eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1025

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 647-648
Nummer: 1025


<-Forrige . Indhold . Næste->

1025.

20 Avg. 1666.

Skøde paa en Grund ved det store ny Torv. Jfr. Nr. 427.

Frederik 3 giøre alle witterligt, at efftersom os elskelig Nicolai Merle, woris oberstaldmester, for nogen tid siden det støche iord och pladtz her inden festningen vden for dend gamle Østerport wed dett store torff liggendis, med derpaa satte biugning, aff Hieronimus Pohl haffuer kiøbt och sig tilforhandlet, daa saasom dett skiøde, voris elskelig kiære her fader, salig och høylofflig ihukommelse, till forneffnte Hieronymus Pohl tilforn paa forbemelte pladtz dend 31 octobris 1647 giffvet haffver, formelder dend daa at haffve været effter alne och maal udj lengden moed vesten och østen 102 allen, item i breden imoed synden och norden 32 allen, disligeste der samme pladtz anno

III s.647

1651 igien er bleffueir maalet, er dend forandret til at forblifve 96 alen i lengden och 66 alne i breden, mens effterdi bemelte Nicolai Merle nyligen effter woris anlangende de nye gaders affdeeling och anleggelse sidst vdgangne forordning des biugning haffver maatt fløtte och forandre, hvorfor samme pladtz och dereffter atter paa nye igien er bleffven maalt, saa dend effter siælandske alne och maal nu befindis begreffven som følger, nemblig udi lengden til dend norder side, som strecher sig til Gottersgade (tilforn Nye Kongens gade kaldet) 96 allen och udj dend synder side ligesaa 96 allen, item til dend øster side, som strecher sig langs torffvet, 69 allen, och udj dend wester side, som strecher sig imoed Johan Esmidtz pladtz, 69 alne, er saa vdi dend norder side til Gotters gade udi siælandske alne maal 96 alne och i dend sønder side ligesaa, noch til dend øster side, som strecher sig langs torffvet, 69 alne, och udi dend wester side i lige maade 69 alne, thi haffve vi forskreffne jord och pladtz etc. til forneffnte Johan Merle paa ny skiødt etc. Hafniæ 20 augusti 1666.

Sæl. Registre XXVI. 217-18.

III s.648

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 30 20:35:18 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top