eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.97

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 99-100
Nummer: 97


<-Forrige . Indhold . Næste->

97.

20 April 1451.

Christiern I giver Privilegier for Kjødmangerne.

Wii Christiern med guds naade Dannemarchis, Norgis, Wendis och Gottis koning, grefue i Oldenborg, giøre witterligt alle mend, saa som at vi af vor synderlige gunst och naade hafue undt och gifuet och unde och gifue med dette vor obne bref vore elskelige borgere kiødmangere i Kiøbenhafn saadanne privilegier och friheder, som her efter skrefuit staar. 1. Først at ingen skall hafue fersk kiød falt fra St. Nicolai dag och swo indtill St. Johannis baptiste dag om midt sommer, uden forskrefne vore kiødmangere. 2. Och skall ingen hafue fersk marsuine flesk falt i støchetall vden the. 3. Item skall ingen innen for-

II s.99

skrefne tid om aaret hafue fersk kiød falt udi støche eller lamme kiød udi fierdinger eller andet kiød heelt eller halft vden fornefnde kiødmangere. 4. Aff bønderne maa de, som borgere ere, tho, fire eller 6 kiøbe en oxe eller ko till deris egen kost. 5. Och huilchen mand, som kiøber nogre lam til sit egit behof, vill hand siellie hans naboe der noget af, tha skall hand lade hannem det hafue, som det stander hannem self udi lammet, wed sin eed, om behoff giøris. 6. Och maa alle forskrefne kiødmangere ryde paa landtzbyden oc kiøbe øxen, kiøer, grise, faar och marsuin till deris embeds nytte och behof vbehindret af nogen. 7. Vorder och nogre befunden med, at hand kiøber till nogre kiøbmandz eller anden mands behoff uden till sitt egit vindues behoff, da skall det vere forbrudt godtz. 8. Kommer och der nogre kiere maall ofuer dem, at de iche gifuer skelligt kiøb, da skulle borgemestere och raad sende en mand eller to till dem, naar de hugge op en oxe, och lade there stande ower, at de hugger fiere deel der af i støche, och besee, huadt kiøb the ther af tage kunde, saa at huer maa fange skelligt kiøb for sine penge. 9. Och skall ingen vere broder udi deris embede, vden hand sit embede vel kand, och er en v-berøctet dannemand och hans hustrue en v-berøctet dannequinde. 10. Och skall ingen bruge deris embede, vden hand boer i de gader Kiødmangere boder, som af arilds tid hafuer weret kiødmanger boder, som de nu udi boer. 11. Der skall och ingen maa slagte udi Kiøbenhafn vden fornefnde kiødmangere och andre, som borgere ere. Will der och nogle andre slagte, da skulle de det hafue med borgemesternis och kiødmangernis vilge, førend de noget slagte. Dierfuis och nogen at giøre noget imod disse forskrefne vore artichle, hand hafue forbrut det godz, hand swo kiøber eller selger, och bøde der ofuer 3 Mk. till os och 3 Mk. till byen for huer tid. Thi forbiude wii alle vore fogeder och embedsmend och alle andre, ehuo de helst ere eller vere kunde, forskrefne vore kiødmangere i Kiøbenhafn imod disse vore privilegier i nogen maader at hindre eller hindre lade, vnder vor kongelige hefn och wrede, saa lenge de dette af vor naade haffue. Datum in curia nostra Hafnensi feria tertia proxima post dominicam palmarum, nostro sub secreto, anno domini mcd quinquagesimo primo.

Afskrift i Resens Samling af Lavsskraaer, S. 1080-82. En endnu mindre god Afskrift findes sammesteds, S. 1077-79.

II s.100

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 1 21:48:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top