eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1036

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 652-653
Nummer: 1036


<-Forrige . Indhold . Næste->

1036.

20 Feb. 1667.

En Afgift paalægges til Voldenes Forbedring.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom wi formedelst disse vanskelige tiders conjuncturer til woris conservation fornøden eragter denne voris residents stads Kiøbenhaffns fortification at lade forbedre och i perfection bringe, och endog vi til des bekostning (hvortil store penge middeler wille behøffuis), nogen anordning haffuer ladet giøre, som iche siunes fuldkommeligen der til at ville forslaa, men vil endoch derfor uden der til behøffuis een almindelig hielp aff stadens indvohnere at indsambles, hvorfor vi billigt haffuer eragted, at alle och een hver, aff hvad stand och condition de være maa eller kand, være sig addel eller v-addel, geislig och verdslig, vore ministri, hoff-, krigs- eller civilbetiente, sampt meenige borgerskab och andre, som boer her udj bemelte woris residents stad, eller huuse och waaninger der haffuer, med een billig assistents tilhielper samme voris residentsstad tilhørligen at lade fortificere, anseende det een hvers particulier interesse iche ringe ochsaa er angeleggen, saa at iche alleniste een hver proprietarius her i staden, ingen aldeelis vndertagen, som forskreffuet staar, som sielff huuse eller vaaninger her i staden haffuer eller eyer, skal til fortifications foortsettelse vdgiffue aff hver gaard eller vaaning, som hand i saa maader her eyer, 3 pro cento effter dend taxt, som samme hans huus eller vaaning udj sidste grundskatt er taxeret for, men de, som i leyede gaarde eller waninger boer, skal end ochsaa foruden de 3 pro cento, som husetts eyermand giffuer effter grundskatten, aff dieris eget och foruden noget i huusleyen derfor at korte vdgiffue saa meget, som dend fierde part kand bedrage aff hvis som samme hus eller waanings mand effter grundskattens taxt, som forskreffuet staar, vdgiffuer. De, som och fri residentzer for deris bestillinger eller i andre maader niuder, bør iligemaade dend fierde part lige saa vel som de, der i leyede gaarde boer, aff dend sum at vdgiffue, saa viit 3 pro cento sig kand bedrage aff dend grundskat, som eenhvers residentz er taxerit for, saa at aldeelis ingen herfor, hvo det och være maa, her

III s.652

inden for woldene boendis, for denne vdgifft vorder forskaanet, effter som de alle her udinden merchelig er interesserede. Hvilchet udi effterskreffne maade aff alle och een hver skal affordris til trende terminer och til hver termin een tredie deel præcis mod tilbørlig qvittering leffueris til woris general krigs commissarium och assessorem udj krigs collegio, os elskelig Otto Paawisk etc., nemblig dend første tredie deel 8 dage i det lengste effter denne woris naadigste befalings publication, den anden 3deel til paaske och dend 3 trediedeel och sidste til pindsdaug førstkommendis. Dersom och nogen imoed forhaabning, hvo det och verre maa eller kand, med noget aff sit contingent, som før er meldet, befindis at tilbage staa och iche til nogen aff forskreffne terminer dett vil erlegge, daa skal derpaa een rigtig fortegnelse aff dend, som det indkreffuer, offuerleffueris til woris general fiscal, som det strax uden ophold skal ved execution lade indkreffue och til bemelte voris general krigs commissarium leffuere, saa det altsammen uden ringeste restantz och inden dend sidste termins vdgang kand rigtig indbekommes. Hvoreffter alle och een hver etc. Haffniæ den 20 februarii 1667.

Sæl. Registre XXVI. 300-01.

III s.653

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir dec 31 07:39:35 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top