eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.804

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 806-842
Nummer: 804


<-Forrige . Indhold . Næste->

804.

4 April 1668.

Grundtaxten 1668.

Kiøbenhaffns matricull eller grund- och huustaxtt paa alle huuse, grunde, hauger och eyedomme vdj Kiøbenhaffn. Effter Kongl. Maytts, naadigst befalning, den 8 februarij 1668 vdsted, aff commissarier taxerede och vnder deris hennder gifuen beschrefuen den 4 aprilis 1668.

Efftersom det allernaadigst hafuer behaged Hans Kongl. Maytt., woris allernaadigste herre och konning, at lade forfatte en ny taxering

II s.806

ofuer alle huuse og gaarder inden Kiøbenhafns volde, og der ofuer Kongl. Maytts. naadigste befalling till os wnderskrefne er udgangen af dato 8 februarij nest afuigt, iblant andet meldende, at efftersom den forandring tiid effter anden siden seniste taxering paa husene her i Kiøbenhafn skeed er, i det en deell husene er nedbrut og en deell anden sted er opsat, og des aarsag endnu endelig vdkrefuer nye taxering, huorfore os wnderskrefne naadigst anbefalles os paa aastederne at begifue og alle de her inden voldene beligende gaarder, huuse og vaaninger, være sig og huad standz personer de og være kunde billigen og forsuarligen taxere, og der hos tage i acht stedernis beleigligheed til handell og vandels fortsettelse og der af foruentende næring og baades beskafenhed, huor paa siden er fult Kongl. May. befaling till præsident, borgemester og raad, at de skulle forordinere 4 mænd udj huer qvarteer till assistents udj samme taxering, effter huilchen naadigste befalling vii alle gaarders og husers beskafenhed hafuer med største fliid effterforsket for at trefe det meste os mugligt en billig taxering, der hos udj agt tagendes stedernis leyligheed, næring, brug og hantering, og er saaledis som effterfølger,

Øster qvarter .... 807.    Strand qvarter ....... 812.
Snarens qvarter ....... 814.    Wester qvarter ....... 817.
Nøre qvarter. ........ 821.    Klædeboe qvarter ...... 825.
Frimandz qvarter ...... 829.    Kiøbmager qvarter ..... 831.
Rosengaardz qvarter .... 835.    St. Anne qvarter ...... 838.

Øster qwarteer.

Øster gade.

Welb. Steen Hondorffs gaard med en waaning til Kongens gade 900 rdlr. Peder Jensen Renteskrifvers gaard med en plads vbøgt 400. Skipper Jørgen Christensen 125. Peder Hansøn Parychmager 125. Johan Fredrich Dantzmester 425. Jens Busk Snedker 100. Knud Walter 425. D. Jakob Svabes grundmuret gaard med en waaning til Kongens gade 400. Karll v. Manders grundmuret gaard med 3 waaninger 1500. Mickell Thrøyers huus 100. Jens Parychmagers hus 100. Samuell Biner Renteskrifuer 300. Rasmus Fiskers gaard 300. Peder Madtzens hus 120. Karen Morten Sorgs med j waaning 250. Jockum Frideboltz hus med j waaning 325. Margrete Arent Skoemagers 300. Hans Swidtzers hus 300. Hans Phillipes hus 300. Anders Jørgensen Postmesters hus 400. Lauritz Olsen Skreder 150. Nicolaj Ahrensbach 160. Peder Thomesen 450. Hans Thorbens hus med j waaning till Kirckegaarden 250. Povell Lauridzen Kandestøber 150. David Swortt 150. Peter Wichholts 280. Jakob Fyrens

II s.807

grundmuret gaard och j opbygt huus j Kirchestræde med 6 fag hus till Kirchegaarden 1000. Arffved Lauridtzen Skreder 150. Albert Idtzens hus paa Østergade till Kirchestræde 250. Stadens Gieste huus 700.

Store Fergestræde.

Mathis Wesling med j lejewaaning i Kirchestræde 560 rdlr. Christian Milbow Bager 380. Johan Thimmermand 500. Thomas Fyrens nye gaard 700. Thomas Fyrens grundmuret hus med j leyewaaning till Kirchestræde 1400. Andreas Figas hus 140. Hieronymus Sverdfeyer 150. Søffren Rye Skreder med j lejewaaning 250. Niels Fres Knapmager 70. Hendrich Henrichsen Høcher 170. Anna Johan Willoms 200. Anders Holstes enche 80. Hans Tydsk Brøgers hus 150. Captein Madtz Madsen 150. Lauridtz Hansen 200. Søffren Christensen murmester 100.

Paa Kirckegaarden.

Kierchens hus er 9 fag och j nye waaning paa Østergaden, bewaanis af her Jens Fisker 400 rdlr. Hans Sebolts hus 130. Peter Skonefelds hus 200. M. Christopher Koches hus 150. Hans Jørgensen Skoemager 100. Oluff Langes waaning 70.

Kongens gade.

Edele Nicolaj Edingers gaard med j lejewaaning 680 rdlr. Lauridtz Christensen Skreder 120. Henrich Køllers enche 300. Nicolaj Edingers hus, Jakob Bol i boer, 50. Berent Berentsens enche 160. Schipper Svend Mortensen 100. Christen Madtzen Smeds 60. Anna M. Søffrens 350. Thomæ Nicolaj enches 130. Hans Skreders Guldtrecher 100. Gabriel Jakobsen 450. Christian Cornelesen 200. Uldrich Gropsmed 100. Frue Abell Sandberg 700. Skipper Rasmus Pedersen 170. Niels Christophersen 170. Schipper Peder Munch 170. Niels Pedersen Schreder 55. Albert Kaabersticher 160. Nicolaj kirches hus 135. Ewert Tygesen 240. Thomas Mathiesen tholdskrifuer 120. Claus Jørgensen renteskriffuer 230. Jakob Boell Glarmester 150. Simon Drabant 200. Mathis Paal Skoemager 220. Frandtz Ribolt 200. Christen Andersen Skreder 130. Schipper laugshus med 6 waaninger udj en gang 500. Søffren Michelsens hus 75. Søfren Lauridtzen skibsskrifuer 75. Morten von der Heide 2 waaninger 220. Anders Knoches hus 300. Nicolaj Stensen Bagers hus 350. Jens Søfrensen renteskrifuers hus med j waaning paa Kirchegaarden och j waaning udj Kongensgade 400. Prestens residentz her Jens Jacobsen i boer med een waaning i Admiral gaden 350. Nicolaj kirches hus, half grundmured, Johan Lorentz Organist iboer, 200. Jens Knudsen

II s.808

Klochers hus 200. Prestens residentz, M.Michael iboer, med 12 fag hus och j grundmured baghus 600. D. Hans Suanes hus 60. Oluff Andersens hus 150. 14 lejewaaninger i Wiingaardsstræde till Nicolaj kirche 350.

Wllcke gadenn.

Oluf Oluffsen Schipper 60 rdlr. Peder Andersen Stud 60. Søffren Seigleger 60. Bastian Thommesen aarsknegt 60. Svend Bentsen 60. Oluff Pedersen 60. Thord Gundersen 60. Hans Andersen 40. Søfren Jørgensen 60. Johan Schrøder 100. Florentz Castensen 70. Hans Hansen 70. Børre Andersen Stud 70. Søfrenn Hoshagen 70. Jokum Raphann Thømmermand 70. Bent Krogmager 70. Maren Peder Kaases 50. Thomas Fyrens 2 waaninger 225.

Wiingaard strede.

Jens Jensen Knaps waaning med j waaning i Wiingaardsstræde och j vdj Vlchegaden 220 rdlr. Johan Rolufs waaning, kiøbt af skipers laugshus 50. Lauridtz Michelsens hus med 3 waaninger vdj en gang 150. Mogens Jakobsen 30. Anders Jakobsen 40. Christopher Daldorffs hus med 3 waaninger udj gangen 110. Anders Pedersens hus 40. Peder Hansens hus med j waaning udj gangen 120. Erich Krags gaard 1200. Her Henrich Bielches gaard 1650. Cornelj Lerches gaard 1100. Jens Juels gaard med 5 waaninger och een øde pladtz 900. Stads Ludewig 450. Mouritz Christensen Skreder 180. Simon Croneburg 2 waaninger udj Wiingaardsstræde och 4 gamble udj gangen 200. Søfren Mortensen Smed 200. Nicolaj Mejers enches hus 150. Børge Olsen Slagter med j waaning 230. Hans Hansen Cantzelie bud 80. Niels Andersen skibsleutenant med 2 waaninger 200. Jørgen Dawidtsens hus 50. Cornelius Haagensen 50. Rasmus Erichsen 50. Christen Nagelsmed 50. Povell Kniffsmed 50. Espen Andersen 50. Anders Søfrensen renteskrifuer 5 nye och 7 gamble waaninger 500. Henrich Kock Bagers hus med j waaning 220. Jochum Trommeters hus med 4 waaninger i gangen 130. Anne Hans Mortensens hus 80.

Delphin stræde.

Oluff Oluffsen Thømmermands hus 60 rdlr. Hans Siwertsen 60. Peder Søfrensen Skreder 60. Bente Haagen Halffuorsens 60. Hans Wismer 70. Christen Christensen 70. Ebbe Olsen 70. Peder Jensen Constabell 70. Anders Rasmusen 70. Hans Rasmusen 70. Hans Pedersen 70. David Pedersen 70.

Peder Rods Gang.

Søfrenn Pedersen 50 rdlr. Thyge Charstensen 50. Jacob Andersen 50.

II s.809

Delphin stræde.

Hans Andersens enche 120 rdlr. Swend Hansen Skreder 120. Hans Jakobsen Skipper 120. Halffwor Andersen 120. Rasmus Bartholomæesen 120. Henrich Rolluffs 120. Hans Hansen Trundhiem 120. Swend Mortensen 100. Christopher Poppes 4 waaninger 100. Anne Michels waaning i Svaldergaarden 60. Maren Tostens 50. Frandtz Sillemand 50. Claus Clausen 50. Holmens prestis residentz 120. Peder Jensen renteskriffuer 200.

Admirall gadenn.

Jens Lauridtzens hus 200 rdlr. Claus Iffversen 150. Michell Seileger 150. Samuell Høyer 150.

Paa Kirchegaardenn.

Hans Ladmager 90 rdlr. Gregers Ifversen 60. Povell Guldsmeds hus ud till Kirchegaarden och j grundmuret hus i gaarden 550. Christian Cassuben med j waaning 260. Thomaz Maases waaning 60. Jens Jensen 80.

Lille Ferge stræde.

Else Raffns waaningh 170 rdlr. Jens Swertfejer 130. Peder Mathiesen Drabant 70. Karen Christen Therckelsens 120. Povell Nielsen 200. Claus Michelsen 350. Hans Nielsen 350. Johann Nielsen 250.

Lille Kirche stræde.

Peder Lauridtzen 200 rdlr. Frederich Thuresen 450. Jens Ibseen 500. Hans Christophersen 650. Christen Nielsens waaning 40. Schipper Otte Axelsen 200. Johan Franch Steenhugger 180.

Admirall gadenn.

Rasmus Rasmusen 500 rdlr. Andreas Søbøtcher 300. Anders Søbøtkers gammell gaard 200. Johann Michelsen 600. Isach Pedersen 400. Jørgen Charstensens 2 waaninger 400.

Wed Strandenn.

Thoer Andersen Segellegers 2 grundmuret gaarde med j waaning 1000 rdlr. Christen Andersens gaard och 2 leje kielderer 1300. Frederich Thuresens gaard 1000. Kremer compagnie 800. Oberste leutenant Zitzenows gaard med 2 leyewaaninger 1500. Welb. her Iffver Krabes gaard med 5 leje kieldrer 3500.

Store Fergestræde.

Jørgen Adrians gaard med j waaning till Kirchestræde 1200 rdlr. Johan Lehn dend yngeres hus, strecher sig fra store Fergestræde och till lille 500.

II s.810

Wed Strandenn.

Frandtz Joensens grundmuret gaard med j baghus och plads till Holmens kirche och 2 lejekielderer 1400 rdlr. Bertell Jensens gaard med j øde plads 1000. Christen Jensens hus med j baghus 800. Erich Westinefars egendomb med 2 waaninger och een v-bygt plads wed Stranden och 2 kieldrer 1300. Christen Pedersen Fiskall wed gammell Boldhus 1000. Kiersten Morten Michelsens gaard, grundmuret, med een waaningh och stold 1300. Peder Madtzen renteskrifuer 500.

Delphin stræde.

Capitein Rolluff Pettersens hus 120 rdlr. Povell Rasmusen 70. Lauridtz Svendske Drabant 70. Diderick Rosmer 70. Niels Christensen Fyrbøder 70. Jens Thorbensen 70. Las Giselsen 70. Jørgen Boellsen 70. Svend Jakobsen 70. Schipper Christopher Christensen 100. Knud Guldbrandsen Knoruig 70. Schipper Christen Kiøbenhaffn 70. Gunder Madtzøn 70. Las Hansen Bilthugger 70. Halffwor Andersen 70. Tyge Bilthugger 70. Hans Amonsen 70. Svend Haagensen 70.

Laxe stræde.

Christen Wiborgs 2 platzer 150 rdlr. Capitain Richertt 80. Jep Thygesen 80. Bersvend Lauersen 80. M. Adolf Snediker 2 waaninger 120. Henrich Niemand 150. Hermand Winberg 150. M. Cort Koch 150. Jørgen Samsing 150. Thord Bøyesen 150. Hans Suanne Bager 150. Hans Pogenbergs enche 150. Christen Christensen skibsleutenant 60. Johann Christophersen 60. Capitain Lauers Nielsen 60. Amon Steensen Pelbøcher 60. Peder Bentsen Rosendall 60. Capitain Wnne 60. Christen Joensen 60. Capitain Søfren Wrne 60. Diderich Rolluff, som Jacob Jostsen svarer, 60. Anders Pedersen Koch 60.

Anden siide.

Hans Hansen Prowiantskrifuers waaning, som Henrich Pedersen iboer, 70 rdlr. Capitain Povell Jostsen 70. Capitain Hans Dall 70. M. Henrich Skibøger 70. Capitain Jørgen Plaugmand 70. Tøstenn Halffworsen 60. Bertell Madtzen 70. Niels Laholm 60. Capitain Rolluff Pettersen 80. Las Gløersen 60. Leitenant Helmer Fridrichsen 60. Rejer Axellsen 60. Niels Løyensen 60. Hans Nielsen 60. Her Laurids, prest till Holmen, 2 waaninger 180. Niels Olesen 80. Nicolaj Drabant 80. Thomas Jensen Bødker 80. Samuel Nielsen Weyer 80. Hans Suendsen 80. Een plads, staar ledig, 80. Niels Bager 180. Jens Crone 200. Peder Jensen renteskrituers 4 waaninger 300. Captain Thomas Andersen, num. 6, 80. Christen Peder-

II s.811

sen, num. 7, 80. Thorluff Lauersen, num. 8, 60. Jens Jensen Drabant, num. 9, 60. Jakob Jostsen, num. 10, 60. Hans Rasmusen, num. 11, 60. Hans Biørnsen, num. 12, 60. Schipper Throels Olsen, num. 13, 60. Oluff Hillerød, num. 14, 60. Gunder hoes slotz fogden 60. Lauridtz Knudsen, num. 16, 60. Hans Jørgensen, num. 17, 60. Simon Tostensen, num. 18, 60. Hans Christensen 60. Svend Jensen 60. Hans Hansen Proviantskrifvers 3 waaninger, nom. 21, 22, 23, 250. Holmens kirches hus, her Jens iboer, nom. 24 och 25, 170. Capitain Rolluff Pettersen, nom. 26, 27, 200. Hans Holst Drabant, nom. 28, 100. Mette Jørgen Snedkers 100. Peder Knudsen Fiskals hus, bewaanes aff Søfrenn Westesen, nom. 30, 100. Statholder Gabels 10 waaninger udj Homer stræde och tvert for Holmen, nom. 11, 2800. Capitain Dawiidt Danell 2 waaninger 320. Leitenant Fux waaninger 180. Peder Knudsen Fiskals 320. Steffen Kruse 130. Holmens skole 180. Krigs collegie 500. M. Phillip Bartskers hus med j stoer pladtz 600. Augustinus Otto Smed, vogenmester, med j waaning i Homerstræde 450.

Gammell Øster wold.

Adam Friderich Werner 600 rdlr. Hans Hansen Proviantskrifver 1200. Anna sal. m. Nielses 2 huse 600. Jakob Eylertsen 650. Albret Dyseldorff 500. Arent Berentsen 1000. Schipper Lauridtz Svendsen 60. Schipper Anders Gundersen 60.

Summarum paa forskreffne Øster qwarteer penge 83090 rdlr.

Strand quarteer.

Conrad Birmand, grundmuret, 1100 rdlr. Karll v. Mander, grundmuret, 600. Christian Fisker, grundmurett, 600. Jørgen Hansen, tilforn Steffen v. Essens, 1000. Christen Andersen 400. Albert Dysseldorff 1400. Jakob v. Ham 700. Claus Remers 1000. Marchus Siless 1200, Borgemester Peder Pedersen 1000. Effwert Funck 1100. Diderich Strue 1000. Jørgen Hansen renteskrifver 800. Borgemester Christopher Hansen 1000. Petter Musfeld 800. Peder Pedersen Lerche 1100. Arent Berentsens hus med waaningh 600. Christen Schult med waaningh 500. Johann Steenkull 1200.

Leder stræde.

Dr. Simon Paulj 700 rdlr. Kiersten Roskills 100. Thorben Bentzøn 100. Bent Christensen Bager 400. Hermand Steenkoll 500.

Hüschen stræde.

Søffren Pedersens 2de thømmerhuse 200 rdlr. Petter Rostocher 100. Ossell sal. Michell Schonows 120. Jenns Schoning 50. Wilhelm Hesselbergs waaning 50. Rasmus Marqvorsøn 100. Lauridtz

II s.812

Andersen renteskrifver 100. Petter Willadtzen 100. Jørgen Boemand 150. Søffren Andersen Skreder 80. Lars Larsen Posementmager 60. Claus Grotetoff Skomager 60. Her Anders Ibsen Posementmager 60.

Amager torff.

Esaias Fleischers enche 1400 rdlr. Johan Adolff Ernst 800. Oluff Rosenkrandtz 1400. Ditmer Bøffke 1100. Cort Henrich Mercher 1100. Gaspar Grott 700. Karen Andersdatter 1200. Jakob Feltmand 900. Claus Iffwersens gaard, hand iboer, 400. Claus Iffwersens gaard, Dr. Henrich Mønnich i boer, ud till Leder stræde, 700. Johann Mellech 550. Henrich Høyer 750. Sophie sal. Hans Mortensens 850. Petter Frich 1100. Moridtz Frich 950. Johan Frich 750. Oluff Petersen 500. Henrich Kruse 350.

Høybro stræde.

Giert Brasken 400 rdlr. Mette Rhodes gaard och j leje waaning 1400. Dr. Povel Moth 650. Johan Dangst 600. Lyder Steffken 900. Thomas Oxe 1100. Lyder Ortmand 500. Wigant Michelbecher 900. Magnus Pranger 950. Søfren Laursens 2de gaarde 2200. Christopher Herfort Apotecker 1050. Jokum Karnatz 450. Niels Tommesen 150.

Store Fergestræde.

M. Christian Bartskier 300 rdlr. Claus Wilde 200. Hans Heitmand 350. Cathrina sal. Hans Nielsens 600. Johan Gaarmands aff Norge 1100.

Paa Slotzholmen.

Baltzer Sechmands plads och hus 100 rdlr. Petter Kalthoff 600. Kammerher Witinghoffs gaard och j stor pladtz 1800. Welb. her cantzeler Petter Reeds 2000. Hans Olsen Kiøkenskrifver 700. General leitenant Hans v. Allefeld 1100. Johan Højer winnskiench 200. Anders Søbøtker Kammertiener 380. Hans Pedersen Blat 900. Friderich Pogenberg 800. Hans Balck Snedker 800. Mag. Johan Bremer 600. Andres Wilchen Oberste leitenant 300. Jørgen Winchler, 2 huse, 200. Jakob Jensen Drejer 150. Niels Andersen Skrifver 100. Michel Andersen Tygmester 150. Ett Kongl. Mayts. hus 100. Frederich Herbach Møntmester 400. Kongl. Mayts. Boldhus med j waaning och leje kielder 2500. Rigens marskalck Johan Christopher v. Cørbis 1000. Casper Roluffs gaarde med leje kielder 1600. Lodvig Lorentz gaard 700. Hans Excellentz her statholder Gabel 1650. Ebenn Pedersen 350. Lars Christensen 350. Kammerraad och præsident Bølch 900. Christen Olesen 600. Feltherren her Hans Schach 2200.

II s.813

Johan Heidemands gaard och plads 1100. Hans Pettersens hus och plads 600. Jens Olsen Skipper 450. Søfren Laursens sucher hus 1400.

Henrich Møllers boder wed Børsen.

Jørgen Møller, som Jens Jensen Wising iboer, 900 rdlr. Johannes Friiche, som Jakob Jørgensen iboer, 900. Henrich Møller junior, som Hans Trøner iboer, 900. Thomas Finche, som Peter Rebstorp iboer, 900. Frandtz Møller, som Christen Schult iboer, 900. Dr. Caspar Bartholinj, som her Ditmer iboer, 900. Christian Møller, som Claus Bysing iboer, 900. Henrich Møllers eged packhus 900. Hans Kongl. Mayst. Børs, huoraff Karren sal. Jakob Madtzens annammer lejen, med boeder och pachhus under och offven 13000.

Summa offver forskrefne Strand qvarteer er penge 96410 rdlr.

Snarens qvarteer.

Snare gadenn.

Wejerhused wed Hommelhaffven 400 rdlr. Magdalena Hans Pedersens 700. Bartholomæus Jensens 400. Birgitte Hans Mandixsens lejewaaning 250. Birgitte Hans Mandixsens egen gaard 800. Hans Pedersen Blat 400. Giert Mejers gaard 450. M. Albret Mejers gaard 380. Thomas Egebrecht 350.

Wed dend Nye broe.

Povell Hutskafferer 60 rdlr., Anders Jensen Schipper 50. M. Albret Mejers 2 waaninger 50.

Magstræde.

Hans Therckelsens 2 waaninger 125 rdlr. Jakob Nielsens gaard 250. Povell Hansen Kalchmaaler 160. Giert Mejers 2 waaninger 125. Baltzer Bulhagens gaard med j waaning 400. Otte Snedkers hus 150. Rasmus Munches 2 waaninger 80. Giert Meyers 2 forfalden waaninger 62½. Hans Berentsen Farffver 160. Albret Nielsen Koch 100. Lars Søfrensen brendewins mand 200.

Magstræde, nør siide.

Povell Riises waaningh 60 rdlr. Niels Pramand 100. Ingeborig Jørgen Samsings 50. Lars Tilloffsens gaard och waaningh 500. Rasmus Munches gaard och waaningh 500. Gurris Tilloffsens gaard med 2 waaninger 500. Madtz Rasmusens gaard 350. Jørgen Pedersen 400. Sidtzell Hans Johansens 70. Thomes Thomesens gaard 700.

Snare gaden, nør siide.

Agnete Peder Pedersens med 2 waaninger 900 rdlr. Lorentz Thuxsens gaard 600. Jørgen Ridtzers gaard 900. Peder Findes gaard 200. Sophie Hans Nansens 900. M. Hans Helwerskouff med 2 waaninger 600. Hach Lauridtzen 400. Inger Anders Raffuns 150.

II s.814

Compagnie stræde.

Margreta sal. M. Mortens 300 rdlr. Hans Jan Posementmager 300. Lyder Støffken 500. Agnete Peder Pedersens 2 gaarde 500. Lars Søfrensen Brøger 400. Henrich Hiort Hatmager 2 waaninger 60. Svend Bentzøn med j waaning 300. Jens Rebslager 180. Klemed Rasmusen 100. Henrich Brinchmand Bager 300.

Wandmølle stræde.

Peder Pedersens waaning 100 rdlr. Iffver Pedersen Brøger 500. Christen Christensen Skiper 100. Maren Oluffs j liden waaning 30.

Lille Knardrup stræde.

Jens Mogensen Rebslar 100 rdlr. Svend Bentsens waaning 100. Peder Jostsens waaning 100. Hans Bastel Nagelsmed 100. Peder Pedersen Brendevinsmand 100. Agnete Peder Pedersens 3 waaninger 160.

Compagniestræde, nør side.

Bertell Jespersens gaard med en waaning udj Raadhusstræde 400 rdlr. Jens Laursen Brøger 350. Det danske Compagnie med j waaning 400. Peder Juels gaard 650. Peder Oluffsen 380. Joen Søfrensen med j waaning 450. Sylwester Jakobsens gaard med 2 waaninger 250. Det danske Compagnies 2 waaninger 200. Jørgen Gruntmands gaard 500. Christen Pedersen Øltapper 200. Baltzer Sechmands gaard med 3 waaninger till Badstuestræde 800. Peder Laursen Posementmager 300. Helmer Dirichsen 650.

Store Knardrup stræde.

Christopher Kue Glarmester 70 rdlr. Niels Pedersen Fiskebløder 60. Else Bager 50. Cornelius Posementmager 50. Lauritz Ibseen Ligger 50. Lauridtz Jensens waaning 65. Søfren Jensen Ostkremmer 60. Peder Pedersens waaning 70. Karen Reebslagers 100.

Badstue stræde.

Christopher Recker Snedker med j waaning 250 rdlr. Sophie sal. Hans Nansens gaard med j waaning 500. Jens Mouridtzen Byefoged 3 leje waaninger till gaden och 4 smaa i gaarden 350. Isaach Holgersen Skoemager 100. Otto Ottesen Skoemager 80. Hans Pedersen Skomager 50. Michell Nielsen 30. Bastian Skomager 30. Valentin Huemagers 2 waaninger 100. Else Syqvindis hus 30. Jørgen Knapmager 100. Niels Mogensen paa Christianshauffn 60. Mathis Koches hus 150. Davidt Skomager 100. Niels Farffuer 100. Jockum Spegelberg 150.

Badstue stræde.

Anders Rasmusen med j lejewaaning 525 rdlr. Niels Mogensen

II s.815

Reebslager 100. Hans Balches waaning 125. Knud Nielsen Skibzskrifver 250.

Brolegger stræde.

Johan Boldmesters 2 waaninger 200 rdlr. Schredernes kroehus 200. Jokum Clausens 2de waaninger 200. Apolone Augustus Foegetz 100. Anders Povelsen Skreder 125. Peder Lerches gaard 350. Johannes Nicolaj Brøgger 350. Peder Hansen Kandestøber 100. Peder Riiber Skreder 125. Vincentz Hansens gaard med 2 waaninger til Knabrostræde 600. Niels Pedersen Edichebrøger 125. Claus Hes Murmesters gaard 250. Lorentz Hwidesens gaard 500. Jockum Clausens gaard 350. Oluff Nielsens gaard 350. Marie sal. Iffwer Jakobsens gaard 400.

Raadhus stræde.

Anders Lauridtzen Brøgger 250 rdlr. Johan Wilttz waaninger 350. Vldrich Meyer Musicant 100.

Endeløs stræde.

Skomagers laugshus 200 rdlr. Skredersvenenis hus 60. Dr. Simon Paulj 2 waaninger 60. Schoemager laug j øde hus till Bastuestræde 30. Lauridtz Søfrensens gaard med j lejewaaning 200. Arent Berentsens 3 waaninger 120. Jens Nielsen Slagters waaningh 100. Johan Meyers Thrompetters waaning 100. Schredernes laugshus 300.

Nye Torff.

Jens Biering Skreder med j lejewaaning 250 rdlr. Jens Mouridtzen Byefoged 550, hans lejewaaning i Broleggerstræde 50. Bertell Weis 250. Maren Niels Hansens 400. Claus Swarer 400. Niels Nielsen Brygger 800.

Gammell Torff.

Jakob Andersen Raadmand 1000 rdlr. Hans Hansen Brygger 350. Lauritz Ibsen 450. Hans Nansen 800. Siffvert Flor 300. Dr. Willum Worms gaard 800. Christopher Pedersens gaard 500.

Kledeboderne.

Anders Christensen Handskemager 175 rdlr. Anders Søfrensen Renteskrifver 350. Iffver Liffuendal Bager 600. Søfren Pedersen 700. Licentiat Peder Lassen 750.

Wimmelschafft.

Arent Beemand 200 rdlr. Niels Endvoldsøn 200. Hans Mors Glarmester 500. Nicolaj Baltzersen 200. Jørgen Biermands waaning 175. Christopher Echhorn med 3 smaa lejewaaninger till Endeløsstræde 225. Henrich Henrichsen Feltbereder 200. Hans Burmesters gaard med 3 smaa waaninger till Endeløsstræde 300. Albret Hanske-

II s.816

magers hus 100. Jørgen Kremer Feltbereder 100. Frederich Pøppings gaard 250.

Schoeboderne.

Jokum Gierstorffs gaard 300 rdlr. Hans Knudsen Leegaards gaard med 2 lejewaaninger och 2 Helmer Dirichsens lejewaaninger 550. Thomas Nielsens gaard med j lejewaaning 250. Nicolaj Kaabersmed 225. Augustus Dreyer 350. Henrich Willumsen Rosenwinge med waaning och porterum 1000. Bertell Stue 450. Petter Charstensen Bagers gaard 250. Willum Hessenbergs gaard med een lejewaaning 500.

Summa forskrefne Snarens qwarteer er penge 49592½ rdlr.

Wester qwarteer.

Raadhus stræde.

Johan Ousmand Vrtekremmer 300 rdlr. Schipper Jakob Mørch 250. Johan Hartwig Kleinsmed 150. Peder Jensen Thømmermand 100. Rasmus Jensen Skreder 100. David Madtzens gaard och j øde plads till Nye torff 500. Hans Willadtzens waaning 130. Item aff Anders Pedersens mølle och stald, dend halffve part, 50, tilsammen 180. Schipper Svend Mortensens waaning 120.

Farffue gadenn.

Lauridtz Hansen Reebslager 200 rdlr. Anders Pedersens mølle, gaard och stald er deelt imellem Hans Willadtzen och Lorentz Krejer och svarer hver till sin halff part deraff -. Peder Andersen Thømmermand 50. Birgitte sal. Hans Mandixens 60. Maren Christen Andersen Aarsknechts 50. Maren Jens Aarsknechts 50. Dr. Simon Paulj waaning 50.

Perle gaarden.

Dr. Simon Paulij 4 waaninger 150 rdlr. Sifvert Flors gaard och waaning 500.

Farffve gaadenn.

Peder Hansen Schønning Brøgers gaard med 2 waaninger 300. Steffen Gudmandsen Brøger med 3 waaninger 500. Erich Larsen, Islands kiøbmand 350. Morten Søfrensen 140. Anne sal. Knud Wandkichers 140. Hans Oldenborg Skiper 150. Nicolaj Rentz gaard med j waaning 300. Lorentz Krejers waaning 250, aff Anders Pedersens mølle och stald 50, tilsammen 300.

Wandkonstenn.

Christopher Hervig 300 rdlr. Schipper Børge Andersen 100. Anders Søfrensen Brøger 400. Birgitte Gudmand Bryggers 250. Giert Piper Silchefarfver 400. Ewa sal. Hermand Schrøders af Roskild 3 waaninger med 2 møller 400. Rasmus Munches lade paa Woldenn 50.

II s.817

Borgemester Peder Pedersens lejewaaning 50. Jockum Smed Bøcker 80. Jens Larsens waaning 60. Rasmus Christensen Slotzportener 100.

Farffve gadenn.

Peder Pedersen Cofardi 60 rdlr. Bertell Pedersen Bødker 60. Biørn Troelsen Cofardj 60. Bent Knudsen Wandkichers gaard med 3 waaninger i gaarden, i sig selff 150 och 3 waaninger hver 50, 150. Jens Bomslutter 120. Jens Svendske 70. Hans Thurmand Skreders gaard 250. Claus Svarer Skipers gaard 180. Christen Pedersen Generall fiskals gaard 500. Wartous hospitall 500.

Sønder wold.

Her Anders Hiørings waaning 50 rdlr. Peder Larsen Bryggers waaning 50. Bonde Haagensen 60. Niels Bertelsen 60. Hans Mogensen Schreder 60. Thorben Skreders 5 waaninger 100.

Farffue gadenn.

Hermand Henrichsen Rose Tømmermand 60 rdlr. Anders Larsen Drager 100. De fattigis 3 waaninger 75. Zackarias Pedersen 100. Birgitte sal. Hans Mandixsens 200. Michel Montag Ofverskærer 125. Simon Nielsen Murmester 75. Henrich Koch Bagers gaard med j waaning 400. Noch 5 nye waaninger 300.

Heste mølle stræde.

Christen Borsebech Fisker 50 rdlr. Schipper Børge Kuade 140. Christen Wilttrops enche 60. Byens aufflsgaard med 8 byens waaninger och M. Anders Scharprichters 300.

Lawendel stræde.

Petter Hartvigsen, byens gaard, 200 rdlr. Oluff Søfrensen 120. Christian Dynnichers waaning 80. Lauridtz Pedersens waaning 100. Otte Frederich Pletsig Qvarteermester 100. Jens Mouridtzen Byefogeds 6 waaninger 200. Niels Thomesen Wogenmands 2 waaninger 100. Agneta Peder Pedersens 3 waaninger 80. Erich Larsens 4 waaninger 120. 7 sieleboder for de fattige 80.

Mickell Bryggers gade.

Borgemester Christopher Hansens 2 waaninger 100 rdlr. Godske Rytter 80. Borgemester Christopher Hansens j waaning 40. 4 sieleboder 80. Borgemester Christopher Hansens 5 waaninger 130. Anders Jensens waaning 50. Niels Christensen 50. Melchior Jensen Krogmager 2 waaninger och udj Pølsegaarden 11 waaninger 350. Thorsten Bødker j waaning 75. Jørgen Fyhren, Frederich Fyhren, 7 waaninger, 150. Jonas Fyhren 4 waaninger 200. Henrich Fyhren 4 waaninger 250. Petter Fyhren 4 waaninger 300, tilsammen 900. Bent Madtzen Fiskebløder 50. Dr. Peder Larsen Schavenij waaning 60.

II s.818

Hans Sterch 60. Niels Pedersen 60. Eskie Olsen 60. Michell Jensen 2 waaninger 150. Jakob Andersen Raadmand 50. Thorben Pedersen Bryggers 4 waaninger 160. Wor Frue kirchis 3 waaninger 125. Hans Mules 3 waaninger 160.

Kattesund.

Søfren Andersen Skorsteensfeyer 200 rdlr. Steffen Haagensen 130. Maren Niels Pedersen Slagters 130. Daniell Echhorn Bogtrøcher 100.

Hellig Kaars stræde.

Maren Niels Hansens 120 rdlr. Anders Pedersen 70. Anders Christensen Karmager 90. Peder Thorstensen 40. Rasmus Rasmusen 50. Johan Schult 60. Lars Bentzøn Slagter 180. Jørgen Jensen Slagter 40. Jens Møller i hestemøllen 300. Lenne Ole Larsens 3 waaninger 120. Madtz Knudsen Draffver 50.

Store St. Clemeds stræde.

Welb. Jockum Christopher Steensens gaard och j waaning 400 rdlr. M. Hans i Roskild 4 waaninger 125. Jakob Pedersen Wachtskriffver 75. Hans Nielsen Høcher 40. Madtz Jensen 2 waaninger 140. Niels Hansen Snedker 140. Lars Andersen Cofardj 75. Margrette Pedersdatter 75. Jens Rubierg 150. Oluff Knapmagers gaard med j waaning 140. Christen Clemedsen Slagter 200. Bertell Pedersen 50. Lars Nielsen Slagter 200. Anders Andersen 175. Peder Bentzøn Bødker 60. Madtz Jensen Koch 60.

Kattesund.

Niels Michelsen 150 rdlr. Erich Wichmand Wefuer 140. Giertrud Niels Thordsens 140. Povell Jensen 120. Søfren Pedersen Slagters hus och waaning 210. Hans Boisen Wandtmager 70. Erich Jensen 50. 10 byens waaninger, byens tienere iboer, 200. Slutteried med j waaning 60. Peder Rasmusen Smed 100. Povell Hansen 2 waaninger 60. Lars Andersen 2 waaninger 60. Lehne Dirich Bartskers 6 waaninger, som Dr. Rasmus Bartholinj svarer till, 200.

Nye torff.

Peder Svendsen Bryggers gaard 300 rdlr. Madtz Larsen 180. Michel Andersen Thygmester 200. Welb. Mogens Friis Rentemesters gaard med 5 lejewaaninger 2000. Anne sal. Oluff Henrichsens med j waaning 600. Niels Christensen 100. Lars Larsens gaard med 2 waaninger 400.

Gammell torff.

Jesper Pedersens waaning 200 rdlr. Helene Biørn Bentzens 900. Else sal. Dr. Thomæ Bangs med 3 waaninger 800.

II s.819

Wogen Badstue stræde.

Karen Jakob Witz 100 rdlr. Jørgen Hansen Kiøbmand 175. Hans Povelsen Slagters gaard och waaning 160. Hans Kiønn Bødker 120. Anders Biørnsen Schoeflicher 120. Maren Murmesters waaning 40. Hans Povelsen Slagter 50. Søfren Nielsen Vognmands gaard och 4 waaninger 330. Anna M. Søfren Clemedsens 2 waaninger 120. Anders Rasmusens 2 waaninger 100. Jørgen Eillers Rotgetter 50. Peder Aagesen Hiulmand 100.

Lille Mickell Bryggers gade.

2 sieleboder 40 rdlr. Niels Rasmusen Bødkers 2 waaninger 60. Peder Andersen Brøgers gaard 250. Jens Madtzen Murmesters gaard 175. Jens Madtzens 4 waaninger 125. Jens Madtzens gaard 100.

Lille St. Clemed stræde.

Niels Christensen Slagters hus 100 rdlr. Hermand Larsen Slagters plads 50.

Wester wold.

2 sieleboder 20 rdlr. Borgemester Christopher Hansens 8 waaninger 150. Lars Hansen Porteners 2 waaninger 50. Anders Biørnsen 50. Povell Christensen Thømmermand 80. Jakob Hansen 80. Borgemester Christopher Hansens hauffge 100.

Lille St. Clemetz stræde.

Lauritz Pedersen Cofardj 50 rdlr. Anna Oluff Pedersens 50.

Wester gaden.

Johann Bannermands mølle, w-brugelig, 500 rdlr. Søfren Jensen Renteskriffuers waaning 100. Niels Hansen Bødker 100. Hans Friis Pottemager 100. Jens Povelsen 100. Søfren Michelsens bryggergaard med j lejewaaning 400. Søfren Jensen, Kongl. Mayst. renteskrifver, med j waaning 350. Haagen Olsen Brygger med j waaning 350. Anders Nielsens bryggergaard med 2 waaninger 300. Hans Wiinberg Lehesmed 150. Niels Michelsen 50. Johan Nielsen Brygger 400. Jens Christensen Karmager 150. Niels Rasmusen Bødker 130. Nicolaj Christensen 80. Christen Povelsen Smed med j waaning 155. Lehne Oluff Larsens waaning 40. Jørgen Kiess 2 waaninger 100. Jakob Søfrensen Bagers gaard med j waaning 300. Christian Krafft Feltbereder 100. Karen Povell Christensens 250. Mathias Hansen 200. Jørgen Søfrensen Studiosi 300. Jochum Bøchmand 300. Magdalena Hans Pedersen Kleins 250. Madtz Knudsen Bager 150. Dines Simensen 200. Anders Thomesen 300.

Summa paa forskreffne Wester qwarteer er penge 35540 rdlr.

II s.820

Nørre qwarteer.

Gammell torff.

Strange Thrøners gaard med j lejewaaning paa Nørregade, aff sin moders gaard, 1200 rdlr. Simon Krich 300. Daniell Kellinghusen 350. Marie Christopher Trøners 400. Hans Knudsen Leegaard 1100. Dr. Asverj Pajes gaard 550. Niels Hansen 550. Bartholomæj Pedersens gaard 1050. Henrich Jakobsen, kongens bardskers, 400.

Wester gaade.

Hans Froede Barber 250 rdlr. Søfren Nielsen Brygger 350. Jost Frølliche 400. Søfren Paaske Snedker 100. Erich Hellesens 2de. gamble gaarde med 10 lejewaaninger 1000. Johan Fleches gaard med 3 lejewaaninger 300. Peder Hansen Kaarsøers gaard med een waaning 500. Else Anders Olsens gaard 400. Peder Hansen Riserup 90. Børge Nielsen Koch 250. Oluff Mouritzen 450. Jørgen Rotgetter 100. Birgitte Peder Povelsens 500. Lisebet Bagers 150. Maren Snekers 200. Hans Pedersens gaard och j waaning 400. Peder Jørgensen Høcher 100.

Nørre gaade.

Dr. Lindemands enches gaard 300 rdlr. Peder Rasmusen 120. Jørgen Nauffnesøn 180. Maren sal. Hans Spormands 400. Dr. Peder Larsens gaard med j waaning 1100. Mag. Viti Bierings gaard med 3 waaninger 900.

Studie stræde.

Anne sal. Dr. Caspars gaard med 2 waaninger 400 rdlr. Dr. Kilchens gaard med 2 waaninger 150. Dr. Mouritz Kønings residentz 250. Dr. Kilchens gaard 700. M. Hans Zoëgas gaard 500. Jens Christensen Eddichebrygger 80. Rasmus Caspersen Snedker 130. Christopher Theyger Murmester 100.

Store Lauridtz Biørnsens stræde.

Søster sal. M. Eriches 9 waaninger 120 rdlr. Steffen Grobensten Smed 100. Peder Simonsens hus 20. Anders Michelsens gaard 300. Anders Boisen 150. Helle Huemager 350. Oluff Oluffsen Slagter 20. Søfren Møllers gaard med j waaning 250. Her Anders i Balderup 2 waaninger 150. Niels Christophersen 150.

Studie stræde.

Jochom Høyers 70 rdlr. Hans Jensen Murmester 60. Mathias Rabakobski Bager 450. Jens Wedansen Vogenmands hus 50. Inger Halffuor Gundersens 35. Jørgen Thomesen 50. Peder Slichmand Snedker 50. Oluff Madtzenn 50. Hans Jensen Skoeflicher 50. Markus

II s.821

Silches hauffge och portrum med 6 waaninger 400. Erich Larsen 25. Jens Andersen Hestekiøber 60. Christen Pedersen Sanger 40. Ellen Charsteen Peder Høcker 40.

Wester wold.

De fattigis 4 gamle sieleboder 30 rdlr. Maren sal. Hans Spormands 6 waaninger 130. Agnete sal. Peder Pedersens 2 waaninger 40. Isack Murmesters arffuingers 10 waaninger 150. Peder Haumands voning 20. Jørgen Ridtzer 20.

Studie stræde.

Salomon Christophersen 100 rdlr. Rasmus Klinhort Vrtegaardsmand 150. Niels Mouridtzen Drejer 90. Jens Andersen Gyldenløffve 60. Mads Koches øde plads 40. Maren Anders Nielsens 150. De fattigis 5 waaninger 40. Bentte sal. Madtz Klochers 70. Jens Biørnsen 100. Samuell Thomesens gaard 250. Arffvid Michelsens waaning 25. Hans Oluffsens gaard med j waaning 100.

Lille Lars Biørns stræde.

Peder Christensens waaning 30 rdlr. Strange Thrøners waaning 20. Isach Kloumands hus 50. Maren Niels Hansens gaard 120. Børge Andersen 100. Jens Rasmusen 40. Peder Ribers waaning 20. Søfrenn Nielsen Schreder 80. Anders Andersen Murmestersvend 30. Mads Olsen Høcker 30. Lars Christensen 50. M. Erich Olsens 2 waaninger 100. Wrban Seitenberg Rytter 50. Bertell Nielsen 50.

Studie stræde.

Hans Brun Procurator 60 rdlr. Svend Boesens gaard 200. Henrich Holst 50. Johan Lehns øde plads 25. Michel Olausen Byskrifvers gaard med 2de waaninger 450. Smedenis laugshus 100. Anna Thomas Ibsen Skreders 50. Mathis Ibsen Bogtrycher 80. Mette Jørgen Smeds 50. Thrinne M. Peders gaard med portrum till St. Peders stræde 200. Hans Mules gaard med j lejewaaning 600. Hans Pedersen Musicant 80. Peder Andersen Schreder 50. Erchebispens residentz 1000.

Nørre gaade.

Simon Simonsen Braad 200 rdlr. Jens Wochmand 250. Eskild Jensen 60. Knud Olsen Vinhandler 300. M. Pheifij enches residentz, M. Buches residentz 800. Mag. Jens Bircherods residentz 400. Wed dend Tydske kirche 4 waaninger 30. Tydske cantors gaard 200. Capelanens residentz till dend Tydske kirche 350. Jens Pedersen Tyge af Horsens 150. Anne Willum Danielsens 700. Niels Rasmusen 400. Svend Andersen Laumand 500. Anders Hansen 450. Peder Søfrensen 300. Jørgen Gregersen med j waaning 750. Strange Thrøners

II s.822

gaard 650. Peder Andersen Lowmand 500. Jakob Povellsen 600. Søfren Lauridtzen 300. Arffvid Michelsen 500. Otte Paaviskes hus 60. Otte Paaviskes gaard 650. Peder Thordsens gaard 100. Hans Jostsens gaard med j waaning 650. Hans Jostsens hus 60. Boell Niels Erichsens 60. Hans Søfrensen 60. Peder Thuesens gaard 300. Een anden Peder Thuesens gaard 300.

Klocker høyen med Nørre wold.

Peder Thuesens 3 waaninger 80 rdlr. Otte Paawiskes 2 waaninger 100. De fattige udj j gang 3 boeder 15. Peder Thuesens 2 waaninger 46. Peder Larsen Veffvers 2 waaninger 46. Claus Kandestøbers enches 3 waaninger 68. Lorentz Krejers 10 waaninger 80. Søfren Jørgensen Fløndermands hus 25. Hans Olsen Graffuers 25. Jens Christensen Bagers waaning 25. Willum Nielsen Møllers waaning 25.

Lauridts Leegs stræde.

Jens Nielsens waaning 20 rdlr. Jens Mouridtzen Byefogeds 5 waaninger 70. Søfren Christensens 2 waaninger 28. Jørgen Gregersens 4 waaninger 80. Thydske kirches 2 waaninger 30. Niels Rasmusens 2 waaninger 40. De fattigis 4 sieleboder til den Tydske kirche 30. Niels Bertelsen 30. Wartoes 4 waaninger 60. Casper Grottes hauffge med 8 lejewaaninger 300. Casten Guldsmeds 5 waaninger 130. Lars Vrtegaardsmands hus med 2 waaninger 50. Hans Jespersen Bødkers hus med 2 waaninger 50. Peder Nielsen med 2 smaa waaninger 50. Christen Nielsen Brendevinsmands 2 waaninger 50. Lars Vrtegaardsmands hus med hauffen 150. Christen Nielsens hus 30. Povell Schindemand Slagters hus 35.

St. Peders stræde.

Henrich de Wente 2 waaninger 60 rdlr. M. Daniel Pheifij enchis waaning 30. Christen Søfrensen Schibsskrifver 30. Knud Olesen Windhandler 25. Henrich Giødes 3 waaninger 70. Hans Pedersen Smed 80. Paaske Snedichers 2 waaninger 150. Universitetz 2 waaninger 140. Hofmester Walchendorffs boeder med haffverummed 600.

Teillgaard stræde.

Henrich Nauffnsens 2 waaninger med een øde plads paa hiørned 120 rdlr. Jakob Jensen Aarsknecht 20. Rasmus Thomesen 20. Michell Rasmusen Thømmermand 20. Anders Hansen Sauffskierer 20. Bente Rasmus Jernkremmers 2 waaninger 40. Lars Nielsen Slagter 60. Hans Jørgensen 65. Peder Jensens waaning 25. Rasmus Rasmusen 30. De fatige i en gang 7 waaninger 80. Anders Svendsens waaning 40. Johan Romormesters arffvingers 2 waaninger 60. Casper

II s.823

Grottes 9 waaninger 170. Mouridtz v. der Tiens 7 waaninger, de 3 i Tegelgaardsstræde och 4 bag Wolden 80. Peder Larsens 2 waaninger 40. Jakob Markorsens 2 waaninger 40. Rasmus Nestweds waaning 20. Peder Povellsen Tømmermand 20. Niels Søfrensens 2 waaninger 35. Jens Jensens waaning 20. Mogens Børresens waaning 20. Jens Andersen Tømmermand 20. Lauridtz Pedersen Tømmermand 20. Søfren Jensens waaning 20 Henrich Jakobsen, kongens badskiers, øde platz 10. Thomas Fyrens gaard och hauffge 120. Thomas Fyhrens 2 waaninger och haffge 150. Hans Jostsens 2 waaninger 40. Karen Christensens waaning 20. Morten Larsens waaning 25. Lars Søffrensens waaning 25. Henrich Jørgensens waaning 25. Henrich Kruse Skoeflichers waaning 50. Christen Christensens waaning 25. Thomas Rasmusens waaning 25. Oluff Nielsen Bryggers hestemølle med 2 waaninger i gaarden 60. Jakob Nielsens waaning 25. Oluff Nielsens gaard med j waaning 60.

St. Peders stræde.

Valetin Huemagers 2 waaninger 70 rdlr. Søfren Nielsens hus 50. Maren Jens Murmesters 40. Bent Jensen 50. Jens Michelsen, kongens brygger, 160. Peder Ingmandsøn 50. Peder Barbers gaard 150. Povell Pedersen 40. Povell Nielsenn 70. Peder Nielsen 40. Peder Pedersen 40. Mouridtz v. der Thies 2 waaninger med j hauge 200. Else Anders Olsens waaning 25. Niels Bentsen 25. Johan Adolffs hauge med 2 waaninger 250. Christen Jensen Slagter 60. Her Jens Jakobsen 25. Anders Wilchenn Wefuer 40. Rasmus Kleinhortt Wrttegaardsmand med een hauge och 6 waaninger 350. Lars Søfrensens gaard med j waaning 120. Kirsten sal. Thomas Jørgensen Murmesters 50. Petter Nichels hus 120. Niels Søffrensen Murmester 100. Peder Larsen Brendevinsmand 50. Christen Hansen Kiøbenhafn 60. Morten Beyer Veffver med j waaning 30. Lars Nielsen Slagter 50. Niels Pedersen 80. Henrich Nauffnesen 50. Hans Røllich Veffver 60. Michel Mens Bager 200. Erich Bentsen Smed 25. Jens Pedersen Slagter 100. Jens Nielsen Brendevinsmand 40. Johan Zwart Jullmand 55. Johan Paser Naalemager 35. Christian Echhorst Bogbinder 40. Hermand Jansen Naalemager 110. Emert Terchelsen Karmager 30. Peder Jensen Styrmand 25. Jens Nielsen Bødker 30. Maren Jens Larsens 30. Dr. Christian Ostenfelds residentz med j lejewaaning 500. Bertholomæus Mershaus 50. Oluff Pedersen Aarsknecht 30. Oluff Jensen Skollmesters waaning 25. Petter Ber Bogbinder 40. Steffen Rasmusen Klocher 150.

Summa paa forskrefne Nørre qvarteer er penge 44488 rdlr.

II s.824

Kledeboderne quarteer.

Daniell Batskier 200 rdlr. Jørgens Hansen Kiøbmand 200. Jakob Eskenberg 250. Jørgen Redling 250. Dawid Rembsnider 100. Povell Svendsen 150. Johan Drøgs waaning 200. Johan Drøgs gaard 500. Johan Lehens gaard 1000. M. Jørgen Eylertsen och hørernis residentz 400. Bødker laugshuus 250. Daniell Paulj Bogførers gaard 500. Christen Jakobsen Schreder 80. Henrich Pedersen Salmager 80. Jockum Tettler Bager 350. Michell Hansen Rembsniider 100. Børre Povelsen Rembsnider 100. Drude Docters gaard 800. Maren Lars Madtzens 150. Christopher Mathiesen 200. Christen Jensen Slagter 200. Jens Pedersen Slagter 250.

Lille Canniche stræde.

Inger Anders Christensens 200 rdlr. Christen Jensen Slagter 300. Mogens Nielsen Slagter 200. Peder Raffn Bødker 50. Henrich Hach Skreder 50.

Store Canniche stræde.

Aage Simensen Slagter 200 rdlr. Drude Doctors 3 nye waaninger 200. M. Bertell Bartholinj residentz 500. M. Rasmus Windings residentz 400. Hans Kongl. Mayst. gaard 1700. Regentzen 1500. Generall major Bolches waaninger 150. Peder Simonsen Perdell 150. Signe sal. Carsten Pedersens 200. Dr. Fabricij gaard 700. M. Mathis Fossis residentz 450. M. Hans Zoegas residentz 450. Dr. Rasmus Bartholinj residentz 450 och 3de waaninger 150.

Skinder gaade.

Jakob Frederichsen Vrtekremmer 200 rdlr. Jens Christensen Schreder med j waaning 100. General major Holches gaard med 2 waaninger 500.

Kiøbmager gaade.

Jens Bentsen Bryggers gaard med 5 lejewaaninger 600 rdlr. Mogens Pedersens hus med 3 waaninger 300. Lauridtz Nielsen Bryggers gaard med 4 waaninger 850. Mette Aages gaard med j waaning 300. Povell Gudmandsens gaard 130. Claus Føyg Bendrejer 150. Jens Gudlandsfahr 150. M. Anders Frich Murmester 200. Anders Vostenberg 300. Casten Hansens gaard med j waaning 450.

St. Giertrud stræde.

Jørgen Castensen Renteskrifvers 2 waaninger 80 rdlr. M. Weitzi waaning 40. Lisebeth Albert Dyseldorps 2 waaninger 80. Peder Thursens gaard 40. Frederich Thursens 5 waaninger 200. Johan Heidemands 9 waaninger 150. Wognmands laugshus med 3 waaninger 100.

II s.825

Rosenborrig gade.

Anders Pedersen Klochers nye gaard 300 rdlr. Niels Jensen Distelerers gaard 650. Christen Nielsens hus 100.

Wold gadenn.

Frederich Møllers hus 100 rdlr. Her Anders, Wartoes prest, 80. Markus Krabber 2 waaninger och hans gaard 300. Peder Julis arffwinger 2 waaninger 150. Peder Joensen Kiøbmand 150. Petter Esbachs nye gaard och boe 150. Lars Gregersen Portener 150. Mogens Jakobsen Kiøbmands gaard och boe 200. Mogens Nielsen Slagter 20. Niels Andersen Runchell 175.

Frederichsborg gade.

Søffreu Andersen Kiøbmand 120 rdlr, Petter Esbachs waaning 50. Niels Jensen Destilerer 40. Margrete Dirich Drejers hus 60. Jens Jensens nye gaard 250. Karen sal. Oluff Jensens 4 nye waaninger 200.

Michell Wibis gade.

Niels Ebbesens hus 50 rdlr. Niels Pedersen Slagter 50. Henrich Matzøn Slagter 50. Peder Hansen Øltapper 70. Boell Mads Draffvers 70. Niels Olsen Murmester 60. Thrinne Peter Nichels 250. Jakob Olsen Murmester 50. Niels Jensen Destilerer 60. Ebbe Bertelsen 50. Jørgen Jensen Skibsthømmermand 50. Henrich Henrichsen 50. Hans Stang Vefuer 115. Vallentin Daneberg 100. Cornelius Christensen Skibstømmermand 70. Peder Jensen Visiterer 60. Anders Olsen Seilingsmand 60. Thrine Peter Nichels 100. Jens Jensen Tømmermand 60. Jakob Christensen Gadefoged 50. Michell Hansen Skoeflicher 50. Maren sal. Oluff Berentz 30. Jørgen Pedersen Skolemester 60. Rasmus Hansen Slagter 50. Casper Otto Vefuer 115.

Rosen gadenn.

Lars Thess Brygger 450 rdlr. Oluff Mouridtzen Bryggers hus 150. Karen Oluff Jensens 650. Peder Christensen Øltapper 50. Jakob Guldsmeds hus och waaning 100. I Peder Christensens gang 3 waaninger och een till gadenn 87. Hans Groffsmeds gaard 80. Jens Christensen Bager 200. Gabriell Boumands hus 150. Povell Hansen Brendevinsmand 150. Throels Pedersens nye gaard 150. Frederich Baggers gaard 600. Michell Pramands hus 100. Jens Nielsen Brygger 350. Niels Andersen Brygger 300. Niels Povelsen Brendevinsmands hus med 3 waaninger j gangen 200.

I Lauge Thommesens gang.

Lauge Thomesen 2 nye och 5 gamble waaninger 100 rdlr. Lauge Thomesens 5 waaninger 250. 4 aff de fattigis waaninger 40. Niels

II s.826

Engelsen Mursvends hus 50. Jens Jensen Kochs nye hus 50. Aage Simonsen Slagters plads 20. Lauge Tømmermands gaard med j waaning 400. Oluff Søfrensen Postes hus 50. Karen sal. Peder Jørgensens hus 50. Lauritz Bødkers nye hus 50. Jakob Hansens hus med j waaning 80. Anne Iffver Jensens hus med j waaning 100. Jakob Andersen Raadmands 4 waaninger 100. Søfren Olsen Murmester med j waaning 70. Peder Larsens hus 50. Gregers Skreders hus 20.

Peder Hvitfelds stræde.

Mickell Abistetz 8 waaninger 150 rdlr. Niels Larsen Sauffschierer 30. Anna Oluff Kimbs 50. Clemed Hansen Tømmermand 40. Niels Ibsen 45. Karen Oluff Jensens 45. Lauge Tømmermands gaard 100. Hans Pedersen Vefuer 50. Bertell Christensen Kornmaller 30. Niels Bentsen Tømmermand 50. Søffren Snarup Thømmermand 50. Niels Simonsen Snecher med j waaning 80. Thømmermands laugshus med j waaning 150. Maren Haagen Olsens hus 50. Hans Christophersen Hiullmands med 2 waaninger 200. Børre Pedersen med j waaning 100. Mons. Karls gaard och hauffge 150. Abraham Madtzens hus 60. Hans Pedersen Schibsskrifver 50. Jens Pedersen Frøes hus med j waaning 150. Else Jørgen Rasmusens hus 70. Christen Nielsen Thømmermand 150. Jakob Wachtell Kremer 70. Steffen Nielsen Brendevinsmand 100.

Skidenn stræde.

Kirsten Christen Schippers hus 100 rdlr. Mogens Pedersens 2 waaninger 80. Hans Kongl. Mayst. 5 waaninger 120. Mons. Karls gaard med 17 waaninger 650. Magdalena Jens Søfrensens hus med j waaning 50. Michell Geffuert Møllers gaard 250. Lars Pedersen Schreder med j waaning 100. Christen Pedersen Øltapper 80. Peder Mus Perdels 2 waaninger 90. Jens Thordsen Klocher 70. Stefen Thorkelsens hus 60. Hans Andersen Schreder 50. Christian Brands hus 50. Søfren Andersen Kleinsmed 125.

Fioll stræde.

Jens Wochmands 5 waaninger 250 rdlr. Johan Walter Glarmester 60. Christen Jensen Bogtrycher 120. Niels Madtzen Kleinsmed 60. Vor Frue kirches 3 waaninger 300. Claus Føige Snedker med j waaning 100. Erich Nielsen Øltapper 60. Christen Kniffsmeds hus med 2 waaninger i gangen 100. Peder Gundersen Bryggers 4 waaninger 250. Mons. Karls 5 waaninger 200. Oluff Hellesen Slagter 50. Saxse Andersens hus med j waaning 100. Hans Sarp Pottemager med j waaning 150. Michell Bødker Møllers hus 70. Peder

II s.827

Andersen Kornmøller 50. Joen Therkeldsen 50. Sibilla Claus Kandestøbers 60. Birgitte Rasmus Tømmermands 50. Peder Drejer med j waaning 100.

I Kandestøberens gang.

Mester Jørgen Eylertsens 4 nye waaninger och een plads 80 rdlr. Sibilla Claus Kandestøbers 7 waaninger 100. Peder Pedersens hus 100. Svend Svendsen Brendevinsmands hus 50. Jens Rasmusens hus 80. Knud Joensen Murmesters gaard och woning 150. Anders Andersen Blegmand 60. Bardskier lauged tilhørende 8 waaninger 100. Karen sal. M. Mortens waaning 30. Oluff Hellesen Tømmermand 50. Karen Jens Josephs hus 50. Jens Nielsen Schreder 50. Bertell Pedersen Tømmermands hus 100. Jakob Andersen Raadmands waaning 60. Henrich Tidemands hus med 2 waaninger 100. Madtz Larsen Vefver 100. Henrich Folmers gaard 150. Niels Larsen Kochs 2 waaninger 150.

Gammell Nørre portt.

Anders Nielsen Øltappers hus med 2 waaninger 200 rdlr. Niels Lauersen Koch 70. Peder Jørgensen Hattemager 70. Niels Pedersen mellom ligers hus 70.

Nørre gade.

Caspar Karch Bager 250 rdlr. M. Jens Bircherod 400. Ebbe Pedersens gaard med j waaning 300. Jens Pedersens gaard med j waaning 450. Jens Søfrensens gaard 450. Christian Beverlins gaard 450. Welb. frue Sophie Rantzows gaard med j waaning 350. Lehne Oluff Larsens gaard med 5 waaninger 700. Jens Pedersen Møllers gaard med j waaning 250. Peder Nielsens gaard 400. Commissarj Johan Ploms gaard 650. Peder Gundersen Bryggers gaard 450. Peder Gundersen Brøggers anden gaard 300. Thomas Jensen Brøggers gaard med j waaning 650. Povell Jakobsens bryggergaard 400. Søfren Jensen Vrtekremmers hus med 2 waaninger 200. Hans Mules 2 waaninger 200. Oeconomj residentz udj Communitet 500. Wor Frue kirches 3 boeder ved muren 30. Smedelaugs boe 6. Wegterens boe 6. Dr. Thomas Bartholini residentz 500. Mag. Jakob Fabers residentz 400. M. Søffren Larsens residentz 120. M. Richert Hansens residentz 100. Dr. Johan Wandels residentz 600. M. Willum Langes residentz 450. Dr. Peder Reesens residentz 450. Jockum Moltkens boglade 100. Steffen Klochers residentz 100. Jockum Moltkens hus 250. Peder Willumsen Vintappers gaard 600. Jakob Weyer Procurators hus 150. Hans Boisen Kiøbmand 150.

Summa offuerskreffne Klædeboe quarteer er penge 48909 rdlr.

II s.828

Frimands quarteer.

Amager torff.

Jockum Kurtz Isenkremmer med een waaning paa Kiøbmager gade 625 rdlr. Nicolaj Boj Bartskier 450. Hans Holstes gaard 600. Hans Mathiesens gaard 2000. Henrich von Støchens gaard 900. Dr. Henrich Ernstes gaard 1100. Lorentz Holmers gaard 1000. Petter Holmers gaard med 6 boeder 1400. Christen Michelsen Sandbergs gaard 350. Karen Johan Dobbelstens gaard med j lejewaaning 800. Welb. Ide Scheels gaard 700. Johan Sterches waaning 250. Johan Pedersen Swertfeyers waaning 250.

Steenboederne.

Jakob Feltmands waaning 210 rdlr. Johan Ludwigs woning 410. Claus Kandestøbers 200. Claus Bonnix woning 120. Schriffuer och regenskole residentz 300. Frue Anne Romels gaard 1000. Povell Povelsens gaard 550.

Schoeboderne.

Ditmer Bøffkens gaard 450 rdlr. M. Jonas Nicolaj Bartskier 300. Christopher Mathiesens gaard 300. Thorben Pedersen Brygger 400. Diderich Multerpas gaard 400. Henrich Mathiesens, paa sal. Nicolaj Kloumands arffuingers, 500. Peder Jensen Ølands gaard 500. Erich Munches gaard 600. Welb. Axel Vrups gaard 700. Lorentz Sars Kremmer 200. Petter Lorentzen Kremmer 250. Niels Rasmusen 300. Oluff Andersen Kandestøber 220. Anders Nielsen Guldsmed 140. Jockum Knapmager 220. Jørgen Sidow Cantor 300. Henrich Schup Kremmer 400. Johan Adolph Ernstes gaard, som Hans Willhelm tillhørte, 680.

Skinder gadenn.

Hermand Schach Rembsnider 250 rdlr. Niels Søfrensen Skreder 90. Petter Schrøder Øltapper 200. Hans Schalt Bogbinder 140. Jens Pedersen Bering 250. Henrich Wichmand Rembsnider 200. Jens Nobell Skreder 300. Dr. Hans Swanes hus 150. M. Jacob dend frandsøeske koch 600.

Closter stræde.

Hermand Larsen 250 rdlr. Hans Thurmand 250. Christian Jensen 60. Anders Ringer Skoemager 200. Sal. Clemed Dals gaard 100. Frandtz Krachoe Schoemager 280. Jockum Wiland med j waaning 400. Bertell Jakobsen 240. Markus Jørgensen 80. Willum Danielsens enches hus 100. Povell Larsen Skoemagers hus 170. Johann Wiltt Skomager 130. Arffve Michelsens hus 80. Petter Busk Skoemager 150. Arffve Michelsens hus 150. Hans Mules hus 300.

II s.829

Cort Kandestøber 170. Emanuel Stadsmusicants waaning 200. Claus Vetermand Skoemager 100. Christian Schoemager 100. Hans Christensens hus 70. Hans Jensens gaard 450. Claus Weboe Skoemager 200. Petter Thram 200. Mag. Viti Bierings gaard 500. Michell Christensen Veykarll 300. Thomas Nielsen Skoemager 180. Anders Hansen Kandestøber 130. Claus Weboe Skoemager 90. Brygger laugshus 300. 3 smaa slagterboder till bryggers laugshus 50.

Schinder gadenn.

13 smaa byens slagterboder 150 rdlr. Giertrud Gudmands waaning 90. Jens Pedersen Bogbinder 90. Jørgen Lambrecht Bogtrycher 110. Niels Olsen Slagter 1000. Henrich Holst Smed 2 waaninger 550. Mons. Finches gaard 600. Oluff Jensen Slagter 170. Christen Eliasen Slagter 170. Niels Jensen 160.

Kiøbmager gadenn.

Sal. Frederich Ridefogets enches gaard med j waaning 600 rdlr. Morten Larsen, rigens skrifver, 600. Hans Morgener Kaabersmid 330. Morten Tramp Bager 200. Johann Walbom Guldsmed 200. Valentin Sadelmager 200. Carsten Larsen Guldsmed 550. Marie Jochum Schoemagers 650, Niels Søfrensen Vrtekremmer 250. Casper Hinnenberg 90. Cantzeler Theodorj Lentis gaard med 7 waaninger j Hellig giestes stræde 2500. Johan Stoltzer Futt 400. Jørgen Bartskier 300. Johann Batist Parychmager 250. Adolff Nielsen Schreder 300. Jakob Jacobsen Schreder 320. M. Hans Suidtzers gaard 700. Jørgen Stilchs Guldsmed 300. Lenert Kloumands gaard 750. Michell Kopmand Skoemager 160. Jørgen Wittes gaard 400. Jesper Larsens gaard 300. Henrich Mathiesens gaard 750. Lambert Mandels gaard 300. Anne sal. Hans Nielsens gaard 400. Mathis Hesses gaard med j waaning 400.

Løw stræde.

Mathias Kalthoff, Kongl. Mayst. bøssemager, 400 rdlr. Mads Iffversen Brygger 350. Peder Jakobsen Brygger med j lejewaaning 450. Hans Willumsen Skreder 100. Henrich Giøde Bogtrycher med 4 lejewaaninger 600. Corfitzes affbrøtte plads 2000. Secreterer Meyers gaard med een lejewaaning och een i Klosterstræde och j plads 1300, Jens Eskesens hus 60. Anders Skades hus 40. Thomas Christensen Posementmager 100. Jockum Wolff Snedker 200. Christen Jensen Slagter 400. Hellig Giestis kirches residentz, som organisten i boer, 120. M. Anders Gundtzoes gaard med j waaning 500. Thomas Andersens hus 200. Hermand Himmelmands hus 150. Anders Nielsen Pramand 150. Jens Andersen Snedker 150. Jens Christensen Schreder 150. Peder Madtzens hus 300. Albert Dysseldorffs waaning

II s.830

och plads 500. Liborius Salmagers gaard och j waaning 300. Anders Michelsen Plattenslar 300. Povell Baders gaard 150. Mathias Knapmager 100. Jakob Søfrensen Schreder 150. Petter Dreyers waaning 100.

Wdi Tucthus stræde.

Jochum Sander 50 rdlr. Oluff Povelsen Bødker 40. Petter Brun Drejer 50. Jens Larsens waaning 70. Sal. M. Anderses 4 waaninger 160. Johan Søfrensen Procurator 150. Capelanen her Jørgens residentz 275. Kirchens residentz, Mag. Esaias Fleischer iboer 325. Povell Madtzens hus med j waaning 150.

Hellig Giestis stræde.

Hans Friis Trommager 130 rdlr. Jens Jørgensen Brendevinsmand 100. Christen Jespersen 100. Johan Ludwigs woning 100. Jens Rasmusen Blegmand 40. Christen Terckelsen Schreder 50. Jockum Skeel Naadelmager 50. Hans Sinchelmager 100. Morten Henemands hus 60. Christian Hertz Løchtemager 100. Paaske Grott Sinchelmager 60. Jørgen Søfrensen Skreder 110. Frands Boie Smed 130. Iffver Nielsen 50. Johan Diderichsens hus 40. Jakob Kryds Smed 40. Anders Kniffsmed 40. Jørgen Kessler Korremager 60. Jockum Krettlaw Smed med j liden waaning 80. Bertell Pedersen Tømmermands hus 80. Willum Danielsens 4 smaa waaninger till gaarden och 2 till gadenn 180. Henning Drabants waaning 100. Hans Rosendals enche 20.

Summa offuer forskrefne Frimands quarteer er penge 55815 rdlr.

Kiøbmager quarteer.

Klareboederne.

Johan Madtzen en liden plads, ligger øde aff Klarboderne, med 3 hoesliggende waaninger 350 rdlr. Johan Steenbuch Snedker 200. Peder Clausen Skreder j waaning 125. Johan Holst Snedker j waaning 125. Hans Jakobsen 125. Jacob Bendixen Plattenslar 125.

Kiøbmager gaden.

Peder Hvidesen Skreder 275 rdlr. Simon Croneborg Skoemager 400. Welb. Offve Juels gaard 1200. Her rigens skatmesters gaard med j stor hauge och j plads, aff Johann Madtzens, 3200. Jacob Kidtzero Guldsmed 350. Jochom Gieffuert Bager 300. Jacob Pettersen 325. Dawid Rich Scholmesters hus med hoesliggende stoer gaard och 7 waaninger och j waaning till Pilestræde 1250. Henrich Hansen Kleinsmed 400. Effwert Holstes platz, som nu byggis paa, 400. Mouritz v. der Thj gaard med j waaning i Silchegaden 1000. Frederich Verllemands gaard 700. Henrich Jacobsens gaard 800. M. Christianj Franche Bartskier 325. Ludwig Willumsen Swertfeyer 325.

II s.831

Jørgen Helmer Hatstafferer 350. Hanns Kloumands hus 325. Petter Winberg Kremmer 400. Johan Ising Kremers hus 225. Dawid Mor 475.

Øster gadenn.

Johannes Kirchhoff Apotecker 400 rdlr. Albert Idsens gaard med boe och lejewaaning 1300. Johan Madtzenn Sucherbager 750. Rentemester Henrich Møller 2000. Noch j rentemester Møllers gaard 1200. Jørgen Karch Bagers hus med j plads 325. Hans Jørgensen Bardskiers hus 250. Oluff Amundsen 200. Steen Pedersen Schreder 275. Capt. Thomas Dirichsen 225. Daniel Pillaw Dantzmesters gaard och hauffge 350. Henrich Ehm Kaabersmed 450. Margrete sal. Dirich Dreyers 2 waanicger 200. Rasmus Søfrensens gaard med 2 lejewaaninger till Østergade och j till haugen 650. Anders Jensen Vrtekremmer med een lejewaaning i Christian Bernekovs stræde 300. Hans Wilchenn Posementmager 200. Henrich Dyr Laalandspost 400. Mons. Klingenberg och børnens gaard 1400. Welb. Otte Krags gaard 1400. Dend Keyserlig residentz gaard med 2de waaninger bag haffuen ud till Slippen 1200. Welb. Axell Sesteds gaard 700. Welb. frue Rigetze Grubbes gaard med 2de waaninger till Østergaden 900. Welb. her Niels Trolles gaard med 3 leyewaaninger och een stoer haffge 1400.

Silche gadenn.

Albert Heintz 450 rdlr. Kongl. May. hus, slodtzs prestens residentz, 400. Mons. Thomas Finche 850. Willum Hornball Maller 350. Hans Olsen 375. Johan Postegbagers hus 375. Mathis Søffrensen Murmesters hus 275. Hans Lindenkamp Snedker 250.

Pille stræde.

Silchehuset, de fattigis, 200 rdlr. Dr. Casper Bartholinj gaard och hoesliggende pladtz, som nu skall byggis, 1050. Mathis Melhorns hus 200. Hans Husum Skreder 200. Niels Christensens hus 150. Rodolff Larsen Schreder 112½. Jochum Luxen Drejer 150. Mathis Silm Guldsmed 175. Esias Schøtt Seyermager 200. Diderich Libendantz fegters hus 200. Hans Holstes hus med 2 waaninger i gangen 700. Daniell Pillow Dantzmesters gaard med j lejewaaning offuer porten och j i gaarden 225. Rasmus Jørgensen Høcher 200. Petter Charstensens hus med haffue 375. Povell Friberg Schreder 250. Petter Dantj sin gaard 500. Hans Westphalen Smed 200. Jochum Kurtzes hus 200. Johan Hollender Skreder 200. Rotke Snedkers med j lejewoning till Anthonj stræde paa hiørned 237½. Hans Thomesens enche 200. Elias Biners enche 200. Mag. Søfrenn Kornerup 350. Jens Jensen Brygger 400. Johan Engelbret Snedkers enches gaard med lejewaaningen 300. Welb. Jørgen Redtzes gaard 600.

II s.832

Siffuert Spane maalttegiørers hus bag Gietthused 50. Kongl. Mayst. Giethus och plads 1000. Jørgen Stilches hus med hauffge 100. Claus Dinnesen Stolmager 150. Børre Ambiørnsen Skreders 2 waaninger 250. Jakob Christensen Bødkers hus 100. Povel Nielsen Bøssemager 100. Cort Pop Rotgietter 150. David Rich Skolmester 125. Iffver Boelsens hus 150. Jens Jakobsen Schreder 150. Dr. Hesses gaard med j waaning i Silchegaaden 1000.

Mønter gadenn.

Henrich Møllers 10 nye waaninger 2000 rdlr. Thord Svendsens enche 125. Hans Ottesen Schreder 125. Niels Andersen Thømmermand 150. Morten Bomgaard Pottemagers hus med 2 lejewaaninger 200. De fattigis sieleboder eller Mønterboder 100. Hans Friderich Murmesters hus med j hauge 100. Niels Andersen Thømmermands gaard med 2 lejeboder 75. Lorentz Weiskops hauffge med et liden bygt hus 37½.

Gammell Møntt.

Anders Nielsens hauffge och 2 lejewaaninger 150 rdlr. Frantz Joensens 2 waaninger 62½. Anders Bruns hus 60. Lars Michelsen 60. Jens Hansen Skreder 112½. Hans Nielsen Skipper 125. Mads Jakobsen Steenhugger 130. Jakob Henrichsen Urttegaardsmands hus och hauffge 125. Jakob Jakobsens hus 62½. Rasmus Svendsen Baadsmands hus 62½. Jens Olsen Schippers hus 100. Hans Gregersen Schipper 75. Ellert Glewsteen Snedkers hus 50. Claus Hansen Høchers waaning 50. Anna Simon Lewes 2 waaninger och øde plads 50. Lorentz Weiskopes hus 75. Falentin Garmer Snedker 162½. Søffrenn Olsens hus och plads 75. Noch j nytt hus 100. Peder Rasmusen Murmesters 3 huse 1OO. Hans Ribolts gaard och plads med 3 nye och 2 gamble waaninger och j hauge 487½. Rasmus Søffrensens 2de waaninger 37½. Margrete Dirich Dreyers 20. Niels Arffvidsens 2de waaninger 50. Lauritz Jensens 2de waaninger 50. Hans Hansen Proviantskriffvers plads med j haffue 100.

Gammell møntt.

Jost Stapels enches 2 waaninger och j haffue 150 rdlr. Dawid Snedkers woning 75. Knud Hansen 100. Jesper Larsen Løchtmager 100. Niels Berentsen Nagelsmed 100. Schipper Christen Larsen 125. Mogens Oluffsen 75. Anna Thomes Jørgensens 75. Henrich Møllers gammell eyendomb, som strecher sig till Claus Sølffpoppes hus 200. Claus Lorentz hus 175.

Diderich Bartskers gang.

Vrban Smeds hus 75 rdlr. Jørgen Marquortsen Weffuers 2

II s.833

waaninger 100. Lyder Westermand Veffuer 2 waaninger 100. Anders Drejers waaning 50. Randell Nielsdatter 50.

Grønne gadenn.

Welb. Holger Winds gaard 650 rdlr. Petter Frandsmand Thoebackspinder 100. Peder Bodsteds enche 75. Peder Rasmusen Murmester 75. Hans Andersen 125. Svend Svendsen 150. Niels Arffuesens 2 waaninger til gaden och 2 i gaarden 200.

I Gangenn.

Rasmus Larsen Baadsmand 25 rdlr. Anders Raffuns waaning 25. Hans Pedersen Tømmermand 25.

Igien till gadenn.

Hans Hybener Kleinsmed 75 rdlr. Casper Madtzønn Skreder 75. Søfren Christophersen Bose 100. Claus Lorentz 17 gamble boeder i Grønnegaden och omkring Woldenn 250. Claus Iffversen Kremmers hus och plads 150. Henrich Møllers 16 leyewaaninger och pladtzer fra her Niels Trolles gaard till Grønnegaden 300. Jep Pedersen Pramands 2 waaninger 100.

Peder Madtzens gang.

Een gammell waaning, de fattige tilhør, 40 rdlr. Lauertz Tømmermands hus 40. Christopher Kopmand Drabant 40. Hans Jostsen Capteins wonningh 40. David Lindeman Drabant 50. Dirich Dreyers enche 70. Jens Nielsens wonningh 62½. Anna Jensis woningh 62½. Hans Aagesen 62½. Haagen Tømmermand 62½. Børre Steenhugger 62½. Johann Kieldersvends waaningh 62½. Niels Christensen Roskild 62½. Søfren Christensen Seigeleger 50. Frands Joensen 50.

I Slippenn.

Steffen Andersen 40 rdlr. Peder Høcker 40. Falentin Salmager 40. Karen Bordsneckers 60. Rasmus Biørnsen 30. Anders Gregorj 40. Iffuer Jacobsens 2 waaninger 150.

Grønne gadenn.

Arent Skarff Groffsmed 175 rdlr. Peder Larsen Bødker 60. Thord Olsen Schipper 75. Anders Raffuns hus 125. Davit Blytechers hus 300. Rasmus Søfrensen Skipper 100. Henrich Kabellaw Øltapper 50. Niels Nielsens enche 25. Jens Hansen Skreder 62½. Anders Larsen Skomager 60.

Christian Bernekow stræde.

Hans Haagensen Seilegger 60 rdlr. Hans Thisen Bager 275. Peder Kieldsen Snedker 100. Hans Koches 2 waaninger 125. Giertrud Christophers 60. Peder Hansen Haffnefoged 60. Johan Konav Kleinsmed 60. Hans Møllengraffs hus, till de fattige giffven, 30.

II s.834

Claus Raffun Raadmand 30. Christen Jensen Høcker 42½. Jakob Dreyers hus 60. Ingemand Jensen Skipper 60. Antonj Stemands 2 waaninger 110. Povell Christophersen Glaser 62½. Hans Ribolts 2de waaninger 75. Diderich Dreyers enches 2 waaninger 75. Rasmus Søffrensens 3 waaninger 100.

Antonj stræde.

Rasmus Søffrensens 3 gamble waaninger 75 rdlr. Diderich Dreyers enches 3 gamble waaninger 75. Hans Ribolts 4 gamle waaninger 100. Carsten Larsens gammell waaning 62½. Anders Jensens enchis hus 100. Bertell Blytecher 125. Christen Gundersen Schipper 125. Thord Haagensen Schreder 125. Fredrich Salomon Spormager 100. Christen Christensen Bødker 75. Adam Steffens 75. Christian Nyehoffs 60. Jakob Pedersen Skreder 60. Jochum Vlricks hus och gaard med 5 lejewaaninger, gandske forfalden, 450.

Jens Jensens gang.

Een waaning till gaden och 4 smaa boeder i gaarden 75 rdlr. Anders Jensen Cofardj baadsmand 50. Christen Andersens 2 waaninger till gaden och 3 waaninger i gaarden 175.

Summa offuerskreffne Kiøbmager quarteer er penge 59902½ rdlr.

Rosengaards quarteer.

Kiøbmager gaade.

Søffren Jørgensen Brygger 400 rdlr. Peder Joensen Brøgger 450. Anne Hans Mortensens 650. Albert Dysseldorffs gaard 1500. Johan Edings enche 600. Claus Raffun Raadmand 700. Anders Svendsen Brygger med j lejewaaning 450. Welb. Christen Scheels gaard 1200. Welb. Axell Seesteds gaard och grund med haffuen 1400. Jakob Kitzeroe Guldsmed 300.

Springgaden.

Thorben Frandsen Bryggers gaard med j waaning 400 rdlr. Anders Brant Murmester 100. Mathis Boumand Kleinsmed 100. De fattigis 2de huse till gaden och 4 bag udj gaarden 50. Christopher Jørgensen 75. Christen Brun Hiulmand 75. Michell Jørgensens 6 waaninger i gangen 100. Michell Jørgensens gaard med j lejewaaning 400. Byens Aufflsgaard med 2 lejewaaninger 200. Jakob Brun Vhrmagers 2 waaninger 50. Niels Dreyer 40. Thrinne Christens 30. Bertell Christensen Groffsmeds hus och plads 100. Jens Søffrensen Renteskriffvers 2 waaninger, 100. Bonde Malers hus med j liden lejehus 50. Michell Libest Tømmermands enche 75. Hans Hartwig Kleinsmed 40. Jacob Jacobsens med 3 waaninger i gangen 150. Ib Laursen Skibstømmermand 50. Svend Ambiørnsen 75. Frandtz

II s.835

Skach Tømmersvend 50. Svend Ambiørnsen med 2 lejewaaninger 200. Petter Arent 50. Conrad Buchell Posementmager 100. Peder Jacobsens hus 175. Thorbenn Trompetter 50. Johann Badstuemand 200. Wrbann Fribert Skreder 200. Las Jensen vden Øster portt 100. Peder Madtzenn 75. Siffuert Maller 150.

St. Giertrud stræde.

Peder Christensens hus och plads 150 rdlr. Bertell Søffrensen 80. Peder Knudsen Wogenmand 75. Peder Slagter 100. Strange Trøners øde plads 40. Knud Bertelsens 3 waaninger 75. Anders Jacobsen 25. Anders Bentsen 50. Welb. her Henrich Rantzoes gaard och 6 boliger udj Aabenraae 1200. Welb. oberste Dibetz gaard och haffge 600.

Pusterwig.

Hans Piber 25 rdlr. Niels Andersen 25. Niels Wantmagers 2 waaninger 50. Bertell Maler 25. Hans Trommemager 25. Niels Christensen Drager 50. Niels Jacobsen 25. Lambert Mandellkremmer 25.

Rosen gaarden.

Berent Knapmager 25 rdlr. Maren Bentes enche 25. Lars Wiser Vrtegaardsmand 50. Willum Povellsen Høcher 50. Henrich Jensen 200. Oluff Koch 125. Berent Knapmager 125. Peder Jensen Laalandspost 125. Povell Glarmester 125. Dawid Mønnich 300. Peder Svendsen Ladmager 25. Sal. Henrich Smeds hus, som Frands Boemand ehr formønder for, 100. Johanne Anders Olsens 40.

Landemerched.

Hans Hansen Schreders gaard med j woningh 300 rdlr. Christian Vldrich Bøssemager 100. Mathis Søffrensens enche 30. Rasmus Andersen Postmester 30. Niels Clausen Skreder 75. Anders Mathiesen 25. Christopher Guldslager 150. Claus Raffun Raadmand 50. Peder Larsen Skreder 50. Ditmer Bøffkens 7 waaninger 150. Kongl. Mayst. kudsk Lorentz N. 50. Welb. Jegermesters gaard med haugen 700. Frue Ide Lindenous gaard 450. Peder Aagesen Tømmermandsvend 30. Oluff Jensen Seigellegermand 30. Christen Roskild Tømmermand 50. Oluff Hansen Murmester 60. Rasmus Jensen Seilingsmand 30. Simon Emertsen Skibstømmermand 125. Espen Blochedrejer paa Holmen 100. Hans Pedersen Slagter 40. Peder Jensen Renteskriffvers hus 75. Hans Hansen Tømmermand 80. Niels Nielsen Skomager 100. Bent Andersens enche 40. Lauridtz Gundersen 75. Stephan Pedersen 100.

Anden side.

Hans Lauridtzen 25 rdlr. Oluff Pramand 100. Hans Pettersen

II s.836

Pottemager med j lejewaaning till Springgaden 100. Ingeborg Fiskebløders 2 huse 125. Christen Jensen Tømmermands enche 150. Hans Hansen Tømmermands 2 huse 200. Oluff Skoemagers 2 huse 150. Søffren Kastrup 75. Klocherens hus till Trinitatis kirche 25.

Aabenraae.

Maren Erlands enche j lidet hus 12½ rdlr. De fattiges 4 huse till gaarden och 4 udj gangen 100. Lars Tømmermands 3 waaninger 130. Oluff Larsen Skoeflicher 50. Anders Magdeborg Tømmermand 50. Børre Tømmersvend 50. Anders Svendsen Ølltapper 125. Welb. her Henrich Randtzoes 2 huse paa dend anden side med j øde plads 100. M. Anders Wrtegaardsmand j hus till gaden och j udj haffuen med j plads 150. Bispens 12 waaninger 450. Hans Hansen Proviantskrifvers 2 waaninger med hoesliggende pladtzer 150.

Møntergaaden.

Ranild Charstens hus med 2 waaninger 100 rdlr. Christian Abrahams enche 50. Lauritz Drejer paa Holmen 50. Hanns Ligger 50. Kiersten Slagters arffuinger 50. Anne Malers inde i gangen 25. Christopher Dines Pitzersticher 25. Albert Guldsmed 100. Christen Bødker 125. Hans Handskemager 50. Mogens Olsen Tømmersvend 50. Svend Joensen Tømmersvend 75. Morten Zitzow Bager 400.

Wognmand gaden.

Poffvell Godske 3 waaninger i gangen 75 rdlr. Niels Andersen j waaningh 25. Morten Snedkers enche 30. Hermand v. der Hvides hus 50. Jørgen Oldewelt Brendevinsbrender 300. Povell Godske Tømmermand 100. Joen Joensen Maltgiører 70. Mads Andersen Hiulmand 75. Niels Larsen Seilingsmand 50. Mads Iffversens 2 waaninger 100. Samuell Skreders hus 50. Joen Pedersen Tømmersvend 50. Mads Iffuersen Bryggers hus 50. Johan Borchwortz hus med 2 waaninger 100. Christopher Kuchenbechers 2 huse till gaden och 5 waaninger i gaarden 150. Engelbret Olsen, Tømmermand paa Holmen, 50. Jochum Rue Bøssemager 50. Mads Iffversen Beches hus med j waaningh 175. Anders Hansen Brygger 75. Christen Wigertsen Seilingsmand 100. Morten Søfrensens gaard med j waaningh 175.

Anden siide.

Peder Pedersen Raadmands 4 waaninger 175 rdlr. Henrich Møller Kremmer 100. Niels Jensen Mursvend 40. Christen Therckelsen 175. Bendix Weffuer 175. M. Hans, Dronigl. Mayst. wrttegaardsmand 50. Markus Bolt Skipper, boer i hused, 50 Christen Pedersen Drabant 75. Israel Hansen 75. Christopher Plitzfoged 125.

II s.837

Brøndstræde.

Frands Sillemand 50 rdlr. Peder Madtzønn 75. Anders Hansens hus 30. M. Christen Nolds 3 lejewaaninger 150. Anders Ostindiefars hus med 2 leyehuse till gaaden och 3 i gangen 150. Peder Pedersen Raadmands enches 10 waaninger 150. Hans Busk Stempellsnider 75. Jockum Dyffell Snedker 150. Hans Jacobsens hus med 4 lejewaaninger och een hauffge 600. De fattiges 14 sieleboder 100. Erich Brendewinsmands 2 waaninger 100. Anders Nielsen Underskriffvers 2 waaninger med eet portrum 100. Peder Madtzøn 30. Hans Jacobsens arffvingers 2 waaninger 75.

Wogenmandgadenn.

Hans Haagensen 25 rdlr. Mads Andersen Hiullmand j hus 30. Povell Goeskes eget hus 112½. Eet leyehus 30. Anders Maler 40. Claus Hees 40. Joen Ambiørnsens hus 75. Hans Lindenkampes hus med 2 waaninger 100. Lorentz Madtzen Seilingsmand 50. Simon Croneborgs hus 40.

Mønter gadenn.

Anders Nielsen Vnderskrifuer gaard med 4 leyewaaninger 800 rdlr. Dawidt Maars enches gaard 125. Niels Andersen Tømmermands 2de waaninger 100. Joen Ambiørnsen Tømmermands 2 waaninger 80.

Summa offuerskreffne Rosengaards korteer er penge 28205 rdlr.

St. Anne quarteer.

Hendes Dronnigl. Mayst. 18 waaninger wed Reberbanen: de 16 hver à partt for 40 rdlr., er 640 rdlr.; dend som er 2 lofft høye for 50; och dend ringeste for 30. Reberbanen 2500.

Lille Strandstræde.

Jens Boisen Raadmands gaard och eyendomb forbliffuer wed dend gamble taxt 1000 rdlr., saalenge hand beholder hans hauffge och plads w-beskaaren, mens naar hand mister noged effter affsticheningen, da settis dend for 750. Ellene Jochom Dorns woningh 250. Clemed Lambertsen Visiterers waaning 200. Jørgen Adrians arffvingers haffuge och 8 waaninger 800. Maren Henrich Høchells 500. Schoemagers garberhaffuge 350. Ellene Jørgen Willumsens 450. Forholdis med disse waaninger ligesom med Jens Boisens gaard effter affstichningen, daa bliffuer Jørgen Adrians 650, Maren Henrich Høchells 200 och Ellene Jørgen Willomsens 350. Her Lauritz till Holmen 2 gamble waaninger och j plads 100. Vldrich Christians haffuge med j hus 400. De 5 slagterboder 25. Daniell Hoffmand j steenhugger boe 20. Rasmus Besøger j liden hytte 10.

II s.838

Strandstræde.

Johan Steenkuls 12 waaninger och j haffuge 400 rdlr. Anne Woldmesters hus och plads 40. Steen Andersen Stadsmajors gaard och plads med j liden lejeboe 350. Peder Søffrensen Garbers wonjngh 40. Richert Carstens 40. Hendis Dronnigl. Mayst. 8 waaninger 200. Peder Pedersen Lerches haffuge och 7 waaninger 300, saa lenge hand beholder haffuen och waaningerne w-beskaaren. Lyder Støffkens haffuge och 12 waaninger 400. Christen Jensen Smeds waaningh 200. This Lederthouffuers enche 40. Peder Hansen Brendewinsbrender 50. Jørgen Bielches gaard 400. Jens Andersen Steenhuggers hus 50. Jens Andersen Steenhuggers 4 smaa waaninger, nedbrutt och opsatt igien, 50. Oluff Tømmermands hus 20. Daniell Tømmermands arffuingers 3 waaninger i dend tillucht Bredegade 60. Welb. Niels Juels gaard, haffuge och 9 waaninger, med j waaning till Kongens gade, sampt aff m. Hans Zoegas 1050. Johan Madtzen j hauge och 6 waaninger 300. Peder Pedersen Lerches 2 waaninger 40. M. Pheifij enches haffuge och j nye hus 150. Maren Esaias Fleischers j hus och haffuge, med j hus till Kongens gade, 300. Thorben Pedersen Munches hus och haffuge, med 2de smaa huse hver till sin gade, 200. Jens Nielsens blegdam med 2 smaa waaninger 60. Henrich Rolluff Skipers plads 10. Generall major Rüsius stor plads med 3 huse paa 600. Her cantzeler welb. Petter Redtzis hus och haffuge, forbliffuer wed 800, saa lenge hand beholder haffugen och husene w-beskaaren. Kongl. Mayst. Toldboed med des leyewaaning, som tillforn haffuer Obersten tillhørtt, 600. Clemed Lambertsen j kroehytte 20. Cantzeler Lenttes hus och haffuge 250. Noch cantzelers j waaning derwed 50. Joen Islenders waaning 45. Søfren Bagers gammel waaning 10. Hans Thersk grynmalers øde plads 5.

Nye Kongens gade.

Jacob Sønnich Bryggers gaard 100 rdlr. Jens Pedersen Møllers hus 45. Møllen taxerit for 200. Povell Hansen Snedker 45. Henrich Bremer j lidet hus och plads 30. Dideric Kreienn Murmesters hus 70. Mogens Zackarisens waaning och haffuge 150. Lorentz Krejers indhegned plads 15. Karll v. Manders gaard och 6 smaa waaninger 400. Thomas Holch Ridefogetz gaard och eyendomb 300. Rasmus Christensens waaning 150. Daniell Steenhugger 150. Jochom Wønne j hus 100. Anders Salling Steenhugger 80. Bartholomæus Jensmers waaning 250. Johan Grimbergs plads 25. Anders Jørgensen Norge Postmesters hus och plads 100. Stads Warenhorst Drabant en plads 25. M. Rubins hus och j wiit begreben plads 300. Gen.

II s.839

major Riuses hoffuidgaard med j waaning och wiit begreben haffuge och pladtz, sampt een deel aff gaden indtagen 1600. Noch Gen. major Riuses lejewaaning, som Daniel Balbier iboer, 100. Christopher Flags hus och haffuge 150. Claus Bonnix 2 waaninger 110. Henrich Silcheweffuers woningh 25. Henrich Jakobsen Raadmands 9 waaninger, nedbrøtt och igien opsatt, een haffuge och 3 gamble waaninger 300. Lauritz Hansen Bødker 70. Michell Nielsen 25. Børge Nagelsmed 25. M. Hans Zoegas 4 gamble waaninger 30. Willom Tersloug j gammell voning 10. Jochom Spegelberg garberhaffuge och j skur 40. Jens Boisen j liden plads 10.

Gottergaadenn.

Secreterer Gises gaard med 2 nye leyewaaninger 1000 rdlr. Rasmus Ibsen Thømmermands waaning 45. Christian Stal skreders waaning 40. Arent Berentsens 4 woninger 100.

Dend gade wed Mynten.

Hans Tersk Grynmalers woning 110 rdlr. Berent Contrafejer 80, Jens Garttners hus och haffuge, sampt j liden plads 200. Her cammerad Bølches gaard och haffuge med 5 gamle waaninger, aff haffuen er en stor deel mist, 40O. Jens Willumsen och Kirsten Nielsdatter aff Schanne j woning 65. M. Bendix Kunstdrejers gaard och j lejewaaning 440. Hans Johansens enches 4 smaa waaninger 80. Arent Berentsens 2 waaninger 50. M. Casper Annemøllers waaning 400. Hermand Steenkuls haffuge och waaning 180. Jakob Skarnagers waaning 25. Lars Michelsen Snedker 40. Erich Thomesen Hiurdes hus 10. Lauridtz Jensens 3 gamble hytter och j plads 25. Povell Smeds hus 10. Lauritz Knudsen Schipper 15. Lauridtz Sandfører 10.

Borgergadenn.

Hach Larsens 5 nye waaninger och j plads 250 rdlr. Arent Berentsens 5 waaninger och j haffuge 340. General major itt hus och plads, Borkertt Thomesen paaboer, 150. General major Rusius j waaning och plads, major Nagell beboer, 300. Noch j waaning, som till bryggers och bagers er beleiligt och till stor nering och brugs anfanged er, 800. Endnu j waaning, som capitain leitenant Nicolaj iboer, 80. Steffen Thuresens 5 waaninger 130. Lauridtz Jensens 4 waaninger och j haffuge 200. Jens Søegaards gammell waaning 20. Lauritz Rasmusen Snedkers 2 waaninger 40. Jens Rasmusens waaning 15. Søfren Rasmusen Bager 10. Petter Becker Liffguardies plads 15. Een plads till Kongl. Mayst. rustwogn 20. Rasmus Nielsen Schippers plads 10. Henrich Silcheweffuers plads 10. Henrich Leddertougers plads 10.

II s.840

Prindtzens gaade.

Johan Scherings 2 smaa huse och plads 50 rdlr. Niels Smeds waaning 65. Knud Bertelsens waaning 150. Jakob Tømmermands 2 smaa waaninger 80. Jesper Daniels plads 40. Peder Knudsen Fiskals waaning 150. Ewert Holstes 4 waaninger och j haffue 200. Jørgen Lehnertt garttners 2 waaninger och j plads 100. Anne sal. m. Nielsis 3 waaninger 100.

Mod Østerportt.

Jochym Scheel Gardeners hus och plads 80 rdlr. Christian Viinskenchis hus och haffuge med j liden plads 140. Jens Jensen wed Børsen j hus och haffuge 200. M. Nicolaj Bøj Bartskers haffuge 50. Hans Rosengaards waaning och haffuge 160. Rasmus Tømmermands øde plads 10. Peder Madtzøn Møllers waaning och plads 50. Møllen taxerit for 250. Ludwig Smeds hus 25. Johan Bagers hus 30. Esaias Glarmesters hus 30. Svend Onevald j lidet hus 15. Peder Pedersen Dreyer 20. M. Anders Hoffsinder j hus och plads 100. General major Rus j gaard, som dend Runde kirche stoed, med 4 waaninger, samt j wiit begreben indgraffed plads 700. Mathis Melhorns waaning 60. Lauritz Madtzens hus 30. Karen Berentes waaning 20. Jørgen Kudskes hus 10. Hans Nielsens husings waaning 20. Henrich Folmer Gardeners hus och plads 40. Natmandens waaningh 200. Materialgaarden 200. Henrich Tomesen Møller j lidet møllerhus 30. Een gammell brøstfeldig mølle 250. Oluff Larsens hus och plads 25. Jørgen Ridtzers 3 waaninger och een indhegned plads 250. Hans Hermandsen Portteners hus 10. Jens Siøegaards waaningh 100. Her rigens marskalck Kørbis j lidet hus och j indhegned pladtz 20. Povell Mejer Bagers waaning 200. Niels Michelsen een deell aff samme waaning 100.

Kongl. Mayst. baadsmands waaninger.

Lavendellstræde 12 waaninger à 40 rdlr., 480 rdlr. Rosengaden 26 à 40, 1040. Nilchestræde 26 à 40, 1040. Balsomstræde 24 à 40, 960. Salviestræde 24 à 40, 960. Krusemøntestrede 26 à 40, 1040. Meirianstrede 26 à 40, 1040. Timianstrede 26 à 40, 1040. General major Ruses stalde wed Øster portt, aff 12 boder à 40, 480. Elephantstrede 26 waaninger à 40, 1040. Harestrede 47 à 40, 1880. Hiorttestrede 11 à 40, 440. Løffuestrede 22 à 40, 880. Hindestrede 9 à 40, 360. Caninstrede, 2 recher, 23 à 40, 920. Biørnestrede 29 à 40, 1160. Vlffuestrede 33 à 40, 1320. Pindsvinstræde 24 à 40, 960. Enhiørningstrede 37 à 40, 1480.

II s.841

Kattestrede 23 à 40, 920. Reffuestrede 41 à 40, 1640. Kamelstrede 45 à 40, 1800.

Kiøbenhaffn weyermøller inden wolden taxerit.

Frederich Thettelers wed Nye Nørport 250 rdlr. Michell Schults wed Gammell Nørport 250. Willom Nielsens paa Hanneskandtze 250. Michell Bryds paa Helmerskandtze 250. Hans Hoppes ved Vandkonsten 250.

Summa offuer forskreffne St. Anna qvarteer er penge 53400 rdlr.

Summa summarum offuer ald forskreffne taxering bedrager sig wdj penge 555352 rdlr.

Actum Kiøbenhaffn den 4 aprilis.

Jørgen Reedz, mpp. J. Wind, mpp. Mathis Fos. Peder Pedersen. Peder Reesen, e. h. Peter Holmer. Chordt Henrich Merk, mpp. Søffren Jensen, mpp. Thomas Eggebrecht, mpp.

Orig. paa Papir i Raadstuearkivet og i Ministeriernes Arkiv.

II s.842

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jan 3 12:08:14 CET 2004
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top