eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1017

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 644-645
Nummer: 1017


<-Forrige . Indhold . Næste->

1017.

21 April 1666.

Om Inddrivelse af Restancerne af Renovationsafgiften.

Frederik 3 giøre alle witterligt, att efftersom wj tilforn effter vnderdanigst ansøgning nogle gange naadigst haffuer ladett anbefale att restantzerne aff renoverings fagge-penge her j staden erleggis och betalis skulle, och erfaris, att saadant iche endnu alt er effterkommett formedelst en deell deris forsømmelse skyld, som dett skulle indkreffue, item att nogle gienstridige skall fiendes, som iche achter dett att betale, da wille wj alle och en huer, aff huad stand de och werre kand eller maa, som aff de trej resterende renoveringsaar nogen

III s.644

fagge-penge er skyldig bleffuen, atter haffue anbefalett, saa och hermed strengeligen och alworligen befaler, att de saadan restantz strax och uden widere ophold till fuldmegtigen, som till dett att oppeberge ordinerit worder, erlegger och betaler. Till huilcken ende os elskelig præsident, borgemester och raad her sammesteds iligemaade anbefalis sig att lade werre angelegen bemelte fuldmegtige uden nogen widere forhaling att behielpelig werre, saa alle och en huer forskreffne restantzer, saaledis som før er rørtt, strax clarerer och affbetaler, med mindre de icke will giffue aarsag udj straff att falde. Huoreffter alle och enhuer etc. Hafniæ 21 aprilis 1666.

Sæl. Registre XXVI. 183.

III s.645

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 30 19:50:16 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top