eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1044

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 656-657
Nummer: 1044


<-Forrige . Indhold . Næste->

1044.

29 April 1667.

Der tillægges Børnehuset og Pesthuset visse Indtægter.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom for os vnderdanigst er bleffuen andraget, at dj fattigis børnehuus, som paa Christianshaffn effter voris naadigste anordning er bleffuen indrettet,

III s.656

sig saaledis haffuer forøget, at der nu findis offuer 320 personer, som der holdis til erlige handvercher at lære, hvilche endnu daglig i tallit tiltage, saa at de der til beuilgede middeler sambt anden de fattigis indkombst iche alleniste til dette velbegynte verchis fortsettelse iche haffuer kundet tilstreche, mens derforuden nogle 1000 rdlr. der til paa rente er bleffuen optagen, daa paa det saadant christeligt och tienligt werch iche skal worde opheffuit, saa och at det uden Vesterport oprettede Pesthuus kunde disbedre ved lige holdis och med de midler forsiunis, hvoraff de vedkommende kunde i smitsom tider opholdis, haffver vi fremdeelis dertil naadigst bevilget, at dend benaading, som wi dend 10 februarii 1664 haffde samtøcht til et armehuus udi Roskild at oprette aff nogle kirchers beholding, effter samme benaadings videre formelding til bemelte Christianshaffns børnehuus at maa opbergis och der til anvendis och forbrugis, efftersom samme armhuus udj Roskild iche endnu begyndt er. Befindis och tilforn udj forskreffne Roskild et armhuus aff woris elskelig kiere her farfader kong Frederich dend anden høylofflig udi amindelse at være anordnit och med nøyachtig indkom forsiunet, dog at derfor anammis det jordegods her i landet, som affgangen her Jens Frandtzens effterlatte hustru derfor haffuer at vdlegge. Hvorimod de fattige, som effter forbemelte forordning skulle være i bemelte Roskild armhuus, naar de derfraa vorder hidskichet och til at arbeyde døchtige erre, skal udj dette børnehuus indtagis.

2. Skal til bemelte børnehuus forbrugis de penge, som udi voris slodskirche her udi vor residents stad Kiøbenhaffn udi dend for nogen tid siden anrettede fattigis taffle bliffuer indsamlet, hvad een hver aff egen god villie til samme fattigis nødtørfft giffue wil.

3. Maa bemelte børnehuus ochsaa niude de fattigis beuilgede quotam aff alle confiscationer effter dend derom naadigst vdgangne forordning.

4. Skal af bemelte børnehuus kiøbis hvis klæder, som til de fattige skole børn udi skoelerne her i riget aarligen distribueris, dog at det selgis for saadan billig priis, som det andensteds kand kiøbis for, och det aff tilbørlig goedhed for sin værd befindis.

5. Maa bemelte børnehuus niude hver vge een dags gewinst, naar comoedier her i staden holdis, foruden hvis att een hver spectator sielff godwilligen til samme børnehuusis fattige giffue vill. Forbiudendis etc. Haffniæ 29 aprilis 1667.

Sæl. Registre XXVI. 338.

III s.657

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 31 08:36:07 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top