eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.1001

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 630-632
Nummer: 1001


<-Forrige . Indhold . Næste->

1001.

16 Juni 1665.

Privilegium for Apotheker Gregorius Fleischer.

Frederik 3 bewilger, at os elskelig Gregorius Fleischer maa her udj wor residens stad Kiøbenhaffn et fuldkommen apoteche anrette och dett udj hans liffs tid at holde. Vdj huilchet apotech skall fiendis, præpareris och fall holdes (effter at det de andre materialister och krydkremere her udj byen det at holde skall wære formeent) till forrefalden nøttørfft och leylighed medicamenta, composita, opiata, purgantia och andre saadanne. Disligeste de syruper, conserva, con-

III s.630

dita, olea, vngventa och emplastra, som eniste præpareris och henhører in usum medicinæ. Och alle bemelte species saa ferske och gode, att de kunde passere, naar de aff facultate medica (som paa wisse tider om aaret skall skee) bliffuer visiterede. Haffuendis derhos udj acht, at hand aff alle slags kunde haffue til rede, som paa et welbestilt apoteche bør at fiendis, naar noget aff medicis att componere eller præparere hannem bliffuer befalet och paalagt. Dog skall dett iche hermed werre formeent materialisterne, krydkremmerne, distillererne och andre at distillere och giøre saadanne distillata, syruper, conserva, condita udaff ribs, kirsebær, pomerans och andett saadant, som till daglig spisning och andre gemeen brug henhører, ej heller bardskierne att giøre huis plaster och ungventa, de till deris handwerch kunde behøffue, medens dett att werre dennem en huer frit for. Dog derhos bemelte apothecher wformeent sligt at præparere, giøre och siden fallholde for dennem dereffter kunde spørge. Skall dett och werre forbemelte apothecher frit for och vbehindret tillatt derhos att maa holde alt huis andett krüdkremmere her sammesteds fører ex simplicibus, atskillig slags bancqvet, confect, candicerit och andett saadant. Skal hand och maa holde en frie winkielder derudj att udtappe udj potter och ancher atskillige slags drich, effter som tilforn hid indtill brugeligt haffuer werret, dog den udgangne forordning om rinsk och fransk wijn udj en kielder iche att maa hedenleggis och udtappis hermed j alle maader uforkrenchett. Och efftersom till bemelte apotheche retteligen wed lige att holde, som dett sig bør, will høre stor bekostning och besuering, wilde wj endnu ydermeere naadigst bewilge och tillade, att forskreffne Gregorius Fleischer hereffter maa werre och bliffue forskaanet for effterskreffne borgerlig bestilling och besuering, som er, att han iche skall forordineris eller udneffnis til tingmand, rodemestere, siunsmand, worderingsmand, kiemner, kirchewerge, de fattigis forstandere, neffnsmand, att kreffue tyrepenge eller andett saadant, paa dett att apotechet formedelst hans frawerelse eller andre bestillingers forhindring skulle forsømmis. Dog skall hand werre skat, told, vagtt och andre borgerlig och byes udgiffter undergiffuen, effter sin formue lige wed andre borgere och indwaanere her sammesteds, saawijt hand herudinden iche befiendis aff os att werre forskaanet for. Herimod skall hand dog werre forpligt att selge enhuer huis aff hannem till kiøb kand behøffuis for et lideligt och billigt kiøb, och sig ellers j alle maader forholde effter de forordninger, wj om apotechere giort haffuer

III s.631

eller hereffter giørendis worder. Thj forbinde, wj etc. Hafniæ 16 junij 1665.

Sæl. Registre XXVI. 59-60.

III s.632

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 30 10:18:13 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top