eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind III > nr.100

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: III
Side: 87-92
Nummer: 100


<-Forrige . Indhold . Næste->

100.

26 Okt. 1629.

Smedesvendenes Skraa.

Wi borgemester och raadmend udi Kiøbenhafn giøre witterligt, at eftersom iblant suennene udi smedie handtverchet her sammesteds sig stor v-ordning begifuer, i det de dennem vnderstaar, men de ichun paa en kort tid hos en mester hafuer arbeidet, strax igien fra hannem at oprippe och enten fordre afskeed at forreyse eller dennem selfuer for mester nedersetter, v-anseet de iche hafuer den forfarenhed, dennem burde at hafue, oc ellers anden skilligt v-skichelighed hid indtill iblant dennem hafuer veret øfuet, huor udofuer mesterne her i byen paa døgtige suenne komme forkort, det gandske embede til skade och forkleining, da, saadant udi tide at hindre eller forekomme, hafuer menige laugsbrødre nogle wisse conditiones udi pennen ladet forfatte och os ofuer gifuit att revidere, och efterdi

III s.87

Kongl. May. naadigste vdgangne mandat tillader at handtvercherne skall føris paa fode, der udinden god skich forordnis, da hafuer vi samme deris angifuende med flid igiennem lest och des leylighed med dennem well ofuerweyet och betencht, oc det eragtet de menige brødre vdi embedet til deris handtverchs bedre fortsettning gaunligt och bequemmeligt at vere, oc der for dennem efterfølgende artichler till widere effterretning udi deris laug skriftlig meddelt.

1. Skulle menige brødre med oldermanden och hossidderne udi smedie embedet beskiche de fremmede suenne, som hid till byen ankommer, it wist stedt, huor de til herberg kunde indsøge, och der sit skilt lade udhenge, at en huer mester, som deris tieniste behøfuer, kand des bedre wide dennem der at finde och efter ordentlig omgang sig till dennem till arbeide at indskiche, som det sig bør.

2. Paa det at suennene, som met soet och siugdom worder beladen och iche selfuer hafuer i forraad, huormed de kunde dennem hielpe eller komme vdi jorden for, om de wed døden afgaar, kunde des bedre hafue deris thipendinge, som huer suend tolff gange om aaret vdlegger, i god forvaring beholden, da maa de hafue af lauget en mester till formand, huilchen skall hafue indseende med alle suenne, at slig deris pendinge vdleg iche blifuer de fattige och siuge frakommen, mens vere dennem som forberørt er beholden, och samme mestere skall forplict were at holde god ordning och skich udi alting, huis suennene kand vere angaaende, som det sig bør, och till deris pendingis forvaring skall vere it vell beslaget skrin med laas och 2 nøgler, huor udi deris pendinge efter haanden skulde indleggis, huilchet skrin skall fløttis fra en mester till en anden, som er eller blifuer forordnet till oldermand for alle suenne, och iblant suennene skall vere to skafere, som tolff gange om aaret forskrefne ti pendinge af suenne krefue skulle, huilche skaffere skulde hafue en nøgell till skrinet och oldermand en nøgell i sin forvaring, och skall samme skrin iche obnis vden oldermanden, hossiddere och begge skafere ere tillstede och antegne huis deraf vdtagis och huor till det igien vdgifuis, paa det at de samtlige, som der med hafuer at bestille, kunde vere vden mistanche, och till deris liig klede skulde och hafue it seerdelis skrin med laas for, saa det hos oldermanden blifuer i god forvaring, som dett sig bør.

3. Wnderstaar sig nogen suend af forskrefne smede embede at giøre sig flere fri mandager end fire om aaret, som er naar mesterne holde deris almindelige och rette laugs stefne, hand bøde første gang 1 Mk., anden gang 2 Mk. och saa fremdelis, om det klagis

III s.88

och hannem ofuerbevisis, och der foruden stande till rette efter oldermandens och hossiddernis sigellse, for hand sin mesters arbeid af modtvillighed hafuer forsømmet.

4. Foragter nogen suend sin mester eller mesterindis mad och øll, som v-strafeligt er, och det klagis och hannem ofuerbevisis, hand bøde derfor 1 sldlr. vden all naade.

5. Skulde ørtuingere, som ere skafere for suennene af huer handtverch, vere paa suennenis kro huer søndag klochen 12 slet at anskiche fremmede suenne, som hid til byen ankommer, och ingen ørtuingere at gaa nogen werchsted forbi, mens efter richtig omgang enhuer mester suenne at tillskichis, som det bør, under en vgeløn straf, saa offte som det skeer.

6. Naar nogen suend, som fremmet er, kommer wandrendis hid till byen, hannem skall seerdelis af ørtuingerne gifues skiench for 4 Sk.; er hand en gesell, da skall hannem skienchis 8 Sk., mens huilchen suend som haffuer arbeidet her i byen och anskicher, hand skall giffue ørtuingere 4 Sk. skiench; ingen suend som flere end et handtverch lert hafuer och vises till nogen mester, skall iche andet arbeide end mesterens eget handtverch bequemmer sig foretage, medens dersom hand iche hos nogen mester kand bekomme arbeide, da skall hannem endelig forskafis fiorten dagis arbeid och saa vere fri fore huad handtverch handt lert hafuer at bruge, paa det hand dis middeler tid en maaneds terepenge fortiene kand.

8. Naar och saa offte ørtuingerne af suennenis oldermand bud skichis, skulde de vden forsømmelse plictig vere at forføye sig paa krogen inden en thime efter at hand tillsagt vorder, vnder j Mk.'s brøde, end blifuer hand slett borte, da at bøde trei dobelt vden all naade.

9. Wnderstaar sig nogen suend imod sin mesters eller mesterindis wilge eller vidskab, af huis handtverch det er, noget nyt eller gammelt arbeid at giøre, inden eller vden huus, vere sig med laase at optage eller i andre maader, dennem till fordeell och mesterne till skade, huo det giør och bevisis, hand gifue derfor sin straf som ved bør.

10. Huilchen suend som sig med drich ofuerlader, saa hand sig vtilbørligen forholder enten udi laughuus eller udi gaarden, hand bøde till lauget 1 Mk. och 4 Sk. i bøssen.

11. Huo som drager sin kniff af wred hue imod sin broder, endog hand giør der ingen skade med, bøde 1 Mk. och 4 Sk. i bøssen.

12. Item huilchen som slaaer eller saarer sin broder med knif eller anden verge i laugshuus eller paa hans hiem wey, saa hand

III s.89

blifuer blaa eller blodig, bøde derfor till lauget j dlr. och 8 Sk. i bøssen, och der for vden staa till rette for borgemester och raad och kongens foget.

13. Fordrister sig nogen suend at fordre en anden suend for porten, hand bøde i lauget j dlr., følger och den anden hannem, bøde 2 Mk. och huer 4 Sk. i bøssen.

14. Huilchen smedde suend, som hid till byen ankommer och arbeider i fiorten dage paa smedde embedet, hand skall udgifue sit broderskab 4 Sk. till indgang, hafuer hand tient her i byen tillforen, da gifue 2 Sk. och der med vere quit.

15. Dersom nogen smedde suend, som her udi byen arbeider, er lauget ofuerhørig och iche vill søge stefne med brøderne, skall bøde til broderskab 1 Mk. och 4 Sk. i bøssen første och anden gang, mens vill enda iche søge stefne, som det sig bør, da at forvises af embedet.

16. Huilchen broder sig for anden øfrighed beklager, førend hand sin sag for oldermanden och skaferen angifuer, bøde 1 Mk. och 2 Sk. i bøssen, klager hand sig for oldermanden och iche vederfaris ret, da skall hand klage sig for de gamle suennenis oldermand och siden fremdelis for borgemester och raad eller ogsaa Kongl. May. byfoget, saa fremt hand iche hos forskrefne gamle oldermand [kand] skee lof och ret.

17. Naar skaferen klapper till liud och huilchen der giør v-liud, bøde 4 Sk.

18. Den som iche fanger sin knif eller verge fra sig, naar tilsigis, bøde 1 Mk. och 2 Sk. i bøssen.

19. Huilchen suend paa de tider, dennem iche forlofuit at driche, spilder øll paa bordet eller anden stedz mere end hand kand skiule med sin haand, bøde 2 Sk., och spilder hand en hell pot med vilie, bøde 4 Sk., och er det mere, da bøde dobelt.

20. Huo som fortredelig sønderslaar kander eller potter, hand gifue to igen for huer hand sønderslaar.

21. Huilchen smedde suend, som her i byen tiener, maa ingen ret hafue udi suennenis laug førend hand betaler sin indgang.

22. Huilchen smedie suend, som troligen hafuer tient sin hosbonde sin stefne ud och kand iche bekomme den løn, hannem er tillsagt, da skall hand strax besøge oldermanden derom, at de skulde forskafe hannem huis hand billigen af sin mester och mesterinde tillkommer och fortient hafuer.

23. Den som blifuer keiset eller kaaret skafere eller bøssemester for suennene at vere, och siger ney oc findis v-liudig, første

III s.90

och anden gang bøde 2 Mk. och fire skilling i bøssen, och dog alligevell blifue skafere.

24. Naar oldermanden och hossidderne med skaferen keiser nogen af suennene at gaa i gaarden och sige paa nogen sag, findis nogen at sige ney och er v-liudig, bøde j Mk. och 2 Sk. i bøssen, end gaar de i gaarden oc nogen af dennem som inde sidder vill giøre dennem v-myndig i samme sag, da bøde huer ij Mk. och 4 Sk. i bøssen.

25. Den broder, som altid findis skaferen v-liudig och gienstridig i alle laugsens sager och erinde, hand skall bøde efter alle brødernis sigelse och siden vere lauget saa ner som de ville.

26. Vnderstaar sig nogen suend med vbequem och ærerørige ord at skielde hinanden och det iche louligen kand bevise, hand bøde der for 3 Mk. och 8 Sk. i bøssen.

27. Maa och ingen suend tillstedis at tage orlof fra sin mester eller mesterinde udi vgen førend søndagen kommer, mens de der arbeider i støcheverch hannem skall det vere frit fore at tage orlof naar hans arbeid, som hand hafuer fortagit sig, er fuldferdig giort.

29. Huilchen suend som blifuer straf kient for nogen sag eller blifuer skyldig enten paa laugshuuset eller paa anden steds och vill iche betale, mens modtvilligen drager af byen, hans nafn skall skrifuis i den sorte och v-redelige bog.

29. Wnderstaar sig nogen suend at giøre andre mesteres eller den mesters suend, udi hans werchsted hafuer arbeidet, afspendig, hand bøde der fore efter alle mesternis sigelse.

30. Huilchen suend der vorder siug och iche er hos nogle sine gode wenner eller frender, men lider nøed och hafuer intet at hielpe sig med, da skall hannem hielpis aff laugsens pendinge, første gang 2 Mk., anden gang 4 Mk., tredie gang 6 Mk., efter som hans skrøbelighed er till, end ligger hand da lenger och lider nød, da skall huer suend hielpe hannem efter formuen af sine egne pendinge, och kommer hand till sin førlighed igien, da skall hand betale lauget sine pendinge igien, om det er mueligt eller hand det giøre kand, efter alle suennenis wilge.

31. Item den suend, som siug ligger, er det fornøden, da skulde de andre suenne skiftis till at vaage ofuer hannem to huer nat och hafue god varetegt, huilchen det iche giør, hand skall gifue 1 Mk. till straf, saa offte det skeer, vden det er i pest tider, end forsømmer skaferen at tillsige dennem, som waage skulde, da der for at bøde saa tit sligt skeer for forsømmelse 8 Sk. danske.

III s.91

32. Huilchen suend, som ved døden afgaar, da skall alle suenne følge hans lig till leyersted, huo det iche giør och er ofuerhørig, bøde 1 Mk. for huer gang forsømmelig, oc skaferen at tillsige bøde for huer som iche tillsagt worder 4 Sk.; det samme skall och vere naar nogen mesters laugsbroders dreng paa smedde handtwerch ved døden afgaar och suennene følge iche deris lig till jorden, heller och om skaferen forsømmer suennene at tilsige, da at gifue den straf, som i denne artichel foreskrefuit staar.

Och efter at disse forskrefne artichle, saaledis som foreskrefuit, ere vndt och samtøcht smedde suenne udi smedie handtverchet her i byen till en god ordning oc laugsret, de skulle och vide dennem der efter at rette oc forholde, som det sig i alle maader bør. Dog os och voris efterkommere i alle maader forbeholden dennem efter tidsens leylighed oc Kongl. May. naadigste forordning, som lauget her sammesteds gafnligt vere kand, at forandre och forbedre. Till vidnisbiurd hafuer wi ladett trøche voris stads secret hengende her neden fore. Gifuit udi Kiøbenhafn den 26 october efter Guds biurd 1629.

Denne skraa till smede suennenis ordentlig efterretning er paa det gandske laugs vegne af Hans Wldrich kleinsmed, oldermand paa den tid, med all flid forhuerfuit till en god eftertenchende och hans villie lauget at bestyrche, hans hossiddere var Christen Jensen kleinsmed oc Jochum bøssemager.

Af Resens Afskrifter af Lavsskraaer S. 1171-82.

III s.92

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons nov 13 21:49:20 CET 2002
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top