafferer 220. 150.

25. Mouritz Christensen, nu Hermand Weinberg jsenkremmer 180. 150.

26. Dafvid Schwartz, nu Marcus kandestøber 145. 150.

27. Jens Rasmusenn possemøntmager 250. 280.

28. Mathias Wessel winhandler 490. 850.

29. Hermann Torkildsen kiøbmand 205. 150.

30. Anna sal. Dafvid Schwartz buntmager 360. 250.

31. Peter Tømmermans encke, nu estatsraad Elias Hübsch 1445. 700.

Store Fergestræde.

32. Jens Hendrichsen svertfeyer 500. 560.

33. Mickel Andersen bager 420. 380.

34. Oluf Mørk svertfeyer 435. 500.

35. Wilhelm Christian wintapper 435. 700.

36. Johan Herman Skrøder kiøbmand 605. 1400.

Store Kirkestræde.

37. Morten Mogensen wintapper 135. 140.

38. Hendrick Hashagen knapmager 145. 200.

39. Hans Jørgen skreder 135. 150.

40. Christian Sørensen wintapper, med en wonning til Kirckegaarden 190. 250.

41. Niels Nielsen skreder 110. 150.

42. Mathias Jacobsen skomager 105. 70.

43. Jacob Jacobsen Rode øltapper 110. 170.

44. Giøde Jespersen øltapper, hiørnehuuset 125. 80.

45. Raadmand Hans Jensen Stampis leyewonning 110. 150.

46. Forige Schoutbynacht Johan Ehlersens leiewaaninng 115. 150.

47. Peder Herke skreder 110. 200.

48. Frandz Albertsen skipper 90. 100.

Paa Kirckegaarden.

49. Hr. Nicolai Henrichsens residentz 455. 400.

50. Mathias Christensen skreder 65. 130.

51. Peder Torkildsen sporemager 70. 100.

52. Sifwert Mahlers leje waaninng 90. 200.

53. Peter Behr bogbinder 90. 150.

54. Hans Rasmussenn Esenbech vrtekremmer, hiørnehuus 105. 100.

55. Nicolai Nold skoemagers leye waanning 85. 70.

Kongens gade.

56. Ellen Nicolai Edings gaard, med en leye woninng 430. 680.

III s.665

57. Lars Christensen skreder 120. 120.

58. Ole Erichsen skreder 245. 300.

59. Nicolaj Edings leje wonnhig 145. 50.

60. Ferdinandus guldsmids enckes leje wonning, er maalt under howitgaarden og findes her før paa nr. 15 taxerit og der udj grundtaxt bereignit, mens her ickun annoteris for eftersiun og conferentze med de gamble mandtaler.

61. Karen Gieddes 165. 160.

62. Niels Svendsen bager 205. 300.

63. Anders Wogensen renteskriver 225. 350.

64. Bent tømmermans encke 140. 130.

65. Peter Wick perlesticher 150. 300.

66. Gabriel Jacobsen, nu Jørren Nielsen forige borgemester 335. 450.

67. Christian Cornelisens encke 155. 200.

68. Vldrick Grab kleinsmid 145. 250.

69. Johan Andersen skreder 125. 200.

70. Uldrick Kock kleinsmid 120. 170.

71. Jørgen Goltsmit 115. 170.

72. Sørren Jørrensen politiebetienter 120. 85.

73. Capitain Niels Baerfods leie vonning 125. 170.

74. Nicolaj Buhrmester guldsmid 120. 160.

75. Jørgen Tommesen øltapper 125. 135.

76. Lyder Ortmand urtekremmers leye wonning 125. 240.

77. Conrad Meisler snedker 125. 120.

78. Christen Jensen skreder 120. 230.

79. Lorentz Berger glarmesters leje voning 115. 150.

80. Lorentz Bergers iboende huus, 120. 220.

81. Peter Skønefeld kandestøber, nu Hans Wilcken posemøntmager 120. 200.

82. Tommas Jansen wintapper 125. 200.

83. Lauridz Pedersen øltapper 125. 130.

84. Schipper laugshuus 455. 375.

85. Ole Ericksenn skreders leje wonning 120. 75.

86. Claus Wit buntmager, hiørnehuus 100. 75.

87. Detlef Johannsen skreder 145. 110.

88. Lauridtz Nielsen kiøbman 140. 110.

89. Andreas Knoch grofsmid 190. 300.

90. Nicolaj Steenssen, nu Otte Carlsen bager 165. 350.

91. Secreterer Adeler med en leye woninng til Kongens gade 370. 400.

III s.666

Kirchegaarden.

92. Hr. Jens Jacobsens i boende gaard, nemlig kirckens huus i Admiralgaden, med en voninng paa hiørnet til Kirckegaarden 305. 350.

93. Johan Lorentz orgenistis residentz 90. 200.

94. Ole Munck klochers residentz 95. 200.

95. Mag. Michael Hendrichsens residentz 510. 600.

96. Ole Pedersen prammands enche 85. 60.

97. Isach Jacobsens brøgger leje wonning 90. 150.

98. 14 smaa wonninger i Vingaardstredet og Ulckegaden, Nicolaj kircke tilhørende 685. 350.

Ulchegaden.

99. Jens Nielsen brøgers leje wonning 60. 60.

100. Peter Andersen Studs leje wonning 60. 60.

101. Johan Emcke knifsmid 55. 60.

102. Jacob Eilersen raadmands enckes leie wonning 55. 60.

103. Karen Peder Drejers skolemesters encke 60. 60.

104. Anders Jørgensen slodzfogets tienner 42 1/2. 60.

105. Cort Jacobsen snedker 60. 60.

106. Ole Gundersen skipper 45. 40.

107. Søren Jørrensens enke 55. 60.

108. Nicolaj Nold skoemager 60. 100.

109. Johan Frises enckes lejewonning 45. 70.

110. Hans Hansen tømmermands encke 55. 70.

111. Lieutenant Peder Studs lejewonning 60. 70.

112. Sewerin Hashagen knapmager 60. 70.

113. Jørren Olsen Bang skipper 55. 70.

114. Christen Larsen krogmager 60. 70.

115. Niels Knudsen skipper 65. 50.

116. Frandz Nielsen, nu Hendrich Behn kandestøbers enckes 2de wonninger 120. 225.

Wiingaardstræde.

117. Peter Christophersen schipper, har trej aars frihed fra d. 20 julij anno 1686, hiørnehuus 155. 140.

118. Bent Pedersen skreder 70. 80.

119. Mickel Hertz kleinsmid 100. 50.

120. Mathias murmesters 6 waanninger i en gang 180. 125.

121. Christopher Rolf snedker, med trej vonninger i en gang 235. 150.

122. Christen Pedersen paa Tøighuuset 75. 30.

123. Anders Pedersen seglingsmann 65. 40.

III s.667

124. Anders Pedersen sandmand 65. 40.

125. Poul Rasmusen bødkers encke, med 3 wonninger i en gang 225. 110.

126. Lars Jensen skræder, med en wonning i en gang 140. 120.

127. Hr. estatzraad Gyldensparre 835. 1600.

Kongens torf.

128. Hr. admiral Christian Bielcke, niuder 14 aars frihed fra den 24 martj 1687, 2465. 1659.

129. Hr. cancelijraad Reinholt Meyer 780. 1100.

130. Fru Abel Sandberg 900. 700.

131. Hans exellence geheimeraad hr. baron Juel, med hosliggende waaninger i Laxsegaden og Vingaardstrede 1620. 1200.

132. Jockum Andersen gastgiefver 465. 450.

133. Jørgen Lorck skreder 75. 90.

134. Poul Knudsen Baadsted schippers encke 90. 90.

135. Simon Cronborg skomagers encke, nu Jacob Ridder schoemagers 2 wonninger i Vingaardstræde og 4 i Nellikestræde 205. 200.

136. Christen nagelsmid 95. 200.

137. Valentin Kerckberg hatstafferer, nu Claus Reimers huus 90. 150.

138. Claus Buckholtz glarmesters 2de woninger 150. 230.

139. Anders Clausen ligger 65. 80.

140. Hans Poulsen øltapper, hiørnehuus 170. 200.

141. Peder Pedersen Visiterer øltapper 70. 70.

142. Sørren Hansen baadzmann 70. 70.

143. Hendrich Jannsen baadsmand 60. 70.

Peder Rodis gang.

144. Sørren Pedersenn tømmermann 40. 50.

145. Peder Esbensen portener paa slottet 40. 50.

146. Kirstine sal. Lars Biørnsens, nu Morten Olsen tømmermand 47 1/2. 50.

Till gaden.

147. Poul Pedersen Rørvig øltapper 65. 70.

148. Hintze Nielsens arfuinger, nu Sørren Nielsen consumptionsforwalter, hiørnehuus 75. 70.

149. Jørren Dawidsen tømmermand 50. 50.

150. Puul Joensen tømmermand 50. 50.

151. Anders Jonsen canceljbud 55. 50.

152. Christen nagelsmids leje wonning 55. 50.

153. Baltzer Fierling kleinsmid, nu Poull Broch paa Giethuset, hiørnehuus 50. 50.

154. Espen Andersenn tømmerman 50. 50.

III s.668

155. Anders Sørrensen renteskrifvers enckes 12 wonninger i en gang 455. 500.

156. Gudmand Svendsen bager, med hosliggende wonninger 640. 430.

Delfinstrede, som og kaldis Dybensgade.

157. Peder Andersen Lifgvarde, hvis huus er icke taxerit udj dend gamble grund taxt, hiørnehuus 75.

158. Hans Louersen Grisebor tømmerman, hiørnehuus 45. 60.

159. Tyge bilthugers leje wonning 47 1/2. 60.

160. Peder Sørrensen skreder 50. 60.

161. Bernt Haagen Halwor schippers encke 55. 60.

162. Mathias Tuesen constabels leye wonning 65. 70.

163. Johan Niemand skolemesters encke 75. 70.

164. Peder Jensen kiøbmands encke 75. 70.

165. Knud Sørrensen viceterers encke, hiørnehus 90. 120.

166. Svend Hansen skreder 85. 120.

167. Bertel Christensen skriver paa Holmen 85. 120.

168. Lars Larsen tobaksbinder 85. 120.

169. Jens Tommesen kiøbmann 85. 120.

170. Hans Hansen Trundhiems skipper 85. 120.

171. Isebrant Rasmusen blockedreyer, hiørnehuus 70. 100.

172. Lauridz Lauridzøns tobachsbinders leje wonning 85. 120.

Svalder gaarden.

173. Jacob plattenslagers 2 lejewonninger 70. 75.

174. Marcus Nelsen tømmerman 25. 25.

175. Michel Andersen slodsfogets tienner 55. 60.

176. Villum Monsen skipper 60. 50.

177. Madz Christensen skipper 60. 50.

178. Niels Arfvedsen tømmermand 60. 50.

179. Hr. Peder Ramløs, Holmens prestes hiørnehuus 140. 120.

180. Tyge bilthuggers 2de wonninger 220. 200.

Admiralgaden.

181. Tommas Skrøder sucker bager 280. 500.

182. Johan Christopher skreder 140. 150.

183. Magister Statius Koch 145. 150.

184. Nicolaj kirkes hus 145. 150.

Paa Kirckegaarden.

185. Anders Olsen skreder 80. 90.

186. Gregers Ifversen schreders encke 85. 60.

187. Wolfgang Lambregt bogbinder 210. 550.

III s.669

188. Christian Casuben bogfører 195. 460.

189. Ole Pedersen skreder 160. 80.

Lille Fergestrede.

190. Johan Simon øltapper, hiørnehuus 185. 170.

191. Daniel Pedersen skibsskriver 115. 130.

192. Niels Christensen Faldorph skreder 135. 70.

193. Christian Isachsen snedker 170. 120.

194. Peder Christensen øltapper 165. 200.

195. Johan Eilersen, forige schoutbynacht 175. 350.

196. Claus Blom tobachsbinder 255. 350.

197. Lars Jørgensen wintappers encke 325. 250.

Lille Kirckestrede.

198. Peder Larsen, forige hofretskrivers encke 145. 200.

199. Johannis Backe, nu Vincentz Meins kremmer 155. 450.

200. Nicolaj Kattenberg wintapper 195. 500.

201. Præsident udj borgretten Hans Hiortes enckes hiørnehuus 695. 650.

202. Nicolaj kirckes hiørnehuus 40. 40.

203. Jørgen Andersen gastgiævers encke, nu Torben Nilsen islands kiøbman 320. 200.

204. Mr. Hendrich kongl. kochs leje wonning 90. 180.

Admiralgaden.

205. Rasmus Rasmusen cancelj forwalter 340. 500.

206. Hendrich Lydersenn sucherbager 225. 300.

207. Hendrich Lydersens ny gaard 230. 200.

Boldhusgaden.

208. Ditmer Burmesters enke 560. 600.

209. Peter Møller wintappers encke, nu Lars Pedersen 370. 400.

210. Poul Skæffer viintapper, nu Cornelis Christensen skipper 515. 400.

Ved Stranden.

211. Tommas Torsmide vrtekremmers enckes gaard og leje wonning 1260. 1000.

212. Hr. assessor og borgemester Christen Andersen 1245. 1300.

213. Rasmus Rasmusen cancelj forwalters gaard 645. 1000.

214. Kræmmer compagnie 730. 800.

215. Hendrich Behman vrtekremmer 1190. 1500.

216. Velb. hr. Ifver Krabbes gaard med leie wonninger, nu Peter Weylanndt 2100. 3500.

Fergestrede.

217. Peter Peckel vintapper, med en leyewonning til lille Færgestræde 900. 1200.

III s.670

218. Philip Scheit vintappers encke, nu Peter Bechs leje wonning 500. 500.

Ved Stranden.

219. Raadmand Frandz Jonsens enckes gaard, med hosliggende leye wonninger 1130. 1400.

220. Assessor Bertel Jensens arfuinger, nu Fridrich Paulj wintapper 830. 1000.

221. Christen Nielsen øltappers encke 440. 400.

222. Johan Bramsted tobachsbinder, med 2de leje wonninger 1520. 1300.

223. Efwert Kruse køcheninspecteur 1150. 1000.

224. Giert Tommesen suckerbagers encke 220. 420.

225. Salig assessor Bertelsens arfuingers gaard og stald i Admiralgaden, nu hr. justitzraad Muhle 695. 1100.

226. Lars Jensen skreders leie woning, hiørnehuus 200. 200.

227. Margrete sal Johan Wulfs 215. 500.

Delfinstrede, som og kaldis Dybensgade.

228. Capitain Rolf Petersen, nu Walter Heideman, hiørnehuus 170. 120.

229. Morten Svendsen schipper, hiørnehuus 75. 70.

230. Lieutenant Owedal 90. 70.

231. Capitain Peter Coonig van Ditmersken 85. 70.

232. Capitainlieutenant Claus Blom 90. 70.

233. Kirsten salig Nels fyrbøders 85. 70.

234. Anders Scham skipper 85. 70.

235. Capitain Peder Carlsens encke 85. 70.

236. Jørren Boesen Liere schipper, hiørnehuus 105. 70.

237. Christen Christensen bager, nu Tommas Jensen Dobbelsteens lejewonning, hiørnehuus 100. 100.

238. Capitain Meyer, nu capitainlieutenant Claus Mortensen 70. 70.

239. Lieutenaet Peder Stud, nu schipper Johan Hansen 65. 70.

240. Capitain Wichmand Petersens huus, med en anden øde plads, hand til stalderom bruger 150. 70.

241. Capitain Johan Brün 65. 70.

242. Capitain Jesse Blommendal, nu capitain Peder Olsen 65. 70.

243. Capitain Rejer Pie 65. 70.

244. Capitain Wichmands leie wonning 70. 70.

245. Capitain Jacob Jacobsen, nu Hans Colding 65. 70.

246. Capitain Claus 65. 70.

Laxegaden.

247. Salig Christen Viborgs enckes arfuinger 250. 150.

248. Schipper Jacob Pedersens huus, øde 125. 80.

III s.671

249. Commandeur Besemacker 125. 80.

250. Capitain Johan Sivertz 115. 80.

251. Capitain Johan Behn 280. 120.

252. Hendrich Niemands leie wonning, nu Hendrich von Søestedt, Kongens barberere 155. 150.

253. Ober cammertienner Herman Weibergs leie wonning 105. 150.

254. Mester Cortes enke 105. 150.

255. Lieutenant Peder Hansen, nu mester Casper Knyper 100. 150.

256. Valter Hansen cancelie buds encke 95. 150.

257. Capitain Bernt Rolfsen 95. 150.

258. Capitain Jørren Biørnsen 130. 150.

259. Hans Kongl. Maytt. huus, beboes af capitain Pahl, nu Johan Schüt schibs tømmerman 115. 60.

260. Lorentz Corbian snedcher 90. 120.

261. Capitain Michel de Foss 85. 60.

262. Lambert Tademan megeler 85. 60.

263. Claus Rosendall schibsskriver 85. 60.

264. Hans Jensenn lantmaaler 85. 60.

265. Ole Anndersenn schipper 85. 60.

266. Jacob Laursenn schipper 90. 60.

267. Lars Larsen Fris skriver 85. 60.

268. Anders Pedersens encke 90. 60.

269. Lauridz Pedersen handelsmands huus, er iche taxerit udj forige gammel taxt 175.

270. Christen Bryne admiralitetz opwardter 90. 70.

271. Capitain Poul Justsens encke, nu mester Mouridzes encke 90. 70.

272. Lieutenant Jacob Doss, frj efter Kongl. Maytt. bref af dato 24 aprilis 1686, 90. 70.

273. Kirsten schibbyggers 90. 70.

274. Lieutenant Andreas Cortsens encke 90. 70.

275. Capitain Bonefeld 90. 60.

276. Bertel Madzøn (Masken?) tømmerskriver 90. 70.

277. Niels Laholms encke, nu capitain Rolluf Petersens encke 100. 60.

278. Capitain Rolf Petersens leiewonning, nu capitain Claus Güntelberg, hiørnehuus 140. 80.

279. Capitain Jonnas Solberg, nu Peter Drejer admiralitetz bud, hiørnehuus 125. 60.

280. Ole Jonsen skipper 95. 60.

281. Capitain Niels Olsen 100. 60.

282. Capitain Hans Nissens encke 105. 60.

III s.672

283. Capitainl. Jacob Gabrielsen, nu capitain Peter Ørck 100. 60.

284. Hr. Jens Richersens residents, hiørnehus 260. 180.

285. Niels Olsen skreders hiørnehuus 155. 80.

286. Capitain Peter Hendrichsen 120. 80.

287. Birgete Tommas bøckers 125. 80.

288. Samuel Nielsen kirkeskrivers encke og arfuinger 125. 80.

289. Hans Svendsen wejerhuusskriver 125. 80.

290. Capitain Niels Barfod 125. 80.

291. Hans Huuswig vintappers hiørnehus 325. 180.

Hommer gaden.

292. Jacob Jacobsen rebslagers hiørnehuus 300. 200.

293. Capitain Wichmands 2de leje wonninger 220. 150.

294. Anders Biørnsen mastemager 110. 75.

295. Jørgen Clausen fyrbøder 110. 75.

296. Capitain Antoni Ellers, frj efter Kong. Mats. bref af dato 24 aprilis 1686, 105. 80.

297. Skipper Ole Nelsen 95. 80.

298. Capitain Mickel Tommesen, hiørnehus 100. 60.

299. Bertel Trompeter 120. 60.

300. Laurids Knudtzens enche 100. 60.

301. Jens Nelsen skipper 90. 60.

302. Anna salig Hans Biørns 90. 60.

303. Frende Bendzøn Armsted skipper 90. 60.

304. Lieutenant Gustavus Mejer 90. 60.

305. Valentin Lorendz, nu Jørren Dinnesen navigations directeur, hiørnehuus 95. 60.

306. Ingeborg Lauridz Knudsens huus, øde, nu Ole Andersen skipper, hiørnehuus 90. 60.

307. Capitain Mortenn Petersen 70. 60.

308. Capitain Brun 70. 60.

309. Capitain Jørren Carstensen 70. 60.

310. Esben Sørrensens encke, nu mester Sørren, tømmerman paa Holmen, 70. 60.

311. Bendix Meisen raadmands arfuingers 3 wonninger 210. 250.

312. Hendrich Otte smids hiørnehuus 265. 200.

313. Salig magister Jens Hansens residentz, nu Nicolaj Kloumandz, hiørnehuus 275. 170.

314. Capitain Rolf Petersens 2de wonninger 170. 200.

315. Capitain Beniammins enche, nu capitain Jens Blommedal 90. 100.

316. Capitain Per Tommesen, nu capitain Jonnas Bong 85. 100.

III s.673

317. Capitain Jens Jensen, hiørnehuus 95. 100.

318. Mathias murmesters leje wonning 115. 115.

319. Bent Torstensen schipper 90. 115.

320. Gudmand Pedersen schipper 90. 115.

321. Gert Jacobsen stoelmager 100. 115.

322. Poul Pedersen Viborg lantmaaler 100. 115.

323. Mester Daniel barberer 100. 115.

324. Frandz Frandzen kock 95. 115.

325. Claus Stipper fürbøder 100. 115.

326. Tommas Poulsen gvarde 105. 115.

327. Marckus Bolt bødker, hiørnehuus 135. 115.

Størrestrede.

328. Frandz Jonsen Schodz arfuinger, nu Anders Larsen commissariatz bud, hiørnehuus 190. 150.

329. Christopher Stegeman, opvarter ved Gen. Commissariatet 165. 150.

330. Peter Woldbeck flagmager 160. 150.

331. Tommas Christensen Galskiøt øltapper 160. 150.

332. Peder Jensen dreier 160. 150.

333. Rasmus Christensen Bloch øltapper 160. 150.

334. Jørren Jonsen schipper 155. 150.

335. Lorends Loumand uhrmager 160. 150.

336. Heinrich Møller trompeter 155. 150.

337. Sørren Jonsen foder marskalck 160. 150.

338. Capitain Hendrich Hansens enckes hiørnehuus 185. 150.

339. Tommas Jørgensen renteskrivers enkes tou wonninger, hiørne huus 410. 320.

340. Generalmajor Fuxses leie woninng 170. 180.

341. Lorendz Mohr kremmer, nu Jørgen Bøfke raadmannd 340. 320.

342. Stephen Kruses enkes arfuinger 170. 130.

343. Holmens schole, hiørnehuus 190. 180.

344. Krigs collegio, nu beboes af hr. admiral Span, er intet maalt -. 500.

345. Commercj collegio, ej heller blefuen maalt -. 600.

346. Johan Franch Stenhugger 735. 250.

Ved Holmens revier.

347. Magister Jens Hansens encke 1090. 600.

348. Sl. Bendix Mesze raadmands gaard, nu Nels Justsen 840.

349. Propriet. Bendix Mesze, som beboes af obriste Bielke 1810.

350. Noch Bendix Meszis 2 wonninger 200.

}
}
}
}
}
 1200.

351. Sl. Claus Liimes enches 2de huuse 820. 600.

III s.674

352. Jacob Eilersen raadmandz enke 1295. 900.

353. Mickel Mickelsen fiscal med leye wonning 670. 500 og 60.

354. Christen Cornelisens encke, nu magister Giert Vinnikes residentz, er ej separererit fra den nestfølgende udi dend gamle grundtaxt, 530.

355. Arnt Berntsens encke, nu cammeradvocat Succow 930.

}
}
}
}
 1000.

356. Michel Michelsen fiscals leie wonning, nu maalt under hofuit gaarden, og der under findes taxerit, mens udj dend gamle taxt har werrit anslagen for 60 rdlr.

357. Capitain Bonnefelds lejewonning 135. 6.

Summarum ofver dend nye grund taxt vdj Øster qvartier 85622 1/2 rixdaler.

Dend gamle grund taxt udi bemelte qvartier 86650 rixdaler.

Strand qvartier.

Ved Stranden.

1. Hr. assessor og borgemester Bartholomeus Jensenn 865. 1100.

2. Cammerjuncker Vincentz Lerckis gaard, nu Gotfrid Fux 260. 600.

3. Gunder Fosbeen materialskrifvers gaard, nu Johan Reinholt engelske schomager, niuder frihed efter Hans Kong. Mats. bref og de reformeredis privilegier 270. 600.

4. Hendrich Verner vinhandler med 2 wonninger til Lær stræde 1000. 1400 og 250.

5. Anders Svendsen Iislandz kiøbmand, nu Hendrich Strube 610. 1000.

6. Christen Andersens encke i Falcken 270. 400.

7. Christen Mortensen schipper 325. 450.

8. Claus Reimer kiøbmandz gaard 510. 1200.

9. Jacob Kitzerous encke 595. 1200.

10. Mester Christian Franch barberer 535. 1000.

11. Efvert Funch wintapper 525. 1100.

12. Rudolph Boldewin, kongens buntmager 510. 1000.

13. Jockum Schomager, kongens skreder 495. 800.

14. Frandz von Hagen 595. 1000.

15. Peter Modzfeld raadmand 855. 800.

16. Hans Jørgen Mesen vrtekremmer 915. 1100.

17. Anders Søebøtkers gaard 350. 600.

18. Bente salig Jens Pedersens 215. 350.

19. Estatzraad Jørgen Elers 1070. 1200.

Lærstrede.

20. Jacob Albretsen schomager 120. 150.

III s.675

21. Oliger Pauly 445. 700.

22. Hendrich Verners leje huus, nu findes maalt og taxerit under hofuitgaarden (Nr. 4).

23. Kirsten Roskilds 150. 100.

24. Morten Albretsens huus, er købt fra Jacob Feltman kremmers gaard og i dend gamle grund taxt paa Amager torf indført, 140.

25. Johan Christensen skreder 130. 120 1/2.

26. Johan Nielsenn renteskriver 180. 188 1/2.

27. Bertel biskops baghuus, noch en anden plads sammesteds, som enchen tilhørende, nu samptlig tilkommer auditeur Wodrup 170. 171 og 150 1/2.

28. Christen Jensen skreder 140. 100.

29. Bent Christensen bager 140. 400.

30. Lars Andersen renteskriver 420. 500.

Hydskenstræde.

31. Hans Hendrich Pekel 95. 100.

32. Christen Winter brøgger, nu Dinis Laar glarmester 95. 100.

33. Niels Boyesen schomager 155. 100.

34. Christian Skøning kræmmer 95. 120.

35. Peter Holstes enke 100. 50.

36. Laurs Christensen, borgemester i Holbech 100. 100.

37. Jacob Ridder schomager 85. 100.

38. Capitain Beckers gaard 85. 100.

39. Peder Nielsenn knapmager 100. 50.

40. Hans Hansen posemøntmager 95. 60.

41. Mouridz Jensen meelmands encke 75. 60.

42. Hans Carstensen renteskriver, nu Erich Krag schomager 95. 150.

43. Bertel Stiuvers huus 60. 80.

44. Sørren Sørrensen kandestøber 55. 60.

Amager torf.

45. Assessor Gregorius Fleisker 790. 1400.

46. Assessor Christen Simonsenn 540. 800.

47. Noch assessor Christen Simonsens gaard 1020. 1400.

48. Efvert Weideman 670. 1100.

49. Doctor Thommas Bartholini encke 820. 1100.

50. Hans Frich kremmer 420. 700.

51. Bertel Biskops enche 655. 969 1/2.

52. Jacob Feltmann kremmer 680. 900.

53. Claus Ifversens gaard, som hand self i boer, med leie wonning nest hos 800. 400 og 700.

54. Johan Møllekes enche 370. 550.

III s.676

55. Assessor Hendrich Højer, nu Peter Dendas 385. 750.

56. Giert Pohlmann 520. 850.

57. Kield Larsen, nu Johann Danch 675. 1100.

58. Jørgen Elersen hatstafferer 660. 950.

59. Jocum Krich kremer 695. 750.

60. Ole Pedersen Vit 455. 500.

61. Jocum Snutum kremmer 260. 350.

Høybroestrede.

62. Giert Braskis enche 250. 400.

63. Marckus Glæde 1635. 1400.

64. Hendrich Schrøder sucherbager 320. 650.

65. Bernt Tham hatstafferer 305. 600.

66. Lyder Styfkens enche 500. 900.

67. Thommas Oxse kremmers enche 990. 1100.

68. Lyder Ortmand vrtekremmer 285. 500.

69. Wigant Michelbechers gaard 845. 900.

70. Magnus Prangers encke 1050. 950.

71. Jørgen Jørgensens gaard, er frj, som forregifves, formedelst det er stadens ordinarie giesthuus 1295. 1500.

72. Secretair Jacob Beckers encke 535. 700.

73. Christopher Herfort apotecher 980. 1050.

74. Jocum Karnatz arfuinger, nu Marcus Kurtz 335. 450.

75. Kirsten Ole Mustes, nu Jens Villadsen 160. 150.

Store Ferge strede.

76. Willum Blanchenheim barberer 215. 300.

77. Claus Clausen Høg 225. 200.

78. Hans Heitmandz encke 270. 350.

79. Anders Kellinghusen 530. 600.

80. Salig Jens Sørrensen kochs enche, nu Lars Nielsen 655. 1100.

Nye Børs.

81. Claus Bysing 670. 900.

82. Efvert Veidemands gaard 595. 900.

83. Assessor Pipper 585. 900.

84. Hans Isachsen købman 605. 900.

85. Hans Beckmann seilmager 605. 900.

86. Johan Frises enke 605. 900.

87. Jens Sørrenssen købmannd 615. 900.

88. Mads Christensen Iislands kiøbmanns pachhuuse, skal, som af rodemesterne angifuis, hafue kongelig frihed for indqvartering af dato dend 5 decembris 1685 875. 900.

89. Hans Kongl. Maits. Børs 6850. 13000.

III s.677

Bag Børsen.

90. Suckerhuuset 1710. 1400.

91. Capitain Halwors enke, har 6 aars frihed fra den 21 octobris 86 490. 450.

92. Saltcompagniet, gammel 600, ny 400, 895. 1000.

93. Heidemands arfvingers gaard, nu Detlef Møllers 855. 1100.

94. Salig felt herre Schachis arfuingers gaard 980. 2200.

95. Grefinde Mothes i boende gaard, grefinde Mothes begge huuse, item grefinde Mothes gaard nest hos 2215. 900, 700 og 600.

96. Stadtholder Gabels arfuingers afbrente plads, tilhørende hr. gref Ahlefeld 1370. 1650.

97. Hendis Dron. Majts. afbrente plads, som hr. Muschulus bode, 450. 700.

98. Abraham Wogters gaard, som Hendis Majt. Droningen tilhører, 580. 1600.

99. Rigs marschal Johan Christoph von Cørbitz efterlefverske 585. 1000.

100. Boldhuuset med en wonning og leiekelder 1130. 2500.

101. Rigs marskalk vonn Kørbitz gaard, som staldmester Harstal beboer, 640. 400.

102. Ober marskalk Winterfelds gaard, v-maalt, -. 700.

Slodsholmen.

103. Hugo Lützows gaard 375. 400.

104. Hans Olsen kiøchenskrivers gaard 720. 700.

105. Christian Gertsen bogfører. 560. 600.

106. Ober cammertienner Veibergs encke 715. 1000.

107. Hr. ober cammer junker von Knutz gaard og en stor plads, har frihed paa sit grundmurede huus udj 10 aar fra den 2 junij 1688 1935. 1800.

108. Hans Kongl. Mats. gaard 1125. 2000.

109. Justitz raad Parsberg 1095. 1100.

110. Johan Høyer raadmand, gammel 200, ny 500, 550. 700.

111. Andreas Søbøtkers gaard, gammel 380, ny 320, 625. 700.

112. Estatz raad Mothes gaard 595. 900.

113. Doctor Wandalinus gaard 665. 800.

114. Hans Balck snedker 670. 800.

115. Justitz raad Hans Nansens øde pladz, gammel 600, ny 400, 1050. 1000.

116. Obriste Wilkenn 690. 300.

117. Mons Lemvigs 2de huuse 150. 200.

118. Jacob Jensen rustmester 155. 150.

III s.678

119. It Kongl. Mats. huus 85. 100.

120. Nels Andersen tøighusskriver 75. 100.

121. Carl Fridrich Andersen tøgmester 65. 150.

Summarum ofver dend nye grund taxt udj Strand qvarter 71695 rdlr.

Dend gamle grund taxt udj bemelte qvartier 100630 rdlr.

Snarens qvarter.

1. Stadens Weyerhuus med Vrager broen og Slagterboerne, ere frj efter rodemesternes foregivende 2300. 400.

Snaregade.

2. Torben Madsens arfuingers huus med leie voning og pachhuus til canalen, nu Diderich distelerers creditorers huus 790. 700.

3. Claus Kochis efterlefverske, nu Bernt Berntsen gartner 515. 400.

4. Mouridz Mandixsens leie wonning og hans iboende gaard 730. 250 og 800.

5. Jens Christensen rebslager 340. 400.

6. Giert Meyers arfuingers gaard, nu Jørgen Simonsen procurator 340. 450.

7. Morten Nielsen raadmand 300. 450.

8. Tommas Engelbrechtes arfuingers gaard 290. 350.

9. Jens Nielsen skreders hiørnehuus 80. 55.

10. Laurids Jensen stopper 75. 55.

11. Peter Kloumannds gaard med bag gaarden og 3 leie wonninger til Compagnie strede 870. 1290.

12. Sørren Rasmusen secreterer 275. 600.

13. Jacob Sørrensen renteskriver med tilhørende leie wonning til Compagnie stræde 515. 900.

14. Erich Børgesen brøger, har 3 aars frihed fra den 13 novembris 1687 efter rodemesternis angifvende 320. 200.

15. Jørgen Bøfkes gaard med 2de leie wonninger til Compagnie stræde, nu Jacob Johansen 795. 900.

16. Wendel salig Hanns Helwerskous 425. 375.

17. Giert Mejers dend yngre hiørnehuus 375. 400.

18. Niels Jensen købmand 180. 250.

Ved dend nye broe.

19. Jens Høg øltapper, hiørnehuus 105. 60.

20. Anders Olsens huus 105. 50.

21. Hans Larsen schippers arfuinger 130. 25.

22. True Torkildsen schipper 130. 25.

23. Peder Madzøn schipper 130. 31 1/4.

III s.679

Magstrede.

24. Peder Christensen købmans ny wonninger, hiørnehuus 165. 200.

25. Johan Ronum stads megler 250. 250.

26. Poul Hansen Iislandz kiøbmann 245. 160.

27. Giert Meiers arfvingers gaard, nu Kej Persen Iislands købman 145. 125.

28. Assessor Hans Nelsens huus og sæbesyderj 285. 200.

29. Hans Muus kiøbman, niuder frihed efter rodemesternis foregifvende udj 8 aar fra 8 februarij 88 paa 111 3/4 rdlr. gl. taxt 325. 200.

30. Christopher Gros stadz biugmester 305. 150.

31. Bent Gutersen 65. 81 1/4.

32. Hans Andersen brendevinsbrender 385. 180.

33. Antonj Rentz farfver 425. 160.

34. Jens Mouridzøn rebslager 280. 100.

35. Capitain Antonj Elers huus 270. 100.

36. Lauridz Sørrensen brendevinsbrender 235. 100.

37. Peder Bendzon skreder 120. 60.

38. Niels Nielsenn prammandz encke 115. 100.

39. Peder Tommesen brøger med en leie wonning til Compagnie strede 430. 500.

40. Jocum Winniche brøger med 2de wonninger til Compagnie strede 480. 500.

41. Niels Børgesen brøgger med en wonning til Compagnie strede 430. 500.

42. Assessor Hans Nelsen 220. 350.

43. Hendrich Andersen brøger 275. 400.

44. Bertel Friberg skreder 103. 70.

45. Herman von Lenkerken kiøbman 380. 700.

Vandmølle strede.

46. Nicolaj Ballii, førige drabant, hiørnehuus 105. 30.

47. Christen Christensen schipper 110. 100.

48. Jørren Elersen hatstafferers brøgger gaard, nu Lars Ibsen 535. 550.

49. Morten Jensen skreders hus 140. 100.

Compagnie strede.

50. Christen Christensen skreder 360. 500.

51. Anders Søegaard brendevinsbrender 230. 180.

52. Svend Bendzøn brøger, nu Christian Brant 385. 650.

53. Peder Christensenn kleinsmid, hiørnehus 100. 60.

54. Morten Munch brøger 445. 400.

55. Jocum Lov slagter 285. 500.

III s.680

56. Hendrich Schrøder 240. 300.

57. Hendrich Jensen kiøbmann 300. 225.

58. Carsten Carstensen rebslager 440. 300.

59. Friederich Eisenberg byefoget, hiørnehuus 465. 650.

60. Peder Laursen forige brøgger 225. 300.

61. Secreterer Seckmans gaard med 3 wonninger til Badstustræde 630. 800.

62. Jacob Baltzersen øltapper, hiørnehuus 110. 200.

63. Richert Joris bager, hiørnehuus 380. 500.

64. Det danske Compagnie med 3 wonninger 790.

65. Peter Regelsens gaard, købt fra det danske Compagnie 150.

}
}
}
 600.

66. Niels Andersen brøgger, har 3 aars frihed efter rodemesternis foregifuende fra den 22 septembris 1686, 495. 250.

67. Assessor Hans Nelsens gaard, siges at hafue 6 aars frihed, 625. 450.

68. Peder Olsen brøggers gaard 245. 380.

69. Jenns Nielsen nu raadmandz gaard, Christen Westesen berettes af rodemesterne at hafue 10 aars frihed fra den 7 junij 87, 395. 650.

70. Peder Olsens gaard, nu Jost Christensen brøger 230. 350.

71. Christian Meyer kiøbmann 310. 300.

Lille Knabroe strede.

72. Sørren Pedersen reebslager 70. 100.

73. Svend Bentsens leie wonning, nu Christian Brandt 60. 100.

74. Jens Mouritzens leie wonning 130. 100.

75. Christen Holch smid, nu Siwert Boye smid 130. 100.

76. Peder Ogelbyes leje wonning, nu Hans Lewesen 130. 100.

77. Jens Hansen Iislandz kiøbmann 60. 53 1/2.

78. Niels Jacobsen Iislands kiøbmann 60. 53 1/2.

79. Lars Erichsen skreder 60. 53 1/2.

Store Knabroe stræde.

80. Hendrich Schrøder glarmester 75. 70.

81. Peder Pedersen Storup, nu Jacob Nielsen muurmester 50. 60.

82. Else Tessis, nu Anders Svendsens lejewonning 45. 50.

83. Cornelius posemøntmagers enche 45. 50.

84. Anders Hansen skippers hus, efter rodemesternis beretning har 3 aars frihed fra den 12 novembris 85, 50. 50.

85. Børge Hansen smids enche, nu Hendrich Madzen schomager 65. 65.

86. Thommas Olsen schipper, berettes af rodemestrene at hafue 3 aars frihed fra den 12 novembris 1685, 55. 60.

87. Per Persen Holst schipper 65. 70.

88. Oge Portners huus 75. 100.

III s.681

Badstue stræde.

89. Jørgen Bartner snedcher 75.

90. Dafuid Egharts huus 125.

}
}
}
 250.

91. Tommis Jensen Dobbelsteens gaard med en vonning 410. 500.

92. Assessor Hanns Nielsens leje wonning 290. 350.

93. Ole Monsen øltapper 90. 100.

94. Ifuer Jørgensen skomager 90. 80.

95. Anders Joensens enches gaard, har verrit afbrent og nu igien nye biugning 85. 50.

96. Marcus Jørgensen skoemager 60. 40.

97. Hans Villumsen skomagers huus 65. 40.

98. Hans Larsen kiøbt en dehl af Peder Rasmusen renteskrifuers plads i Badstue stræde 100.

99. Erich Rasmusen 65. 30.

100. Clemmend Jensens huus 50. 30.

101. Jørren Mortensens huus 65. 50.

102. Hans Pedersen fod gvarde 60. 30.

103. Johan Torkildsenn schomager 60. 50.

104. Niels Olsens huus 135. 100.

105. Daniel Daskous enche 75. 30.

106. Mickel Michelsen skomagers enche 85. 60.

107. Anders Kellinghusens plads 80. 150.

108. Poul Pedersens pladz 80. 100.

109. Lenert Hochlej schomager 135. 150.

110. Helle Olsen schomager, frihed udj 3 aar fra den 6 maij 1687 efter rodemesternis foregifvende 135. 150.

111. Peder Ogelbye brøgers gaard med en leie wonning, sampt et støche plads, hand fra det danske Compagnie har kiøbt, som til denne grund nu er sammenføyet, 420. 525.

112. Peder Hansen beendrejers huus 90. 100.

113. Peder Barsebech 80. 125.

114. Ole Kyse muurmester 125. 250.

Broleger stræde.

115. Johan Trimand drejer, hiørnehuus 135. 133 1/2.

116. Christen Treiner drejer 90. 66 2/3.

117. Schredernis laugshus, schredernis kro, samt een leie wonning i Endeløs strede 490. 300 og 260.

118. Mogens Jensen skreder, hiørnehuus 55. 100.

119. Anders Sørrensens encke 65. 100.

120. Christen Jespersen haufne foeget 140. 100.

III s.682

121. Anders Poulsen skreder 145. 125.

122. Peder Lerkis encke 270. 350.

123. Christopher Frandsen brøger 275. 350.

124. Jens Kolding skomager 100. 50.

125. Peder Hansen kandestøber 135. 100.

126. Christen Arntsen, nu Christopher Bang 550. 400.

127. Søren Jensen brøger 275. 350.

128. Rasmus Nelsens encke 260. 350.

129. Bent Monsen brøgger 275. 500.

130. Diderich Schelling guldsmid 175. 250.

131. Niels Pedersen edichebrøger 235. 125.

132. Peder Regelsenn Iislands købman 420. 600.

133. Peder Jensen Riber 170. 125.

Endeløsstrede.

134. Hendrich Schults lif gvardes encke 95. 120.

-- Schredernes leie vonning i bemelte stræde findes nn maalt ved deris kroe-huus og i dend nye taxt tillige med deris laugshuus til Broleger stredet indført, vide Broleger strede 117.

135. Schomagernis laugshuus 195. 200.

136. Peder Ogelbyes vonning 220. 200.

137. Mathias Erlandsen, før lif gvarde 37 1/2. 40.

138. Laurs Larsen tobachsbinders wonning 37 1/2. 40.

139. Hans Bruns leie wonning 60. 100.

140. Bonde Tostensen skreder 55. 100.

141. Mester Hans Bordings huus 40. 60.

Raadhuus strede.

142. Anders Larsen brøger 330. 250.

143. Commissarii Junges gaard 270. 350.

144. Doctor Casper Bartholinj leie wonning, nu Fridrich Knøtel skreder 105. 100.

145. Claus Scharmer hattemager 120. 100.

Nye torf.

146. Peder Jensen vrtekremer 355. 250.

147. Peder Willumsen byefogets encke 420. 550.

148. Jørgen Grim Hamborger post 245. 250.

149. Hans Michelsen brøger 375. 400.

150. Sørren Pedersenn brøger 395. 400.

151. Hans Lewesenn brøger 795. 800.

Gammel torf.

152. Helmer Dirichsens encke 805. 1000.

III s.683

153. Hans Larsen gestgeber 415. 350.

154. Lars Ibsen brøggers gaard, blifver nedbrudt til gadens indrettelse 450. 450.

155. Anders Gregersens enche, nu Lars Nielsen Fog brøgger 500. 800.

156. Morten Mouridzen 230. 300.

157. Justitzraad Vilhelm Worm 550. 800.

158. Jacob Eskenberg, hiørnehuus 415. 500.

Klædeboderne.

159. Anders Christensen handskemager 190. 175.

160. Marchus Terkeldsen kiøbmann 210. 350.

161. Jørgen Libendal bager 445. 600.

162. Hans Michelsen kiøbmann 415. 700.

163. Frue Magdalena salig Peder Lassens 670. 750.

Vimmelskafftedt.

164. Lorends Hansen Holst 200. 200.

165. Erhart buntmager, nu Herman Riis 155. 160.

166. Niels Envoldsen stads houptman 925. 540.

167. Poul Krakou buntmager 170. 200.

168. Jørgen Biermands enches huus 160. 175.

169. Johan Houmands plads, nu Hans Hendrich Grønner til sin plads har bekommit og tilsammen i en gaard er biugt 475. 425.

170. Hans Jørgen gartners plads og Hans Ihmes handskemagers plads, som nu tilhør Hans Jacob garber, og er giort af begge en gaard 460. 350 og 100.

171. Hans Andersen feldbereder 165. 100.

172. Thue Wolf feldbereder, hiørnehuus 380. 250.

173. Johan Høymand kongens schomager 295. 300.

174. Hans Ihmes handskemagers grund, som forhen har tilhørt Sander Graa, og hand nu har kiøbt af Peder Rasmusen renteskriver, som og en dehl af pladsen har solt til Hans Larsen udj Badstue strede og der taxerit, 525. 470.

175. Jørgen Remsniders huus 145. 50.

176. Anders Olsen brøggers enche 235. 200.

177. Nicolai Svidsers enches huus 315. 225.

178. Marcus Kurtz isenkremmer, nu monsieur de Mohr 340. 350.

179. Frue Bente Vhrnis gaard 740. 1000.

180. Bertel Stiuwer 370. 450.

181. Anders Jensen bager 255. 250.

182. Villum Hesselberg 495. 500.

III s.684

Summarum ofver dend nye grund taxt udj Snarens qvartier 49575 rdlr.

Dend gamle grund taxt j bemelte qvartier 50568 1/6 rdlr.

Wester qvartier.

Raadhuus strede.

1. Niels Nielsen grofsmid 330. 300.

2. Peder Rasmusen vragers enche 215. 250.

3. Anders Michelsen kleinsmid 195. 150.

4. Peder Jensen tømmermann 175. 100.

5. Elisabeth salig Rasmus Jensen schreders 130. 100.

6. Ole Andersen brøger 270. 400.

7. Niels Monsen rebslager 140. 180.

8. Jens Laursen fiskebløder 85. 120.

Farregaden.

9. Anna salig Mathies Jensen rebslager 170. 200.

10. Lorendz Kreiers staldplads 165. 50.

11. Birgete salig Lars Hansen Høyers, nu Ole Jensen brøger 135. 50.

12. Bent Andersen skipper 70. 60.

13. Ole Hellesen fisker 80. 50.

14. Michel Arnt constabel 80. 50.

15. Michel Arnt 80. 50.

Perlegaarden.

16. Salig doctor Simonn Poulsens arfuinger 55. 150.

Farregaden.

17. Ole Jonsen coufardj schipper, niuder frihed udj 3 aar paa jndqvartering, for nye biugning, fra michaelj 1686, 80. 50.

18. Margrethe salig Ole Simonsens 335. 450.

19. Peders Hansen Skønnings gaard med hosliggende 2de woninger 440. 300.

20. Peder Høyers, nu Ole Jensen brøgers gaard, med hosliggende 3 woninger 555. 500.

21. Mathies Pedersen Iislands kiøbmand 215. 350.

22. Jens Crone brøgger, nu Fendrich Christen Andersen drabant 100. 140.

23. Hans Tess brendevinsbrender 110. 140.

24. Peder Jensen skipper 80. 150.

25. Anna salig Nicolaj Rendzis 355. 250.

26. Lorends Kreyers gaard 325. 300.

Vandkonsten.

27. Karen salig Christopher Herring 425. 300.

III s.685

28. Børge Andersen 100. 100.

29. Lucas Ütrecht visiterer ved Toldboden 305. 400.

30. Laurs Biørnsen brøger 400. 350.

31. Maren salig Gert Pippers 780. 400.

Gaasegaden.

32. Joen Lauridzøn rebslager 70. 80.

33. Sørren Andersen kongens biugnings skriver 45. 60.

Farregaden.

34. Peder Olsen coufardj baadsmann 70.

35. Poul Jensenn 27 1/2.

}
}
}
 60.

36. Anders Jensen maltgiørers gaard med en leie woninng til Gaasegaden 235. 220.

37. Elisabet salig Bent Knudsen vandmesters gaard med 3 wonninger 315. 300.

38. Dorthe salig Biørn Erichsens, nu Søren Jensen 95. 120.

39. Jørgen Hansen Hue schræder 90. 70.

40. Christen Simonsen snedker 205. 250.

41. Hans Villadsenn 150. 180.

42. Justitz raad Rosenheim tuende wonninger, dend eene beboes af hannem self, dend anden er cordovans manufactur 460. 500 og 200.

43. Wartow med indheignit plads, strechende sig ud til Løngang strede og Volden 2385. 500.

Synderwold.

44. Troels Olsen vognmands wonning 45. 50.

45. Jørren Tommesens 2de wonninger, niuder frihed for jndqvartering for nye biugning udj 3 aar fra den 18 novembris 1686 af 55 rixdaler 110. 110.

46. Anders Bendsen tømmermandssvend 55. 60.

47. Jørren Jacobsen arbedz karl 85. 60.

48. Christen Jensen skreders 5 wonninger 220. 100.

Farregaden.

49. Joen Larsen arbeidz karl 65. 60.

50. Een wonning ud til gaden, 3 dito inden i gaarden, af de fattiges wonninger, 100. 100 og 75.

51. Michel Nielsenn brendevinsbrender 80. 100.

52. Jacob Pedersen snedker 75.

53. Niels Andersen pligts karl

54. Anders Pedersen hiulmand

55. Hans Rasmusen seiglingsmand

        }
}
}
}
}
}
}
 
}
}
}
}
}

gl. Birgete Hanns
Mandixens for-
rige wonninger

{
{
{
{
{
45.
45.
45.
 200.

56. Mickel Mandag ofuerskierer 90. 125.

III s.686

57. Poul Schintler glassnider 150. 75.

58. Laurs Olsen maler 70. 60.

59. Christen Nielsen nagelsmid 70. 60.

60. Peder Hansen skreder 70. 60.

61. Michel Hansen kleinsmid 70. 60.

62. Jens Nielsen bagers gaard med 2 wonninger 520. 460.

Hestemølle stræde.

63. Poul Hansen schipper 80. 100.

64. Jens Sørrensen muurmester 75. 60.

65. Jørgen Joensen fisker 50. 50.

66. Peder Madzønn brendevinsbrender 100. 140.

67. Peder Mortensen skipper 50. 60.

68. Stadens auflsgaard, som scharpretteren paa boer 140. 100.

69. Peder Tiesens 8te wonninger 445. 200.

Lawendel stræde.

70. Peter Petersen garber 145. 200.

71. Søren Olsen coufardj mand 105. 120.

72. Peder Hansen Winding, nu Raane Nielsenn brendevinsbrender 75. 80.

73. Lauridz Pedersenn brendevinsbrender 75. 100.

74. Niels Torbensen schipper 75. 100.

75. Johann Runchels 6 wonninger, derhos en indheignet hauge 320. 200.

76. Troels Olsen vognmandz gaard 110. 100.

77. Anders Larsen brøgers wonning 40. 27.

78. Tommas Mortensens 2de wonninger 80. 53.

79. Ole Olsenn tømmermand paa Holmen, ej taxerit i dend gamle taxt 30.

80. Anna salig Giert Tommesen Schrøder sucherbagers hauge, nu Christopher Munch procurator med sin indkiørsel til haugen, der foruden tilleggis 400 rdlr. grund i dend gamle taxt for 2de siæleboders wonning, som laa i Smekeborg gangen og er lagt til haugen 340. 100 og 400.

81. Sørren Møllers vognmandgaard med hosliggende 2de wonninger 240. 300.

82. Christen Madsen brendevinsbrenders 3de wonninger 135. 225.

83. Mathies Mortensen schipper 60. 75.

84. Anders Nielsen baadzmand 55. 50.

85. Torbiørn constabel 60. 60.

86. Jens Poulsenn baadzmand, nu Olle Joensen 60. 60.

87. Lars Andersenn brendevinsbrender med en hosliggende leie wonning, streckende sig ud til Fiurings ganng 95. 60.

III s.687

88. Niels Pedersen 50. 60.

89. Hans Nielsenn seiglingsmand 55. 70.

Kattesund.

90. Guldbrand Svendsen 60. 80.

91. Margrete salig Helmer Dirichsens wonning 50. 50.

92. Wor Frue kirches 6 wonninger 285. 285.

93. Salig mester Oluf gvarnisons scharprechters gaard 90. 200.

94. Mads Rasmusen saugskierers gaard 115. 130.

95. Peder Jensen slagters gaard 100. 130.

96. Kirsten salig Daniel Eichhorns 125. 100.

97. Niels Michelsenn procurator 105. 150.

98. Hans Præn wæfuer 90. 140.

99. Oluf Jensen muurmester svend 85. 140.

100. Erich Schlechtkrull bager 100. 120.

101. Johan Schlechtskrull schomager 65. 105.

102. Niels Christophersen 65. 105.

103. Cort Lyder hattemager 65. 70.

104. Christopher Jonsen brendevinsbrender 65. 50.

105. Salig estatz raad og præsident Reeseners 3de wonninger og stadens 6 voninger, beboes af byens betiendter 350. 200.

Sluttergaden.

106. Stadens arrest huus med en wonning 240. 60.

107. Peder Rasmusen grofsmids gaard med en hosliggende leie wonning 155. 100.

108. Inger salig Peder Hansen Corsøers 4 vonninger 170. 133 1/2.

109. Else salig Hans Nielsen tømmermandz 2de wonninger 110. 66 2/3.

110. Niels Olsen brøggers gaard med hosliggende 2de wonninger 320. 300.

Nye torf.

111. Hendrich Holst procurators gaard 280. 180.

112. Alhed salig Christian Viborgs gaard 330. 400.

113. Cristopher Munck procurators grund 335. 450.

114. Salig gref Frieses gaard med hosliggende 5 wonninger, nu Hans Kongl. Majt. tilhørende 2275. 2000.

115. Manufactur gaarden 650. 600.

Gammeltorf.

116. Hans Jørgensen 190. 100.

117. Else salig Dirich Rasmusens gaard med 2de hosliggende wonninger 580. 400.

118. Peder Andersenn Kieldsøe 180. 200.

119. Cancelie raad Peder Hiortes gaard 785. 900.

III s.688

120. Hendrich Røbbe vrtekremmers gaard med 2de hosliggende vonninger 545. 590.

Vognbadstue strede.

121. Niels Nielsenn høckers huus med 5 andre wonninger udj hos liggende hannem tilhørende ganng 100. 210.

122. Peder Tommesens vonning 70. 100.

123. Hans Jørgen Ogelbyes wonning, nu Peer Ogelbye, 65. 175.

124. Torchild Andersen slagters gaard med en hosliggende wonning 150. 160.

125. Johan Fosz buntmagers wonning 90. 120.

126 Anders Olsen brendevinsbrender 90. 120.

127. Svend Nielsenn schibs tømmermand 32 1/2. 40.

128. Albert Everdsenn schibs tømmermand 45. 50.

129. Anne salig Søren Nielsen wognmandz gaard med hosliggende 4 vonninger, nu Jens Søfrensenn 345. 330.

130. Inger salig Peder Hansen Korsøers twende wonninger 90. 120.

131. Jørren Hansenn tømmermands svends vonninng 22 1/2. 50.

132. Niels Hannsen muurmesters twende wonninger 95. 100.

133. Peder Madsenn hiulmands gaard 80. 100.

134. Lieutenant Peder Tommesens tvende wonninger, nu Adtzer Svendsenn muurmester 80. 60.

135. Niels Pedersen brøggers gaard 130. 250.

136. Niels Hannsen muurmesters gaard med en hosliggende wonning 250. 200.

Lille St. Clemmends strede.

137. Else salig Diderich Rasmusens fiire wonninger 120. 100.

138. Doctor Hanns Wandels gaard 110. 100.

139. Ole Nielsenn slagters gaard 150. 100.

140. Søren Pedersens wonning 30. 10.

141. Svend Hansen Stabbe schippers vonning, berettis at hafue staaed under een grund taxt med Christian Bertelsenn brøggers gaard i Vestergade, som der i dennd gamble taxt findes indført, 60. -.

142. Jens Pedersens vonning 40. 50.

Vogenbadstue strede.

143. Niels Pedersenn arbeidz karl 45. 50.

144. Hans Torsten saugskerer 40. 50.

145. Anders Jacobsen schreder 32 1/2. 40.

Vesterwold.

146. Hans Bøyesen brendevinsbrender med 4 wonninger till lille St. Clemmends strede 420. 110 og 50.

III s.689

147. Gundel Funckels kaldunsmannd 80. 40.

148. Niels Christensen mellum ligger 65. 50.

149. Peder Andersen høkers 2de vonninger 165. 100.

150. 2de de fattiges siæleboder 170. 20.

151. Anna sal. Giert Tommesen sucherbagers 3de wonninger 205. 37 1/2.

152. Niels Nielsen høchers vonning 55.

153. Hans Madsen arbedskarl 37 1/2.

}
}
}
 37 1/2.

154. Tommis Jensenn Dobbelsteens 2de vonninger 85. 18 3/4.

155. Hendrich Pedersen høcher 40.

156. Niels Larsen arbedzkarl 40.

}
}
}
 37 1/2.

157. Bertel Andersens vonning 35. 18 3/4.

158. Poul Sørrensenn slagters gaard 90. 60.

159. Maren salig Niels Nielsens 40. 60.

Mickel Brøgers gade.

160. Tvende fattige siæleboder 90. 50.

161. Anders Andersen brendeviinsbrender 50. 50.

162. Erich Clausen høcher 50. 50.

163. Peder Børgesen coufardj 50. 80.

164. Lars Hansen schipper 75. 60.

165. Salomon Jensen schoflicher 45. 20.

166. Lieutenant Peder Tommesen 95. 40.

167. Niels Olsen tømmermann 50. 26.

168. Torben Gudmandsen baadsmann 50. 26.

169. Peder Bendsen coufardie baadtzmannd 55. 26.

170. Jens Larsen øltapper 55. 26.

171. Joen Hansen fisker 90. 26.

172. Michel Aurs vonning, hofuitgaarden som hand self beboer Hellig Kaars stræde, 90. 40.

173. Villum Rasmusen drejer 37 1/2. 50.

174. Niels Christensen Rolf 40. 50.

175. Pølsegaarden med derudj liggende vonninger, tilhørende de fattige 210. 350.

176. Anders Jensen schibs koch 60. 75.

177. Jep Sørrensen høcher 50. 25.

178. Ole Svendsen coufardj 32 1/2. 20.

179. Ole Jensen coufardj 47 1/2. 25.

180. Cort Bram øltapper 37 1/2. 25.

181. Mathies Hendrichsen woldmester 32 1/2. 25.

Fiurens gang.

182. Torben brøger, 4 vonninger, 215. 160.

III s.690

183. Jacob Christensenn visiterer ved consumptionen 25. 40.

184. Bente Borer 35. 50.

185. Niels Michelsen procurators 2de voninger 85. 100.

186. Niels Børgesen schoeflicher 37 1/2. 65.

187. Lars Olsen brøger svends vonning, berettis af rodemestrene at hafue 3 aars frihed fra 17 septembris 86, 80. 130.

188. Karen salig Ole Kruses wonning 35. 55.

189. Rasmus Dirichsen jern kremmer 32 1/2. 40.

Hellig Kors stræde.

190. Anders Andersen skreder 60. 120.

191. Peder Hartwigsenn brendewinsbrender 75. 70.

192. Sidsel Christen Mortensens 70. 90.

193. Lars Madzøn høcher 47 1/2. 40.

194. Morten Hansen vantmager 50. 50.

195. Niels Michelsen procurators vonning 50. 60.

196. Lars Rasmusen slagters gaard 90. 180.

197. Jens Rasmusen møllers gaard med hosliggende 3 vonninger 340. 420.

198. Cornelius Svendsen 55. 50.

199. Niels Hansens gaard med hosliggende vonning 210. 400.

Store St. Clemmends strede.

200. Mag. Hans Callundborg i Roskilde 4 vonninger 240. 125.

201. Johan Adolf Baxmand 65. 75.

202. Hans Nielsen høcher 60. 40.

203. Casper Boumannd blichslager 30. 40.

204. Bernt Hantslager skorstensfejer 100. 100.

205. Hans Christensen snedcher 70. 140.

206. Lars Andersen couferdj 40. 75.

207. Margrete Pedersdaatter 40. 75.

208. Søren Pedersenn nagelsmid 85. 150.

209. Anna salig Ole Jensens karremager 100. 70.

210. Tommas Kiøge 75. 70.

211. Andreas Arfvedsen slagter 150. 200.

212. Johanne salig Oluf Arfvedsens tømmermands enche 85. 50.

213. Arfved Svendsenn vognmand 110. 200.

214. Peder Jørgensen brendewinsbrender 95. 175.

215. Arfued Pedersen bødker 55. 60.

216. Madz Jensen Koch 80. 60.

Vester gaden.

217. Niels Nielsen Slagelse 265. 250.

218. Dienis Simonsenn kiøbmann 285. 250.

III s.691

219. Mads Knudsen bager 185. 150.

220. Johanne salig Hendrich Bøchmans gaard med leie wonning ud till Vognbadstu stræde 275. 250.

221. Kirsten salig Anders Gregersens gaard, nu Lars Nielsen 260. 300.

222. Johann Runckel 270. 300.

223. Sørren Olsen kiøbmands gaard med en leie wonning ud till Wogn badsstu strede 190. 200.

224. Carsten Pedersen vrtekremmers gaard med en leie wonning ud til Wogn badstue stræde 225. 250.

225. Mickel Jostsen høckers gaard med en leie wonning ud til Vogn badstue strede 130. 100.

226. Jacob Pedersen høcher med en leie wonning ud til Wogn badstue strede 145. 100.

227. Simon Drejer bagers gaard 195. 200.

228. Christen Poulsen grofsmid 155. 155.

229. Christen Nielsenn kleinsmid 95. 80;

230. Thømme Christensens gaard 285. 180.

231. Morten Hansen karremager 115. 150.

232. Johan Nielsen brøgers gaard 340. 400.

233. Simon Borch remsnider 75. 50.

234. Svend Hansen nagelsmids huus med en øde plads til Lille St. Clemmends strede 165. 150.

235. Augustinus Clausen brøgger 245. 300.

236. Hans Olsen brøggers gaard med hosliggende leie wonning 355. 350.

237. Christen Bertelsen brøgger 330. 350.

238. Diderich Knudsenn vinhandlers brøger gaard med en leie vonning til Wester port 455. 400.

239. Lieutenant Peder Musis huus 90. 100.

240. Baldtzer Henrich snedcher 85. 50.

241. Karen salig Andersis vonning 90. 100.

242. Simon Pedersens gaard, hiørnehuus 240. 350.

243. Doctor Holgers vonning 60. 50.

Torfvet ved Vand konsten.

244. Mester Lorends badskers gaard med 2de hosliggende leie wonninger 500.

245. Niels Bendzøn møllers gaard med hestemølle 220.

}
}
}
 400.

246. Secreterer Adlers gaard og wonninger 990. -.

Løngangstrede.

247. Marschal Lützows leie wonninger, er indført i dend gamle taxt under hofuitgaardenn, 370. -.

III s.692

248. Else sal. Dirich Rasmusens gaard med 2de leje vonninger 210.

249. Doctor Ole Borchis gaard 205.

}
}
}
 100.

250. Claus Jørgensen renteskrivers gaard med beliggende leie wonning 415. 400.

251. Mester Lorendz Zorn bartskers gaard med hosliggende 2de vonninger 235. 69 3/4.

252. Anders Mortensen brendewinsbrenders huus, berettis af rodemestrene at have 3 aars frihed fra den 9 junij 1686, 75. 28 1/4.

253. Mester Lorends Zorn bartskers huus med derhos en øde pladz og der bagved en indhegnit hauge 270. 264.

254. Christopher Vips vefvers huus 37 1/2. 26.

255. Christen Nielsenn brendewinsbrender 105. 32 1/4.

Vd til Volden.

256. Niels Pedersen schoflicher 45. 21 3/4.

257. Pelle Larsen steenførers huuse med en hosliggende øde plads 140. 58.

Disse forskrefne proprietariers gammel taxt i en summa bedrager 500 rdlr. og findes her saaledis passerit imellum dennem.

Stormgaden, nordre siide.

258. Christian Broch Kongl. Mats. lacherers tvende vonninger og der hos en øde plads, strechende sig til Volden og er v-taxerit i dend gamle taxt 375. -.

259. Gen. biugmester Lambert von Hagens gaard med hosliggende hauge 815. 700.

260. Hendis Majts. gaard, som hendis hofpredicant beboer, 315. 350.

261. Marskal Lieutzous grundmurede gaard med hosliggende leje vonninger ud til Løngang strede, som har staaet tilforn under en taxt, 770. 150.

262. Obristlieutenant Robberts gaard med hosliggende leie wonninger og øde plads ud til Canalen, berettis at hafue frihed for nye biugninger 2210. 750.

263. Obriste Munches gaard ud til Canalen, berettes og at have frihed for nye biugning, 600. 50.

Synder siide.

264. Johannis Jørgensen schippers huus med en hosliggende leie wonning och Isach Hendrichsenn, stod tiisammens udj dend gamle taxt, 280. 250.

265. Jørgen Hansen renteskriver, som Thomas Brun beboer, 75. 39.

266. Peter Egbertz grofsmidz gaard 205. 85.

267. Sifvert Pedersen bagers gaard, nu Søren Nielsøn, 295. 53.

III s.693

268. Obriste Vilkens øfrige leie wonninger, nu tilkommer capitain Stolling og major Christian Vilcken 740. 165 1/2.

269. Wigant Michelbechers øde plads 305. 207 1/2.

Forestaaende insignerede vonninger staar under gammel grund taxt for 800 rdlr., hvor til henfordris og Isach Hendrichsen glarmesters huus, som herefter følger.

270. Hans Schach, nu Wigant Michelbrecher tilhørende, med der paa nogle halftag huuse 235. 100.

271. Hans Mortensen regiment qvartiermesters gaard 185. 50.

272. Jens Sørrensen vognmands 2de grundmurede huuse og en wognmands gaard med en leie wonning 445. 70 og 64.

273. Jens Jensen hiulmands 2de huuse 150. 50 1/2.

Vd til Canalen.

274. Isach Hendrichsen glarmesters huus, staar under gammel grund taxt med oberste Vilchens huus 215. -.

275. Doctor Henrich á Mønckens gaard, berettis at hand haver 14 aars frihed fra den 10 aprilis 1688, 630. 300.

276. Wigant Michelbechers gaard med tilhørende leie wonninger ud til Nye Wester gade, norder siide, har frihed fra den 23 junij 1688 i 20 aar for grundskat, indqvartering og ald tønge, som paa grunder og eiendomme leggis, 2475. 350.

Nye Wester gade, nordre siide.

277. Hans Sørrensen schippers huus, siges at hafue frihed for nye biugning udj 3 aar fra den 19 maij 1686, 65. 75.

278. Peder Hansen kandestøbers tvende gaarde, er iche taxerit i dend gamle grund taxt, 190. -.

279. Ole Wit Kræmers gaard med samptlige hosliggende leie vonninger og hauge, strechende sig ud til Volden, noch fornefnte Ole Vittes gaard ud til Volden med portromb 645. 125 og 165 1/2.

Syndre siide.

280. Vigant Michelbechers material plads, iligemaade et andet støche plads, strechende sig ud til Wolden, med indhafuende huuse, er iche taxerit i dennd gamle grund taxt, 1015. -.

281. Tommas Oxsis øde plads, er iche taxerit i dend gamle grund taxt 310. -.

282. Fornefnte Tommas Oxsis gaard, bestaaende i 2de leie vonninger, noch 4 vonninger, 680. 50 og 80.

283. Lars Edskildsen tholdforwalters baggaardhuuse, som tilhører hofvitgaarden 170. -.

III s.694

Vd til Canalen.

284. Johan Jæger slodtzfogets gaard med en hosliggende leie huus, fornefnte Johan Jægers 3de leie vonninger ud till Nye Vester gade, synder siide, 825. 450.

285. Laurids Edskildsen toldforwalters grundmurede gaard 985. 600.

Nye Kongensgade, nordre siide.

286. Johan Jørgens grundmuret gaard med derhos indheignit pladz med hestestolde, nye, 1035. 100.

287. Asssessor Hans Nielsen og Lorendz Kreiers gaard med hosliggende leie vonninger 310. 300.

288. Laurids Edskildsen toldforvalters plads med en vonning 130. 75.

Synder siide.

289. Mester Detlef Møller kongens hofsmids 2de leie vonninger, noch derhos en øde plads 290. 130.

290. Niels Pedersenn postejbagers øde huus med en hosliggende øde plads 170. 60.

291. Sidsel salig Anders lifgvardes øde huus 60. 30.

292. Mester Christopher tømmermann, boende i Peer Hvitfeld strede, hans øde plads, er iche taxerit i dend gamle grund taxt, 160. -.

293. Jacob Svendsen grofsmid paa Tøighuuset hans gaard med hos liggende 3de leje vonninger 225. 90.

294. Christen Jensens gaard med hosliggende 3de leie wonninger 355. 25.

295. Søren Jensen fodermarskals øde plads, ej taxerit i dend gamle grund taxt 275. -.

296. Hans Kongl. Majts. jndheignet materials øde plads, ej taxerit i dend gamble grund taxt, 6845. -.

Rundelen.

297. Roluf Giertsenn baadsmand 40. 15.

298. Christen Hannsenn ruehugger paa Holmen 25. 20.

299. Niels Johannsen Stohl arbeds karl 22 1/2. 20.

300. Niels Torstensen aars tienner 10. -.

301. Bøg Pedersenn 15. 12.

302. Anders Erichsen tømmermand paa Holmen 12 1/2. 12.

303. Holger Nielsen tømmermand paa Holmen 15. 10.

304. Niels Svendsen tømmermannd 20. 11.

305. Anders Madsøn tømmermannd paa Holmen 25. 20.

306. Rassmus Seilstang tømmermannd paa Holmenn 20. 15.

307. Hans Bendsen kudsk paa Materialgaarden 15. 10.

308. Peder Nielsen tømmermand paa Holmen 32 1/2. 11.

309. Roland Anthonisen lavetmager paa Tøighuuset 30. 10.

III s.695

310. It gammelt vagthuus, beboes af Fridrich Reisk og Niels Mortensen constabler 25. -.

311. Regiments qvartiermester Hans Mortensens stold 17 1/2. 14.

312. Magnus Bilde lieutenant 80. 20.

313. Jens Nielsenn hiulmannd paa Tøighuuset 15. 10.

314. Anders Kruse nagelsmid paa Tøighuset 15. 10.

315. Niels Madsøn hiulmannd 12 1/2. 14.

316. Joen Torstensen 15. 20.

317. Peder Andersenn hantlanger 20. -.

318. Lorentz Jensen sergiant 20. 14.

319. Ole Torchildsen tømmermand paa Holmen 15. 5.

320. Lars Jensenn tømmermannd paa Holmen 20. 5.

321. Ammond Olsen corporal 25. 11.

322. Torkild Pedersen tømmermand paa Holmen 17 1/2. 9.

323. Ole Jensen tømmermand paa Materialgaarden 22 1/2. 5.

324. Svend Andersenn Volf arbeidz karl 55. 11.

325. Valenthin Kerchhof 17 1/2. -.

326. Salig Rasmus Christensen conducteurs encke 35. 14.

327. Bernt Lyder corporal 12 1/2. 4.

328. Hendrich Rye soldat 15. 5.

329. Lars Pedersen schoflicher soldat 12 1/2. 7.

330. Birgethe Bertels pølse koene 15. 10.

331. Jens Aagesen soldat 25. 10.

332. Michel skreder soldat 25. 10.

333. Jens Mortensen Vester 10. 10.

334. Samuel Jensen tømmermand paa Holmen 15. 11.

335. Villum Ridder corporal over grenadererne 20. 7.

336. Peder Timmerup soldat 17 1/2. 7.

337. Jens Gudlandsfar ruehugger paa Holmen 10. 7.

338. Ole Nielsen hiulmand paa Tøighuset 27 1/2. 20.

339. Svend Olsen Rolufsen hugger paa Holmen 15. 9.

340. Niels Rasmusen kudsk paa Materialgaarden 15. -.

Summarum ofver dend nye grund taxt udj Wester qvartier 69925 rdlr.

Dend gamle grund taxt udj bemelte qvartier 44165 3/4 rdlr.

Nørre qvartier.

Gammel torf.

1. Assessor og borgemester Cossmus Bornemand 810. 1200.

2. Lisabeth Simon Krig vrtekremmer 160. 300.

III s.696

3. Catrine Kellinghusen vrtekremmers 215. 350.

4. Gorris Mølch iisenkremmer 210. 400.

5. Raadmand Hans Knudsen Leegaard 1040. 1100.

6. Hans Jacobsen Aarshøj 555. 550.

7. Hans Knudsen Viborg 480. 550.

8. Raadmand Bartholomeus Pedersens enche 910. 1050.

9. Lars Bartholomesen kiøbmannd 285. 400.

Vestergade.

10. Hans Rode garver 185. 250.

11. Raadmand Johan Drøgs gaard 265. 350.

12. Salig Jost Frøling kiøbmandz enche 100. 100.

13. Jøren Michelsen garber 250. 300.

14. Sørren Paaske snedcher 165. 100.

15. Sørren Rasmusen herbergerer 465. 420.

16. Jocum Pedersen grofsmids huus, med 4 hans vonninger ud til Store Lars Biørns strede 540. 130 og 210.

17. Johan Fledsk 420. 300.

18. Hans Hiortes gaard 215. 300.

19. Inger salig Per Hansens 265. 200.

20. Hans Pedersen Corsør brøger 385. 400.

21. Anna salig Peder Hansens Ristrup 105. 90.

22. Aage Michelsen herbergerer 275. 250.

23. Hans Rasmusen brøger 345. 450.

24. Børge Børgesen feldbereder 140. 100.

25. Poul Larsen brøger 450. 500.

26. Diderich Helmer dug farfuer 170. 150.

27. Peder Hermandsenn garver 260. 200.

28. Jens Bendzøn brøger 415. 400.

29. Per Jørrensen brendewinsbrender 145. 100.

Nørregade.

30. Eilert Stuurs 2de leie wonninger 570. 300.

31. Eilert Stuur vrte kræmmer 240. 300.

32. Samuel Christensen regiments qvartiermester 360. 400.

33. Estatsraad Schaveniussis enche 700. 1100.

34. Assessor Poul Vinding, med 3de leie vonninger, har frihed for nye biugning udj hans gaard i 3 aar af dend gamle taxt paa 477 1/3 rdlr. fra den 22 februarij 1687, 740. 900.

35. Lorrentz Bastuber kobbersmid 255. 200.

36. Werner von Diefendof farfver, stod i gammel taxt och for it styche grund han har solt til Fridrich Knudsen, er frataget

III s.697

65 rdlr., som hannum igien i dend gamle taxt verit paalagt, 290. 200 og 65.

37. Fridrich Knudsen med en leie wonning 530. 360 og 65.

38. Doctor Lasenius 310. 800.

39. Magister Bremer 310. 350.

40. Tydske cantors gaard 135. 200.

41. Marcus Johansen kiøbmann 175. 150.

42. Magister Peer Foss 545. 700.

43. Karen Anders Hansens øde plads, afbrent, 320. 450.

44. Nels Rasmusen brøgger 320. 400.

45. Marcus Michelsen brøggers enche 480. 500.

46. Rasmus Marcusen brøgger 300. 300.

47. Jørren Gregersens enche, med en leie vonning 600. 750.

48. Christopher Andersen byeskriver 710. 650.

49. Jost Schowerts enche, nu Sørren Sørrensen, 420. 500.

50. Nels Jacobsen brøgger 530. 600.

51. Bent Svendsen brøgger 370. 300.

52. Arfue Michelsen brøger 450. 60O.

53. Estatzraad Schølers vaaning 170. 60.

54. Estatz raad Schølers iboende gaard 665. 650.

55. Maren salig Peder Torsens 170. 100.

56. Raadmand Hans Jensen Stampe, noch raadmand Hans Stampis leie wonning 555. 650 og 60.

57. Johan Esbach grofsmid 140. 60.

58. Jonnas Nielsen brøgger, Jonnas Nielsenn brøggers vonning 550. 300 og 60.

59. Peder Tuesen forige stads kiemner hans gaard paa Nørregade, med der til liggende 8 leie wonninger ved Nørre wold, hvorom sub nr. 309 her bag meldis, er nu under it taxerit, 565. 300 og 194.

Studiestrede.

60. Christian Helt raadstueskriver med 2de vonninger 310. 400.

Doctor Kølchis grund og 2de voninger, er taxerit under hofuidgaarden, vide her neden for nr. 62.

61. Justitzsecreterer Bartolinj resident 175. 250.

62. Doctor Kølchis gaard, grund og vonninger 395. 700 og 150.

63. Hendrich Holst 195. 500.

64. Maren Jens edichebrøgers 105. 80.

65. Knud Pedersen snedker 100. 130.

66. Christopher Decher muurmester 125. 100.

67. Jens Pedersen tømmermands svend, nu Hans Fredag 50. 14.

III s.698

68. Jens Hansen karmager 70. 70.

69. Hans Jensen muurmester 60. 60.

70. Jørren Andersen brendewinsbrender 120. 200.

71. Jens Olsen slagter 75. 250.

72. Oluf Hansen vognmand 90. 100.

73. Anders Sørrensen tømmermand 60. 35.

74. Niels Laursen contrafeyer 55. 50.

75. Lodwig Jacobsen snedchers enche 55. 50.

76. Jens Andersen Randtlef tømmermann 50. 50.

77. Anders Larsen brøgers gaard 50. 50.

78. Salig Jens Kitzerods enches hauge og 6 voninger 325. 400.

79. Jacob Fatterops enche 42 1/2. 25.

80. Salig Jens Andersen vognmands enche 45. 60.

81. Niels Nielsenn muursvend 50. 40.

82. Niels Nielsen vognmannd 50. 40.

83. Gunder Persenn tømmermannd 45. 7 1/2.

84. Jens Erlandsen tømmermester j wonning 32 1/2

85. Jens Nielsen snedker 3 smaa vonninger 90.

86. Morten Nelsens hauge og vonning 260.

}
}
}
}
}
 100.

Nest for bemelte 3de proprietariers huuse, nu opbiugt og taxerit tilsammen i dend gamle taxt for 100 rdlr.

87. Svend Pedersen vognmand 50. 36.

88. Diderich Jansen vognmand 65. 35.

89. Christen Andersens enche i Falcken 80. 90.

90. Jens Madsen udrider 70. 60.

91. Anders Larsen procurators hauge og vonning 140. 40.

92. Lauritz Olufsens gaard i Vandløse, nu Jacob Hansen 125. 150.

93. Jørren Rasmusen væfuers enche, nu Christopher Mundt væfuer 80. 40.

94. Lars Andersen skriver paa Veierhuset 55. 70.

95. Hans Larsen Normand lif gvarde 70. 75.

96. Ole Simonsens enke, nu Fridrich Knudsen 140. 250.

97. Karen Anders bagers 80. 25.

98. Hans Becher bager 170. 100.

99. Hanns Anndersen schibsmannd 75. 60.

100. Svend Boesenn vognmands encke 145. 200.

101. Anders Sørrensen procurator, nu Hendrich Holst 80. 50.

102. Raadmand Johan Lehns øde gaard 100. 25.

103. Michel Clausens enche, med 2de vonninger 255. 450.

104. Christen Pedersen grofsmids huus 130. 100.

105. Anders Peersen snedcher 65. 50.

III s.699

106. Hans Nielsen tømmermandz enche 70. 80.

107. Hans Jensen murmesters enche 65. 50.

108. Jens Andersenn muurmester 85. 135.

109. Doctor Jens Bircherods enche, nu justitz secreterer Bartholins 270. 600.

110. Morten von der Heide 75. 80.

111. Peder Andersen skreder 60. 50.

112. Hr. consistorial raad og biskop doctor Hans Bagers residens 1330. 1000.

St. Peders strede.

113. Hendrich de Wendt mahler, med en vonning 110. 60.

114. Jacob Danielsenn brantsvend 55. 30.

115. Gotfrid Gotfridsen naalemager 50. 30.

116. Fridrich Knudsens leie wonning 35. 25.

117. Christen Jensen skreders wonning, noch kiøbt af Jens hatte mager en vonning, som à parte i gammel grund taxt ej var separerit fra hofvitgaarden 80. 20.

118. Jens Jensen hattemager 37 1/2. 50.

119. Peder Nielsen vedsetter 65. 80.

120. Peder Rasmusen snedker, med en leie vonning 105. 150.

121. Universitetz tvende wonninger 150. 140.

122. Hofmester Valchendorphs boeder, med en hauge 315. 600.

123. Niels Bertelsenn, nu Johan Kattenberg 105. 65.

124. Hans Platwig pottemagers huus, nu Vlrich Helt tilhørende 50. 55.

125. Peder Bars væfver 80. 50.

126. Hendrich Hendrichsen i Fuglen, med en liden vonning 90. 70.

127. Niels Sørrensenn schibs tømmerman 55. 50.

128. Anders Andersen Schiønning 55. 40.

129. Bent Jenzen tømmerhandler 75. 50.

130. Laurs Christensen herbergerer 80. 160.

131. Hans Lauridsen brendewinsbrender 55. 50.

132. Per Persen garver, nu Magistraten tilhørende 130. 150.

133. Aage Ingemandsen brendewinsbrender 45. 40.

134. Marcus Bolt, nu Sørren Slagter 65. 70.

135. Peder Nielsenn maltgiører 40. 40.

136. Per Persen brendewinsbrender 40. 40.

137. Jacob Høns 2de wonninger, med en hauge 305. 200.

138. Anders Naskow sergiant 40. 25.

139. Peder Bue bødcher 42 1/2. 25.

140. Sørren Pedersenn vævers enche 30. 50.

III s.700

141. Bertel Stywers hauge og huuset, Zacharias Frandsen væfuer har kiøbt, og er maalt tilsammen, 305. 200.

142. Hans Lewesen brøggers vonning 55. 60.

143. Hr. Jens Jacobsens vonning, er nedbrudt og lagt til gaden 30. 25.

144. Johan Schult væfuer 55. 40.

Rasmus Klinges vonninger, er taxerit for 350 rdlr., der til svarer efterskrefne 7 proprietarier i dend gamle taxt:

145. Giert Johansen glarmesters 5 vonninger 150. 51.

146. Giefvert Redich væfuer 42 1/2. 70.

147. Niels Nielsen væfuer 37 1/2. 66.

148. Jørren Larsen høcher 40. 66.

149. Jocum Tidemand skomager, nu Johannis Mathisen væfver 45. 68.

150. Mogens Pedersen tømmermannd 42 1/2. 40.

151. Nils Fix vognmand 70. 80.

152. Lars Pedersen brendewinsbrender 55. 50.

153. Christopher Balchvort væfver 110. 120.

154. Thommas Jensenn forige brøgger 70. 100.

155. Peder Pedersen slagter 95. 75.

156. Per Nielsen Munchis vonning 60. 60.

157. Peder Villumsen byefoget, nu Christen Grumme muurmesters huus og vonning 85. 30.

158. Cancelie raad Jens Fossis wonninger, nu Svend Nielsen arbeds karl 70. 50.

159. Villum Jensen Samsøe 45. 80.

160. Ole Larsen muursvend, nu Peder Christensen tømmermand paa Holmen 30. 50.

161. Hendrich Hansen væfuer 85. 60.

162. Christopher Larsen bager 95. 200.

163. Maren Erich Bendsens 35. 25.

164. Christian Hendrichsen slagter, nu Doctor Rasmus Bartholinus 95. 100.

165. Jens Pedersen tømmersvend 65. 40.

166. Jørgen Svartz hiullmand 95. 55.

167. Johan Sparsen naalemager 60. 35.

168. Orben Erghors bogbinder 75. 40.

169. Aage Tommesen grofsmid 110. 110.

170. Jens Nielsen snedker 65. 55.

171. Børge Arfvedsen 50. 40.

172. Christen Andersen 55. 25.

173. Bent Børgesen 55. 30.

III s.701

174. Asmund Ifversenn Egelannd 55. 30.

175. Salig mester Jørgen Eilersen, nu doctor Masiusis residens 275. 500.

176. Bartholomeus Mertz glarmester 80. 50.

177. Erland Jonsens enckis arfuingers huus, nu dend Tydske kirkes 40. 30.

178. Salig Peder Nielsen høchers encke 45. 25.

179. Lars Erichsen skomager 47 1/2. 40.

180. Michel Sørrensen acciseskriver 70. 150.

Store Lars Biørns strede.

181. Jens Jensen Bech foegets thienner 50. 26.

182. Rasmus Rasmusen schoeflicher 35. 13.

183. Christen Sørrensen saugskerer, nu Anders Gudmandsen 42 1/2. 13.

184. Christopher Decker muurmester, nu Johan Santmands huus 42 1/2. 14.

185. Christen Andersenn drejer 65. 30.

186. Hans Larsen kudsk, nu Ole Jensen brendewinsbrender 60. 40.

187. Hans Larsen kudsk, nu Villum Jostsen 85. 40.

188. Bent Blom tobachsbinder 70.

189. Erich Stephensen remsnider 100.

}
}
}
 120.

190. Anders Jørrensen schibmand, nu Ouge Gundersen og Christopher constabels enche 135. 80.

Johan Pedersen grofsmidz huus og vaanninger er maalt under hofuitgaarden til Westergade og der findes taxerit.

191. Christen Rasmusen kleinsmid med j vonning 190. 120.

192. Holger Knudsen herbergerer 235. 300.

193. Magister Hans Mands gaard 140. 150.

194. Aage Gundersen, nu Hans Pedersen garber 185. 350.

195. Dorthe Møllers 175. 200.

196. Peder Wexsel wefver 100. 44.

197. Rasmus Knudsen arbeidskarl 55. 26.

198. Jacob Hannsenn bogtrøchersvend 50. 75.

199. Johann Kop forige drabant 45. 75.

200. Conrad Hartwig bogtrøcker. 65. 150.

Lille Lars Biørns strede.

201. Hans Johansen paa Tøighuuset, nu Sørren Larsen arbeidz karl 55. 30.

202. Ole Hansen boerers enche, nu Poul Christensen 35. 20.

203. Hendrich Andersen muurmester 50. 50.

204. Jens Jespersenn muurmester 90. 120.

205. Hans Olsen maltgiører 50. 100.

206. Jens Jacobsen muurmestersvend 55. 40.

207. Peder Ribers vonning 37 1/2. 20.

III s.702

208. Christian musicant 55. 80.

209. Jens Jespersen murmesters huus 65. 30.

210. Michel Michelsen forige drabants enches huus, nu Ole Larsen muurmestersvend 32 1/2. 30.

211. Daniel Mathisen skreders enche 27 1/2. 50.

212. Niels Bendzen lif gvarde 27 1/2. 50.

213. Clemmend Nielsen forige scholeholder 27 1/2. 50.

214. Tommas Morsing hofrets bud 27 1/2. 50.

215. Jacob Bertelsen schibsmand, nu Jørgen Andersen skreder 30. 50.

Teilgaard strede.

216. Hendrich Fugl muursvend 17 1/2. 15.

217. Hendrich Danch hiulmand, nu Christopher Brant 17 1/2. 15.

218. Jacob Jensen skreder 15. 20.

219. Poul Jørrensen bødker, nu Svend Rasmusen 15. 20.

220. Jens Nielsen brandsvends encke 15. 20.

221. Capitain Schallis hus 15. 20.

222. Hans Simonsen lif gvarde 32 1/2. 40.

223. Laurs Villadsen visiterers enche, nu Ole Jensen visiterer 35. 60.

224. Hans Jørrensen brendewinsbrender 22 1/2. 65.

225. Niels Rasmusen baadzmannd 15. 25.

226. Poul Hendrichsen tapper 25. 30.

227. De fattiges huuse i en ganng 20. 80.

228. Jens Villadsen Ras landmaaller 12 1/2. 30.

229. Poul Larsen Vang brøggers huus 27 1/2. 40.

230. Niels Nielsen byefoget thienners encke 12 1/2. 30.

231. Baron Fiurens 9 wonninger 110. 170.

232. Hans Jennsenn broelegger 22 1/2. 20.

233. Capitain Roangel 22 1/2. 35.

234. Ingeborrig Clausis 5 wonninger 85. 80.

235. Knud Haagensen brøggers 2de wonninger 37 1/2. 40.

236. Hermand Carstensen 15. 20.

237. Knud Michelsenn bryggersvend paa Bryggersit 15. 20.

238. Bendt Svendsenn tømmermannd paa Holmenn 15. 20.

239. Peder Poulsen tømmermannd paa Holmenn 15. 20.

240. Sørren Nielsenn byens tromslager og muursvennd 15.

241. Sørren Nielsenn hiulmannd paa Holmenn 17 1/2.

}
}
}
 35.

242. Bent Jensen paa Proviantgaarden 17 1/2. 20.

243. Mons Biørnsenns enche 17 1/2. 20.

244. Peder Kieldsenn tømmermannd paa Holmenn 15. 20.

III s.703

245. Ole Pedersen baadzmannd, nu Ifver Knudsen brendewinsbrender 20. 30.

246. Salig mester Jørren Eilersens 2de wonninger 115. 150.

247. Ole Bendsen høcher 15. 20.

248. Mester Jørren Eilersenns hauge og huus 330. 120.

249. Raadmand Hanns Jensen Stampis 2de wonninger 45. 40.

250. Claus Efversenn brøgers vonning 20. 20.

251. Niels Bertelsenn tømmermannd paa Holmenn 25. 25.

252. Johan Jensenn muursvennd 17 1/2. 25.

253. Claus Clausen tømmermannd paa Holmen 17 1/2. 25.

254. Svend Pedersens enke 17 1/2. 25.

255. Hans Pedersen schibs tømmermand paa Holmen 20. 25.

256. Hr. Thommas schibs præst 17 1/2. 25.

257. Sørren Rasmusen schoeflicher 17 1/2. 25.

258. Sara sal. Peder Vitzens arfuinger, nu Niels Andersen 37 1/2. 60.

259. Niels Andersens vonning 12 1/2. 25.

260. Rasmus Jensenns 2de wonninger 50. 60.

Lars Legs strede.

261. Assessor Hans Nielsen Aalborgs 5 wonninger 80. 70.

262. Gudmand Nielsen vedsetter 30. 28.

263. Jørren Gregersenn brøggers 4 vonninger 105. 80.

264. Tydsk kirches 6 vonninger 85. 40 og 30.

265. De fattiges 4 siæleboder, heller dennd Tydske kirches 150. 30.

266. Mons Børresen tapper 35. 30.

267. Vartows 4 vonninger 100. 60.

268. Baron Fiurens hauge med 8 leie vonninger 345. 300.

269. Niels Jennsenn muursvennd 22 1/2. 23.

270. Peder Larsen brøggersvend 30. 30.

271. Hans Larsen brøggersvend 30. 30.

272. Peder Erichsenn tømmermannd 22 1/2. 23 1/3.

273. Hans Nielsen thømmermands vonning 22 1/2. 23 1/3.

274. Lars vrtegaardsmands enches huus og hauge 465. 150.

275. Hans Jespersens vonning, nu cancelie raad Hiort tilhørende 35. 50.

276. Sørren Jensenn huemager 30. 50.

277. Lars vrtegaardsmands enches wonning 10. 50

278. Morten Nielsenn fisker 32 1/2. 25.

279. Christen Mouridzen muurmester 40. 65.

280. Christen Pedersens vonning 35. 25.

Vesterwold.

281. Hans høj exellense Gyldenløfvis huus 340. 150.

III s.704

282. Ole Jensen øltapper, ej taxerit i dennd gamble grund taxt 42 1/2.

283. Hans Jørgensen Smit mahlers huus 32 1/2. 16 1/3.

284. Christopher Decher muurmesters huus 27 1/2. 16 1/3.

285. Hans Jacobsen vognmands vonning 27 1/2. 20.

286. Jens Jensen vedsetter 35. 20.

287. Hanns sucherbagers enche 30. 16 1/3.

288. Jørren Christophersens 2de wonninger 65. 33 2/3.

289. Niels Anndersen broelegger 27 1/2.

290. Jens Hansen brolegger 30.

}
}
}
 33 2/3

291. Oluf Giønge saugskerer 25.

292. Giert Olsen brendewinsbrender 25.

}
}
}
 33 2/3

293. Hanns Christophersen muursvends enches 2de vonninger 55. 40.

294. Jørren Buch 35. 22 1/2.

295. Jenns Christennsen arbeds karll 32 1/2. 22 1/2.

296. Christenn Andersen kalchslager 30. 22 1/2.

297. Børge Andersen paa Tøighuuset 25. 22 1/2.

298. Peder Hansen paa Tøighuusets 2de vonninger 45. 40.

299. Ole Jensen schoeleholder 25. 20.

300. Bent Madsenn 22 1/2. 20.

301. Hendrich Børgesenn slagtersvennd 22 1/2. 20.

302. Steen Nielsen penneskierer 22 1/2. 20.

303. Anders Jacobsen constabel, nu Hermand Hendrichsen 15. 15.

304. Jenns eller Jørgenn Nielsenn forige tømmermannd paa Holmen 12 1/2. 12.

305. Vldrich Ifversenn brolegger 12 1/2. 12.

306. Per Persen baadzmand 12 1/2. 12.

307. Per Sørrensen tømmermannd 15. 12.

308. Hendrich Pedersen sergiant under major Gars compagnie, har ej werrit taxerit i gammel grund taxt 27 1/2. -.

Nørrewold.

309. Per Tuesens 8 wonninger, er her for under hofvitgaarden sub nr. 59 bereignit og ichun her ad notam meldet.

310. Estatz raad Schølers vonninger 155. 100.

311. De fattiges 3 boeder i en gang 37 1/2. 15.

312. Jochum Grub vefuer 40. 46.

313. Lorentz Krøyers 10 wonninger 250. 90 og 20.

314. Jonnas Møllers vonning 35. 25.

315. Claus Efvertsen brøgers wonning 40. 25.

316. Lars Efvertsen blegmands wonning 40. 25.

317. Anders Andersen brøgers vonning 30. 25.

III s.705

Summarum ofver dend nye grund taxt udj Nørre qvartier 42675 rdlr.

Dend gamle grund taxt udj bemelte qvartier 44560 1/6 rdlr.

Klædeboe qvartier.

Kledeboderne.

1. Mester Daniel Asbach barberer 210. 200.

2. Hans Ogelbye kiøbmannd 135. 200.

3. Samuel Biskop jisenkremmer 200. 250.

4. Dafvid Koba remsniders huus 135. 200.

5. Dafvid Koba remsniders iboende gaard 220. 250.

6. Poul Svendsen hatstafferer 165. 200.

7. Claus Jespersenns enche 165. 200.

8. Raadmannd Johann Drøg 430. 950.

9. Abraham Lehn vinhandler 435. 1000.

10. Schoele betienternis residens 810. 400.

Skindergaden.

11. Anthonj Kattenberg vintapper 160. 250.

12. Daniel Paulj enches gaard 285. 500.

13. Christen Jacobsenn skreder 70. 80.

14. Albert Pedersenn glarmester 75. 80.

15. Johann Gefvert bagers enches gaard 230. 350.

16. Michel Hansen remsnider, nu Niels Simonsenn 100. 100.

17. Adam Berner skreder 85. 100.

18. Justitz raad Bendzøn med 3 wonninger till Canniche strede 575. 1000.

19. Rasmus Rasmusen vrte kremmer 110. 150.

20. Rasmus Nielsen ofuerskierer 100. 200.

21. Anders Andersenn brøgers huus 105. 200.

22. Arfue Svenndsen smid 170. 250.

23. Sørren Vestesens huus 200. 200.

24. Michel Sørrensenn skreder 55.

25. Svend Andersenn skreder 60.

}
}
}
 100.

26. Hr. Poul cappelan til Trinitatis kirke, med 2de wonninger 415. 500.

Lille Cannike strede.

27. Christian Befverlins huus 105. 200.

28. Jacob Arntsen rotgietter 105. 300.

29. Fridrich Alexandersen 70. 200.

30. Peder Larsen bødcher 70. 50.

31. Jens Pedersen øltapper 55. 50.

III s.706

32. Magister Hanns Vandels residens 535. 470.

33. Noch 3de wonninger 90. 150.

Store Cannike strede.

34. Elias Eliasen slagter 135. 200.

35. Doctor Ole Borchs residens 690. 500.

36. Doctor Jens Jacobsens residens 580. 450.

37. Magdalene doctor Ole Worms 755. 700.

38. Hans Jensen Muus 105. 200.

39. Bent Erichsenn ledertouger 85. 150.

40. Johan Seier skreder med en vonning 95. 150.

41. Hr. cancelie raad Rømmers residentz 515. 500.

42. Mag. Bertel Bartolinj residens, nu doctor Borchis colegium 350. 400.

43. Hr. vice cantzeler Holger Vinds enkes gaard, med 3 wonninger til Schiden strede 1730. 1820.

44. Regensen 2180. 1500.

Kiøbmagergade.

45. Jens Bendsen brøgers gaard med 5 hosligende wonninger 900. 600.

46. Jacob Poulsen vrte kremmer 125. 90.

47. Isach Jacobsen med 3de wonninger ud til Peder Hvitfelds strede 600. 850.

48. Niels Pedersenn hiulmands nye bygde gaard 425. 300.

49. Niels Clemmendsen hiulmannd 170. 130.

50. Hans Eskildsen koch 150. 150.

51. Johan Schullenborg skreder 140. 150.

52. Valentin Hoppel slagters encke 200. 200.

53. Tommas Jensen Bruns gaard 145. 300.

54. Christen Lauritzen Krarups gaard 510. 450.

55. Sørren Larsens gaard, haver staaet i taxten for 450 rdlr., er til gadens indrettelse afbrudt og det øfrige, som igien staar, er taxerit i dend gamle taxt for 10 rdlr., 40. 10.

St. Giertrud strede.

56. Hans Jørgensens huuse 90. 80.

57. Johan Krøyer skreders huus 27 1/2. 40.

58. Hendrich Würners 2de wonninger 55. 80.

59. Peder Tuesens vonning 27 1/2. 40.

60. Johan Heidemands vonning, stod i taxten for 150 rdlr., er en dehl afbrudt og nu taxerit 65. 100.

61. Assessor Hendrich Høyers 5 vonninger 160. 200.

62. Niels Svendsenn gastgiefver 135. 100.

III s.707

Rosenborg gade.

63. Mads Sørrensenn brøggers gaard 380. 300.

64. Peder Holgersenn brendewinsbrender 125. 100.

65. Karen Ole Jensens 3de wonninger og en øde plads 485. 100.

66. Frue Regise Grubbes gaard og hosliggende wonning 960. 650 og 20.

67. Nicolai Kloumands wonninger 365. 200.

68. Peter Dorn garfuers gaard 155. 220.

69. Jens Pedersen herbergerer 145. 80.

70. Peder Dorn garfuers eyendomb og hosliggende wonning 475. 300.

71. Ole Nielsen brendewinsbrender 105. 150.

72. Sørren Regelsenns gaard 195. 150.

73. Mons Jacobsenn enckes gaard, med en nye wonning 400. 230 og 60.

74. Hans Hendrich garver 230. 115.

Friderichsborg gade.

75. Nicholaj Knudsen tapper 160. 150.

76. Anna salig Sørren Runckels 280. 120.

77. Anders Nielsen garver med en wonning, som Johan Jørgensen tobachsbinder har kiøbt, er ej i dend gamble taxt separerit, 210.

78. Johan Jørgensenn 120.

}
}
}
}
 200.

79. Hanns Nielsen brøgger 430. 400.

80. Peder Esbach enches gaard, noch hendis vonning 275. 150 og 50.

81. Margrethe Dirich Dreiers vonning 285. 60.

82. Anders Svendsenn kiøbmands 5 vonninger, noch Anders Svendsen kiøbmands huus, som stod i dend gammel taxt for 70 rdlr., er blefuen til gadens jndrettelse en dehl nedbrudt og det øfrige i gammel grund taxt taxerit for 40 rdlr., 435. 200 og 400.

83. Mons Jacobsen enches huus, stod i gammel taxt for 60 rdlr., er nu en dehl nedbrudt og det øfrige taxerit for 20 rdlr., 60. 20.

84. Peder Nielsen garvers huus, stod i gammel taxt for 250 rdlr., er en dehl afbrudt og resten igien taxerit for 150 rdlr., 175. 150

Mickel Wiibes gade.

85. Jens Christensen tapper 40. 50.

86. Hanns Stang vefver 80. 115.

87. Valentin Danneberg 80. 100.

88. Jørren Pedersen bedemannd 37 1/2. 60.

89. Jocum Low slagters huus 37 1/2. 50.

90. Morten Passenow væfuer 75. 115.

91. Ole Andersenn muursvend 70. 50.

92. Cornelius Christensen tømmermannd paa Holmen 37 1/2. 70.

III s.708

93. Peder Jensenn 30. 60.

94. Anders Olsen seiglingsmannd 35. 60.

95. Peder Arfvedsenn skomager 35. 100.

96. Niels Svendsen tømmermands enke 35. 60.

97. Poul Mouridzen rebslager 35. 50.

98. Christen Christensen schoeleholder 35. 30.

99. Michel Hansen skoflicher 35. 50.

Rosengaarden.

100. Jørren Christensen bager 120. 150.

101. Karen sal. Ole Jensens gaard, stod i gammel taxt for 650 rdlr., hvor af dend halfue dehl er nedbrudt til gadens jndrettelse og det øfrige taxerit for 325 rdlr., 525. 325.

102. Bent Rosenmeyer 70. 50.

103. Siwert Broer 105. 100.

104. Per Børgesenn bager 130. 200.

105. Niels Olsenn handskemager 100. 150.

106. Jesper Rasmusen rodemester 85. 155.

107. Christian Krabbe 155. 145.

108. Anders Svendsenn Iislands kiøbmand 320. 600.

109. Anders Loumannd rodemester 320. 450.

110. Jens Andersen brøger 335. 500.

111. Hans Lewesenns 2de nye og 5 gamle wonninger, noch Hans Lewesens 5 wonninger 240. 100 og 250.

112. Fiire de fattiges vonninger 145. 40.

113. Jens Pedersen tobachsbinders huus, findes iche i dend gamle taxt indført eller fra nogen Hans Lefvesens huuse separerit, 70.

114. Niels Engelsenn muurmester 75. 50.

115» Jens Olsens huus 85. 50.

116. Hans Lefvesens plads 75. 20.

117. Hans Lewesens gaard med en wonning 545. 400.

118. Mathies Poulsen schomager 95. 75.

119. Michel Poulsenn schoemager 65. 75.

120. Joen Nielsenn bødcher 105. 100.

121. Peder Riibers huuse 100. 80.

122. Hermannd Kloster brendewinsbrender 200. 140.

123. Lars Pedersen bødker 60. 25.

124. Børge Larsen aalestanger 60. 25.

125. Helmer Dirichsenns enches wonning 60. 25.

126. Jørren Hannsenn ruehugger 55. 25.

127. Jep Nielsens 2de vonninger 100. 70.

III s.709

128. Peder Larsen forige tømmersvend 50. 50.

129. Niels Andersen baadzmands huus 50. 20.

130. Hans Helmer grofsmid med en wonning 165. 110.

131. Ole Pedersen slagtersvend 90. 60.

Peder Hvidtfelds strede.

132. Nicolaj Hansen skreder 70. 40.

133. Salig Tommas Erichsens enckes 5 wonninger 55. 50.

134. Rasmus Svendsenn 30. 30.

135. Ole Nielsenn 32 1/2. 30.

136. Hans Pedersenn schreder 32 1/2. 50.

137. Niels Nielsenn tømmermandssvend 32 1/2. 45.

138. Poul Andersen grofsmid med en vonning 100. 150.

139. Tømmermands laugs huus 55. 150.

140. Laurids Fridrichsen schoeflicher 55. 50.

141. Niels Bendzøn tapper 60. 100.

142. Volf Christophersen garfuer 305. 205.

143. Børge Pedersen tømmermandssvend 55. 100.

144. Christen Nielsen tømmermannd 100. 180.

145. Carsten Erichsenn snedker 75. 100.

146. Jens Sørrensenn tømmermannd 30. 70.

147. Nicolaj Finche tømmermand 60. 70.

148. Jørren Nielsen forrige Iislands arbeids karl 45. 70.

149. Ole Ifversen tømmermands huus 42 1/2. 80.

150. Christen Nielsens huus 42 1/2. 50.

151. Abraham spaannemaattemager 42 1/2. 60.

152. Karen salig Troels Nielsenns 80. 100.

153. Jørren Kønnichs enche 85. 80.

154. Anders Sørrensens huus 40. 50.

155. Ifver Pedersen tømmermand 40. 50.

156. Niels Pedersen hiulmands huus 40. 42.

157. Christopher Brøchner tømmermands huus og vonning 80. 85 og 50.

Skidenstrede.

158. Lewin remsnider 70. 80.

159. Hanns Jacobsens vonning 37 1/2. 44 1/2.

160. Peder Frich muurmester 75. 85 1/2.

161. Johann Roll procurator 35. 40.

162. Børge Olsenn fiskebløders huus 35. 40.

163. Christen Kiøbing schipper 70. 100.

164. Carl Roderigoes gaard med wonninger 1110. 650.

165. Jacob Potenter 80. 100.

III s.710

166. Lars Pedersenn schreder 85. 130.

167. Johan Erichsens huus med en wonning ud til Fiol strede, som han til hans huusis indrettelse har kiøbt, 140. 160.

168. Hanns Winnding bedemannd 55. 70.

169. Peder Joensenn pedel 50. 70.

170. Jens Tuesen klocher 55. 80.

171. Cantor Torchild Andersens huus 50. 60.

172. Hans Andersenn Rosendahl 50. 50.

173. Christian Brask drejer 50. 50.

174. Vallentin Vulf smid 110. 125.

Fiol strede.

175. Niels Gad bogbinder 27 1/2. 50.

176. Anders Bendsen muursvennd 25. 50.

177. Niels Andersen bogbinder 27 1/2. 50.

178. Jens Ribers vonning 30. 50.

179. Christen Sørrensenn Krag 35. 50.

180. Johan Valter glarmester 40. 60.

181. Christen Jensen bogtrøcher 85. 120.

182. Johan Hane snedcher 60. 100.

183. Baron Fiurens huus og hosliggende vonning ud til Schiden strede 165. 100.

184. Niels Cornelisen møller med hosliggende wonning til Schiden stræde 205. 270.

185. Lars Pedersen skreders 2de wonninger 85. 100.

186. Carl Roderigos 4 vonninger 140. 165.

187. Alexander trompetters huus 35. 50.

188. Peder Bertelsen 75. 100.

189. Hanns Anndersen schoeflicher 27 1/2. 40.

190. Peder Pedersen schipper 40. 50.

191. Peder Tordsen brendewinsbrender 80. 100.

192. Børge Carlsenn tømmermand 75. 70.

193. Magister Jørren Eilersens wonninger, sampt de smaa huuse i Kandestøbergaarden 230. 60, 80 og 100.

194. Poul Erlandsen brendewinsbrender 85. 100.

195. Poul Nielsen brendewinsbrender 40. 50.

196. Jacob Olsen muurmesters encke 70. 80.

197. Hanns Hansen brendewinsbrender 60. 60.

198. Doctor Mønnickes huus 27 1/2. 30.

199. Ludwig Jensen schoeflicher 37 1/2. 50.

200. Peter Aattesen kleinsmid 30. 60.

III s.711

201. Hendrich Tidemandsen fisker, med 2de wonninger til Rosengaarden 200. 100.

202. Christopher Lytche bagers trende wonninger sampt hans egen iboende huus 260. 150 og 150.

203. Bent Anndersenn brendewinsbrender 80. 100.

204. Lars Thommesenn brendewinsbrender 55. 100.

205. Annders Christensen mursvennd 42 1/2. 50.

206. Karen Josephs 40. 50.

207. Assessor Hanns Nilsens 2de wonninger 135. 150.

208. Lars Pedersen høcher 37 1/2. 50.

209. Jenns Christensen 37 1/2. 50.

210. Birgethe Rasmus tømmermands enche 40. 50.

211. Lauridz Pedersen forige schibsskrifver 45. 50.

212. Jacob Jørgensen brendewinsbrender 55. 60.

213. Ole Olsen slagter 85.

214. Mads Pedersenn schreder 40.

215. Clemmend Jørrensen schoeflicher 42 1/2.

}
}
}
}
}
 190.

Forbemelte 3de vonninger er ej separerit i dend gamle grund taxt.

Vor Frues kirches 3de wonninger er maalt under præsternis residencer sub nr. 248.

Gammel Nørrepordt.

216. Anders Nielsen bøsseskiøtter 90. 66 1/3.

217. Niels Jensens 2de wonninger 175. 133 2/3.

218. Madz Tørchildsen smid 85. 70.

219. Poul Bendsen hattemager 85. 70.

220. Laurids Pedersen høchers huus 90. 70.

Nørregade.

221. Christopher Schlechtkrol bager 245. 250.

222. Doctor Jens Birckerods gaard 270. 400.

223. Claus Efversenn brøger 310. 300.

224. Jens Nielsen brøger 315. 450.

225. Anders Andersenn brøger 290. 450.

226. Christian Befverlin, med en nye bygt vonning til Fiol stræde 430. 450.

227. Hans Lewesenns gaard 405. 350.

228. Peder Munchis encke, med 3 wonninger till Fiol stræde 600. 750.

229. Laurids Olsen gastgiæfver 320. 250.

230. Toer Andersenn brøgger 330. 400.

III s.712

231. Hans Lewesen brøgers gaard, med 4 wonninger til Fioll stræde 535. 650.

232. Gudmannd Nielsen brøggers gaard 275. 300.

233. Christen Olsen brøgger 475. 450.

234. Henning Hiort kiemner 720, 650.

235. Poul Jacobsenn brøgger 510. 400.

236. Peder Andersen bager, med 2 wonninger til Schiden stræde 320. 200.

237. Jonatan Hind vrtekremmer 120.

238. Rasmus Madsen kiøbmand 365.

}
}
}
 200.

239. Vniversitetet sampt doctor Casper Bartholinj oc oeconomi residens 4710. 500 og 500.

Heraf tilkommer doctor Casper Bartholino for sin residens 290 rdlr.

240. Johan Daniel Klein winhandler 775. 600.

241. Anthonj Rentz 180. 150.

242. Ebbe Lewesen wintapper 260. 150.

Kirchegaarden.

243. Doctor Erasmus Bartholinj residens 1075. 600.

244. Doctor Holger Jacobeus residens 660. 450.

245. Sal. Estatz raad og præsident Peder Resens residens 545. 450.

246. Laurids Tot klockers residens 65. 100.

247. Jacob Jacobsenns huus 145. 100.

Doctor Gaspar Bartholini residens er maalt under Universitetetz grund og findes sub nr. 239 -. 100.

248. {
{
{
{
{
{
{

Hr. Christen Mariager capelans residens

Magister Johan Adolf Bornemans residens

Mag. Lars Hyllings residens

Noch 3 wonninger i Lille Fiol stræde vor Frue kirche tilhørende.

}
}
}
}
}
}
}
1475. {
{
{
{
{
{
{

400.

120.

300.

Summarum ofver dend nye grund taxt udj Kledeboe qvartier 53942 1/2 rdlr.

Dend gamle grund taxt udj bemelte qvartier 49047 rdlr.

Frimans qvarter.

Amager torf.

1. Margrethe salig Jochum Kurtzes encke, med en leie wonning 695. 625.

2. Nicolaj Boye barberer 330. 450.

3. Mathies Hasses enches wonning 400. 400.

III s.713

4. Erche bispinden doctor Hans Svannis enche 1010. 2000.

5. Hans exellence hr. Christopher Sehesteds gaard 725. 900.

6. Doctor Hendrich Ernstis enche 670. 1100.

7. Lorens Holmers enches gaard, med udgangen og porthuuset til Store Helliggeistis stræde 975. 1000 og 50.

8. Cancelie raad Linckers gaard, som foregifves at hafue tilhørt Hendis Majt. Dronningen, med 6 wonninger ud til Helliggeistis stræde, alt under it bereignit udi dend gamle grund taxt, hvoraf de 1100.

9. 4 wonninger endnu Hendis Majt. Dronningen tilhørende, som derfor er blefven aparte maalt og taxerit 290.

}
}
}
}
}
}
 1400.

10. Gotfrid Lange buntmager 260. 250.

11. Herman Mansholt vinhandlers jboende gaard, med dend nest ved huuset beliggende wonning under it maalt 550. 850.

12. Hendrich Hasselman kræmer 550. 600.

13. Jonas Stercker kræmmer 400. 500.

Steenboderne.

14. Jonas Høl løchtemager 160. 210.

15. Hermannd Kønnemand lerridz kremmer 315. 410.

16. Hendrich Smit hatstafferer 245. 200.

17. Christian Winniche guldsmid 275. 300.

18. Assessor Nicolaj Jansens leie wonning 400. 300.

19. Frue Anna Rommels arfuingers gaard 715. 1000.

20. Hans Funck kobbersmid 450. 550.

Vimmelschafted.

21. Johann Liebe boghandler 430. 450.

22. Christopher Liebendahl buntmagers enke 150. 300.

23. Christopher Mathiasen posemøntmager 170. 300.

24. Torben Pedersenn brøggers encke 280. 400.

25. Johan Dow kremmer, stoed for 400 rdlr. i dend gamle grund taxt, har solt en dehl af hans plads til amptsforwalteren Anders Jacobsen, hvor fore hand svarede af 37 rdlr., noch solt til Peder Rasmusen schomager i Kloster strede it støche pladz, hvor for hand skal svare til 19 rdlr. og bemelte Dow svarede self til resten af dend gamle taxt, 365. 400 og 56.

26. Hendrich Brandt hatstafferer, stod for 500 rdlr. i gammel taxt, har solt til amptsforwalteren Anders Jacobsen en dehl af sin plads, hvor af hand skulle svare til 108 1/4 rdlr. og fornefnte Brandt svarer sielf til resten i dend gamle taxt, 290. 500 og 108 1/4.

III s.714

27. Anders Jacobsen amptzforwalter, stod for 500, siden kiøbt fra hver af de bemelte 2de proprietarier it støche plads, huor til hand nu skal svare som nest forbemelte, nemblig vide nr. 25 et 26, 355. 500, 37 og 108 1/4.

28. Maren salig Erich Munches, med leie wonning til Schindergaden 515. 600 og 200.

29. Niels Jensen herbergerer 545. 700.

30. Hermand Loumand skomager 235. 200.

31. Hendrich Grønner feldbereder 305. 250.

32. Vulf Petersen kiøbmand 285. 300.

33. Mathies Jensen kandestøber 195. 220.

34. Jacob Sørrensenn guldsmid 110. 250.

35. Hanns Küber kandestøber 200. 220.

36. Hans Eilersenn fechtmester 255. 300.

37. Hans Cron hørkremmer 295. 400.

38. Johan Syling kræmer 535. 680.

Schindergaden.

39. Hermannd Schach remsnider 165. 250.

40. Christen Jørrensen schreder 80. 90.

41. Niels Jensen Juel wintapper 115. 200.

42. Sørren Hansenn schomager 80. 140.

43. Jens Riiber ober formønder 125. 250.

44. Hans Pedersen skreder 135. 300.

45. Claus Carlsenn guldsmid 65. 150.

46. Raadmand Hanns Trønners gaard 360. 600.

Klosterstrede.

47. Per Persen slagter 200. 250.

48. Hans Tuurmands enche, nu Nicolaj scholemesters 210. 250.

49. Jacob Olsen schomager 80. 60.

50. Torkild Larsen brendewinsbrender 140. 200.

51. Michel Christensens enche, nu Peder Olsen 85. 100.

52. Frands Krakow skomager, nu Johann Albertsenn 140. 280.

53. Niels Svendsenn guldsmid 215. 300.

54. Peder Pedersenn schomager, stod for 100 rdlr. i dend gamle grund taxt, har kiøbt siden it støche til sin grund fra Johan Dow kræmer, som blef anslagen for 19 rdlr., 105. 100 og 19.

55. Marcus Jørgensen skomagers 2de huuse, nu Gudmand maltgiører og Johan Kruse 210. 320.

56. Mathies Pedersen schomager 100. 100.

57. Johan Sperling schoemager 160. 170.

III s.715

58. Niels Mortensen schoemager 135. 130.

59. Jens Sørrensen skreder 80. 80.

60. Poul Albertsen schoemager 130. 150.

61. Bendix Mortensen schomager 110. 150.

62. Doctor Cosmus Bornemand 140. 300.

63. Anders Pedersenn øltapper 140. 170.

64. Hendrich Allesen schomager, nu Jacob Gros 145. 200.

65. Hendrich Balch schomager 80. 100.

66. Hermannd Jørrensen skomager, nu Baltzer Sung 125. 100.

67. Niels Sørrensen schoemager 95. 70.

68. Anders Larsen brøger 310. 450.

69. Abraham Grass posemøntmager 160. 200.

70. Torkild Andersen cantors enche 170. 200.

71. Jens Jensen Knap Iislands kiøbmannd, nu Hendrich Duus suker- bager 145. 166 2/3.

72. Johan Burmester schoemager 135. 166 2/3.

73. Johan Buck bager 270. 300.

74. Adam Berner schoemager 160. 180.

75. Niels Jensen kandestøber 95. 130.

76. Svend Svendsenn skomager 90. 90.

77. Per Persen slagters wonning 70. 50.

78. Brøgger laugshuus med 3de boeder 540. 350.

Schindergaden.

79. Thretten smaa byens slagterboeder 180. 150.

80. Jens Pedersen kleinsmid 110. 90.

81. Johann Wilken Bürckner skræder 105. 90.

82. Tommas Barfoed snedker, hiørnehuus 125. 110.

83. Ceremoniemester Gersdorfs gaard og vonninger 1855. 1700.

84. Elias Schultz skreder 100. 80.

85. Johan Suurlant maler 70. 74.

86. Hanns Bertelsen slagter 175. 156.

87. Engelbregt Christian Engelbregtsen 155. 190.

88. Doctor Hammerichs enches gaard og leie wonning 425. 250 og 100.

89. Oluf Jensenn slagters huus og leie wonning 240. 170 og 170.

90. Jenns Knudsenn snedker 90. 160.

Kiøbmagergade.

91. Doctor Hans Leth 585. 600.

92. Doctor Mathias Jacobsen, nu Vincens Mensken kræmer 565. 600.

93. Jørren Bloch guldsmid, nu Frands Mensken barberer 215. 330.

94. Morten Tramp bagers enche 215. 200,

III s.716

95. Johan Valbom guldsmid 165. 200.

96. Thommas Rasmusen posemøntmager 195. 200.

97. Peter de Hemmers vinhandler, har frihed i dend gamle taxt for nye biugning til Løw stræde af 260 rdlr. fra den 21 decembris 1686 udj 3 aar, 305. 550.

98. Maria sal. Jocum Schumachers huus, med en wonning 550. 650.

99. Niels Sørrensenn vrtecremmer 195. 250.

100. Casper hatstafferers enche 135. 90.

101. Justitz raad Hans Nannsens gaard med 6 wonninger udj Hellig giestis stræde 1820. 2500.

102. Fridrich Edelberg vrtekræmmer 535. 400.

103. Mester Jørgen barberer 315. 300.

104. Diderich Johannsenn swertfeier 190. 250.

105. Christen Lorensen kræmmer 265. 300.

106. Jacob Jacobsenn handelsmannd 155. 135.

107. Morten Stilche guldsmid 180. 165.

108. Hr. estatzraad Otte Krabbe 755. 720.

109. Jørren Stilcke guldsmids enche 285. 300.

110. Lars Schiefvings gaard 670. 750.

111. Hanns Jacobsenn gørtler 195. 160.

112. Henrich Isachsen kræmer 445. 400.

113. Claus Skeel løchtemager 290. 300.

114. Johan Gotfrid Becher apotecher 685. 750.

115. Lambert Mandel kræmmer 345. 300.

116. Lodwig Villumsen svertfeier 510. 400.

117. Mathias Hases enche 850. 1000.

Løw strede.

118. Mathias Kalthoffs enche 255. 400.

119. Knud Hagenus brøgger 275. 350.

120. Jenns Loumannd brøgger 420. 450.

121. Hanns Willumsen snedcher 115. 100.

122. Hermannd Rabenn urtekremmer, med 8 leie wonninger 1045. 800.

123. Ambrosius Leffelmann trompetter 195. 100.

-- Corfitz Ulfeldz afbrødte plads, ej maalt eller taxerit, -. 2000.

124. Jørgen Hannsenn remsnider 70. 60.

125. Krigs raad Meiers enches gaard, med 4 leie wonninger 1250. 1750.

126. Jenns Hannsen skreder 50. 60.

127. Anders Garde liusestøber 45. 40.

128. Salig Bertel Jacobsens børns gaard 120. 116 2/3.

129. Johan Ernst posemøntmager 140. 100.

III s.717

130. Johan Vals snedcher 195. 250.

131. Johan Bochenhoffer bogtrøcher 300. 400.

132. Hellig Giestis kirckes huus, som orgenisten iboer, 150. 120.

133. Mester Anders Guntzow 420. 500.

134. Rasmus Larsenn Iislands kiøbman 145. 200.

135. Augustinus snedcher 150. 150.

136. Anders Prammands encke 150. 150.

137. Jenns Andersenn snedchers encke, nu Christopher Prop vintapper 145. 150.

138. Peder Madsenns leie wonning 175. 150.

139. Peder Madsens iboende huus 315. 300.

140. Mester Philip Hacqvard 490. 500.

141. Peder Michelsenn bader 140. 200.

142. Laurids Andersen knifsmid 100. 100.

143. Hendrich Pop smid, nu Anders Clemmendsen 90. 80.

144. Michel Nold schencker 115. 100.

145. Peder Madsenns afbrente plads 110. 150.

146. Jørren Buckener skomager 115. 100.

147. Jacob Sørrensenn teltmager 115. 150.

148. Anders Svendsenn skræder 115. 100.

Tuchthuus pordten.

149. Claus Pop smit 65. 50.

150. Tønnis Jennsenn liusestøber 65. 40.

151. Johan Brun dreier 70. 50.

152. Jens Larsen øltapper, hiørnehuus 80. 70.

153. Mester Andreas arfuings 4 leje vonninger 255. 160.

154. Hellig Geistis kirches huus 165. 150.

155. Hr. Andres Meyers residens 250. 275.

156. Hendrich Jungklaus 240. 150.

157. Mag. Esaias Fleiskers residens 585. 325.

Store Helliggiestis stræde.

158. Morten Himmelmand speilmager 50. 60.

159. Abraham Prædicher glarmester 70. 100.

160. Valenthin Sinchelmager 105. 150.

161. Christen Torchildsen schræder 95. 50.

162. Nathanael Gellegetter 80. 125.

163. Jocum Kretlou smid 135. 80.

164. Hanns Homdorph øltapper 60. 60.

165. Anders Michelsenn knifsmid 55. 40.

166. Johan Krüdz smid 55. 40.

III s.718

167. Marcus sporemagers enche 55. 40.

168. Christen Møllers wonning 70. 50.

169. Christiann Møller kleinsmids iboende huus 135. 130.

170. Anders Lange skræder 85. 110.

171. Valter Møller sinckelmager 80. 60.

172. Rasmus Sørrennsen schræder 70. 100.

Lille Helliggiestis strede.

173. Ole Jensen brendewinsbrender 60. 130.

174. Samuel Fritz naalemager 65. 100.

175. Valenthin Løwe bader 50. 100.

176. Torsten Larsen skreder 55. 100.

177. Børge Olsen fiskebløder 45. 40.

178. Herman Mansholt vinhandlers plads og vonning, som tilforn har hørt til Hasselmands plads 120. 100.

179. Børge Olsen fiskebløders wonning 40. 10.

180. Jens Wide fiskebløder, berettis af rodemesterne at hafue 3 aars frihed fra den 25 septembris 1686 for nye bygning 70. 110.

181. Hendrich Garde snedker 70. 100.

182. Mag. Peder Fossis 2de wonninger til gaden med 4 wonninger udj gangen 140. 250.

Hellig Giestis kirckegaard.

183. Cornelius Bertelsen klochers residens 50. 100.

184. Hans Pedersen grafvers residens 80. 50.

Summarum ofver dend nye grund taxt udj Frimans qvartier 48705 rdlr.

Dend gamle grund taxt udj bemelte qvartier 58130 rdlr.

Kiøbmager qvartier.

Klareboderne.

1. Jacob Bendixsenn plattenslager 115. 125.

2. Hans Jacobsenn edichebrøger 130. 125.

3. Rasmus Caspersen snedcher 135. 125.

4. Stephen Kierenbert rotgietter 135. 125.

5. Johan Lobes tømmermannd 130. 125.

6. Willum Viander trompeter 140. 125.

7. Erich Jørgensen glarmester 130. 125.

8. Johan Steenbuch snedker 170. 100.

9. Niels Christensen schomager 135. 100.

Kiøbmager gade.

10. Christopher Fridrichsen guldsmid 270. 156.

III s.719

11. Detlef Brashagen guldsmid 220. 275.

12. Hans Hendrich vintapper 225. 400.

13. Cancelie forwalter Sørren Vestesenn 445. 1200.

14. Hans høj grefvelig exelence hr. gref Reventlous gaard med dend plats hand sig af Hendrich Svitzer har tilforhandlet 3385. 3044.

15. Jens Træskou wintapper 255. 350.

16. Johan Giefwert bagers encke 240. 300.

17. Jens Krag skræder 365. 325.

18. Gise Burmesters gaard af Hamborg 870. 764 3/4.

19. Margrethe Dewel franske kochis encke 260. 485 1/4.

20. Sal. Hendrich Svitzer kleinsmids encke. 380. 400.

21. Edvart Holst kiøbman 505. 700.

22. Hr. geheime raad Marcus Giøe, berettis af rodemesterne her fra en vonning til Silchegaden at vere solt til Rasmus Larsen stoelemager, som ei er separerit mens under hofvitgaarden taxerit i dend gamle taxt, 1190. 1000.

23. Friedrich Verdelmannd kræmers encke 820. 700.

24. Hendrich Schuppe 1010. 800.

25. Sewerin Pedersen barberer 285. 325.

26. Christopher Liebendahl buntmagert encke 225. 325.

27. Jørren Helmerhas hatstafferers encke 260. 350.

28. Nicolaj Vroe kræmer 225. 325.

29. Ludwig Willumsen Arf swertfeiers huus, nu Peter Brøndelsen 270. 400.

30. Johan Jising kræmmer 295. 325.

31. Jørren Bøfke 665. 1100.

Østergade.

32. Valmar hatstafferer 135. 200.

33. Johannis Kirchhof apotecker 620. 1300.

34. Robbert Machelou kiøbmann 385. 750.

35. Hendrich Schuppe 860. 2000.

36. Estatz raad Harboe 725. 1200.

37. Morten Kierulf bøssemager, berettis at hafue frihed af 100 rdlr. udj 3 aar fra 18 septembris 1688 for en del nye biugning, og samme tid skal hannem udj dend gamle taxt vere 25 rdlr. fratagen, 520. 30.

38. Christen Christensen svertfeiers hiørnehuus 195. 250.

39. Niels Philipsen viinskench 250. 200.

40. Jens Jørgensen peruqvemager 285. 275.

41. Jost Schultz koch 265. 225.

42. Daniel Pilloys encke 380. 350.

III s.720

43. Vice landsdommer Hans Ehm 475. 700.

44. Margrethe Dierich Dreiers 2 wonninger 380. 200.

45. Dorthe Rasmus Sørrensen renteskrifvers encke 1500. 687 1/2.

46. Anders Jennsenn vrte kræmer 220. 300.

47. Hans Wilken posemøntmager 175. 200.

48. Hendrich Dyre Lollandz post, nu Jørren Bloch guldsmid 315. 400.

49. Hr. estatz raad Poul von Klingenbergs gaard 660. 1400.

50. Frue Annicke Rosenkrantzis gaard 1500. 1400.

51. Hr. ober rentemester Brandtis gaard 1030. 1100.

52. Hans exellence hr. Knud Tott, med 2de wonninger i Peder Madsens gang 570. 800.

53. Mathies Jennsen hør kræmmer 660. 600.

54. Diderich Schoumannd schoemager 195. 150.

55. Jacob Schalhorn hattemager, nu Jens Andersen 170. 150.

56. Fridrich Vichmannd remsnider 270. 125.

57. Sørren Pedersen vrtekræmmer 880. 375.

58 Hanns høj grefuelige exellence hr. gref Ahlefelds gaard med en liden wonning 2365. 1600 og 25.

Silchegaden.

59. Estatz raad von Jessen 620. 1000.

60. Jordan Liuders adjutant, nu Maria salig doctor Johan Svannis, 195. 350.

61. Johann Villumsen wintapper 210. 375.

62. Jørren Pedersen trompetter 170. 275.

63. Mathies muurmester 185. 275.

64. Baldzer Brüchner vhrmager 230. 250.

65. Rasmus Larsenn stolemagers huus, staar i dennd gamle taxt under hr. geheime raad Giøes huus 150. -.

66. Jacob How jubelerer 435. 450.

67. Magister Peder N. slodzpredigers residens 385. 400.

68. Obrister Tramp 645. 850.

Piile strede.

69. Silckehuuset, som Jochum Bøchmand beboer, 510. 200.

70. Velb. hr. ober zahlmester Ole Hansen 950. 1050.

71. Claus Carstensen taxadeur 260. 200.

72. Fridrich Drejer vintappers enche 195. 200.

73. Niels Nielsenn Aal skreder 130. 150.

74. Rolf skræders enche 85. 112 1/2.

75. Jochunu Lux drejer 110. 150.

III s.721

76. Hanns Christopher Doth lygtemager, nu Bernt Riga pusemøntmager 120. 175.

77. Christopher uremager 235. 200.

78. Diderich Liebendanz fechtmester 225. 200.

79. Hermann Ermanding perlesticher 390. 700.

80. Pilous enches gaard 210. 225.

81. Lauridz Axselsen slagters huus, nu Jørren Sørrensen 230. 200.

82. Christian Laursen kochs encke 235. 375.

83. Poul Fribert skreder 155. 250.

84. Peder Danthj 405. 500.

85. Michel Klent trompetter 205. 200.

86. Lauridz Jensen skreders huus 135. 200.

87. Ole Larsen skreders hiørnehuus 130. 200.

88. Jørgen Langholt bager 285. 237 1/2.

89. Jacob Olsenn murmesters enckes huus, nu Niels Jacobsen 150. 200.

90. Sørren Jennsenn blyetecher 135. 200.

91. Hanns Fridz destillerer 270. 350.

92. Anders Larsen procurators gaard, med hans 2de huuse till Gammel møndt og hosliggende wonninger, 490. 400 og 125.

93. Jørren Borchman snedcher 265. 300.

94. Salig magister Jørren Eilersens børns gaard 745. 600.

95. Albert Heins enche 1190. 1800.

96. Villum Schar snedkers encke 75. 100.

97. Sørren Mortensen viseterer 75. 100.

98. Hendrich Detlefsen Iislands købman 140. 100.

99. Claus Dienesenn stoelemagers enche 95. 150.

100. Stephen stoelemager 90. 125.

101. Hanns Boye kleinsmid 90. 100 og 25.

102. Timotius Stub skræder 115. 100.

103. Jenns Pedersenn skreder 100. 100.

104. Jørren Grontler rotgietter 140. 150.

105. Niels Nielsen tømmermannd 130. 125.

106. Andreas Liebester kreppinmager 125. 150.

107. Jens Jacobsenn schreder, nu Christopher Meyer 130. 150.

Møndter gaden.

108. Johann Irgens gaard med 2de wonninger 755. 1055.

109. Bernt Langemach viseterer 105. 155.

110. Hanns Krabbe prammand 105. 155.

111. Morten Clemmendsen fürbøder 105. 155.

112. Hendrich Pedersen schræder 95. 155.

III s.722

113. Thoer Nielsen blyetecher 75. 125.

114. Else Jensdaatters huus, boer i Fladstrand, nu Jenns Christensen høcher 75. 125.

115. Schipper Svend Hansen 80. 125.

116. Knud Storms Iislands kiøbmands iboende huus, hiørnehuus 170. 150.

117. Niels Thommesen hattemager svend 90. 68.

118. Jenns Larsenn pottemager 95. 82.

119. De fattiges siæleboeder 415. 100.

120. Knud Mortensens leie wonning 80. 50.

121. Hans Boyesenn vantmagers 3 huuse 155. 100.

Gottesgade.

122. Hanns Olsenn muurmester 55. 60.

123. Hanns Fridrich muurmesters gaard med en wonning til Møntergade, nu Christen Larsen 240. 200.

124. Detlef Bølckes huus og hauge 245. 37 1/2.

125. Nicolaj Boyes 4 wonninger 345. 257.

126. Claus Ifversen kremmers 3de wonninger 220.

127. Peder Aattesenn kiøbmands gaard 150.

}
}
}
 500.

Gammel møndt.

128. De fattiges huus og hauge 435. 150.

129. Michel Pedersenn væfuer 80. 62 1/2.

130. Johann Sonnemand snedker 70. 60.

131. Michel Jensenn brendewinsbrender 70. 60.

132. Michel Jennsenn brendewinsbrender 70. 112 1/2.

133. Peder Benndsenn brendewinsbrender 70. 125.

134. Gunder Børresen muurmester 95. 130.

135. Jacob Jacobsenn vrtegaardsmands 2de wonninger 205. 187 1/2.

136. Poul Monnsenn tømmermannd 60. 62 1/2.

137. Peder Jensen brendewinsbrender 90. 100.

138. Hans Gregersenn schippers huus 75. 75.

139. Mathias Lange snedker 75. 50.

140. Per Rasmusen tømmermandsvend 65. 50.

141. Bernt nagellsmid 180. 50.

142. Lorentz Clausen pitserstichers enche 70. 75.

143. Peder Bendixsen Helsingøers huuse 70. 100.

144. Axsel Rasmusenn. væfuer 65. 100.

145. Sørren Nielsenn nagelsmid 60. 100.

146. Mogens Vichertsen seiglingsmand 55. 125.

147. Mons Olsen seiglingsmann 55. 75.

148. Tercheld Kieldsenn schipper, nu Peder Jensen knapmager 60. 75.

III s.723

149. Magister Jørren Hammers enches vonninger 550. 200 og 175.

150. Magister Jørren Hammers enches gaard -. -.

Regnegaden.

151. Nicolaj Boye badskers gaard 210. 250.

152. Michel Laursen malers huus 60. 50.

153. Poul Christensen schræder 60. 43.

154. Jørren Nielsenn bødker 80. 45.

155. Peder Larsen coufardj baadzmands 2de wonninger 120. 80.

156. Rasmus Larsenn prammands huus og en wonning i en gang, kaldes Smids gang, 70. 25.

157. Anders Raun, med en wonning til Smids gang, findes ej taxerit i dend gamle taxt, 130. -.

158. Hans Monsen fiskebløders huus 50. 25.

159. Joens Andersen høybaadsmands huus 50. 25.

160. Mathies muurmesters 2de huuse med det 3die paa dend anden side 185. 100.

161. Anders Andersenn skræder 90. 75.

162. Jens Soerberg schipper 55. 75.

163. Ole Svendsen arbeidskarl 70.

164. Valenthin Gartner snedker 42 1/2.

}
}
}
 162 1/2.

165. Sørren Olsen muurmesters 3de wonninger 190. 200.

166. Torbiørn Olsen muurmesters huus 105. 50.

167. Simon Mathiesen schibstømmermann 70. 100.

168. Mette salig Jens Christensens, nu Christen Rasmusen høcher, findes ej taxerit i dend gamble taxt, 85. -.

169. Christen Rasmusen høcher 185. 100.

170. Detlef Bølkes leie wonning, har staaet i dennd gamble grund taxt under hofuidtgaarden til Gothers gade, 125. -.

171. Margrethe Diderich Dreiers wonning 105. 20.

172. Dorthe salig Rasmus Sørrensens 2de huuse, findes ej taxerit i dend gamble grund taxt, 120. -.

173. Hanns Ribeths enches iboende gaard med 5 vonninger 1425. 487 1/2.

174. Peder Sørrensens enches 5 wonninger 290. 150.

175. Nicolaj Lufft tømmermannd 125. 50.

Diderich Badschers gang.

176. Jørren Marchusen væfuer 120. 100.

177. Jocum Priitzmannd væfuer 115. 100.

178. Peder Olsenn skoeflicher 60. 50.

179. Per Gundersen ruehugger 60. 50.

III s.724

Bag Corps de gvarden.

180. Johann Jørgens 2de vonninger 215. 50.

Nye Adel gaden.

181. Anders Jensen bager, nu Anders Larsen schræder 310. 37 1/2.

182. Svennd Anndersenn prammands huus med de 5 vonninger 255. 37 1/2.

183. Peder Madsens 6 huse til gaden med 6 wonninger i gangen 520. 125.

Grønnegade.

184. Hr. geheimeraad von Pless 910. 650.

185. Endre Ifversen tømmermannd 85. 100.

186. Jenns Andersen seiglingsmannd, nu Joen Nielsen 70. 75.

187. Anders Persen cammerbud 70. 75.

188. Christen Bertelsenn cammerbuds huus 95. 125.

189. Christen Michelsen bader 70. 150.

190. Niels Arfvedzen schippers 2de wonninger 185. 200.

191. Morten Andersenn kleinsmid 70. 75.

192. Niels Pedersenn tobachsbinder 65. 100.

193. Peder Olsenn brendewinsbrender 70. 100.

194. Mette Ebbes 3de wonninger 265. 75.

195. Magister Jørren Hammers 4 wonninger 240. 175.

196. Peder Hannsenn Lange schippers huus 335. 150.

197. Claus Ifversenns 2de nye bygte huuse 230. 150.

198. Richert Vinckell hørkræmmer 130. 25.

199. Christen Tommesen skipper 85. 50.

200. Peder Madsenns 4 huuse 295. 200.

201. Hendrich Pedersen skræders 2de huuse 125. 100.

202. Johan Christensenn grofsmid 165. 175.

203. Hendrich Bar bødker 80. 60.

204. Peder Jennsenn seiglingsmannd 75. 75.

205. Anders Raun mahler 85. 175.

206. Johann Babtistes huus og 3 wonninger i gangen 190. 300.

207. Rasmus Sørrensen schippers enche, nu Jørren Sørrensen 80. 100.

208. Bernt Hannsenn Schiæffer 60. 50.

209. Sigurd Pedersenn Iislands arbeids karl 60. 25.

210. Niels Mortensenn schrifver 70. 62 1/2.

211. Anders Larsen schomagers encke, hiørnehuus, 60. 60.

Peder Madsens gang.

212. De fattiges huuse 35. 40.

213. Engelbret Olsen baadzmand, sidder fangen i Tørchiet, 35. 40.

214. Sørren Munch bødker, maanidstienner, 37 1/2. 40.

215. Hans Stampe raadmands huus 37 1/2. 40.

III s.725

216. Jørren Pedersen schoemager 40. 50.

217. Anders Engelsenn tømmermannd paa Holmenn 32 1/2. 70.

218. Hanns Riber skoemager 37 1/2. 62 1/2.

219. Mouridz Jennsenn høchers huus 37 1/2. 62 1/2.

220. Hanns Aagesenn øltapper 37 1/2. 62 1/2.

221. Hanns Nielsenn Iislands arbeids karl 37 1/2. 62 1/2.

222. Maren Borges stenhuggers enche, nu Guthorm Tromsen 37 1/2. 62 1/2.

223. Annders Nielsenn schibstømmerman 37 1/2. 62 1/2.

224. Rasmus Larsenn viceterer 40. 62 1/2.

225. Michel Kabeboe schoemagers 2de vonninger 60. 100.

226. Erlannd Jensen tømmermands encke 22 1/2. 40.

227. Tormannd Larsenn tømmermand 20. 40.

228. Claus Kiemwigs enches huus 25. 40.

229. Niels Jensen stoppers huus med en vonning 50. 60.

230. Capitain Berns huus 30. 30.

231. Andreas Gregoriusen skræder 27 1/2. 40.

232. Poul Jensen brendewinsbrenders huus med en vonning 80. 150.

Christen Bernekoe strede.

233. Peder Mortensenn snedcher 70. 60.

234. Hanns Tielsenn bagers enche 220. 275.

235. Lars Nielsenn bøssemager 75. 100.

236. Henning Hiort hattemager 75.

237. Hans Drittelwitz schoemagers huus 75.

}
}
}
 125.

238. Niels Tordsenn tømmermandsvend 75. 60.

239. Guldbrand Bendsen fergemannd 75. 60.

240. Per Sørrensen skipper 75. 60.

241. Johan Schonning tømmermannd 80. 30.

242. Henning Splis dreiers enche 80. 30.

243. Jenns Sørrensenn tobachsbinder 100. 42 1/2.

244. Morten Christensen Lind kuchenbager 95. 60.

245. Sidzele Hanns Jensens 185. 120.

246. Rasmus Sørrensen Wissing Iislands arbeidskarl 75. 50.

247. Christen glarmester 75. 62 1/2.

248. Dorthe Rasmus Sørrensen renteriskrifvers wonning 90.

249. Frands Ribolts enches wonning 60.

}
}
}
 75.

250. Margrethe Dirich dreiers 2de wonninger 125. 75.

251. Dorthe Rasmus Sørrensens 3de wonninger 175. 100.

Antonjstrede.

252. Dorthe Rasmus Sørrensens huus og 3de wonninger 320. 75.

253. Margrethe Dirich dreiers 3 wonninger 200. 75.

III s.726

254. Frands Ribolts 3de wonninger 200. 100.

255. Thue Jacobsen stenhuggers nye bygte gaard 90. 30.

256. Morten Mortensen tømmermand paa Holmen 65. 60.

257. Niels Sørrensen skreder 95. 100.

258. Jørren Kruse schreder 95. 125.

259. Tommas Andersen Kier øltapper 95. 125.

260. Hendrich Cappell bøssemager 95. 125.

261. Morten Andersen kleinsmid 100. 100.

262. Ole Hansen bødcher 70. 75.

263. Svend Aagesenn schiefter 60. 75.

264. Christen Nihof glarmester 60. 60.

265. Christian Qvist skræder 50. 60.

266. Ole Nielsen øltapper 390. 155.

267. Johan Malte knapmager 85. 50.

268. Efvert Holstes wonninger 600. 245.

269. Anders Brøndelsen schipper 85. 55.

270. Carsten Sibrannt hattemager 90. 100(?).

Summarum ofver dend nye grund taxt udj Kiøbmager qvartier 64715 rdlr.

Dend gamle grund taxt udj bemelte qvartier 64475 rdlr.

Rosenborg qvartier.

Kiøbmagergade.

1. Anders Børgesen brøger 260. 400.

2. Jens Christensen forige blochedreier 375. 450.

3. Anders Larsen brøgger og Iislands kiøbman 415. 650.

4. Claus Sohn raadmandz encke 755. 1500.

5. Vilcken Dencher Kongens koch 430. 600.

6. Johan Johansen Bache kiøbmand, berettis at hafue 6 aars frihed fra den 1 decembris 1686, da gaarden skal vere ferdig bygt, 480. 700.

7. Jens Nielsen købmand, har frihed for nye biugning i 10 aar fra 10 junij 1687, 485. 450.

8. Velb. Christen Schels gaard 790. 1200.

9. Velb. Jørgen Bielkes gaard 1740. 1400.

10. Jacob Kitzerods enche 310. 300.

Springgaden.

11. Laurids Nielsen brøggers enche, har frihed for nye biugning udj 3 aar fra den 15 octobris 1687, 230. 400.

12. Christopher Hansen Bang Iislands kiøbmannd, nu Peder Olsen 95. 100.

III s.727

13. Mathies Bumannd kleinsmid 110. 100.

14. De fattiges 2de huuse og 4 i gangen 140. 50.

15. Knud Christensen kornmaaller 65. 75.

16. Knud Rasmusen drejer 65. 75.

17. Sørren Larsen kiøbmands 6 wonninger i gangen, noch hans iboende gaard med 4 wonninger i en anden gang, 300. 100 og 400.

18. Trinitatis kirches 4 huuse 265. 200.

19. Hans Christophersen speilmager 40. 25.

20. Claus Kragetofft skomager 40. 25.

21. Mathias Hansen skreder 40. 40.

22. Sørren Olsenn baadsmannd 42 1/2. 30.

23. Per Christophersen grofsmid 185. 100.

24. Adser Svendsen muurmester 42 1/2. 50.

25. Anders Christensen handskemager 47 1/2. 50.

26. Rasmus Rasmusen arbeids karll 55. 50.

27. Jørren Storms leie wonning 65. 75.

28. Rasmus Mouridsen kleinsmids enche 42 1/2. 40.

29. Isach Jacobsen brøggers huus 85. 150.

30. Doctor Hans Læthes vonning 47 1/2. 50.

31. Niels Christensen brendewinsbrenders huus 55. 75.

32. Frands Schach tømmermands swend 50. 50.

33. Erich Hendrichsenn forige commissarius 240. 200.

34. Peder Arnt 75. 50.

35. Peder Hagendolph posemøntmager 100. 100.

36. Andreas Schimmel snedker 115. 175.

37. Christopher Erichsen Iislands bøchersvend 37 1/2. 50.

38. Johan Lønn badstuemands enche 85. 200.

39. Poul Giøting schomagers 2de wonninger 120. 200.

40. Christen Willadsen øltapper 55. 100.

41. Peder Madsen brendewinsbrender 80. 75.

42. Rasmus Lomborg skreder 80. 150.

43. Ole Jonsen skippers enche, nu Nicolaj Hansen skredersvend 100. 40.

44. Hanns Jennsen vrtekremmer 145. 60.

Møndtergaden.

45. Lars Andersen skipper 115. 50.

46. Lars Dreiers enche 80. 50.

47. Jens Jensen schoeleholder 145. 100.

48. Hans Jensen pottemagers huus i gangen 20. 25.

49. Mouridtz Reder lieutenants huus i gangen 20. 25.

50. Hans Andersen fergemand 60. 100.

III s.728

51. Anthonj Lorentz snedker 60. 125.

52. Tommas Pedersen handskemager 60. 50.

53. Alexander Hannsen møller 60. 50.

54. Christen Sørrensen schræder 60. 75.

55. Michel Lydersen bager 85. 133.

56. Allert Tønsberg kiøbmann 135. 267.

57. Sifwert Sifvertsen hofmahler 355. 660.

58. Hans Monsenn fiskebløder 45. 40.

59. Lyder Lefwersenn landmaaller 55. 50.

60. Jacob Simonsenn murmester 50. 50.

61. Hanns Steennsen kiper 360. 125.

62. Knud Pedersen Iislands underkiøbmannds 2de vonninger 125. 100.

Kiøbmagergade.

63. Melchior Diobler knifsmid 75. 40.

64. Knud Hendrichseun kleinsmid 170. 100.

65. Peder Svendsen lodmager 95. 25.

66. Peter Valentinsen Høppel garfver 325. 300.

67. Anna salig Marchus Kønig glarmesters enche 145. 125.

68. Peder Jensen postis enche 145. 125.

69. Christen Sørrensen skræder 135. 125.

70. Oluf Koches encke 130. 125.

71. Herman Allersen kleinsmids enche 370. 200.

72. Rasmus Michelsen schreder 80. 50.

73. Christian Riis 100. 50.

74. Rasmus Michelsen schræder 65. 25.

75. Johan Krøyer skreder 60. 25.

Pusterwig.

76. Johan Haberlant snedcher 35. 25.

77. Niels Christensens enches leie wonning og iboende huus 75. 25 og 50.

78. Hans trommemagers enche, nu Melchior Torbert knifsmid 40. 25.

79. Jacob Jørgensen brendewinsbrennders huus 40. 25.

80. Niels wantmager en wonning 40.

81. Maria Jochum Fogs 40.

}
}
}
 50.

82. Anders Sørrensen 40. 25.

83. Hans Holst 50. 25.

84. Hr. ober secreterer Luxdorf 360. 600.

St. Giertrud strede.

85. Secreterer Johan Sechmans gaard med en tilkiøbt wonning, noch 8 smaa wonninger til Pustervig og 8 waanninger i Aabenraae gade, samt tilliggende hauge, hafde frihed i dend gamle taxt fra

III s.729

28 maij 1687 af 1027 rdlr. udj 6 aar, men svarer til hofstaten af 73 rdlr., 1800. 1100.

86. Hans Ifversen arbeds karl 50. 25.

87. Niels Nielsen brendewinsbrenders 2 vonninger, nu Gudmand Simonsen 110. 75.

88. Christen Nielsen tømmermands 3 vonninger 165. 40.

89. Jacob Eskeldsen øltapper 90. 100.

90. Niels Jensen brendewinsbrender 50. 35.

91. Salig Jørren Gregersen brøggers huus 60. 40.

92. Erich Andersen slagters encke 55. 80.

93. Peder Christensen brendewinnsbrenders iboende huus og vonning 220.

94. Niels Rasmusens leie wonning paa hiørnet 305.

}
}
}
 150.

Landemerke.

95. Trinitatis kirches huus, som klocheren iboer, 120. 25.

96. Hans Hansen skræder 500. 300.

97. Laurids Jensen kleinsmid 100. 100.

98. Anders Larsen tømmermandsvends enche 40. 30.

99. Poul Giøtting skoemagers huus 40. 30.

100. Lorendz Carstensen gielgietter 70. 75.

101. Anders Mortensen it huus 37 1/2. 25.

102. Christopher Sysse guldslager 110. 150.

103. Sørren Christensen garfuer 50. 50.

104. Hendrich Christensen skreder 50. 50.

105. Joen Nielsen tømmermandssvends enches, nu Lars Nielsen Fogs huus 55. 22.

106. Mathias Jensenn tømmermandssvend paa Holmen 60. 22.

107. Jacob Erichsenn skoemager 60. 22.

108. Hanns Holst knapmager, rodemester, 60. 22.

109. Peder Aagesen tømmermandssvends huus 60. 22.

110. Anders Bendsenn tømmermannd 105. 40.

111. Peder Lauridzøn smit høchers huus 80. 50.

112. Hr. ober secreterer Luxdorphs gaard, med 2de wonninger nu Trinitatis kirche tilhørende, 225. 700.

113. Claus Tofft stifftskrifuers gaard 300. 450.

114. Peder Aagesen tømmermandsswend 55. 30.

115. Anders Bendtzønn tømmermands leie wonning 60. 30.

116. Jenns Christensen murmester, nu Jacob Jacobsen 60. 50.

117. Ole Hansen murmesters encke 60. 60.

118. Niels Jørrensen viseterer 60. 30.

III s.730

119. Jørren Anndersen 60. 125.

120. Espen Dreiers enche 60. 100.

121. Hanns Meier slagters enche 60. 40.

122. Peder Børgesen kockis leie wonning og iboende huus 120. 75 og 80.

123. Niels Nielsenn Høstemarch skoemager 70. 100.

124. Lars Børgesenn skipper 60. 40.

125. Anders Benndzønn brendewinsbrender 60. 75.

126. Mads Rasmusen stenhugger 27 1/2. 25.

127. Børge Bendsenn bager 125. 125.

128. Hanns Pedersenn brendewinsbrenders enche 110. 75.

129. Titus Biteer saugskerer 55. 63.

130. Jens Jørgensens enche 55. 62.

131. Jeronimus Rachle tømmermannd 90. 150.

132. Hendrich Menns bager 130. 200.

133. Simon Sørrensen skoemager 80. 77 1/2.

134. Christen Buur snedker 65. 60.

135. Joseph Jensenn brendewinsbrender 80. 87 1/2.

Vognmandgaden.

136. Jacob Rasmusen vrtekremmsr 95. 130.

137. Ole Erichsenn arbeids karll 42 1/2. 45.

138. Joseph Jensen brendewiinsbrenders huus 60. 100.

139. Karen Auders Hannsenns 60. 75.

140. Jørren Storm brendewinsbrenders 2de huuse 165. 175.

141. Anders Mortensen bøssemager 50. 50.

142. Baldtzer Larsenn 60. 50.

143. Anders Pedersen 35. -.

144. Jens Sørrensenn brendewinsbrenders 3 huuse, berettis at hafue solt en wonning til Anders Pedersen arbeids karl, noch fornefnte Jens Pedersen 5 wonninger i en gang, 190. 100 og 150.

145. Ole Larsenn brendewinsbrender 55. 50.

146. Jens Pedersen kornmaaler, nu Ghristian Brochwad væfuer 55. 50.

147. Anders Pedersenn kornmaaler 55. 50.

148. Giert Johansenn glarmester 115. 100.

149. Hans Pedersen Skaale farfuer 55. 50.

150. Hans Detlofsen Kongens smids huus 75. 75.

151. Hanns Larsenn fergemannd 55. 70.

152. Hans Jennsen murmester 75. 100.

153. Peder Lydert skræder 135. 300.

154. Hermannd vandtmager 60. 50.

III s.731

155. Jacob Hendrichsen bødcher, nu Albret Tønsberg 60. 30.

156. Jeronimus Rachle 4 wonninger i gangen, nu Albret Tønsberg 65. 100.

157. Hanns Pedersenn gielgietter 45. 40.

158. Christopher Dirichsen reisebager, nu Jacob Hendrichsenn bødker 55. 50.

159. Jørren Ludwig wantmager 100. 100.

160. Svend Aagesen prammand 50. 75.

161. Claus Caffe schoeleholder 50. 40.

162. Eskild Engelsenn tømmermannd 47 1/2. 40.

163. Svend brøggers huus, nu Christen Rasmusen Dolmer 100. 142 1/2.

164. Hanns Detlofsen Kongens smids huus 50. 30.

165. Knud Pedersens leiewonninger og iboende huus 155. 30, 75 og 25.

166. Christen Sørrensens enche 65. 25.

167. Israel Hansenn kiøbmannd 55. 75.

168. Hans Andersen høcher 60. 50.

169. Ole Pedersenn tømmermannd 60. 75.

170. Ole Olsen tømmermannd 50. 60.

171. Cort Seller wefver 100. 175.

172. Jens Knudsen forige foget, nu Ole Olsen tømmermannd 120. 175.

173. Per Larsenn tømmersvennd 50. 40.

174. Johan Tasses enche 105. 100.

175. Anders Joensenn tømmermannd 50.

176. Peder Holgersen 50.

177. Hans Fyhr tømmermandssvend 40.

178. Anders Hannsens enche 42 1/2.

}
}
}
}
}
}
}
 175.

Slippen.

179. Maren Troels muurmesters enches 2de huuse 75.

180. Margrethe Christens huus 30.

181. Christian Sørrensen tømmermandssvendz huus 35.

182. Jørren Hansen Holst høchers enckes hus 55.

183. Espen Larsen schippers huus 50.

184. Claus Jensen øltappers huus 47 1/2.

185. Jens Nielsen øltappers hus 45.

186. Nels Børgesen brøgers hus 35.

187. Jens Pedersen høchers huus 35.

188. Anders Mortensen plichtskarls huus 40.

189. Christen Hansen tømmermand paa Holmen 32 1/2.

}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
 450.

190. Knud Pedersenn Islands under kiøbmans 3 wonninger 155. 150.

III s.732

Bag Wolden.

191. Anders Christensen baadsmands huus 22 1/2.

192. Anders Hannsenn vegters huus 25.

193. Hans Jørgensens huus bag Wolden 27 1/2.

194. Niels Pedersen vedsetters huus 30.

195. Johanne Knuds citronkonnes 2de huuse, nu Christian Andersenn 60.

196. Villads Hansen tømmermands 3de huuse 100.

197. Leene Anders Nelsens enches huus 35.

}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
 150.

198. Nels Dinnesenn bøchers 3de wonninger til gaden og 3 i gangen 100. 150.

199. Hermann Dyfvell snedchers huus med 2de wonninger, noch en wonning til Gottersgade 125. 80.

Brøndstrede.

200. Bertel Kierulf brendewinsbrenders huus med 2 wonninger til Gotters gade 150. 80.

201. De fattiges 14 siæleboeder 80. 100.

202. Anders Nielsenn brendewinsbrennder 65. 100.

203. Sifwert Sifwertsen hofmahler 55. 50.

204. Per Hansen skræder 47 1/2. 50.

205. Peder Mondrich schoemager 42 1/2. 50.

206. Lars Svendsen tømmermandssvend 35. 75.

207. Karen Anders Hansenns huus 35. 30.

208. Villads Hansen tømmermands huus 32 1/2. 50.

209. Mathies Christensenn tømmermandssvennd, nu Lars Simonsenn 30. 50.

210. Anders Nielsenn tømmermandssvend 30. 50.

Gottesgade.

211. Johann Biørnsen tømmermands 3de vonninger, noch en dito i Møndtergaden 165. 120.

212. Christian Neeger Kongens bilthuggers 6 wonninger 410. 372 1/3.

213. Nicholaj Detkie Kongens vrtegaardsmands 6 wonninger 405. 327 2/3.

214. Johannes Dyfwels enkes 2de huuse 55. 30.

215. Hans Jochumsen general gewaldiger med en liden wonning 130. 75.

216. Hans Mønnikes huus med en leie wonning 100. 50.

217. Hendrich Mahlers enches huus 55. 40.

218. Anders Christophersenn Thisted 30. -.

219. Christen Larsen bilthugger med en wonning 105. 40.

III s.733

220. Anders Pedersenn maltgiører med it huus paa hiørnet og
it huus om i Slippen med stor øde plads, og berettis at
hafue solt en wonning til efterfølgende:           370.

221. Jens Gudmandsenn hiulmannd 90.

222. Mester Villadtz tømmermannd 65.

}
}
}
}
}
}
 70.

223. Jeronimus Rachle tømmermands 3de wonninger 270. 80.

224. Rasmus Klinches enches 6 wonninger, nu Envold Knudsen 265.

225. Anders Andersenn 37 1/2.

}
}
}
 90.

226. Peder Rasmusen hiulmands 2de nye huuse 130. 115.

227. Mads stenhugers 3de nye woninger, har frihed i 6 aar fra den 2 septembris 1685, 180. 150.

228. Claus Byesings huus 40.

229. Claus Brabandt væfvers huus 45.

230. Erland Erichsen forrige soldats huus 37 1/2.

231. Jacob Rasmusen muurmesters huus 35.

232. Johannis Busk vagtmesters 2de huuse 125.

233. Hans Pedersenn wæfvers huus 50.

234. Christian Brochwalt wefvers huus 85.

}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
 400.

235. Hans trommemagers huus ud till Woldenn paa hiørnet
af Tornebuskgaden, med 3 smaa wonninger i Tornebuskgaden 115.

236. Adam Traler woldmesters hauge 375.

}
}
}
 100.

Rosenborggade.

237. Peder Vibe wæfvers 2de huuse 110. 100.

238. Anders Mørch forige lifgvardes huus 65. 50.

239. Niels Rasmusen kornmaalers huus, nu Johan Stercke 65. 50.

240. Sørren Sørrensen grofsmids 2 huuse 115. 100.

241. Hans Nielsenn garfvers huus 70. 50.

242. Niels Thom liggers huus 55. 50.

243. Christen Hansen tømmermandssvendz huus 65. 60.

Aabenraa.

244. Hendrich Rantzous 2de gamle huuse, it paa hvert hiørne af Rosenborggade, med øde pladz der hos imellum Gottersgade og Aabenraa, nu dennd reformerede kirche 1645. 100.

24.5. Mester Vilken Dencker Kongens kochs 2de nye wonninger 125. 115.

246. Annders Hogensenn schibs tømmermannds 2de nye wonninger 60. 75.

247. Jacob Horn boersvends huus 40. 30.

248. Svennd Olsen snedkers huus 80. 100.

III s.734

249. Rasmus Klinches enches 2de nye wonninger med en stor hauge, nu Endwold Knudsen vrtegaardzmandz, berettis at hawe 6 aars frihed fra den 29 septembris anno 1685, 500. 140.

250. Johan Ertmannd forige schibsskrifver 85. 10.

251. Niels Jørrensenn brendewinsbrenders huus 100. 60.

252. Johan Giert kleinsmid 50. 40.

253. Rasmus Jensenn tømmersvendz huus 45. 25.

254. Niels Jørrensenns leiewonning 80. 25.

255. Niels Pedersenn vognmand 115. 125.

256. Niels Pedersenn vedsetter 40. 50.

257. Anders Mortensen muursvennd 40. 50.

258. Lars Christensenn tømmerswends enche 40. 50.

259. Enwold Christensen tømmermandssvend 37 1/2. 48.

260. Else Knappers 40. 48.

261. Claus Henningsen tømmermands svend 30. 34.

262. De fattiges 4 huuse til gaden og 4 i gangen 400. 100.

263. Rasmus Marchusen brøggers huus 32 1/2. 12 1/2.

264. Anders Rasmusenn hiulmands huus med 2de leie wonninger i Landemerket 135. 100.

Summarum ofver dend nye grund taxt udj Rosenborg qvartier 33230 rdlr.

Dend gamle grund taxt udj bemelte qvartier 30200 rdlr.

St. Anna qvartier.

Nye Canal.

1. Hans Monnike kleinsmids huus 145. 60.

2. Peder Hansen kiøbmands huus med 2 smaa vonninger i Store Strand stræde 165. 240 5/8.

3. Peder Olsen hofsmidz encke 170. 50.

4. Christen Christensen haunefoget 150. 70.

5. Anders Thommesen øltapper 115. 125.

6. Peder Andersen Hegelunds huus og vonning i gangen 255. 375.

7. Efvert Holst kiøbmands huus 305. 410.

8. Peder Joensen skipper 105. 90.

9. Hans Fridrich steenhuggers huus og plads til Canalen og Lille Strannd stræde 645. 100 og 110.

10. Peder Jensen skippers ny opbiugte huus 140. 70.

11. Michel Jennsenn skippers huus og byge plads 135. 30.

12. Jørren Olsen skippers nye biugte huus 155. 70.

13. Niels Christensen Roskilds enches huus og plads 135. 50.

III s.735

14. Peder Jensen skippers huus 110. 200.

15. Claus Efwertsenn it huus 100. 200.

16. Peder Christensenn bødcher it huus og liden plads 170. 30.

17. Peder Ebbesens huus og biuge plads 270. 80.

18. Borchner Sørrensen it huus 140. 30.

19. Rasmus Aagesen hiulmands huus 130. 30.

20. Assessor Hendrich Ehms gaard med 3 store huuse og hosliggende smaa wonninger og schibs craene 1625. 800.

21. Nicolaj Veislings nye biugte gaard 835. 500.

22. Peder Lange skippers huus og bygge plads 570. 60.

23. General qvarteermester Hofmans gaard 610. 100.

Lille Strand stræde.

24. Admiral Jens Rohtstens gaard med 4 wonninger og stoer plads, som nu er Qvesthuuset tilhørende, 3115. 1000 og 1200.

25. Elen Johan Dorns garfvers gaard med en liden wonning og bygge plads 710. 250.

26. Jens Brochs iboende huus 345. 500.

27. Admiral Marchus Rohtstens gaard med hosliggende hauge og leje wonning 1315. 1200.

28. Villum Lydersenn garfuers gaard 1115. 470.

29. Præsident Niels Simonsens gaard med pachhuus og laage til Canalen 240. 100.

Hans Fridrich steenhuggers huus findes henført, maalt og taxerit under hofuidgaarden til Nye canal.

30. Peder Christensen øltapper en wonning 105. 80.

31. Hans Bendixsen skipper en wonning 60. 50.

32. Niels Mogensenn en wonning 110. 50.

Disse forbemelte indstrægede 3 wonninger fandtes under Conrad Ludolpb Werdiens gaards gammel grund taxt udj Store Strandstræde og tilforn ej derfra var separerit.

St. Annegade.

33. Hendis Dron. Majts. rebber bahne og 18 wonninger ved reeber bahnen, de 16 à parte à 40 rdlr., 680. 2500 og 640,

34. It huus 2 lofft høit 110. 50.

35. Det ringeste 90. 30.

Store Strandstrede.

36. Hendis Dron. Majts. 8 nye wonninger 375. 200.

37. Justitz raad Lerkis hauge og 7 wonninger 520. 300.

38. Lyder Vifkens hauge og 12 wonninger 525. 400.

39. Johann Møller smid it huus og en wonning 175. 200.

III s.736

40. Hendrich Stiemand lædertouger 65. 40.

41. Mathies Thuesen constabel 70. 50.

42. Peder Andersenn cancelie bud 60. 50.

43. Borcher Sørrensen snedkers huus 47 1/2. 50.

44. Peder Hansen kiøbmands 2de smaa vonninger, stod udj gammel taxt under hans huuses grund til Nye canael indberegnit, 70. -.

45. Tolle Ebbesen tømmermannd 65. 34 3/8.

46. Per Andersen bager 145. 100.

47. Nels Larsen handelsmand 70.

48. Tage Jensen koch 70.

}
}
}
 100.

49. Conrad Werdiens 2de huuse og eiendomme, som udj gammel taxt har werit taxerit tilsammen for 500 rdlr., huor fra er solt neden bemelte 2de voninger og 3 wonninger i Lille Strandstræde sub nr. 30, 31 et 32 og derfor nu hver eiendom à parte blefven maalt, separerit og taxerit, 800. 500.

50. Jens Madsen brendevinsbrenders enches 2de voninger, bygt paa Conrad Ludolphs plads og dend gamle taxt indbereignit, 180. 100.

51. Christen Pedersenn grafvers enche 165. 40.

52. Peder Erlandsenns enches 2 huuse 135. 40.

Kongens torf.

53. Hans høi exellence Gyldenløwis plads med hosliggende leie wonninger, hvor under er medgreben efterfølgende: -. 4055.

54. Maxmilianus tapetmagers 3de wonninger, opbiugt paa hans høj exellence Gyldenløwis pladz, som nu beretter hans høj exellence at tilhøre.

55. Hans excellence hr. general admiral lieutenant hr. Niels Juels nye biugte hofuitgaard, nyder frihed for grund skat udj 10 aar fra den 7 augusti 83, noch hans gamle hofuitgaard og hauge sampt en anden leie vonning, 2200. 1160.

-- Johan Johansen schippers huus, nedbrudt og indtagen til hr. general admiral lieutenant hr. Niels Juels nye hofuitgaard og der under maalt og taxerit, -. 13.

56. Schipper Torchild Andersenns enche 155. 120.

57. Michel Nielsen skippers huus og wonninger ved Strandenn 280. 200.

58. Christen Pedersen hiulmands huus 60. 50.

59. Lars Sørrensen toldskrifvers huus med en wonning nest hos, som har tilhørt Anna salig Jens Hansens 115. 50 og 50.

60. Erich Nielsen kiøbmands gaard og stoer hauge 855. 200.

61. Gierhard Holmers enche 135. 50.

III s.737

62. Per Persen Svarers 2de gamle wonninger og en wonning til Nye kongens gade 245. 150.

63. Cancelie raad Fridrich Gieses gaard og hosliggende leie wonninger 3580. 1000 og 100.

Gottesgade.

64. Hanns Træs grynmaalers nye biugte huus og 2de gamle vonninger 630. 110.

65. Jenns Rauns seiglingsmands byggeplads med 3 wonninger og hauge 440. 80.

66. Jørren Grøntler rotgietters huus, nu Jens Pedersen grofsmid 135. 45.

67. Christian Ludwig staldskreders enche 175. 40.

68. Sørren Larsenn brøgers gaard med hauge og wonninger till Borregaden 730. 200.

69. Lorentz Loumand vrtemagers huus, nu Nicolai Hendrichsen 65. 50.

70. Nicolai Hendrichsenn kiøbmannd 65. 50.

71. Tommas Olsens huus med en vonning til Borregaden 120. 100.

72. Volf Grøntler rotgietter 65. 25.

73. Hanns Pedersenn schipper 65. 25.

74. Per Rasmusen hiulmands 2de vonninger 120. 50.

75. Assessor Gregorius Fleischers gaard og lysthauge 890. 100.

76. Niels Jensen arbeidz karl 65. 25.

77. Assessor Gregorius Fleischers leie wonning 65. 25.

78. Jacob bøsseskiøtters vonning 65. 25.

79. Ole Børgesen kornmaaler 65. 25.

80. Lieutenant Niels Erops 70. 50.

81. Peder Svannis nye biugte huus 120. 60.

82. Peder Nielsen it nyt bygt huus 95. 60.

83. Peder Svannis 3 huuse og en gaard 570. 200.

84. Claus Admundsenn koch 2de huuse 110. -.

Norgesgade.

85. Jens Andersen steenhuggers enche 70. 50.

86. Assessor Johan Pedersen Kleins gaard 690. 400.

87. Bernt Jensen schipper it huus 50. 50.

88. Oluf Jensen Klow it huus 50. 80.

89. Margrethe salig Lyder Stüfkens 7 huuse 720. 350.

90. Justitz raad Lerkis 3de huuse 200. 40.

91. Jens Andersen stenhuggers enke 140. 25.

92. Hermand Friis drabant en wonning 50. 40.

93. Anders Rasmusen en wonning 50. 40.

94. Isach Pedersen en wonning 45. 40.

III s.738

95. Johan Hansenn skippers 3dc wonninger til gaden og 3 gamble i dend tillugte ganng 250. 100.

96. Monsieur Wiitenbergs enches 6 wonninger og store lysthauge 800. 250.

97. Secreterer Fleischers gaard, haugeplads og en wonning 585. 150.

98. Niels Christophersens leie wonning og gaard 210. 350.

99. Obriste Plessis hofvit- og en leie gaard 890. 163.

100. Jørren Gaasebergs nyopbiugte gaard 90. 150.

101. Hendrich Storch svertfeigers huus og haugepladz 160. 260.

102. Poder Christensen it hus 35. 30.

103. Hendrich Storch it huus 55. -.

104. Handis Mait. enche dronningens pommeranshuus, vonning og plads til Nye kongens gade, som berettis Hendis Maits. gartner mester Adam skal hafue bekommit, dog som ingen visse efterretning produceredes, blef samme tillige der under maalt og taxerit, 1290. 50 og 200.

105. Mester Philip Hachwardtz balberrers huus og biuge pladz 220. 10.

106. Niels Nielsenn Veldorphs 2de wonninger og Blegdammen 715. 75.

107. Peter Kloumands huus og biugeplads 65. 15.

108. Niels Poulsen tømmermannd 65. 20.

109. Cammer herre Pletzis store hauge med 3 store huuse og en liden wonning 685. 600.

110. Hendis Majt. Dronningens hauge -. 800.

111. Hanns Kongl. Majts. Toldbod og leie wonning -. 600.

112. Jenns Brochs huus 25. 20.

113. Jonn Joensenn Iislannder 70. 45.

114. Niels Andersen møllers mølle, nu Svend Svendsenn 20. 200.

Nye Kongens gade.

115. Hof raad Hessis gaard, hauge og leje wonning, sampt store øde plads 1455. 315.

116. Jacob Sørrensen brøger 80. 100.

117. Niels Michelsenn procurators huus 27 1/2. 45.

118. Hans Nielsen fra Schaanne 25. 45.

119. Johan Møller smids 2de wonninger 55. 80.

120. Troels Hannsenns huus og plads 115. 70.

121. Abraham Vugters arfuingers gaard med 7 wonninger og plads 395. 400.

122. Mons Jacobsens 4 vonninger 110. 200.

123. Fridrich Jørgensens enche en wonning 27 1/2. 40.

124. Johan Pedersenns encke en wonning 35. 40.

III s.739

125. Hanns Jensen øltapper en wonning 35. 40.

126. Zacharias Frandsen en wonning 35. 30.

Hendis Majts. huus og store biugeplads, nu mester Adam Leskers, er maalt og taxerit under Pommeranshuuses grund til Norgis gade.

127. Hendrich Storch svertfegers 2de huuse 100. 100.

128. Nicolaj Hasberger snedcher 45. 80.

129. Capitain Hafverkost 47 1/2. 10.

130. Hans Christophersen Richter it huus med 2de pladser og hauge, findes ej taxerit i dend gamle grund taxt, 960. 50.

131. Obriste Plessis byge plads 895. 128.

132. Jens Nielsens enche 60. 9.

133. Stadtholder Gabels frues gaard 220. 500.

134. Peder Vred kleinsmidz 2de wonninger 130. 80.

135. Jens Nielsen tobachsbinder 65.

136. Peter Karch bager 80.

}
}
}
70.

137. Jens Andersenn grofsmid 70. 75.

138. Peter Petersen lifgvarde 45. 35.

139. Bent Benntsenn øltapper 115. 25.

140. Mads Christensen Nagelsmids 2de huuse 115. 100.

141. Erich Nielsen kiøbmans biugeplads med hosliggende 5 wonninger, ei taxerit i dennd gamble grund taxt, 370. -.

142. Schipper Peder Stud 70. -.

143. Erich Nielsenn kiøbmannds tvende huuse 140. 100.

144. Niels Knudsenn Høg it huus 70. 50.

145. Hofpræsident Nels Simonsens hofvitgaard med biuge plads sampt 8 nye wonninger 2740. 1600.

146. Niels Rasmusens 2de wonninger 185. 100.

147. Børge Larsen tømmermannd 140. 106.

148. Gudmannd Andersenn tømmermannd 70. 100.

149. Mester Anders Tommesens 2de wonninger, store, og it lidet, 395. 383.

150. Mester Casper Ubelax huus og hauge med 2 wonninger 425. 300.

151. Just Kørning brøggers gaard sampt en leie gaard 355. 250 og 150.

152. Anders Soeling steenhugger 85. 80.

153. Peder Becher schipper 165. 125.

154. Capitain Erich Lerchis gaard 175. 100.

155. Capitain Ebbes gaard med 2de wonninger 140. 300.

156. Mester Hans Ebbes huus og store hauge 250. 100.

157. Felttøigmesters gaard og 2de wonninger 95. 150.

158. Jochum Scharnhorstes gaard og vonninger 125. 150.

III s.740

159. Vice admiral Hoppes gaard 420. 300.

160. Lorendz Kreiers indheignede plads og hauge 105. 15.

161. Niels Møllers 2de huuse, nu Svend Svendsen møller 55. 100.

162. Mons Zachariesens gaard 310. 150.

163. Jochum Scharnhorstis huus 90. 70.

Borgergaden.

164. Ole Olsen skipper 205. 150.

165. Mons Poulsen skippers huuse 160. 75.

166. Svend Anndersen 60. 50.

167. Nels Olsen tømmermannd 60. 50.

168. Staldmester Bernt Rein 55. 50.

169. Capitain Peder Knapsted 55. 50.

170. Anders Olsen seiglingsmand en wonning 55. 50.

171. Hendrich Jørgensen 50. 50.

172. Jens Lauridtzenn lif gvarde 55. 50.

173. Jens Olsen øltapper 55. 50.

174. Jens Pedersen øltapper 55. 50.

175. Jost Kørning it huus, nu Christen Christensen, og er taxerit i dend gamble grund taxt for 50 rdlr., 65. 50.

176. Jørgen Gaasebrogs 2de huuse 110. 100.

177. Anders Jensen snedchers huus og bygge plads 150. 100.

178. Secreterer Adlers 2de wonninger 90. 150.

179. Nels Hellesenn tømmermannd en wonning 50. 50.

180. Gudmand Arfvedsen en wonning 47 1/2. 50.

181. Niels Pedersen en wonning 55. 50.

182. Anders Nelsen enn wonning 55. 50.

183. Hans Jacobsen brendewinsmands leie wonning 60. 50.

184. Secreterer Adlers vonning, ej taxerit i dennd gamble taxt, 65. -.

185. Anders Pedersen smid en wonning 50. 50.

186. Secreterer Adlers gaard og store plads 420. 300.

187. Peder Svannis 6 vonninger i en gang i Borregaden og 3 i Dronningens gade 215. 50.

188. Mester Annders Thommesens 5 wonninger 190. 125.

189. Rasmus Hansen tømmermands nye huuse og en liden wonning 130. 50.

190. Nels Frandzøn øltapper 42 1/2. 20.

191. Morten Rasmusens huus og byggeplads 85. 30.

192. Schipper Hendrich Christian 47 1/2. 75.

193. Erich Arffsen 40. 50.

194. Torben Andersen 37 1/2. 50.

III s.741

195. Rasmus Andersen skippers 2de huuse 65. 100.

196. Jost Kørnings 2de huuse 55. 50.

197. Lieutenant Peder Muuses 2de wonninger 70. 50.

198. Lars Anndersen maltgiørers huus og plads 85. 60.

199. Nels Pedersen møllers 2de huuse, nu Svend Svendsenn 70. 75.

200. Mester Hanns Ebsks 7 wonninger 160. 70.

201. Capitain Bechers huus og plads 95. 15.

202. Vice admirall Hoppes 2de huuse 70. 75.

203. Mons Zachariasens 5 wonniqger 65. -.

204. Lorens Normands huus og plads med 3 smaa wonninger 185. 50.

205. Peder Hansen tømmermannd it huus 25. 40.

206. Sørren bagers enches huus og plads 70. 10.

207. Jens Rasmusens huus og plads 80. 15.

208. Lorennds Rasmusen snedcher 50. 20.

209. Rasmus Nelsens enche 30. 20.

210. Peder Jensen slagters ny bygte gaard, ej taxerit i dend gamle taxt, med en hosliggende vonning 105. 20.

211. Hendrich Møllers enche, nu Valdter Larsen 190.

212. Christen Christensen brendewinsbrender 85.

}
}
}
200.

213. Claus Bysings vonning 42 1/2.

214. Erich Nelsen tømmermands enche 40.

215. Johan Schønnemand væfver en vonning 40.

216. Hr. Sørren feltpræst en vonning 40.

}
}
}
}
}
}
200.

217. Daniel Rinniche væfver 30. -.

Steen Tuesens vonninger, er under it maalt og taxerit med de 2de vonninger i Prinsensgade beliggende, som her efter følger sub nr. 230.

218. Peder Bendixenn 90. 80.

219. Johann Wessel bagers gaard og 2de leie wonninger 175. 200.

220. Jens Knudsen lif gvarde 115. 100.

221. Jacob Blandow 65. 75.

222. Mathias Møller it huus og byggepladz 110. 40.

223. Johan Sterchs 2de huuse og en wonning 95. 16.

224. Hans Jacobsen it huus 45. 9.

225. Nels Monnsen tømmermannd 45. 11.

226. Hans Jacobsenn 60. 14 1/4.

227. Anders Erichsenns 2de huuse 90. 13 1/2.

228. Johan Tadses enche 150. 30.

229. Myndtemester Sessemands gaard 815. 249.

230. Arnt Berntzøn enches huus 120. 60.

III s.742

231. Jørgen Tygesenn baadsmannd 55. 32.

232. Johan Pedersenn baadsmands 2 vonninger 95. 55.

233. Nels Bendixsens enches biuge plads, ej taxerit i dennd gamle grund taxt, 145. -.

234. Hr. Jens Jacobsens huus og plads 165. 100.

235. Skipper Tommas Jørgensen 60. 52.

236. Skipper Hanns Andersen 65. 26.

237. Hans Hansen underfogets huus, nu Peder Willumsen 120. 35.

Adelgaden.

238. Apotecher Fleischers 4 huuse og biugeplads, er ej taxerit i dend gamle grund taxt, 145. -.

239. Daniel Jansen it huus og biugeplads, nu Jens Knudsen lifgvarde 455. 100.

240. Anders Knudsenns huus og wonning 185. 80.

241. Ole Hannsen skippers 2de wonninger 55. 50.

242. Torsten Pedersen 27 1/2. 10.

243. Johann Møller smid en wonning 45. 25.

244. Peder Hannsen ruehugger 45. 50.

245. Jens buntmager it huus 47 1/2. 50.

246. Peder Vred kleinnsmid it huus 35. 50.

247. Mads Nielsenn it huus 35. 50.

248. Rasmus Aagesen hiulmands 3 huuse 135. 60.

249. Peder Sørrensen mahler 27 1/2. 30.

250. Lars Andersen 35. 30.

251. Hans Eilersen forwalters 6 wonninger 160. 200.

252. Schoemagernis garberhauge og gaard med it leie huus 125. 225.

253. Sifwert Mahlers 4 vonninger og lysthauge 110. 200.

354. Mester Michaels 2de wonninger og hauge 240. 100.

255. Lyder Lefverentz 3 wonninger 47 1/2.

256. Inger Steens een wonning 20.

}
}
}
100.

257. Hanns Mathiasen Lydt 35. 30.

258. Niels Svendsen kræmers 4 vonninger og haugeplads 180. 170.

259. Frandz Hagendorphs huus med 2 wonninger 105. 125.

260. Peder Hansen tømmermand en vonning 15. 50.

261. Jens Hansen tømmermands enches vonning 15. 50.

262. Albert Johannsen tømmermaud en vonning 17 1/2. 50.

263. Nicolaj Reffel en vonning 65. 50.

264. Hendrich Larsenn en wonning 20. 50.

265. Jochum Scheels huus med en liden wonning til Klerckegaden 315. 150.

III s.743

266. Anders Olsen brendewinsmands 2de wonningerr udj Adelgaden og 2de udj Sølvergaden 80. 60.

267. Sørren Christensen fergemands euche 37 1/2. 40.

268. Kield Olsen en wonning 40. 50.

269. Lars Ifversens enkes 4 wonninger 120. 100.

270. Anders Bendzøn tømmermandz biugepladz og bleghauge 830. 250.

271. Hanns Andersenn tømmermands huus 85. 40.

272. Sifvert Berentsenn 50. 25.

273. Hans Torn drabant 65. 50.

274. Hanns Mortensen brøggers enches 4 wonninger 145. 200.

275. Jacob Rasmusenn snedker en wonning 37 1/2. 50.

276. Mathias Daniel koch 40.

277. Vorm Mouridzen 50.

}
}
}
 75.

278. Hans Pedersenn muurmester 55. 25.

279. Landsdommer Ehms wonning, nu Morten Møller, er ej taxerit i dend gamle grund taxt, 40.

280. Anders Børgesen schippers 2de huuse til gaden med hans wonning til gaardenn 125. 100.

281. Mester Casper Møllers encke 360. 130 2/3.

282. Mester Claus Ammundsen kochs huus og hauge 435. 149 1/3.

283. Niels Anndersenn wognmands 3de wonninger 130. 100.

284. Svennd Reiersenn tømmermannd en vonning 42 1/2.

285. Anders Hansen lif gvarde en wonning 40.

286. Christen Mouridzen en wonning 45.

}
}
}
}
 50.

287. Peder Svanne en byge plads 235.

288. Peder Svanne 6 huuse 265.

}
}
}
 300.

289. Oluf Truelsen it huus 32 1/2. 60.

Helsingørsgade.

290. Mester Bendix kunstdrejers gaard og hauge 630. 390.

291. Mester Bendix kunstdreiers 2de wonninger 100. 65.

292. Jens Jensen brendevinsbrender 80. 12 3/4.

293. Nels Nelsen smid 42 1/2. 7 1/2.

294. Hans Hansen tømmermannd 40. 7 1/4.

295. Jacob Seral møndtersvend 42 1/2. 8.

296. Johan Simonnsenn tømmermannd 42 1/2. 7 1/4.

297. Sophia Nels Anndersenns 42 1/2. 7 1/4.

298. Erich Tommesen Hyer, nu Christen Dirichsen tømmermandssvend 40. 7 1/4.

299. Myntmester Sessemannd it huus 70. 10.

300. Gotfrid Jochum snedkers 4 wonninger 165. 125.

III s.744

Dronningens gade.

301. Assessor Peder Lerches bygge plads 460. 300.

302. Per Andersen enches gaard og leie wonning 205. 300.

303. Johan Rotgietters enches huus og plads 65. 50.

304. Ambiørn Hellesenns plads 37 1/2. -.

305. Daniel Storch sergiant 70. 25.

306. Peder Lerche brøgers 2de wonninger 115. 89.

307. Cancelie raad Hiortes 2de wonuinger 95. 72.

308. Peder Nelsen skibsskriver 60. 10.

309. Svend Albertsens huus 65. 25.

310. Hendrich Storch en bygeplads, ei taxerit i dennd gamle taxt, 340. -.

311. Hofpræsident Nels Simonsens 7 wonninger, skal tilforn vere taxerit under hofuidgaarden til Kongens gade, 360. -.

312. Gotfrid Jannsenn snedker it huus og plads 85. 50.

313. De fattiges 6 grundmurede huuse 165. 100.

314. Ole Nelsen tømmermand en wonning 30. 40.

315. Anders Joensenn tømmermannd een wonning 27 1/2. 40.

316. Simon Simonsen tømmermannd en vonning 25. 40.

317. Rasmus Rasmusen brøggers 4 vonninger 35. 10.

318. Hans Mortensen brøgers 4 vonninger 190. 100.

Prindsensgade.

319. Steen Tillufsenns 10 wonninger 310. 130.

320. Peder Jennsenn soldat 30. 40.

321. Mathias Olufsen en wonning

322. Oluf Olufsenn 2 nye wonninger

}
}
}
 95. {
{
{

40.

60.

323. Claus Bysings huus og plads 195. 40.

324. Oluf Olufsen it huus 65. 50.

325. Sørren Andersenns 2de wonninger 90. 25 og 25.

326. Claus Bysings 2de huuse, er taxerit under et med hans huuse i Borgergaden i dend gamble grund taxt for 200 rdlr., 180. -.

Klerckegaden.

327. Margrethe sal. Giert Braskes 2de wonninger og hauge plads 90. 50.

328. Johan Becher apotechers huus og hauge, nu qvartermester Møller 160. 150.

329. Enwold Hannsenn vefuers huus og byggeplads 45. 30.

330. Mester Statius huus og hauge 190. 195.

331. Gunder Fosbeens huus og hauge 155. 50.

332. Rasmus Rasmusen cancelie forwaldters gaard og hauge 205. 160.

333. Peder Svannis 9 wonninger til Rosengade 230. 50.

334. Claus Trompetters encke 20. 25.

III s.745

335. Bent Clausens hus 25. 25.

336. Børge Nelsenn 30. 30.

337. Jocum Bøchmands 4 store og 2 smaa wonninger 95. 30.

Mod Øster pordt.

338. Peder Jensen slagter it huus 30. 10.

339. Jørren Gaasebrogs huus 30. 50.

340. Per Persen mahler it huus og biugeplads 120. 25.

341. Per Persen møllers mølle 12 1/2. 150.

342. Svend Odewald 2de wonninger 20. 15.

343. Per Pedersen dreier 42 1/2. 20.

344. Mester Anders hofsneiders hauge og biugeplads 420. 100.

345. Lars Isachsenn 32 1/2.

346. Jens Jensenn politiemesters betient 32 1/2.

}
}
}
 25.

347. Anders Sørrensenn Bunde 30. 20.

348. Jens Laursen pottemager, nu tilhørende Bendix Meisenn raad- mands arfuinger 65. 30.

349. Johan Gartenn bagers huus og tvende leie wonninger 85. 60.

350. Nels Andersenn Tøighuusskrifvers huus og byggeplads 45. 50.

351. Lars Henningsenn glarmester 27 1/2. 20.

352. Hendrich Folmer vrtegaardsmands huus og hauge 250. 40.

353. Manufactuur huuset 730. 700.

354. Jep Gudmandsen fyrbøder 55. -.

355. Hendrich Tommesens huus 65. 30.

356. Svennd Møllers mølle 12 1/2. 250.

357. Et lidet manufacturhuus, findes ej taxerit i dennd gamle grund taxt, 12 1/2. -.

358. Stoch huuset 400. -.

359. Svennd Møllers et nyt opbiugt huus af Material gaarden 60. 50.

360. Een Hanns Kongl. Majts. mølle 12 1/2. -.

361. Een Hans Kongl. Maits. møllehuus 40. -.

362. Hendrich Svannewedel brøggers gaard og 3de leie wonninger 150. 450.

363. Doctor Caspers 3de leie wonninger og byggeplads 95. 250.

364. Hanns Hermandsen porteners huus, nu Nicholaj Josephsen 30. 10.

365. Niels Lambergs gaard 460. 100.

366. Materialgaardenn 370. 200.

367. Peder Carstensenn bagers huus og plads 85. 200.

368. Anders Nielsenns encke 50. 100.

369. Hr. rigens marskalks plads, skal efter rodemesternis beretning vere dennd plads, som kaldes Grønlannd.

III s.746

370. Een Hanns Kongl. Maits. plads til postwogne 35. 40.

371. Mester Jørgenn natmands huus 150. 200.

Kongelig Mayestetz baadsmands vonninger.

11 vonninger i Canienestrede og 9 i Hindestræde 430.

12 vonninger i Pindsvinsstrædø og 12 i Brøgerens lenge 525.

24 vonninger i Kattestræde, 12 vonninger i Pindsvinsstrede og 12 vonninger, nye lengde, 905.

25 vonninger i Elephantstræde og 25 i Harestræde 960.

23 vonninger i Harrestræde og i 24 i Canjnestræde 825.

21 vonninger i Canjnestræde og 21 i Ræfuestræde 790.

20 vonninger i Ræfuestræde og 20 i Enhiørningstræde 735.

17 vonninger i Enhiørningstræde og 17 i Ulfuestrede 640.

16 vonninger i Ulfuestrede og 16 i Biørnestrede 685.

14 vonninger i Biørnestræde og 13 i Løfvestræde 580.

12 vonninger i Løfvestræde og 11 i Hiortestræde 515.

11 vonninger i Tulipanstræde og 13 i Timjanstræde 390.

13 vonninger i Timjanstræde og 13 i Merjan stæde 460.

13 vonninger i Merjan stræde og 13 i Krusemøntstræde 490.

13 vonninger i Krusemøntestræde og 13 i Salwjestræde 490.

11 vonninger i Salwjestræde og 10 i Balsomstræde 450.

13 vonninger i Balsomstræde og 13 i Kochstræde eller Nellichestræde 575.

13 vonninger i Kochstræde eller Nellichestræde og 13 i Rosenstræde 575.

13 vonninger i Rosenstræde og 13 i Klerchestræde eller Lawendelstræde 585.

Gammel grundtaxt for samptlige Kongl. Maitz. baadmands boeder 22880.

Summarum ofver dend nye grund taxt udj St. Anna qvartier 86395 rdlr.

Dend gamle grund taxt udj bemelte qvartier 73088 rdlr.

Christianshauns qvartier.

Ved Lange broe.

1. Christen Madsen Iislands kiøbmands hus 425. 120.

2. Reimer Vilde brøger, hafuer frihed for nye biugning udj 3 aar fra den 6 decembris 1688, 190. 100.

3. Salig Bastian Nelsens enche 315. 300.

4. Schipper Niels Hansens huus og plads 60. 50.

5. Johan Simonsen skibstømmermands hus og plads, nu Daniel Johansen 55. 40.

III s.747

6. Peder Larsenn hiulmands huus 60. 60.

7. Nicolaj Gørtler messing arbeiders huus 32 1/2. 30.

8. Svennd Dirichsenn tømmermands huus 115. 20.

9. Seyer Erichsenn vnderfogets huus 195. 20.

10. Joen Børgesen brendewinsbrenders huus 120. 30.

11. Johannis Mochs hus og plads, er ej taxerit i dend gamble grund taxt, noch bemelte Mochs hus ved Langebroe, 1360. 30 og 20.

Strandgaden.

12. Laboratorium, som hafuer tilhørt feltherre Schach, med derpaa befindende huuse 1590. 150.

13. En stor øde plads, som ligger mesten under wandet, imellum Laboratorium og St. Sophiegade, som siges at skulde tilhøre secreterer Johan Moth 1060. -.

14. Fridrich Møllers nye opbiugte gaard med 3 wonninger ud till stranden og 6 vonninger ud til Kongens gade, med en plads og kran, 2660. 1200.

15. Anders Svendsen brøgørs gaard, med hans fortoug til stranden, 610. 450.

16. Salig Maria Carl von Manders brøgger gaard ud til Lille Torfue gade med 3 leje wonninger til Strandgaden 355. 500.

17. Schipper Hans Mortensens huus 60. 100.

18. Sal. hr. general admiral Adlers gaard med hosliggende haugeplads til Kongensgade og fortouget ud til underfogdens 710. 800.

19. Schoutbynacht Dreiers huus med fortouget indbegrebet 245. 300.

20. Peder Hansen sæbesyders huus ud til Kongensgads og fortouget imod Stranden 345. 500.

21. Peter Vinberg brøegers gaard med baghuus og fortouget jmod Stranden 305. 350.

22. Bernt Tommesen brøggers gaard med fortoug ud til Stranden, hvis baghuus er solt bort til Lars Espensen, som herefter indføris i Kongensgade under hans naufn, 410. 300.

23. Assessor Brechlings gaard med 3de leie vonninger i St. Anna gade og fortouget ud til Stranden 390. 700.

24. Rentemester Møllers indhegnide plads med fortoug till Stranndenn 1135. 100.

25. Magister Peder Møllers gaard 180. 220.

26. Niels Sørrensen brøgers gaard med fortouget til Stranden 370. 200.

27. Jens Christensen blochedreiers huus med fortouget til Stranden nu Hans Andersen Normannd 185. 140.

III s.748

28. Assessor Nicolaj Jansen Arfs gaard, haugeplads og 9 leie vonninger til Baadsmandsgade og Kongensgade med fortouget till Strandenn 1650. 1150.

29. Noch assessor Arf en stor indhegnid plads i Baadsmands stræde, der paa er opbiugt et material huus, berettis at hafue 20 aars frihed, 1000. 200.

30. Endnu en assessor Arfs indheignid fiirkandted plads till 4 gader, huorpaa er biugt 2de store packhuuse, it langs med Baadmands stræde, det andet langs med St. Anna gade, har iligemaade 20 aars frihed 1330. 800.

Baadsmands strede.

31. Johan Christensen brøggers gaard og voning 475. 220 og 100.

Kongensgade.

32. Peder Jensen faufnsetters huus 15. 10.

33. Schipper Ariann Blauvens huus 20. 40.

34. Aage Pedersen brendevinsbrender 20. 40.

35. Lars Pedersenn smids huus 42 1/2. 70.

36. Magister Peder Møllers 4 wonninger 95. 160 og 40.

37. Cancelie raad Hiordtes 5 vonninger og it huus, som er biugt paa samme grund til St. Anna gade, 115. 200 og 50.

38. Laurids Espensenn 30. 100.

39. Johann Godskes leje vonninger 7 1/2. 10.

40. Svennd Anndersenn brendewinsbrender 25. 40.

41. Schipper Isach Bowkes 25. 40.

42. Nicolaj Sørrensen brøggers gaard med indkiørsel til Ofvergaden, har 3 aars frihed for nye biugning fra den 6 julij 1687, 70. 230.

43. Nels Tømmermands huus 15. 25.

44. Johan Godske destilerers lejehuus 22 1/3. 50.

45. Nels Sørrensens leje vonning 22 1/2. 50.

46. Jacob slagters gaard 30. 80.

47. Daniel Pingel smid 22 1/2. 30.

48. Niels Sørrensenn brøgers leiewonning 22 1/2. 30.

49. Jens Christensenn brendeuinsbrender 20. 30.

50. Niels Larsenn bagers huus, hvortil er kiøbt en indkiørsel fra Hans Andersen byeskrifvers gaard, 32 1/2. 50.

51. Hendrich Pedersen bødker 32 1/2. 80.

Christen Bysing bagers huus findes maalt under hofuidgaarden til Lille Torfvegaden.

52. Laurids Larsen skreders huus 20. 50.

53. Anders Jacobsenn schræders huus 15. 30.

III s.749

54. Michel lifgvardes 2de huuse, nu Johan Christensen 15. 35.

55. Hans Houbt skoemagers huus 25. 20.

56. Hendrich Kedemers sucherbagers huus 30. 60.

57. Tiel Gotskes skræder 27 1/2. 50.

58. Cort Jacobsen snedkers leie vonning 22 1/2. 60.

59. Peder Villadsen forige byefoegets 2de vonninger 35. 30.

60. Kirsten sal. Espenn Nelsens brøggers gaard med 2de leje voninger 230. 30 og 250.

61. Hofpræsident Niels Simonsens voninger og indheignid plads ind til Sophia gaden under wandet 315. 200.

Lille Torfvegaden.

62. Rasmus Jensenn urtekræmer 60. 130.

63. Christen Bysing bagers gaard med en vonning til Kongensgade 80. 160 og 50.

64. Johan Augmannd 85. 270.

65. Bent Mortensenn brendewinsbrender 60.

66. Mogens Hannsen remsnider 42 1/2.

}
}
}
 160.

67. Mourids Mandixsens 6 leie wonninger 210. 310.

68. Jens Willemsenn tobachsbinder 45. 100.

69. Mester Gierdt barberer, nu Unge Bertel Styfver brøger 55. 100.

70. Unge Bertel Styfver brøger 120. 190.

71. Johan Gotske destilerer 80. 100.

72. Maria salig Michel Lybechs encke 42 1/2. 40.

73. Anders Kølmer slagter 80. 60.

74. Anders Andersen brøggers gaard med hosliggende wonninger 185. 380.

75. Johann Meyer hattemager 70. 125.

76. Michel Bløcher baggers huus 55. 125.

77. Oluf Pedersenn prammands huus, nu Lorends snedker 70. 125.

St. Anna gade.

78. Bent Anndersenn brøggers gaard 75. 250.

79. Sal. Hans Johansens børns huus 15. 25.

80. Arfved Poulsenn fergemannd 15. 25.

81. Marcus Gløe skomager 15. 25.

82. Cort Johansen 17 1/2. 25.

83. Salig Aage tømmermands enche 17 1/2. 25.

84. Tommas Pedersen snedkers 2de huuse 35. 50.

85. Jørgen Jensens 2de huuse 70. 80.

Ofvergaden neden wandet.

86. Cornelius Nissen brøggers gaard med indkiørsel til Kongensgade 135. 330.

III s.750

87. Anders Larsen Ostindefahrer 42 1/2. 50.

88. Jens Biørnsenn brøgers gaard 155. 300.

89. Schoutbynacht Johan Eilersens huus 45. 100.

90. Hans Andersen byeskrivers gaard 100. 130.

-- Herfra er solt en plads til Niels Svendsen bager i Kongensgade og nu Hogen Andersen brøger tilhørende 100. 130.

91. Mourids Mandixsens leie wonning 135. 300.

92. Schipper Poul Bendzøn it huus og hosliggende øde plads 130. 150.

93. Claus Bysings indheignid material hauge med paastaaende halftag huus 160. 200.

Kirsten salig Espenn Nelsens brøggergaard med en hosliggende plads til Lille Kongensgade findes maalt og taxerit under it med hendis gaard i Lille Kongensgade, vide nr. 60.

Hofpræsident Nels Simonsens 4 vonninger er maalt og taxerit under it till Lille Kongensgade, vide nr. 61.

94. Et nyt opbiugt huus af en Hans Kongl. Majt. gvarde med hosliggende plads langs med Sophiegade ud til Kongensgade, som tilforn har tilhørt sal. major From, nu Lorentz Michelsen, 270. 100.

95. Obriste Buskes arfuingers gaard med 4 bracker ud til Kongens gade 190. 100.

Ofvergaden ofver wandet.

96. Justitz raad Hans Nansens gaard med indhegnid plads, noch en øde plads der nest hos paa dend øster side imellum Dronningens gade og Overgade, 120. 170.

97. Verner Wesendunch rebslagers huus med indhegnid plads i Dronningens gade 175. 95.

98. Bertel Stywer kiøbmands indhegnid plads, ei taxerit i dend gamble grund taxt, 300. -.

99. Børnehuuset med des indheignid plads, beliggende til 4 gader, findes ej taxerit i dennd gamle grund taxt, 900. -.

100. Salig Bastian Nelsen kiøbmans hus 20. 60.

101. Magister Andreas Brun sognepræstes huus 130. 150.

102. Assessor Ifver Caspersens gaard med hosliggende leie vonninger i Dronningens gade og 6 i Sophia gade 280. 350 og 90.

103. Claus Bysings brøgergaard med 3 nye wonninger paa samme grund 180. 350.

104. Magister Andreas Guntzows 3de leye wonninger 85. 50.

105. Annders Gudmandsenn tømmermannd 40. 50.

106. Christopher Jegenreuter 22 1/2. 33 1/2.

107* Jens Pedersen gammel baadsmannd 20. 33 1/2.

III s.751

108. Jenns Nielsenn schræder 20. 33 1/2.

109. Schipper Sørren Sørrensen 20. 33 1/2.

110. Schipper Peder Pedersen 20. 33 1/2.

111. Capitain Vhrbach, nu doctor Hans Lettis arfuinger 20. 33 1/2.

112. Christen tømmermandz huus 12 1/2.

113. Jørren Jørrensen vintappers huus 100.

114. Jørren Christensen schippers huns 30.

}
}
}
}
 25.

Sønderwold stræde.

115. Christen Christensen wæfvers enke 15. 15.

116. Carsten Christensen væfver 15. 15.

117. Sørren Torbensens wonning 15. 15.

118. Marcus Fridrichsen sporemager 15. 15.

119. Morten Marcusen væfvers 2de wonninger 22 1/2. 30.

120. Christopher Edel guardes 3de wonninger 27 1/2. 45.

Dronningens gade.

121. Christopher Edels huus med 2 vonninger sampt indheignid hauge plads 280. 100.

122. Michel Schult møllers stald, hauge og gaardsromb 310. 25.

123. Bernt Tommesens leje wonning 22 1/2. 15.

124. Peder Echen bødker 15. 15.

125. Thommas Andersen broelegger 17 1/2. 15.

126. Sørren Jensen brendevinsbrender 27 1/2. 15.

127. Bernt Thommesens indheignid plads ud til Prindsens gade, ej taxerit i dend gamble grund taxt, 150. -.

128. Anders Olsen væfver 22 1/2. 25.

129. Schipper Hans Boyesens 3de vonninger 65. 75.

130. Assessor Ifver Caspersens 3de nye vonninger, noch een dito, endnu een vonning 70. 45, 15 og 20.

131. Schipper Ole Tydsk 15. 20.

132. Bertel Styfvers indheignid plads, ei taxerit i dend gamble grund taxt, 60. -.

133. Claus Elers vonning 35. 60.

134. Villem Praet bager 15. 40.

135. Assessor Ifver Caspersens vonning 22 1/2. 40.

136. Nels Olsen brendewinsbrender 22 1/2. 40.

137. Hanns Nelsen kleinsmid 25. 20.

138. Bendt Mogensen væfvers vonning 25. 40.

139. Nels Larsen controleurs 4 huuse og plads til Prindsens gade 185. 140.

140. Oluf Mortensenn væfver 15. 20.

III s.752

141. Schipper Helle Svendsenn 15. 20.

142. Jenns Pederssnn baadsmannd 15. 20.

143. Johan Ring lifgvarde 27 1/2. 40.

144. Salig Espen Nielsen brøggers huus 15. 15.

145. Poul Christensen snedcher 20. 25.

146. Sal. major Heuslers huuse, nu vice admiral Hoppis 90. 150.

147. Jacob Albretsens voning og huus 45. 35.

148. Rejer Jensen sandfører 15. 15.

149. Salig Espen Nelsen brøggers gaard 17 1/2. 15.

150. Nels Jensen Larbergs huus 25. 30.

151. Johan Christensenn brøgers huus 25. 30.

152. Een stor øde plads, liggende til 3de gader, som siges kirchen eller Børnehuuset at skal tilhøre, 420. -.

Bertel Styfvers 2de vonninger findes maalt og taxerit under hans huuse i St. Anna gade.

153. Qvarteermester Sørren Hansenns voninger 17 1/2. 20.

154. De fattiges 2de huuse, som iche findes taxerit i dend gamle grund taxt, 25. -.

155. Dorthe Selmers vonning 15. 20.

156. Jacob Arfvedsens huus i Kiøbenhaun 12 1/2. 20.

157. Cancelie raad Hiordtes 2de huuse 27 1/2. 40.

158. Assessor Ifver Caspersens 2de huuse 27 1/2. 40.

St. Annegade.

159. Henning Krøyer væfver 15. 25.

160. Peder Svanne kræmer, nu Nels Larsen lifgvarde 15. 25.

161. Nels Larsen lifgvarde 15. 25.

162. Jocum Otte kræmer 15. 25.

163. Peder Olsen øltapper 15. 25.

164. Daniel Langhammer og Hans Fridrich muurmesters huus 22 1/2. 50.

165. Bertel Styfvers hus paa hiørnet af Droningens gade og 2de i St. Anna gade 42 1/2. 60 og 40.

166. Sal. Mathias Hildebrands enches huus med hosliggende plads 100. 50.

Prindsensgade.

167. Hr. Jens Jacobsens 3de wonninger, huor af dend eene til St. Anna gade, 35. 50.

168. Christen Sørrensen klochers vonning 22 1/2. 30.

169. Villum Monsens 2de wonninger, nu Johan Grubbe 40. 50.

170. Friedrich Feddersen kræmers wonning 30. 20.

171. Bent Svendsen brøgers huus, noch en hosliggende gaard 110. 20 og 80.

III s.753

172. Bent Jensen smid 60. 20.

Hans Lefvesens 5 vonninger er maalt og taxerit under een taxt med hans vonninger til Store Torfvegaden sub nr. 236 her hos bag.

173. Svend Møllers huus og plads 65. 30.

174. Jesper arbeds karl 15. 20.

175. Nicolaj Gørtler 15. 20.

176. Nels Sørrensen brøggers huus og leye wonninger 40. 45.

177. Hans Hoppis indheignid plads, ei taxerit i dend gamle grund taxt, mens udj forhøynings taxt anslagen for 250, 195. 250.

178. Nels Sørrensens 2de wonninger 30. 75.

179. Erich Kempis vonning 32 1/2. 25.

180. Lyder tømmermands huus 15. 20.

181. Jacob Hendrichsen schræder 15. 20.

182. Mette jordemoeders huus 15. 20.

183. Claus Clausen muurmester 12 1/2. 20.

184. Jocum brøgers gaard og lejehuus, nu Anders Mikelsen 65. 110.

185. Dantzemester Pilou paa Østergade 10. 15.

186. Peter Smøger snedkers huus 17 1/2. 30.

187. Mette Braskes huus 12 1/2. 20.

188. Nels Sørrensen brøgers wonning 90. 30.

189. Nels Michelsen i Kiøbenhaun 3de wonninger 45. 60.

190. Jørren Schults 2de vonninger 45. 25 og 20.

St. Sophiagade.

191. Salig Mathias fyrwerkers huus 15. 25.

192. Christen Frandsen guldsmids huus 12 1/2. 25.

193. Lieutenant Michelsens 3de wonninger 37 1/2. 75.

194. Jochum Lowis brendewinsbrender 25. 50.

195. Anders Jensen vognmands gaard med 2de wonninger i Droningens gade 60. 30 og 40.

196. Bertel Hansen gvarde, nu mester Detlef Kongens smid 15. 25.

197. Salig Hans Mathisens enches huus, nu Hans Olufsen 15. 25.

198. Ole Pedersen prammands huus 15. 25.

199. Nels Nelsen brendewinsbrender 15. 25.

200. Tommas Oxses huus, nu Hermand Caspersen 15. 25.

201. Johan smids vonning, nu Peder Toffte 15. 25.

202. Brøde Jensen 15. 25.

203. Anders Jensen paa Tøighuset 15. 25.

204. Claus muurmesters vonning 15. 25.

III s.754

205. Nels Olsen vognmands huus, noch opbiugt 2de huuse paa samme grund, 32 1/2. 30 og 30.

206. Christen Sifvertsen væfvers huus, noch it paa samme grund til gaden, 27 1/2. 20.

207. De fattiges 2de huuse 27 1/2. -.

208. Mester Detlefs huus 15. 20.

Erich Jacobsens huus findes maalt og taxerit under huuset til Prindsensgade, for hvilchet Jørren Schult staar antegnid.

209. Steenwinchels øde plads 130. -.

210. Isack Jacobsen paa Kiøbmagergade 35. 25.

211. Schipper Børge Andersens huus 85. 20.

212. Ole Pedersen prammands huus 10. 10.

213. Mette Braskes 2de huuse 25. 20.

214. Isach Jacobsen paa Kiøbmagergaden 2de wonninger 20. 15.

215. Jens Nelsen bendewinsbrender 12 1/2. 10.

216. Simon Nelsen dragers 2de wonninger 37 1/2. 30.

Amagerstrede.

217. Jocum Krøyer smid 17 1/2. 20.

218. Jørgen Oranje 15. 15.

219. Oluf Liggers huus 15. 15.

220. Et de fattiges huus, ei taxerit i dend gamle grund taxt 12 1/2. -.

221. Niels Svendsen fiskers wonning 12 1/2. 15.

222. Niels Boyesens wonning 15. 15.

223. Poul styrmands 2de huuse 32 1/2. 30.

224. Rasmus Larsen vognmands huus og plads 42 1/2. 20.

225. Nels Sørrensens indheignid plads 25. -.

226. Jens Olsen Malmøe paa Tøighuuset 95. 10.

227. Magister Torbens 3de huuse øster og vester 60. 50.

228. Marcus Mickelsenn 55. 20.

229. Een stor øde plads, som berettis at Nels Sørrensen skal tilhøre, 190. -.

230. Villum Monsens 2de huuse, nu Jørrenn Gropper 22 1/2. 15.

231. Lorens Adrian væfvers huus 22 1/2. 15.

Store Torfvegaden.

232. Nels Sørrensen brøggers gaard med der hos liggende 3de nye huuse 140. 300.

233. Salig regimentsqvarteermester Stryfves arfuingers plads 120. -.

234. Helle Larsen portners voning, nu tilhørende Hans Kongl. Mait. 22 1/2. -.

235. Lars Rasmusen Odder 95. 30.

III s.755

236. Hans Lefvesens 9 wonninger med øde plads 240. 100 og 100.

237. Johann Johansen smids 2de wonninger 65. 60.

238. Hendrich Pippers vonninger 50. 40.

239. Poul styrmannd 15. 15.

240. Rasmus Rasmusen brendevinsbrender 35. 25.

241. Nels Sørrensenns 2de wonninger med leje vonninger bag i gaarden 45. 40.

242. Fridrich Møllers indheignid plads 105. -.

243. Seyer Erichsens huus og leie wonninger 75. 125.

244. Johan Oumands 7 leie vonninger og hauge med 2de hosliggende pladser, dend eene til Dronningens gade og dend anden till Prindsens gade, 305. 300.

Torfvet.

245. Sal. Michel Rasmusen skræders huus og leie wonning 70. 60.

246. Borchert Teichlertz vonning 22 1/2. 30.

247. Hendrich Mask skoemager 20. 30.

248. Lars Caspersenn smid 2de vonninger 47 1/2. 60.

249. Capitain Hans Hoppis brøggergaard med 2de hosliggende vonninger 160. 400.

250. De fattiges huuse 22 1/2. 55.

251. Assessor Hans Nelsen og Lorentz Krejers olie mølle 465. 500.

Summarum ofver dend nye grund taxt udj Christianshafns qvartier 31997 1/2 rdlr.

Dend gamle grund taxt udj bemelte qvartier 23966 rdlr.


Og blifver saa summa af dend nye grund taxt udj Kiøbenhaun og Christianshaun, nemblig:


Øster qvarter .................................... 85622 1/2 rdlr.
Strand qvarter .................................. 71695 ----
Snarens qvarter ............................... 49575 ----
Vester qvarter.................................... 69925 ----
Nørre qvarter .................................... 42675 ----
Klædeboe qvarter ........................... 53942 1/2 ----
Friemands qvarter ........................... 48705 ----
Kiøbmager qvarter ........................... 64715 ----
Rosenborg qvarter............................ 33230 ----
St. Anna qvarter ............................... 86395 ----
Christianshauns qvarter ................. 31997 1/2 ----
____________
Summa summarum.... 638477 1/2 rdlr.
III s.756

Wij have denne commissions forretning allernaadigst approberit, og skal der af dend rette grund taxt tillige med nommerne og proprietariernis naune efter qvartererne extraheris og os elskelige woris tilforordnede i cammer collegium, sampt magistraten i woris kongelige residens stad Kiøbenhaun, hver it exemplar tilskiches, med woris allernaadigste befahling sig derefter allerunderdannigst at rette, hvor imod dend gamle grund taxt her med aldelis skal vere ophæfvet og afskaffed. Schrevet paa wort slot Kiøbenhaun dennd 15 februario anno 1690.

Christian.

M. Moth.


Kiøbenhauns oc Christianshauns


Grund taxt
anno 1689.
Dend gamle
grund taxt.
Øster qvarter ............................ 85622 1/2 rdlr. 86650 rdlr.
Strand qvarter .......................... 71695 ---- 100630 ----
Snarens qvarter........................ 49575 ---- 50568 ----
Vester qvarter .......................... 69925 ---- 44160 ----
Nørre qvarteer........................... 42675 ---- 44560 1/6 ----
Klædeboe qvarter.................... 53942 1/2 ---- 49047 ----
Friemands qvarter.................... 48705 ---- 58130 ----
Kiøbmager qvarter.................... 64715 ---- 64475 ----
Rosenborg qvarter.................... 33230 ---- 30200 ----
St. Anna qvarter......................... 86395 ---- 73088 ----
Christianshauns qvarter........... 31997 1/2 ---- 23966 ----
____________ _____________
Summarum... 638477 1/2 rdlr. 625474 1/6 rdlr.
Differerer saa som dend ny grund taxt
er høiere end dend gamble........
13003 1/2 ----
____________
638477 1/2 rdlr

Orig. i Raadstue-Arkivet.

III s.757

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jan 4 11:22:51 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top