eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1039

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 653-655
Nummer: 1039


<-Forrige . Indhold . Næste->

1039.

7 Marts 1667.

Om Afgift af Brænderier og Skomagersvende.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom samptlige brendeviins brendere her i wor residents stad Kiøbenhaffn wed woris obne

III s.653

breff, daterit den 2 janvarij sidst forleden, er effter dend daa aff supplicanterne for os indkomne vnderdanigste beretning bleffuen fri eragted for at ærlegge til Niels Oelssen, voris accise och consumpttions forvalter, de 3 Sk. til accise aff hver potte korn brendeviin, som her i byen brendis, vdaff det fundament, at voris consumptions forordninger (som formelder, at aff hver potte korn brendeviin 3 Sk. skulle giffuis) allene skulle være at forstaa om dend korn brendeviin, som fraa fremmede steder vorder indført, och iche om dend, som her brendis, daa saasom vi nu anderledis och bedre derom er bleffuen informerit, haffuer vi naadigst for got anseet at biude och befale, saasom vi och hermed biuder och befaler, at alle forbemelte brendevins brendere her udi woris residents stad Kiøbenhaffn och paa Christianshaffn, ingen vndertagen, de 3 Sk., som bemelte Niels Oelssen fordrer och wi befinde med voris derom vdgangne forordningers rette forstand och meening, hvilchen och aff præsident, borgemester och raad her sammesteds i deris aff raadstuen dend 29 novembris udi nest forleden aar 1666 vdstedde domb er fuldt, til hannem uden nogen forhindring erlegger och betaler baade for forgangen aar saa velsom fremdeelis hereffter i alle maader effter woris dend 23 octobris 1666 derom publicerte forordnings indhold. Och saasom de, som her i Kiøbenhaffn saavelsom Christianshaffn aqua uitæ destillerer, sig iche endnu paa voris accise boed angiffuet haffuer, saasom forordningen dennem tilholder, mens sig skal vndskylde ey at distillere, foregiffuendis, at hvis aqua vitæ de selger, er aff dend, de kiøber, som til skibs indkommer och paa voris toldboed effter søetoldens anordning fortoldis, daa til ald vndersleb at forekomme skal det være consumptions forvalteren friit for ved een hver rettis middel at lade visitere och besøge alle dennem, som i saa maader distillere och effter forordningen sig ey indstillet haffuer. Och skal dend, som daa forseelse och forordningens offuertrædelse befindis hoes, første och anden gang miste hvis hand i saa maader med betreffis och derforuden bøde effter forordningen, och tredie gang (foruden at straffis som de tvende første gange) ey tilstedis aqua vitæ effter den daug at selge, enten hand dend sielff kunde distillere eller kiøbe och fal holde. Efftersom vi och fornemme skoemagernis angiffuelse saaledis beskaffen at være, at ey dend tilbørlig rettighed, som effter forordningens intention formoedis, kunde bekommes aff hvis de selge, da effterdi samme forordning formelder, at i slig tilfald mesterne paaleggis skal vgentlig noget vist for hver svend, hand paa sit verchsted haffuer, at vdgiffue, daa ville vi, at byes øffrigheden heri voris residents stad Kiøbenhaffn saa velsom

III s.654

Christianshaffn det imellom accise forpagteren och skoemagerne saaledis paa beste maader midler och anordner, at forpagteren bekommer noget vist vgentlig for hver svend och dreng, som beneffnte skoemagere haffuer paa deris wærchsteder, och det fraa forpagtningens anfang, dog at een hver der udj kortes, hvis hand paa accise boden befindis at haffue ladet angiffue. Och paa det at hvis forskreffuet staar desto bedre och giørligen maa effterkommes, daa haffuer alle och een hver, som paa vore vegne her i voris residentsstad Kiøbenhaffn och paa Christianshaffn med rettens befordring och administration haffuer at befale, forbemelte accise forvalter Niels Oelsen effter ansøgning med største fliid och alvorligen at assistere til dette voris obne breffs wirchelig och fuldkommen execution, saa hand ingen bilig aarsag kand haffue sig deroffuer at besverge. Forbiudendis etc. Haffniæ 7 martij 1667.

Sæl. Registre XXVI. 309-10.

III s.655

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 31 07:56:35 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top