eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1008

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 634
Nummer: 1008


<-Forrige . Indhold . Næste->

1008.

5 Jan. 1666.

Renholdelse af de offentlige Pladser.

Frederik 3 forordner Nicolai Gosau, att hand udj Johan Esmits sted, som dett nu till hannem haffuer affstaaet och offuerdragett, effterskreffne publique pladser herudj woris residents stad Kiøbenhaffn (nemlig Østerport med des ravelinde inden och uden, item woris Slodsplads inden och uden, noch gaden for Børsen, saa och pladsen for Holmens kircken indtill cammen wed det Nye torff, saa och wore skibsboder her for Holmens port indtill Dybens gade) udj tilbørlig reenlighed forsuarligen skall lade holde, dog enhuer for sit fortoug att reenholde effter der om tilforne giorte anordning. Thi er worris naadigste willie och befaling, at magistraten her udj staden den tilbørlig anordning forsuarlig giører, saawijt iche allerede skeett er, att ingen paa bemelte eller andre publique pladser eller anden deris fortoug skarn aff deris huuse lader føre eller kaste, vnder den straff, som derpaa aff meerbemelte magistrat enten allerede satt er eller satt worder. Men till huis ureenlighed, som her aff gaderne och staden i saa maader udføris, skall effter haanden bequemme pladser udwijses, huor saadant henleggis kand. For huilcken bemelte Nicolai Gosaus vmag och bekostning wi naadigst wil haffue bewilget hannem alleene att maa lade opberge och niude en skilling danske aff huer wogen, som i Øster och Amager portte for wor stad Christianshaffn indkommer, saa och att maa niude for huer læs, som hand udfører fra forskreffne wore boder, effter woris forrige udgangne forordning. Thi forbiude wi etc. Hafniæ 5 januarij 1666.

Sæl. Registre XXVI. 132-33.

III s.634

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 30 16:57:34 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top