eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.803

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 777-806
Nummer: 803


<-Forrige . Indhold . Næste->

803.

20 Sept. 1634.

En Protokol 1) med Titel: »Original paa de Fattiges Forrraad wdi Kiøbenbenhafn, For rette Huszarme, Fattige, vmøndige forelderløsze fattige Børn wdi Børnehuset oc smittelige syge Mennisker wdi Pesthuset«. Bogen er prydet med et Billede af Lazarus foran den rige Mands Dør og af Stephanus's Stening, til hvilket Billede Petrus Galthius har skrevet et latinsk Vers. Derpaa følger Fortalen: »Efftersom med de fattiges wnnderhollding her wdi Kiøbenhaffn forleden anno 1630 er anordnet, at ingen bettelen heller omløbenn for gott follckes dørre nogenn skulde stedis, menn een huer byens fattige mennisker effter sinn leilighed och wilkor kunde haffue sinn wisze deputat oc billige wnnderhollding, huortill endock Kongl. Mayt. wor allernaadigste herre oc konning, konning Christian denn Fierde, haffuer ladet deputere oc tillegge en stoer summa pennge. Dernest haffuer welb. herre oc cantzeller herr Christian Friis till Kragerup oc velb. s. Frandtz Rantzow till Rantzouholm, K. M. stattholder, samme anordning med en goed capitael tillagd, som paa folio 21 oc 22 (S. 787) wiidere finndes, oc effterdi de fattiges forraad oc forrige herlige testamenta icke (som burde) saa wdtydeligen finndes annoteret, ei heller wdi en rett original sammenschreffuen, tillmed end oc saa mange fornemme oc gudfrøchtige gottfolck paa

__________

1) Der er to ligelydende Protokoller, den ene dog ført længer ned i Tiden end den anden.

II s.777

nogle faa aar oc endnu de fattige med herlige testamente oc siælegaffue betencker oc forordinerer, saa haffuer jeg derforre, min gunstige øffrighed till ære oc welbehaug, sampt oc saadanne gudfrøgtige salige affdøde mennisker udi saa maade til ewig berømmelse oc ihukommelse, dette original paa alle de fattiges forraad wdi pennge oc jordegoedtz sammenschreffuen oc det affdeelet udi tuende parter, huoraff denn første er Testamentbogen, huorwdi alle testamenter oc siælegaffuer, som nogenn epterrettening om findes, ere indskreffuen. Denn anden part er Jordebogen, som wduiiser wnder huer nomro oc folio epter breffuene aff testamentbogen wdi jordbogen findes transporterit, huorledis med enn huers testament er beschaffen oc huad caution derforre finndes. Oc til bequemlig epterretning, huorforre ieg samme original haffuer forferdigt, finndes herhoes wdi de fattiges husz nederlagd thuende annden indbunden bøger, denn første med A nomereret, huorwdi jeg alle testament- oc siellegaffue-breffue haffuer ladet copiere, disligeste denn annden bog med B nomereret, huorudi det forrige inventarium paa de fattiges pending oc jordegoeds lige ord fraa ord, som det anno 1630 er leffueret, findes antegned, derhos ocsaa in margine annoteret, huorledis huer post med breffuene er confereret oc revideret oc siden wdi originalen transporteret. Wdi samme bog med B nomereret finndes ocsaa anteigned fraa anno 1630 denn aarlig opbørsell wdj rente oc huszleye, saa at alt dend wisse indkompst kand efftersees, at deraff inted formindskes heller forsømmes. Oc effterdi jeg wnderskreffuene dette altsammen saa eenfolldeligen haffuer sammenskreffuen, de fattige till beste oc mine medbrødere oc epterkommere thill rinnge epterrettening, saa forhaabes ieg ocsaa dette aff een huer wdi enn goed meening oc till dett beste optages. Actum Haffniæ dennd thiuffuende september anno idt thusind sex hundrede fiire oc threduffue. Hinrich Jacobsen Holsatus Flensburgensis, ciuis ac incola Hafniensis.« Siden hans Tid er Bogen fortsat af forskellige til 1664. Ved Udgivelsen er Teksten noget forkortet og den tredje Del af Bogen, der opgiver hvem der havde Kapitalerne til Laans, er udeladt. Summen af Kapitalerne udgjorde 22188 Rdl.

Testament- heller Siellegaffue-Bog for de Fattige wdi Kiøbenhauffn.

Gud allermegtigste till euindelig loff oc ære, de fattige till trøst oc wnderholldinng haffuer disze effterschreffuene salige mennisker, baade aff høye saauel oc nidrige standes personner, af christelige oc barmhiertige betenckende skencked oc forordineret de fattige huszarme her wdi Kiebenhaffnn till deris legembs ophold fraa anno 1549 oc saa aar epter anndet, som effterschreffuene fundationes oc siælegaffue derom formelder, oc epterdi icke saa egendtlig kannd eragtes, huorledis nogle poster aff samme testamentgauffuer skal vere henkommen oc anwendt, tilmed befinndes oc, at nogle salige mennisker wdi dieres sidste endeligt haffuer bebreffuit de fattige med penndinge oc anndet, huilcked, som det wel siunes, aff deris arffuinger er forhinndret, igienhollden oc icke wdkommen, huilcked er enn stoer synd for Gud, saa haffuer ieg dog saauit mugligt kunde were alle gamble bøger, breffue oc regennskaber igiennom seet oc deraff colligeret oc tillsammendraged det meeste hertil fornøden kunde vere, som hoes huer post serdeelis specificeris.

II s.778

1. 1) Sal. Bodild Jacobsdaater, Annders Kocks effterleffuersche, haffuer giffuet de fattige husarme en gaard wid Westerwolld hoes sanct Clemments kircke, som skiøde breffuidt derom wiidere formelder, sub dato sancte Luciæ dag anno 1549 (se Jordebogen Nr. 4).

2. Sal. Johanna Albert von Gockes haffuer giffuet de husarme fiorten selleboder, som ligger bag sanct Claræ wed Østerwolld, som skiøde breffuidt derom formelder, sub dato dennd femb oc thiuffuende martij anno 1550 (se Jordebogen Nr. 42).

3. Jacob Willadtzen, klocker thill wor Frue kircke, haffuer giffuet de fattige huusarme her wdi stadenn femb siælleboeder till enn amindellse, liggendes wid Nørrewolld, som hanns gauffue breff derom formellder, sub dato dend 5 october anno 1564, huillcke sielleboder siden formedelst ringe rom skylld er foranderet wdj 3 (se Jordebogen Nr. 11).

4. Jenns Kallunborg haffuer giffuet de fattige till siælegauffue idt hundrede oc firesindztyffue Mk. danske, oc for samme 180 Mk. epter hanns begiering skall were kiøbt aff m. Lauritz Bøssestøber toe sielleboder, liggendis wid Jarmer schanntze, huorom schiødebreffuidt wiidere formelder, sub dato dend 8 julij anno 1564 (se Jordebogen Nr. 27).

5. Sal. Raszmus Skreder haffuer giffuet de fattige husarme fiire leyewonninger, liggendis synnden hoes den Nørrewolld i Fiollstrede, thwert for Franntz Tollders pordt, som breffuene derom formellder, daterit denn 13 maij anno 1566 (se Jordebogen Nr. 2).

6. Welb. fru Birgitte Gøye, sal. Herloff Trolles till Herloffsholm, haffuer giffuet de fattige her wdi byen 8 rixdaler aarlige jordskylld aff enn gaard i Kiøbmagergaade, sub dato dennd 16 october anno 1566 (se Jordebogen Nr. 43).

7. Sal. Matz Luckaszen haffuer giffuet de fattige toe leyeboeder, liggendis i Grønnegade, epter gauffuebreffuens formellding, sub dato denn 13 julij anno 1568 (se Jordebogen Nr. 40).

8. Sal. Hanns Merckell aff Slestad i Elszas haffuer giffuet de fattige femb leyeboeder, liggendis i Lanndemercke, epter hanns gauffue breffues formellding, sub dato dennd 3 junij anno 1569 (se Jordebogen Nr. 35).

9. Sal. Margrete Hanns Thoszings haffuer testamenteret de fattige femb leyewonninger wdj Sprinnggaaden liggendis, epter gauffue breffuens inndholld, sub dato den 14 augusti anno 1570 (se Jordebogen Nr. 41).

__________

1) Indtil 1583 findes Gavebrevene ogsaa opførte I, S, 537-40, men Indholdet er dog forskjelligt herfra, ligesom her medtages nogle flere.

II s.779

10. Anders Thygeszen haffuer testamenteret de fattige sex wonninger, liggendis wdj Fiollstrede, epter gauffue breffuidts indholld, sub dato denn 1 augustij anno 1570 (se Jordebogen Nr. 5).

11. Salig høylofflig Kongl. Maytz. konning Frederich den Anden haffuer aff kongelige och christelige mildhed offuer de fattige husarme funderet oc ordineret tij tuszinde rixdaler hoffuidstoel thill euindelig ihukommelse, som fundationen derom wiidere formelder, oc finndes samme fundatz hoes wellwiise borgemestere oc raad paa Kiøbenhaffns raadhus, oc till forsickering findes wellwiise borgemestere oc raadz pergament breff med stadts indseigell och huer serdelis egenn seigell wnderseigelett, sub dato denn 28 junij anno 1574 wdj de fattiges kiiste inndlagd.

Noch haffuer Hans Konng. Maytz. aarligen imoed jule høytid laadet andtworde till at wddeele jblandt de fattige husarme 30 schiepper rugh, thou thønnder oxsekiød, een hallff thønnde smør, 6 woger bergerfisk, huilcket endnu aarligen annammes paa Kong. Maytz. prouiandthus oc eblandt de husarme wddelis.

12. Welbyrdige salig Peder Oxe thill Giszellfeldt, Danmarckes riges hoffmester, haffuer aff christellig betennckende giffuett oc ordineret de fattige huusarme sampt skolebørnn till euig ihukommellse toe tuszinde rixdaler hoffuidtstoell, som staar paa aarlige renndte oc aff velluiise borgemestere oc raad skall suares till rendten. Samme fundation er daterit denn 4 martij anno 1574, som finndes hoes borgemestere oc raad paa Kiøbenhaffns raadhus indlagd.

13. Sal. Karen Oluffsdaater, Jep Henningszens epterleffuerske, haffuer giffuet de fattige een wonning, som kalides Peder Kockes gaard, liggendis wdj Studistrede westenn for Lauritz Biørnsens strede, huorom gaffue breffuidt formellder oc er daterit denn 24 october anno 1575 (se Jordebogen Nr. 6).

14. Sal. Jacob Søffrenszen snedicker haffuer giffuen de fattige husarme sinn hus oc gaard liggendis wdj Schindergaaden anno 1577 denn 13 martij. Samme gaard schall vere soldt anno 1613 till welb. Mougens Wlefeldt for 320 richsdaler.

15. Sal. Christen Jennszen Aalborg hanns gauffue breff paa 4 boeder, de 3 erre leyeboeder liggendis i Anthonistrede oc denn fierde er een sieleboed liggendis paa Klockerhøyenn, epter gauffue breffuidts wiider formellding, sub dato denn 8 october anno 1579 (se Jordebogen Nr. 18 og 38).

16. Sal. Hanns Jørgensen kledekremmer, som boede i Høy-

II s.780

broestrede oc døde wdi Holland, haffuer testamenteret till de fattige her i byen idt hundrede daler 1583.

17. Sal. Jenns Rytter, borger i Kiøbenhaffnn, haffuer giffuet de fattige idt hundrede daler 1584. Disse penndinge befindes at Jenns Brun brøgger haffuer hafft paa rendte paa den thid oc siden aff Hendrich Vden er opforderet oc dermed betalldt twende leyewonninger wdi Fiollstrede, som hand kiøbte aff Anders Schreder i Løwstrede for 100 daler, som Hendrich Vdenns regenskaber formellder (se Jordebogen Nr. 20).

18. Mickel Jenszen fyrbøder haffuer giffuet de fattige husarme een wonning liggendis wdi Liden Wogenmand gaade, som nu kalldes Brøndstrede, paa hiørnet hoes de fattiges selleboeder, som derom breffuidt formellder, daterit denn 10 augusti anno 1583 (se Jordebogen Nr. 39).

19. Christoffer Hannszen kledekremer, som boede i Høybroestrede, gaff de fattige idt halff hundrede rixdaler. Disse 50 rixdaller stode paa renndte hoes Johann Eigendorp, oc erre siden aff Hendrich Vden opforderet till at betalle den bygning paa de selleboder wid Østerwolld, epter forskrefne Hendrick Wdenns regenskabs wiidere vduisningh.

20. Sal. Peder Jørgenszen redesuend, som boede paa Westergaade, haffuer testamenteret till de fattige idt hunder daler 1584. Disse 1OO daler befindes at Hendrick Wden haffuer opforderet anno 1586, som stode hoes Bodilld Danniell Lauridzes paa rendte, oc igien wdgiffuen till den bygning paa de selleboeder wid Østerwolld oc de Springgaade boeder.

21. Sal. Peder Graatop, som boede i Badstustrede, haffuer testamenteret till de fattige husarme thoe hundrede daler anno 1584.

22. Sal. Peder Kyckelhane landsknecht, som boede i sanct Pedersstrede, haffuer iblandt andet wdi hans testamente forskreffuen de fattige 50 dlr., som hans beseiglede gauffue breff derom formellder, sub dato dend 19 aprilis anno 1585.

23. Sal, Birgitte Lauridtz Schriffuers, som boede paa Rosengaarden, haffuer testamenteret till de fattige huusarme her i byen 80 daler. Samme testamentbreff erre daterit den 8 october anno 1588.

24. Sal. Jenns Wiibe, raadmand wdi Kiøbenhaffn, haffuer testamenteridt de fattige husarme wdi Helligesthus sougen idt hunder rixsdaler, sub dato dend        anno 1594.

25. Sal. Jenns Fyrbøder haffuer giffuet de fattige husarme toe sielleboeder, liggendis wdj Lawendelstrede i Kattesund, breffuene ere dateret anno 1594 (se Jordebogen Nr. 9).

II s.781

26. Karen Oluff Braskis paa Nørregaade haffuer giffuet oc ordineret till de fattige husarme 200 rixdaler 1599.

27. Christen Jennszen Aalborg, borger i Kiøbenhaffnn, haffuer aff christelige medlidenhed imoed arme mennisker herwdi staden forordineret os andtwordet de fattiges forstandere idt thusinde goede gamble gangbare enckende daler, at wdsette paa aarlige rendte oc rendten deraff at wddeele iblandt di fattige huer torsdag, epter fundationens wiidere formelding. Denne fundation haffuer wellwise borgemestere oc raad paa raadhuset hoes andere wellforordnede fundationer i guod foswaring, oc derpaa haffuer borgemestere oc raad giffuen de fattiges forstandere dierris pergament breff paa samme fundation, daterit in martio anno 1595.

Christen Jensen Aalborgh haffuer noch 1597 funderet till scholebørn och fattige husarme idt thusinde daler, huilcke pennge aff hans goedz oc formue epter hans død skulle annammes, deraff er de huusarmes part, som er annammet, 500 daler oc vdsatt paa aarlige rendte.

28. Sal. Jørgen Bubbert oc hans hustru Anne Niels datter haffuer schencked oc giffuen de fattige oc husarme her i byen till siælegaffue tuende leyeboeder, liggendes wdi Studistrede paa dennd nørre siede snart imoed Wollden, huorom gaffue breffuit er daterit dennd 14 december anno 1596 (se Jordebogen Nr. 7).

Forskrefne Jørgen Bubbert haffuer testamenteret thill fattiges nødtorfft 300 rixdaler dennd 20 junij 1607 epter gauffue breffuens formellding, oc epterdi forstanderne icke kunde bekomme samme testamendt gauffue, saa haffuer forstanderne samptlig indleffueret testamendte breffuidt paa raadhusedt in octobri anno 1616.

29. Johanne her Hanns Skonnings haffuer giffuen de fattige huusarme 200 daler till siælegaffue anno 1599.

30. Søffren Søffrenszen oc hanns hustru Marine Jacobsdaater gaffue de fattige husarme oc till scholebørnn tuende wonninger, liggendis wdj Fiollstrede, epter dierres beseiglede pergamendt breff, dateret primo januarij anno 1604 (se Jordebogen Nr. 17).

31. Hendrich Berner kledekremmer, boendis wdj Høybroestrede, haffuer aff christelige oc wellmeendte betenckende giffuenn de fattige husarme her wdj stadenn 200 rixdaler hoffuidtstoell, som hand haffde indlaugd wdj dennd islandske hanndell, huorom hans gauffue breff formelder, sub dato primo martij anno 1604.

Noch Hendrich Berner oc hans hustro Alhed Hansdaater dieres gauffue breff paa otte leyeboeder, liggendis wdi Aabenraad eller

II s.782

Wougenmand gaaden, breffuene er dateret dennd 26 martij anno 1604 (se Jordebogen Nr. 36).

Noch haffuer Hendrich Berner giffuen de fattige 3 leyeboeder, liggendis wdj Brøndstrede, oc er samme breff ocsaa daterit dennd 26 martij anno 1604 (se Jordebogen Nr. 37).

32. Hans Dahlhuszen møndtemester haffuer testamenterit till de fattige husarmes nødtørfft her i staden femb hundrede goede richsdaler hoffuidtstoel, huilcket gauffuebreff er dateret dend 8 februari anno 1604.

33. Barbara Peder Perlestickers haffuer wdi hendis testamendte giffuenn till de husarme, her wdj byen 250 daler hoffuidtstoell, epter testamendte breffuidts lydellse, som ocsaa paa raadstuffuen er indlaugd, dateret anno 1607.

34. Dorrete Pedersdaater, salig D. Anders Limbwigs, haffuer testamenteret till de fattige oc nødtørfftige mennisker 200 rixdaller hoffuidstol paa aarlige renndte, som derom testamendte breffuidt formelder, daterit in maio anno 1607.

35. Cathrina Johansdaater von Delden haffuer testamenterit wdi hendis sidste affskeed idt thusinde enckende rixdaler hoffuidtstoell for dett ny begyndte Børnehus, som skall staa for aarlige interesse, huilcke bemelldte 1000 rixdaler er thillaugt oc forbedrit aff sal. Wendel von Delden med 200 rixdaler hoffuidtstoell, saa at dierres fundation liuder paa 1200 rixdaler, sub dato Michaelis anno 1607.

36. Christoffer Mogenszen, fordum borgemester, oc hans søster Anna Mogensdaater haffuer giffuen de fattige her i stadenn fiere boeder, liggendis wdi Las Leeg strede, huorom breffuene formellder, daterit dennd 3 august anno 1608 (se Jordebogen Nr. 8).

37. Karen Christoffer Mogensens haffuer oc wdj henndis sidste testamente giffuen de fattige husarme her wdj stadenn idt hundrede daler wdj marckestøcker. 1609.

38. Maren Anders Kronows, som boede wed Gammelltorff, gaff de fattige idt hunderede daler till testamendte. 1608.

39. Sal. Anne Neels Krags, som boede i Compagniestrede, haffuer giffuet 1614 de fattige husarme mennisker till siælegauffue idt hundrede daler wdj marckstøcker, som hoes Morten Tung haffuer staaet paa rendte, oc siden samme 100 courant daler aff Christopher Munck, olldermand for de fattiges forstanndere, opforderet, dermed betaldt een waaning hannd kiøbte aff Niells Niellsen schoemager paa de fattiges weigne (se Jordebogen Nr. 28).

II s.783

40. Jørgen Fønboe haffuer giffuen till de fattige husarme aate smaa wonninger, liggendis wid Westerwolld, huorpaa ingen breffue findis, naar de ere giffuen. 1615.

41. D. Peder Winstrup oc hans hustru Anna Eliasdaater haffuer giffuen thill de fattige husarme nogele sielleboeder, liggendis bag denn Thydske kirckegaard, epter dierres gauffue oc skiøde breffuis formelding, sub dato dend 27 februarij anno 1615 (se Jordebogen Nr. 1).

42. Niels Mickellsen brøgger gaff de fattige husarme idt hundrede daler hoffuidtstoell, daterit Machaelis anno 1618.

43. Iffuer Poffuelsen borgemester oc hans hustro Karen Pedersdaater haffuer giffuen till de fattige een gaard med siuff waaninger, liggendis wdj Lidenn Sanct Clemmendt strede, herpaa findes dierres pergamendt breff, sub dato dend 24 junij anno 1619 (se Jordebogen Nr. 10).

44. Lauritz Jensen Grøn gaff de fattige husarme idt hundrede courrendt daler, huilcke hanns fader Jenns Grønn leffuerede till Michaelis anno 1619.

45. Berendt Skuldt haffuer forschreffuen de fattige wdj hanns testamendte 300 rixdaller, som med hanns egen haand rigtig er anteigned, oc er icke meer wdkommen oc leffueret aff arffuingen Gierdt Hermandsen end 300 slettedaler till paaske anno 1620.

46. Claus Tidtken haffuer giffuen till de fattige husarme idt hundrede courrantdaler till testamente gauffue, huilcke 100 courrantdaler ere leffueret til aprilis anno 1620.

47. Kirsten Pouel Kraags gaff till de fattige husarme idt hundrede courrant daler oc samme at were leffueret till Michaelis anno 1620.

48. Rasmus Kieldersuend gaff de fattige husarme idt hallff hundrede currant daler till sielegauffue, som erre leffueret till Michaelis anno 1621.

49. Palle Pedersenn haffuer wdi hanns testamendte ordineret for de fattige femb hundrede courrantdaler, huilcke erre leffueret till Michaelis anno 1621.

50. Baltzer Søffrensen wougenmand hauffuer giffuet till de fattige sinn hus oc egendomb, liggendis wid Westerwolld, sampt oc allt indhaffuende boeschaff, huilcked hus oc eyendomb erre annammet anno 1621. Huis det indhaffuende boeschaff belangende ere solld for 88 daler (se Jordebogen Nr. 13).

51. Niels Jensen schriffuer haffuer wdi hans sidste affscheed giffuen de fattige till testamendte idt hundrede courrantdaler eller wdj

II s.784

marckstøcker, som hans gauffue breff derom ydermere formellder, sub dato Michelis anno 1621.

52. Hendrich Baltzers testamenterede wdj hanns siste endeligt till de fattjge husarme tre hundrede richsdaler in october anno 1621.

53. Elsebe Nielsdaater, affgangen Hendrich Eltendorps hustro, gaff de fattige husarme her wdi stadenn till sielegauffue idt hunderede courranthdaler 1622.

54. Vldrich Buddicker, Konng. Maytz. kammerthienner, testamenterede de fattige husarme idt hundrede daler in october anno 1623.

55. Niels Pedersen, som war Palle Pedersens broder, haffuer testamenteret de fattige husarme her wdj stadenn sex hundrede courrantdaler, som epter hanns død ere annammet anno 1624.

56. Sal. Peter Kniphoff haffuer giffuet de fattige till testamente gauffue idt hunderede courrantdaler, som erre annammet in september anno 1624.

57. Herr Christen Nielsen, predicant til Ouffrø kircke, gaff denne stads husarme idt hundrede courrantdaler anno 1625. Disse bemeldte 100 courrantdaler erre anwendt paa dennd bøgnings fornødenhed paa Rosengaarden wdj Hendrich Ratkes forwaltingh.

58. Cordt von Busk gaff de fattige husarme wdj hans sidste affskeed thoe hundrede rigsdaler anno 1625, huilcke siden anno 1628 i junij maaned aff hans arffuinger erre erlagt.

59. Peder Iffuersen, øffuerste renteschriffuer, haffuer testamenteret de fattige husarme idt hundrede daler møndt anno 1625, huilcke bemelte 100 daler siden derepter erre wdkommen aff hanns epterkommere Gerdt Hendrichsen till S. Mortens afften med sex daler it aars rendte.

60. Jacob Jørgensen brøgger gaff de fattige husarme fiire leyewonninger oc tre sielleboeder, liggendes udj Lauendellstrede och Mickell Brøggersgaade, epter hanns gauffue breffuis formellding, sub dato dennd 25 nouember anno 1625 (se Jordebogen Nr. 29).

61. Lauritz Hansen raadmand oc hans hustro gaffue de fattige husarme thoe hundrede rixdaler epter dierris testamendte breffuis formellding, sub dato dend 12 maij anno 1626.

62. Find Nielsen Trellund forehrede de fattige husarme 150 daler møndt, som dog skulle bliffue bestaendis hoes hannem for aarlige rendte epter hans breffs formellding, sub dato paaske anno 1626.

63. Daniel Lydersen buntmager gaff de fattige husarme idt hundrede courrantdaler till testamentgauffue, som aff forstanderne ere annammet dend 16 december anno 1626.

II s.785

64. Hendrich Thøgsel haffuer wdi hans sidste affskeed wdloffuet till de fattige husarme idt hundrede daler anno 1626. Disse 100 daller er sidenn med proces affordret hoes Christopher von Norden dend 20 februarij anno 1632.

65. Bendte Pedersdaater, Bertholomeus Hagensens hustro, gaff de fattige husarme till sielegauffue idt hunderede daler, huilcke aff hendis hosbond er afflagt dend 20 aprilis anno 1627.

66. Illustris princeps Christianus Quintus, electus Daniæ et Norwegiæ, Hanns Førstelige Naade, loed andtworde de fattige husarmes forstanndere thoe hundrede rixdaler, som strax bleff wdsatt paa rendte, dennd 2 october 1628.

67. Nicolaus Swabe møntemester gaff de fattige husarme hundrede courrantdaler till Michaelis anno 1629.

68. Anders Matzen kremer gaff de fattige husarme toe waaninger liggendis wdj Kattesund, epter hans gaffuebreffuis formellding sub dato dend 14 september anno 1629 (se Jordebogen Nr. 14).

69. Maren Neelsdaater, sal. Hans Kockes, haffuer giffuet hendis hus oc grund sampt indhaffuende boe oc boeschaff till de fattige, dog hun maa bekomme nogen nødtørfftig wnnderhollding hendis liffstid, sub dato dend 9 junij anno 1629 (se Jordebogen Nr. 15).

70. Claus Soll, materialschriffuer paa Bremerhollm, testamenterede till de fattige hundrede richsdaler, som erre leffueret till paaske anno 1630.

71. Pouel Mortenszen, K. M. deleschriffuer, gaff de fattige till testamendte idt hundrede rixdaler, epter breffuidts lydellse dateret dend 30 september anno 1630.

72. Anno 1630 in februari vdgick Kongl. Maytz. wor allernaadigste herre oc konning Christian dend Fierde alworlige mandat baade till geistligheden oc borgemestere oc raad her udi staden, at de samptligen inden nest epterfølgende may schulle slute een wisz ordinantz om de fattiges forsorg oc wnderholldinng her wdi Kiøbenhaffn, saaledis at alldelis ingen bettelen heller omløben for dørrene schulle nogenn stedis, were sig wnge heller gamble, menn at der schulle forordnis enn wisz sted oc platz her wdi stadenn, huor alle nødtørfftige almisze hoffueder huer wge skulle bekomme dieres nødtørfft, huilcken huer quartal om aaret schullde indsambles aff de fattiges tilforordnede forstandere hoes alle denne stads indwaanere, oc paa det de fattige des rundeligere kunde bliffue forsørgede haffuer høigstbemelldte Kongl. Maytz. naadigst till de fattiges wnderhollding deputeret oc tillagt tre oc thiuffue thuszinde oc halffandet hundrede

II s.786

rixdaler, som paa atschillige steder hoes adelen her wdi riget denn tid war wdsatt, at borgemestere oc raad breffuene paa bemeldte capitael till sig skulle annamme oc pengene paa goed forsickring wdsette, at rendten deraff aarligen paa betimelige thider kunde erlegges oc de fattiges forstanndere tilstilles, de fattige till beste. Derforwden oc saa haffuer Kongl. Maytz. naadigst giffuen twende grundmurede boeliger, liggendis paa hiørnet aff Silckeweuergaade oc om at Pilestrede, huorwdi de fattiges forsorg ocb wnderholding schulle berammes oc beslutes. Gud allermegtigste giffue Hans Kong. May. løcke oc welsignelse wdj Hans May. kongelige regimente for saadan høiberømmelig forordning for de fattige oc at dermed maa holdes goed bestandighed (se Jordebogen Nr. 44).

73. Welb. Frandtz Randtzow till Randzouhollm, Danmarckes riges hoffmester, haffuer ocsaa udj neruerende aar 1630 schencked oc giffued till samme fattiges ny forordning oc wnnderhollding it thuszende rixdaler, som altid paa aarlige rendte skall wdsettis oc rendten deraff at wddele till rette fattige oc nødlidende, derforuden ocsaa, saa lenge Hans Welb. bleff wdj Kong. Maytz. hoff herwdi staden, hauffuer Hans Welb. aarligen giffuen till de fattiges wnderholld till fiire quartaler 120 rixdaler, item till juell, paaske oc pintze afften 60 rixdaler, oc till sanct Mortens dag till kleder, hoeser oc skoe 50 rixdaler oc till brendewed 20 rdl. Huilcken runde allmisses meddelelse Gud allermechtigste rigeligen will belønne.

74. Welb. oc strenge ridder her Christian Friis till Kragerup, Kongl. Maytz. cantzeler, haffuer oc iligemaade wdj neruerende aar giffuen till denne ny forordnede fattiges wnderhollding femb hundrede enckende rixdaler, som paa aarlige rendte skall wdsettis oc rendten deraff till de fattiges fornødenhed at wddeele, oc derforudenn haffuer Hans Magnificents thillsagd epterfølgende allmisses meddeelelse at continuere, saa lenge den welb. her cantzeler her i byen husholder. Først till fiire quartall 120 rdl., thill juell, paaske oc pintzeafften 60 rixdaler oc till sanct Mortennsdag till kleder, hoser oc skoe 50 rixdaler, till brendewed 20 rixdaler. Herforuden haffuer Hanns Magnificents forehret baade till Børnehus oc Pesthus bøgning 300 rixdaler, saa oc sengekleder, boeskab oc andet, huillckedt Gud allermegtigste rigeligen will belønne.

75. Hinrich Fyren den eldere 1) .... 1630.

__________

1) Her staar Plads aaben.

II s.787

76. Carolus de Mollien haffuer 1630 giffuen thill denn ny wnderholding for de fattige idt hundrede rixdaler, thill een ihukommelse at wdsettis paa aarlige rendte. (Med en yngre Haand:) Disse 100 rdl. ehr wdi Spindeuerchedt annammedt.

77. Hinrich Fyren den yngre haffuer oc betenckt de fattige oc husarme med een siælegauffue 1631, huorforre hanns epterlaadende kierre hustro oc børnn haffuer giort dend salige mands goede løffte fylldest oc dend 7 martj anno 1634 laadet andtworde de fattiges forstandere wdi Conwendthusedt femb hundrede enckende rixdaler till capitaell oc derhoes 60 rdl. for 2 aars rendte, at regne fraa dennd dag den sal. mand wed døden bleff bortkalldet oc thill dato.

78. Sal. Peter Gilleszen haffuer giffuen de fattige husarme idt halff hunderede rixdaler, epter hanns testamentis indhold, sub dato in junij anno 1631. (Senere indført:) Disse 50 rdl. er først wed process bekommet in aprili anno 1648.

79. Ellene Mogensdaater, som boede oc døde wdi Broeleggerstrede, haffuer oc giffuen de fattige husarme threduffue slete daler, huorom hendis testamente formelder. Bemelldte 30 daler er leffueret in october anno 1631.

80. Maren Pedersdaatter, som war Niels Mus wogenmand hans hustro, haffuer giffuen de fattige husarme idt hundrede slette daler, epter testamentebreffuidts indhold, sub dato Michaelis anno 1631.

81. Johannes Resenius, doctor oc superintendent offuer Siellandz stigt, Hanns Erwerdighed haffuer oc saa thillagd thill denn ny fattiges wnderhollding idt thusinde rixdaler, oc samme 1000 rdl. offuerandtwordet hospitalens forstander, at hand skall plichtig were at indtage oc wnderhollde thwende elendige fattige, som forstanderne for de fattige hannem will tillsende, med wiidere omstendighed epter welbemelldte Resenii gauffue breffs indholld, sub dato pintze dag anno 1632.

82. Maren Moritz Byschriffuers daater haffuer giffuen de fattige husarme idt hundrede slete daler thill sielegauffue in junio anno 1632. Disse bemeldte 100 daler haffuer hendis formønder Jens Andersen aff hendis effterlaadende wdi Conventhusedt indleffueret in februario anno 1634, oc derhoes iligemaade 6 slete daler for idt aars rendte, for hoffuidtstoelen icke strax afflagdis epter at dend war testamenteret.

83. Jacob Jørgensen Brygger, som tillforn (Nr. 60) haffuer giffuen de fattige siuff smaa voninge, haffuer nu udi neruerende aar giort de fattige idt testamente paa idt thusinde slette daler, som aff

II s.788

hans egen lod oc epterlaadende skall annammes, epter hans testamentebreffuis wiidere formelding, sub dato primo februarij anno 1633.

84. Anna sal. Hans Holstes haffuer oc saa wdi neruerende aar, der hun war wed hendis helbrede, giort it berømmeligt testamente baade till kircker oc skole, sampt oc till de fattige, huoraff de fattiges breff lyder paa idt thusinde rixdaler, sub dato in februarij anno 1633.

85. Hendrich Andersen Brøgger, boendis wdj Compagnie strede, haffuer giffuen de fattige husarme femb hundrede slette daler, som epter hans dødelig affgang aff hans egen lod oc beste goedz skall afleggis, epter hans testamendtebreffs wiidere formelding, sub dato den 28 augustij anno 1633. (Senere tilføjet:) Forskrefne 500 daler befindes med process at were indtaledt oc siden till Hans Jensen Faborg oldermand leffueret.

86. Boldewien Blanckeforth och hans hustro Nille Johans daater er aff dieres arffuinger en ihukommelse till de tuende kircker, S. Nicolai oc den Thydske, sampt oc till de husarme forordnet oc perpetueret, huoraff de husarmes er 500 daler mønt 1634, som Christen Jensen Beck oldermands inuentarij regnskab forklarer.

87. Doctor Jesper Brochman, archiepiscopus Daniæ et Norvegiæ och general superintendent offuer Sielland stigtt, haffuer sampt Hans Erwerdigheds kiere hustrue Sillie testamenterit de husarme it thusinde specie rixdaler 1635.

88. Christen Pedersen, kaldes Hollender, boendis for Nørreport, haffuer wdj hans siugdomb nogle dage for hans dødelig affgangh wdj hans testamente giffuen till de fattige wdj Siugehusedt 50 daler mønt 1635.

89. Lauritz Pedersen Heszelbierg, der hand haffde werit forstander wdj fiire aar oc bekom sit fortiente goede skudtzmaal, gaff hand aff frij willge 50 daler, som daa wdj frembtiden till Pesthusens bøgning skulde anwendis. Dernest haffde hand oc wdloffued till de fattiges wnderhollding wdj de fiire quartaler aarligen 12 daler at meddeele. Daa paa det de fattige samme hans wdloffuede deputat continue kunde haffue oc nyde, haffuer hand dertill funderit oc siden till Christen Jensen Beck oldermand 200 daler hoffuidtstoel leffueret 1637. End haffuer Lauritz Pedersen forbedret forbemelte hans gauffue med idt hundrede slete daler 1643. End ydermeere forehrit 100 daler mønt 1648.

90. Haffuer een mand aff ringe middell, som sit brød wid dagelønn fortiente, huilcken med sin hustro samblede idt hunder slete

II s.789

daler, som de wdj forraad kunde haffue, om de aff Gudt med legombs swaghed besøgt worde kunde behøffue, huis icke at wor herre dem dermed forskaane wilde, daa wilde de giffue dennom till idt testamente for de fattige, oc epterdi hustruen døde oc manden formerckte hans liff icke lengere at were, saa haffuer hand andtwordet samme 100 daler den hæderlige dannemand her Niels Christensen, medtiennere till wor Frue kircke, som oc strax haffuer leffueret dem Mathis Hansen oldermand 1636.

91. Anders Mickelsen kiøbmand, boendis wdj Skoeboderne, haffde oc iligemaade wdloffued till fattiges wnderhold wdi fiire quartall aarligen 12 daler, saa haffuer hand derfore ocsaa epterfølged forgaaende guode exempel oc thill hans wdloffuede almisses continuation pepetueret capitael 200 dlr. 1638.

92. M. Peder Sporman, professor linguarum orientalium in academia Haffniensi, haffuer oc iligemaade giffuen de husarme 100 daler capitall, daleren beregnet till 64 Sk. danske. 1639.

93. Frandts Ibsen brøgger, boendes paa Nørregaade, som war oc forstander wdj fiiire aar oc bekom derfraa goed skudtzmaal, haffuer testamenteret de husarme 200 daler, thill 64 Sk. huer daler beregnet. 1640.

94. Niels Jørgensen, schriffuer paa Kong. Maytz. Brøggerhus, haffuer oc wdj hans welmacht giffuen till de husarmes wnnderholding 100 rixdaler, loffuer det nest Guds hielp wdi frembtiden at forbedre. 1640.

95. Hester Niels Herkocks haffuer testamenteret de husarme 100 rixdaler 1641.

96. Jürgen Petersen, forstander wdj de fattiges Spindewerch, haffuer wdloffued oc deputeret for sig oc sin salige hustro, kaldes Jacedemien, thou hunderede daler mønt thil de husarme 1642.

97. Peter Orthmand, borger oc kiøbmand, testamenterede de husarme wdj hans endeligt 100 daler mønt 1643.

98. Rasmus Matzen, møller wden Westerpordt, gaff oc de fattige wdi hans endeligt 36½ daler 1644.

99. Hans Lauritzen, som war Lavritz Nielsens brøgger paa Løwestrede hans søn, testamenterede de fattige wdi hans endeligt 100 daler mønt 1645.

100. Johan Wincheler testamenterede de husarme 100 rixdaler anno 1654.

101. Jens Hansen Foysing wdj Jylland thestamenterede de husarme her wdi stadden 200 rixdaller in september anno 1645.

II s.790

102. Jenz Pederszen Loumand, fordum borger och brøgger her wdi staden, haffuer oc testamenterit de husarme 100 daler, till 4 Mk. danske beregnet, in september 1646.

103. Welb. Peder Wibe, Kongl. May. rentemester her tillstede, forehrede de husarme itt hundrede cur. dlr., beregnidt till 5 Mk. dalleren. 1646.

104. Johan Brahm, Kongl. May. kiøbmand, som wdj hans testamente aff predickestoellen bleff oplest anno 1647 det hand till kierckerne och de fattige haffde wdloffuet, huoraff de fattige war testamenteret 500 rixdaler in specie.

105. Jacob Andersen, raadmand her wdj stadden, effter at hand nogle aar haffde werrit oldermand for de fattiges forstandere och med ald flittighed forestaaet hans bestillings forwaltning, da haffuer hand till samme de fattiges wnderholding foræhret och perpetueret om paaske anno 1647 350 daler mynt, saa at de fattige den aarlige rente wdi steden for hans wdloffuede qvartallpenge effter hans død continuerlig kunde nyde.

106. Thomas Rostrup den yngere haffuer wdi hans endeligt testamenterit de hausarme 100 rixdaler anno 1648.

107. Simon de Pass, som war Kongl. May. Christiani Quarti kobbersticker, haffuer wdj hans sidste testamenterit de husarme itt hundred rixdaler in junij 1648.

108. Lambert Knudssen Riber haffuer iligemaade testamenterit itt hundred slette daler, till 4 Mk. beregnit. 1648.

109. Doctor Esben Nielsen, som waar medicinæ practicus her wdi staden, hannem effter hans dødelig affgang hannem till amindelse, da haffuer hans arffuinger giffuen de fattige en waaning, huorudi waar trende smaa waaninger, paa Klockerhøyen beliggende, mens effterdi samme wohning war bøgfeldig, de fattige ocsaa wnøttige oc derfor affhendt (se Jordebogen Nr. 21).

110. Karen Christensdater, sal. her Jacob Glud, fordum medtiener thill sancti Nicolaj kircke, hans hustru, testamenterede de fattige itt hundred slette daler in augustj 1648.

111. Lauge Søffrensen brøger haffuer thestamenterit thill de fattige husarme her i stadden tho hundrede daler, till 4 Mk. danske beregnit, in augustij 1649.

112. Jens Hansen thømmermand haffuer oc wdi hans endeligt giffuet de fattige it hundret slette daler, till 4 Mk. danske beregnit, in anno 1649.

II s.791

113. Rasmus Jensen kiøbmand haffuer iligemaade testamenterit for de husarme 500 enckende rixdaler in junio 1549.

114. Fru Ellen Krabbe, M. Blasii hustru, haffuer och wdi ligemaader forordnet de husarme 400 daler mønt, à 4 Mk., in martio anno 1651.

115. Maren Suerbechs, sal. Henrich Berners hustru, gaff de fastige husarme nogelle leie waaninger i Teegelgaardstræde, effter hendis testament breff sub dato martij anno 1655 (se Jordebogen Nr. 22).

116. Christen Pedersen Munck testamenterede de husarme 300 sletdaller 1655.

117. Christoffer Fergemand testamenterede de husarme 200 slettdaler 1655.

118. Margareta, borgemester Find Nielsens hustru, testamenterede de husarme 500 daler mønt 1652.

119. Lisabet Niels Oelsens, som kaldis jordemooder, testamenterede kirken, skoolebøren oc de fattige sampt syuge sengliggende 2000 rixdaler in specie, huoraff de husarmes part 500 rixdaler. 1653.

120. Heilwich Johannes daater Thorborrig testamenterede de de husarme 200 daller mønt 1653.

121. Peder Hesselberg, som boede paa Westergaade, testamenterede de husarme 150 daller mønt 1654.

122. Pofuel Sørensen, een vng karell, som siden kom till v-løche till søes, haffde oc tillfaaren testamentered de husarme 100 daller mønt 1655.

123. Moritz Mortensen iligemaade testamenterede de husarme 100 daller mønt 1656.

124. Stranger Trøner, da werende oldermand for de fattiges forstandere, forærede de husarme 300 daller mønt 1656.

125. Peder Heill kleensmid testamenterede de husarme 300 daller mønt 1656.

126. Oluff Jürgensen schipper, som udi hans yngere aaringer for een baatsmand fraa Norge war udskreffuen och nu i S. Nicolai, kircke hæderligen begraffuen er, oc for hans endeligt ald hans arfflod sanct Nicolai kirke oc de husarme till liige deele haffuede testamenteret, deraff de fattiges andeel 400 daller mønt. 1657.

127. Morten Michelsen, raadmand udi Kiøbenhaffn, forærede de husarme 600 daller mønt, som hand haffuede paa rentte staende hos Andres Nielsen, forrige wnderfogid. 1657.

128. Hans Hopmand, som boede i Kongens gaade, haffuer tillige med hans hustru nogelle aar for deeris døedelig afgang testa-

II s.792

mentered sanct Nicolai kirke oc de husarme begge deeris effterlaadende arff oc formuge, huoraff de huusarme deris part andrager 955 daller 3 Mk. 1657 og 1658.

129. Hilleborg Hinrich Raathkes testamenterede de husarme 300 daller mønt.

130. Karen Pedersdaater jordemooder gaff de fattige oc till sielegifft 160 daler mynt 1659.

131. Nille Niels Nielsens, boende i Fortunen, testamenterede kircken, skoolebøren oc de fattige 1500 daler mynt, huoraff de fattiges part 500 daler mynt 1660.

132. Bodil Thome daater haffuer oc iligemaade testamentered de husarme 200 daller mønt 1661.

133. Dorothe Jens Swendsens testamentetede de husarme 100 daller mønt 1662.

134. Bodil Detlef Witte haffuer oc udi hændis wellmacht testamentered sanct Nicolai kirke, de husarme oc suyge oc sengliggende , huoraf de husarme haffuer bekommed fiire waaninger udi Farffuegaaden, twerdt offuer [for] welb. Peder Wiibes gaard, som nu rentter aarligen 60 sletdaler, oc till sengliggende syge mennisker 100 daler mønt, 1663 (se Jordebogen Nr. 23).

135. Sahlig doctor Henrich Fiuhren haffuer iligemaade testamenterit hans sognekircke sanct Nicolai, sampt oc fattige studenter, huusarme och sengeliggende siuge mennisker en anseenlige summa, huoraf de huusarmis andeell paa denne sted, 500 enckende rixdaller, her anteignis. 1664.

136. Sahlig borgemester Find Nielsen, huis afdøde sahlig hustru Margrete Pedersdaater anno 1652 500 daller mønt hafuer testamenterit, saa hafuer och welbemelte borgemester samme capital forbedret oc tillagt med 500 dlr. mønt 1664.

137. Afgangne Jens Olufsen schreder hafuer och udj sit yderste testamenterit de fattige 300 daller mønt 1663.

Jordebog paa egendomme.

Egendomme wdi wor Frue sogen.

1. Paa den Tydsche kirckegaard tre sieleboder, liggendis bag den Tydsche kircke paa kirckegaarden, huorwdj erre sex werrelser, som ere giffuen till de fattige husarme herwdi staden aff doctor Peder Winstrup oc hans hustru Anna Eliasdaater sub dato den 27 februarij anno 1615; herpaa findes 7 pergaments breffue. Eptersom disse selleboder befindes meget bøgfelldigh, er det aff den gunstige øffrighed be-

II s.793

quembligst erachted, dennom at laade wurdere oc selge. Daa epterdi aate dannemend dennom haffuer wurderet for halfftredie hundrede courant daler, erre de strax derepter den 24 februarij 1634 sold oc affhendt till den thydske kirckes forstandere for thre hundrede courant daler.

2. Fiollstrede. Fiire smaa leyewonninger, liggendis imoed Nørrewolld wdj Fiollstrede, som ere giffuen de fattige husarme aff Rasmus Skreder oc hans hustro, sub dato denn 13 may anno 1566; herpaa findes 3 pergaments breffue. Grunden giffuer jordskylld till staden 2½ Mk. dansk. Samme vonninger ere forbygde anno 1625 wdj Hendrich Rathkes forwallting wdj 3 leyewoninger oc giffuer aarlig leye den første 12 dlr. courant, den anden 8 dlr. cour., den thredie 10 dlr. cour.

3. Rosengaarden. Toe leiewoninger, liggendis paa hiørnet aff Rosengaarden, twert offuer [for] Frandz Tollders port, nest hoes forskrefne ny opbygde wonninger, oc ere disse 2 voninger kiøbt af Anders Lauritzen Skreder den 16 augusti anno 1588 for frij eigendomb wdi Hendrich Wdens forwalting for de fattiges pendinge, oc er een deraff ocsaa aff ny opbygged wdj Hendrich Rathkes forwalting, som giffuer aarligen leye dend første 10 cour. daler, den anden 6 cour. dlr. Efftersom denn ehne liden vonning, som aarligen skyllder sex courrant daler, war meget bøgfeldig oc ingen skorstehn wdj, medens een gammell halff nedfalden esse, saa haffuer forstanderne sambtlig med welbetenckte wilge soldt samme wonning in martio anno 1633 till Peter de Buhr perrelsticher for idt hunderede oc sex courrant dlr., dog forbeholden idt friit wandløb igiennom denne voning fraa de andere hosliggende.

4. Wester wold. Femb woninger liggendis østen for den Westerwold, westen for S. Clement wdj Kattesund, som er giffuen aff Bodild Anders Kockes, som skiødebreffuit derom formelder, sub dato Lucie virginis anno 1549, oc findes herpaa 3 pergaments breffue. Med forskrefne wonninger er det nu saaledis beskaffen, at de toe ere leyewoninger oc de andre 3 erre selleboder, oc giffuer de leye woninger aarligen den første 5½ cour. daler, den anden 5½ cour. dlr.

5. Fiollstrede. Sex woninger liggendis wdi Fiollstrede oc wdj Brøndgaarden, som erre giffuen aff Anders Thygeson, epter skiødebreffuens formelding sub dato primo augusti anno 1570. Herpaa findes 5 pergamendt oc idt papirs breff. Med samme wonninger er det nu saaledes beskaffen, at deraff erre tuende liggendis wdi Fiollstrede oc de thoe inden wdi Brøndgaarden nørresiede, huorudj findes 4 verrelser, oc giffues nu aff forskrefne sex wonninger thill aarlige husleye: Fiollstrede, den første 4½ cour. dlr., den anden 6 cour. dlr., Brønd-

II s.794

gaarden nørresiede, den første 3 dlr. mønt, den anden 3 dlr. mønt, den thridie 3 dlr. mønt, den fierde 3 dlr mønt.

(Med senere Haand:) Disse thwende waaninger thill gaaden wdj Fiollstrede, som skyldede aarligen 10½ cour. dlr., erre effter directørernes consens affhend wdj Christen Jensen Beck hans forwalting anno 1635 thill herr Niels Christensen oc Arffue Arffuesen for 200 cour. dlr. Dernest de andre thuende waaninger, som haffuer 4 werelser och giffuer till aarlige huseleje 12 daler mønt, erre affhendt med de thuende curerstuffuer under Nr. 19 wdj Jacob Andersens forwalting till bardskerne her wdj stadden for 400 dlr.

6. Studi strede. En woning, som kalldes Peder Kockes gaard, liggendis wdj Studj strede westen for Lauritz Biørnsens strede, som erre giffuen aff Karen Oluffsdaater, Jep Henningsens hustro oc epterleffuerske, som gauffuebreffuidt derom formelder sub dato den 24 october anno 1575. Herpaa findes 3 pergamendt oc idt papiers breff. Befindes oc, at hoes forskrefne wonningh haffuer werret een boed, som Ezechias Jespersen er thillfalden epter forskrefne Karen Jep Henningsens, huilcken boed siden er kiøbt till forskrefne gaard wdj Hendrick Wdens forwalting, huor paa findes 2 pergament breffue oc een handtschrifft sub dato dend 2 martij anno 1593. Forskrefne gaard oc platz erre igien forbygget wdj femb leyewonninger wdj Peder Jensen Kremer hans forualting, deraff de 2 till gaaden, som wdj siuff bindinger hus ere bestreckendis, oc de 3 ind wdj gaarden, oc annammes aff samme woninger aarligen leye: de 2 till gaaden, den første 6 dlr. cour., den anden er frij bewilliget Johanne Søffrens daater hendis liffsthidt; de 3 ind wdj gaarden huer 4 cour. dlr.

7. Studi strede. Toe leiewoninger paa 10 fag hus liggendis imoed Wolldenn wdj Studii stræde, som erre giffuen aff Jørgenn Bubbert oc hans hustro Anna Nielsdaater, sub dato dend 14 decembris anno 1596. Herpaa findes 6 pergaments breffue, de femb ere adkomb oc det siete gauffue breffuidt. Forskrefne 2 wonninger giffuer aarligen leye: den første 14 dlr. cour., den anden 14 dlr. cour.

(Med senere Haand:) Disse forbeneffnde thuende waaninger ehr affhendt wdj Peder Rasmusen Juell hans oldermands forwalting thill Asmus Skult weffuer for 600 dlr. mønt. Och at disse waaninger er ringere sold end huseleyen kunde forrendte, da ehr det aarsagen, at de ware møget forfalden och kunde siden icke forrente dets bekostning, om de fattige skulde lade dem reparere, huorpaa strax in anno 1649 ehr betaldt 100 daler møndt.

II s.795

8. Lass Leeg strede. Fiire smaa wonninger liggendis wdi Lasse Leeg strede paa den østersiede, som erre 12 fagg hus, de 2 første erre giffuen aff Christoffer Mogensen borgermester oc de andre twende ere giffuen aff Anna Mougensdaater, som derom Vniuersitets breff wiidere formelder, sub dato 3 augustij anno 1608. Samme jordsmon giffuer jordskyld till Vniversitetet aarligen sex Mk. danske. Aff forskrefne 4 wonninger ere de 3 sielleboeder oc dend fierde giffuer aarligen 4 courant dlr.

(Med senere Haand:) Forbenefnte boder ere affhendt till dend Thydske kierckis forstandere anno 1664 for 450 dlr. mønt.

9. Lauendell strede. Toe sieleboder liggendis inden for gangen for Daniell Lydersen buntmagers boeder, som ere giffuen aff Jens Fyrbøder anno 1594. Herom findes 2 papiers breffue, oc epterdi at samme sielleboeder war forfalden, haffuer Anders Oluffsen raadmand sold dennom in majo anno 1631 till Hans Hansen, epter otte mends wurdering for 40 slette daler.

10. St. Clement strede. Femb leyewoninger oc toe sielleboder, liggendis wdj Liden Sanct Clemend strede paa dend søndersiede snart imoed den Westerwold, de 4 ligger till adellgaden oc de andre liggendis inden udj gaarden. Samme vonninger oc sielleboder ere giffuen aff Iffuer Powellsen borgemester oc hans hustro Karen Pedersdaater till de husarme menniskers thrøst oc ophold epter deris beseiglede fundations wiidere formelding sub dato denn 24 junij anno 1619. Samme egendomb giffuer jordskyld till Kiøbenhaffns stad 16 Sk. dansk, herpaa findes adkomb breffue. Aff forskrefne woninger giffues aarligen leye.

(Med senere Haand:) Efftersom disse boeder aff Iffuer Poffuelsens arffuinger nogle aars tid er beholden oc leyen aff boderne sielff annammet, emiddelerthid ere boderne moxsen forfallden, omsider er daa endeligen anno 1645 wdi Hans Jensen Faborg hans oldermands forwallting boderne aff arffuingerne noget forbedret oc thill de fattige transporteret oc findes nu icke meere end fiire leyewaaninger oc toe selleboder, oc giffues aff de fiire waaninger nu aarligen 50½ daler mønt.

11. Klockerhøyen. Femb sieleboder, som bestrecker sig 10 fag huserom imod dend Nørrewolld, som ere giffuen aff Jacob Willatzen, klocker till wor Frue kircke, som gauffue breffuidt derom formelder, sub dato dend 5 october anno 1564. Herpaa findes 3 pergament breffue. Samme sieleboeder er foranndret, saa der findes nu 3 sieleboder oc wdj een huer thoe werellser.

II s.796

12. Brønndgaarden i Fiolstrede. Toe leyewoninger, som bestrecker sig wdj siuff bindinger, liggendes wdj Fiollstrede, sønnden inden Brøndgaarden, som Hans oc Cornelius Reinhollts een thid lang haffde pantsett till de fattige, oc siden ere kiøbt oc betaldt med de fattiges pendinge wdi Hendrich Wdens forwalting denn 15 martij anno 1591, som aff twende pergament oc toe pappiers pandte oc gielldz breffue kand forfahres. Samme wonninger giffuer aarligen leye: dend første 5 courrant dlr., dend anden 4½ cour. dlr. Disse forskrefne twende waaningør ere affhend wdi Mathias Hansen oldermands forwallting anno 1639 for 200 dlr. møndt.

13. Wester wolld. Een boelig liggendis twert imoed den Westerwolld sønden inden porten, som erre giffuen aff Balltzer Søffrensen wogenmand anno 1621. Herpaa findes 10 pergamendt oc pappiers breffue. Samme boelig giffuer jordskyld till Helligestis kircke 21 1/3 Sk. dansk. Aff samme boelig er oppebaaret till aarlige husleye wdi Hendrich Rathkes oc Christen Jensens forwalting 13 daler møndt. Oc epter at Anders Olufsen raadmand haffuer forwalted de fattiges capitael oc eigendomb, haffuer hand med de andere forstandere sold samme waaning in martio anno 1631 til Helle Andersen for thou hundrede slette daler, huorpaa hand strax betalde 100 dlr.; de resterende 100 dlr. skall hand med 6 procento forrendte wnder forseckring i samme egendomb.

14. Kattesund. Twende boliger paa - bindinger till gaden, liggendis wdj Kattesund i Slippen paa den nørresiede, som ere giffuen aff Anders Matzen kremmer, epter gauffuebreffuidts formelding, sub dato 14 septembris anno 1629. Herpaa findes femb pergaments adkomb oc idt papiers gauffue breff.

15. Roszengaarden. En woning liggendis paa den søndersiede paa Rosengaarden paa binding hus, som Maren Nielsdaater, sahl. Hanns Kockes haffuer giffuen till de huusarme, sampt oc allt hendis epterlaadendes goedtz, som altsammen med samme boelig epter hendis død oc affgang skall annammes, dog hun det sielffuer skall beholde hendis liffs tid oc bekomme aff de fattige wnderholding 2 Mk. om wgen. Paa forskrefne vonning findes 3 pergament adkomb oc it pappiers skiøde breff, daterit den 19 junij anno 1629.

(Med en anden Haand:) Effter at Maren Kockes døde oc hendis indhaffuende boe wid forstanderne wnder Mathies Hansen oldermands forwalting annammet oc till regenskab førth, saa findes samme waaning affhend 1641 for 150 daler møndt.

16. Westerwolld. Otte smaa sielleboder oc een leyewoning med een jernkackelloffuen wdj, liggendis straxs sønden indenfor

II s.797

Westerport, østen for Westerwolld, som erre giffuen aff Jørgen Fønboe oc findes paa forskrefne sielleboder oc leyewoning ingen adkumbst heller gauffue breff, oc giffues aff dend leyewoning aarligen husleye 5 dlr. courrant. Efftersom disse forskrefne smaa forfaldene kipper iche lengere kunde bruges wden de aff ny igien opbøggedes, er dermed aff øffrigheden tienligst arachted, at epterdj steden den hoeswerende naboe beleigliger oc meere derforre betale schulde end platzen nogen tid hereffter selges kunde, er derpaa in anno 1638 februarij maaned samme platz affhend for 220 courrant daler, dog thømmeret haffuer de fattige brugt at brende oc een jern kackeloffuen er kommen wdj schriffuerens stuffue paa Conuenthusedt.

17. Fiollstrede. Een leyewoning paa 3 binding hus, liggendis paa dend sønderside i Fiollstrede paa hiørnet om till Rosengaarden, som affgangen Søffren Søffrensen lademager oc hans hustro haffuer giffuet till de husarme epter dieris beseiglede oc wnderskreffuene pergament breff sub dato primo januarij anno 1604. Huilcken woning er bleffuen leffueret till forstanderne dend 12 aprilis anno 1613 wdaff Kirsten Søffren lademagers daater. Samme woning haffuer siden giffuet till husleye 7 courrant daler indtill paaske anno 1631, daa er samme woning sold aff Anders Oluffsen raadmand, forwalter offuer de fattiges egendomb, till Jens Nielsen Jomfrusuend wogenmandt for 220 daler mønt.

18. Klockerhøyen. Een Siellebod liggendis paa Klockerhøyen wid Nørreport, som er giffuen aff Christen Jensen Aalborg, epter hans beseiglede pergamentis gauffuebreffuis lydelse, sub dato dend 8 october anno 1579.

(Med nyere Haand:) Denne selleboed ehr affhendt wdj Jacob Andersens forwalting for 44 dlr. effter hans inuentarij regenskabff.

19. Brøndgaarden. Twende woninger, som kaldes Smørreboder og bruges thill besmittelige folck, som erre begreben wdj otte binding hus, liggendis inden wdi Brøndgaarden i den nørre side. Paa disse twende woninger findes ingen breffue, enten de ere kiøbt eller giffuen, dog siunis at de wdentwiffuell henhører till de forrige wonninger, som findes under nomer 5.

(Med nyere Haand:) Disse tuende coureerstuffuer ehr affhendt vdj Jacob Andersens forualting till bardskerne her wdi stadden.

20. Fiollstrede. Twende leyewoninger paa - bindinger huserom, liggendis paa denn østersiede wdj Fiollstrede sønden for gangen till Brøndgaarden, huorpaa findes ingen eigendombs breffue, dog befindes aff Hendrich Wdens regenskaffs bøger, at de wdj hans

II s.798

forwalting anno 1584 ere kiøbt aff Anders Skreder i Løwstrede for det hundered daler, som Jens Brun brøgger forrentede aff di fattiges capitael, oc giffues nu aff forskrefne woninger aarligen husleye, den første 6 cour. dlr., den anden 6 courr. dlr.

(Med nyere Haand:) Disse thwende woninger er affhend in anno 1635 for 300 daler mønt à 64 Sk. danske effter Christen Jensen Beck oldermandz regenskaff.

21. Klockerhøyen. 1) En waaning paa Klockerhøyen, som wdi thrende smaa boeder ehr indbøgde, huilcken waaning affgangen doctor Esbern Nielsens arffuinger forehrede de fattige anno 1648. Samme wohning heller boeder ehr affhendt wdj Jacob Andersens forwalting for 200 sletedaler.

22. Teigelgaard stræde. Syuff waaninger østen i gaarden, inde vdj en gang, som Maren Henrich Berners haffuer giffued de fattige, effter gaffue breffuitz formelding sub dato martij 1655, oc giffuer samme grund jordskyld till Helliggestes kirkes predikantere 20 1/3 Sk. Same bemelte waaninger giffuer aarligen leye, den første giffuer 8 sldlr., de andere huer 7 sldlr.

23. Farffuegaaden. Fiire waaninger twers for welb. Peder Wiibes gaard i Farffuegaaden, jordfrij grund oc ægendomb, som er giffuen aff Bodell sal. Detleff Witte, effter hændis testaments breffs formelding, under dato 25 martij anno 1658. Same waaninger giffuer aarligen leye, den første till gaaden giffuer 24 dlr., de 3 en huer 12 dlr.

Egendom wdi Helligestis sogen.

24. Wden Nørre port. En wonning paa 15 binding hus med en hauffue derhos, liggendis hoes denn ny kircke wden Nørreport, som erre kiøbt wdj Jens Aalborgs forualting dend 12 junij anno 1612 for halffandet hundrede richsdaler oc 2 rosenobbeler. Samme woning er bleffuen brugt først till it sygehus for siuge soldater, siden thill idt almindelig Pesthus for denne stads atskillige elendige oc siuge mennisker. Men anno 1632 wdj september maaned haffuer samptlig forstanderne sold samme vonning till Hans Jespersen Randulff for 300 sldlr., huoraff till nestfølgende paaske 1633 skall erleggis oc till Hendrich Isachsen till den bøgnings fornødenhed wdj det ny Pesthus leffueris 100 sletdaler, oc daa huset hannem strax leffueres epter contractens formelding. De resterende 200 dlr. mønt er hannem bewilliget for aarlige interresse, wnnder forseckering samme grund oc

__________

1) Dette og de to følgende Stykker ere med en nyere Haand.

II s.799

egendom; herpaa findes twende pappiers breffue oc worres contract paa forskrefne 200 dlr. mønt.

25. Wden Nørre port. Morten Kraals hauffue med huis huse derpaa stode, som formedelst gield er wurderet for aatte hundrede currantdaler oc wdlagt for betalning till Ingeborrig sal. Claus Mecklenborrigs, som siden bleff gifft med Claus thor Smeden, borgemester wdj Kiøge, huilcken forskrefne haffue oc huse bemelte Ingeborg Claus thor Smedens haffuer sold thill de fattiges forstandere den 25 junij anno 1632 for -. Herpaa findes 10 pappiers oc 3 pergamendtis adkomb breffue, sampt oc idt pappiers accord breff. Denne forbemeldte platz er igien affdelet wdj thuende parter med een lang grøfft, oc paa den første platz idt nyt Pesthus oc den anden pladz giort thill en blegedamb oc derpaa laadet opbøgge it hus, som een blegemand kand boe wdj. Om huilcken blegedamb findes wiidere epterrettening wnder nomero 31.

26. Helligestis strede. De fattiges Børnehus med twende leyewoninger paa 10 fag, liggendis wdj Helligestis strede, westen hoes Tugthuset, østen hoes Jørgen vonn Dellens boeder, huilcke de fattige haffuer bekommet till wederlegg aff Kong. Maytz. konning Christian, worres allernaadigste herre, for een dieris forrige egendomb heller det Siugehus, som haffuer ligget wdj den platz begreben, som thillforn war Helligestis Siugehus oc nu er Tugthusedt. Paa forskrefne 10 fag hus grundfrij egendomb findes worres allernaadigste herres pergament breff, dateret den 18 october anno 1606. Forskrefne Børnehus heller Weysehus haffuer verret brugelig till fattige arme børn at opholde wdj indtill anno 1631 in augustij, at idt andet Børnehus er forordnet, daa er samme hus bortleyed oc giffues deraff leye som følger: Børnehusedt 32 dlr. møndt, de twende leyewoninger, den første 11 dlr. courrant, den anden 12 dlr. courrant. Disse forbemelte tre vonninger haffuer forstanderne samptlig med øffrighedens gode consent bortsolde till Hendrich Meyer for otte hundrede daler mønt epter contractens indhold wnder dato den 22 januarij anno 1634, aff huilcke 800 dlr. till førstkommende Michaeli 1634 skall erlegges 400 dlr. oc den forfalden husley till denne dag skall oc aff forstanderne annammes, de resterende 400 dlr. er hannem wnder guod caution for aarlige interesse bewilget.

27. Westerwold. Tre sielleboder liggendis wid Westerwold paa hiørned aff Studistrede, huoraff de toe erre kiøbte for 180 Mk. danske, som Jens Kallunborg gaff de fattige, epter skiøde breffuidts formelding sub dato denn 8 julij anno 1564. Den tredie siellebod

II s.800

haffuer Peder Syffuendsen raadmand laadet forbøgge, som it pergaments skiødebreff derom formelder wnder dato den 18 februarij anno 1577.

28. Studi strede. En leyewoning paa 3 fag hus, liggendis wed den sydwest ende wdj Studistrede, nest hoes de fattiges selleboder, som erre kiøbt wdj Christoffer Munckes forwalting aff Niels Nielsen Schoemager epter skiøde breffuidts formelding, sub dato den 3 octobris anno 1622. Herpaa findis 3 pergamentis adkomb oc idt pappiers kiøbebreff. Denne egendomb giffuer jordskyld till den Helligaands hospitael 8 Mk. danske oc giffues aff samme voning aarlig leye 12 dlr. møndt.

29. Lauendell strede. Siuff smaa woninger, deraff ere de fiire leyewonninger, liggendes wdj Lavendellstrede, oc de tre erre sielleboder, liggendis wdj Mickell Brøggers gaade, som erre giffuen aff Jacob Jørgensen Brøgger oc hans hustro, som dierris gauffue breff formelder, sub dato dend 27 novembris anno 1625. Aff forskrefne 7 waaninger giffues jordskyld till Helliggest hospitall 2 Mk. danske. Paa forskrefne gaffue findes 3 pergamentis adkomb breffue oc it pappiers gauffue breff oc giffues aff de 4 leyewoninger aarligen, den første 5 dlr. courr., den anden 5 dlr. cour., den thridie 5 dlr. courr., den fierde 6 dlr. mønt, fordi at 3 fattige personner haffuer derris verelse vdj it kammers i gaarden.

30. Silckeweffuer gaade. Fiire grundmurede woninger, liggendis wdi Silckeweffuer gaade paa den sønder siede.

(Med senere Haand:) Samme waaninger er kiøfft aff Hans Kong. Mayt. oc aff dennd leffuerantz aff Spindewercked betallt oc affreignet for 2000 rixdaler oc findes paa forskrefne 4 waaninger Kong. Mayt. schiøde.

31. Wden Nørre Port. Blegedammen, som er liggendis wden den Nørre port hoes Siugehusedt, samme pladz er kiøbt thillsammen aff Claus thor Smedens arffuinger dend 25 junij anno 1632 for 900 daler mønt oc er siden afdelet fraa Syge- heller Pesthusedt med en stoer oc lang grøfft anno 1632 wdj septembri maaned oc er blegedammen strax om Michaelis i samme aar først bortfest till Abraham de Foss for 75 daler møndt epter contractens indhold.

32. Lasse Læg strede. 1) Een gaard med nogle brøstfeldige waaninger, huilcken de fattige aff Søffren Thygesen for mange aar wdj pandt haffde for 400 marckstøcker, oc effterdi een olldermand wed nauffn Peder Jensen Kremmer samme boeder først thill wnder-

__________

1) Dette og de følgende to Stykker med en anden Haand.

II s.801

pant skall haffue annammet oc epterkommende oldermand giort denne post till mangell, huormed pandtet er forfalden, dog befindes rendten aff M. Ernst Jørgensen aarligen at were betaldt oc hand deremod annammede huseleyen, eptersom hand sig for gieldzfordring dertill holdt, mens omsider er de fattige dierres pandt thilkiendt; huad siden aff boderne thill leye annammet er findes wdi forstandernis aarlige regnskaber, dog annammedes anno 1638 wdj Christen Jensen Beck oldermands forwalting aff de thwende første waaninger till gaden 20 dlr. mønt, den thredie thill gaaden 8 dlr. mønt, de thwende inden gaarden 22 dlr. mønt.

(Senere tilføjet:) Disse boeder befindis aff Jacob Andersens inuentarij regenskabff moxen at were forfalden, derforre affhendt for 400 cour. dlr., som de wed process och domb for saadan summa var annammet.

33. Theigelgaard strede. Otte boeder med een hauffue paa dend øster siide wdj Theigellgaard strede oc skyldede 74 daler 2 Mk. mønt, huilcken egendomb affgangen Christoffer Munck, forrige de fattiges forstanderes oldermand, thilhørende, er in anno 1637 wid domb wdaff hans arffuinger for een deel de fattiges hoffuedstoel, nemblig 1075 sletedaler, hand paa wforseckerede steder wdsatt, derforre sielff motte betale som paakiender. Dernest saa er in anno 1644 wdi Hans Jensen Faborg hans oldermands forwalting samme boeder oc hauffue affhend till Johannes Woldenberg apotecker for 1024 courrant daler, saa de fattige niude aarligen 12½ daler mønt mehre end rendten aff dierres forrige hoffuedstoel.

34. Lauendelstrede. En liden Wohning wdj Lauendelstrede vid Westerwold, huilcken en fattig quinde Dorrette Saxes wdi de fattiges vnderhold arffueligen tillfalden, wdi Hans Jensen oldermands forwalning indtalet och strax derefter affhendt for 100 dlr.

Egendom wdi Nicolai sogen.

35. Landemercke. Femb leiewonninger liggendis wdi Landemercked paa den nørre side aff stredet paa hiørnet till Wougenmandgaade paa 22 binding hus, som erre giffuen aff Hans Merckel aff Slestad, som hans pergament skiøde derom formelder, sub dato dend 2 junij anno 1569. Paa forskrefne waaninger findes 3 pergament oc 2 pappiers adkombst breffue oc giffues nu aarlige husleye aff bemelte waaninger: A 12 dlr. courrant, B 6 dlr. curr., C 7 dlr. curr., D 8 dlr. curr., E 10 dlr. curr. Aff disse forbemeldte woninger haffuer samptlig forstanderne med den gunstige øffrigheds willie oc sambtøcke sold

II s.802

som epterfølger. Den første E, som aarligen skylder 10 courr. dlr., er bortsold om paaske anno 1633 till Niels Søffrensen vogenmand for 200 courrant dlr., huoraff det ene hundered daler strax er betalt, huilcke penge er bewilget till Pesthusens bøgnings fornødenhed oc kand agtis at staa for rendte emod de penge, som Hans Pedersen paa det forrige Pesthus skyldig er; det andet hundered daller er hannem bewilliget for aarlige rendte. Den anden woning D, som aarligen skylder 8 cur. dlr., er bortsold om paaske anno 1633 thill Niels Christensen Østergaade for 200 dlr. mønt. Den thridie woning C, som aarligen skylder 7 courrant dlr., er sold om paaske anno 1633 thill Anders Christensen Kiøbenhaffn for toe hundrede oc thyffue daler møndt.

(Med en anden Haand:) De andere twende woninger, med A och B nomereret, som skyldede 18 courr. dlr., disse erre affhend thill Niels Kock wougenmand in anno 1635 for 420 courrant dlr.

Dermed haffuer de fattige for forskrefne femb wohninger 1195 slette dlr. capital och nyder saaledis de fattige aarligen 20 dlr. meere rendte end huseleye, foruden at boedernis husleye 40 dlr. aarligen wdj bøgnings bekostning affkortedis.

36. Abenraa. Aate leieboojer liggendis wdi Wogenmandgaade oppe emoed Wolden, som kaldes Abenraad, som er giffuen de husarme aff Hendrich Berner oc hans hustro Alhed Hansdaater, dierres gauffue breffs wiidere formelding sub dato dend 26 martij anno 1604. Af forskrefne wonninger erre fiire liggendis till gaaden wdj 17 binding och de andere fiire erre liggendis inden wdi gaarden oc er 16 bindinger huserom. Paa bemelte woninger findes 3 pergament adkomb breffue, oc giffues aff forskrefne aate boder aarlige husleye, aff de fiire till adelgaaden aff huer 7½ courr. dlr., aff de 4 wdj gaarden aff huer 5½ courr. dlr.

37. Brøndstrede. En øde pladtz, som tilforn haffuer staet 3 leyeboeder paa oc erre giffuen aff Hendrich Berner epter gauffuebreffuidts formelding sub dato den 12 martij anno 1604, dogh at deraff aarligen skall wdgiffues jordskyld till Hospitaled 6 dlr. mønt. Noch haffuer hoes forskrefne leyeboeder ocsaa staaed een leyewonning paa fiire binding hus oc eiede Hospitaled, som nu oc iligemaade staar øde, paa huilcken sted oc øde pladtz wdj dette neruerende 1632 aar igien er opbygged idt hus, som nu nest Guds hielp skall bruges till een Giestegaard for de fattige, oc er wdi samme hus ocsaa indbøgged den woning, som Mickell Jensen fyrbøder haffuer giffuet oc Oluff Snedicker wdj boede; paa denne bemelte pladz oc hus findes thill-

II s.803

sammenlagt aate pergament breffue. Belangende jordskylden sampt oc hospitalens øde pladz derimod skall giøres wederlag epter welluiise borgemestere oc raads anordning, oc kaldes nu forskrefne hus oc gaard Giestegaarden.

(Med senere Haand:) Denne forskrefne bygning och gaardsrum med Børnehuset, som findis wnder effterfølgende nomero 45, er tilsammen affhendt anno 1651 thill Dauidt Mohr och Anders Nielsen wnderskriffuer.

38. Antonistrede. Toe leiewonninger liggendis paa enden wdj Anthoni strede oc strecker sig om thill Piilestrede, huilcke erre giffuen aff Christen Jensen Aalborrig oc hans hustro, epter dieres gauffue breffs formelding sub dato dend 8 october anno 1579, oc giffues jordskyld till S. Nicolai kircke 2 Mk. 3 Sk. 2 alb. Samme leyewonninger er sold om paaske anno 1631 till Christian Alkenbregt kleinsmid for femb hundrede courrant dlr., huorpaa han strax haffuer affkortet 100 courrant dlr. for atskillig jernwerck wdi Conuenthuset forferdiget aff laase, hengsler, jernstenger wdi winduer oc andet.

39. Brøndstrede. En leyewoning, liggendis wdi Liden Wogenmandgade, som kaldes Brøndstrede, nest hoes de fatfattiges sielleboder, som erre giffuen aff Mickell Jensen, fyrbøder wdi det danske cancelli. Paa samme wonning findes 4 pergament breffue oc befindes aff samme breffue at forskrefne Mickell Jensen haffuer hafft twende wonninger hoes hinanden sammestedz, huoraff den eene er giffuen de husarme oc dend anden haffuer hand giffuet Hospitalet; aff forskrefne husarmes woning giffues husleye aarligen 6 courant dlr., medens nu er samme vonning forbøgget wdj det hus, som kaldes Giestegaarden, som findes paa nomero 37 oc skall hermet vere casseret paa denne sted, indtill dermed anderledis forretages.

40. Grønnegaade. Toe leyewoninger liggendis wdi Grønnegade paa dend nørre side, som erre giffuen aff Matz Luckasen epter hans wdgiffuene gauffue breffues formelding sub dato dend 13 julij anno 1568, oc findes paa samme wonninger sex pergament oc idt pappiers adkombstbreff. Aff disse vonninger erre annammet wdi Hendrich Ratkes oc Christen Jensens forwalting till aarlige husleye 22 courrantdaller. Bemelte tuende vonninger ere sold in aprilis anno 1631 wdj Anders Oluffsen raadmand hans forualting till Jens Pedersen Opslo for 500 courant dlr.

41. Springgaade. Femb leiewonninger liggendis paa den wester side wdj Springgaaden, som ere giffuen aff Margrete Jensdaater Hans Thosings, epter idt testamente breffues Jydelse, daterit dend

II s.804

14 augusti anno 1570; herpaa findes 6 pergaments adkombst breffue. Forskrefne wonninger er forbøgget till 6 leyewoninger wdj Hendrich Wdens forwalting, oc nu opberges aff forskrefne 6 woninger aarlige husleye: till adelgaden, den første 12 cur. dlr., den anden 14 cur. dlr.; inden for gangen: den første 5½ cur. dlr., den anden 5 cur. dlr., den thredie 4 cur. dlr., den fierde 4½ cur. dlr.

42. Østerwold. Fiorten selleboder liggendis wed Østerwolld, som erre giffuen aff Johanna sal. Albert von Gockes, epter hendis pergamendts breffuis formelding, daterit dend 25 martij anno 1550. Samme selleboeder ere aff ny igien opbøgged anno 1584 wdi Hendrich Wdens forwalting till fembten selleboder, aff huilcke den eene paa hiørnet er indforbøgget anno 1632 wdj det hus, liggendis paa hiørnet till Brøndstredet, som kaldes Giestegaarden.

43. Kiøbmangergade. En gaard med nogle woninger liggendis paa Kiøbmagergaade twert for brønden imellem Anna Albert Gøyes gaard paa den eene oc herr Hans Bildes gaard paa den anden side, skylder aarligen aate rixdaler jordskyld, som welb. sal. Herloff Trolle oc fru Birgitte Gøye till Herloffsholmbs skole forordnede till de fattige epter dierres beseiglede pergament breffs lydelse sub dato dend 16 octpbris anno 1566.

(Senere tilføjet:) Denne gaard och boeders grund derpaa haffuer salig hoylofflig ihukommelse, konning Christian den fierde ladet opbyge grundmurede woninger anno 1619. Och siden wdj effterfølgende aaringer samme waaninger igien affhendt, saa at effter langwarende process deraff nu in anno 1650 de 8 rixdalers jordskyld betales aff Peder Hansen renteskriffuer, Karen sal. Rasmus Jensens, Steffen von Eisen och Samson Mickelsen etc.

44. Piilestrede. Trende grundmurede boeliger liggendis paa hiørnet aff Silckeweffuergaaden wdj Piilestrede, som nu bruges till Conuenthusedt, epter den ordinantz oc brug till denne ny fattiges brug oc wnderhold oc de andre liggendis derhoes om thill Silckeweffuergaaden, bruges till spindewerched och des forwallting, huilcke trende boeliger Kong. Mayt., vores allernaadigste herre, naadigst haffuer forehret de fattige till forberørte fornødenhed. Herpaa findes Kong. May. pergament breff sub dato 29 martij anno 1630.

45. Møntergaade. Børnehusedt. Welb. Johan Friises gaard liggendis wdj Møntergaden hoes den Østerwold bag till de fattiges selleboder, som er kiøbt aff Kong. Maytz. anno 1631 for 1050 rixdaler. Samme gaard bruges epter den ny fattiges ordinandtz till it Børnehus for denne stads fattige fader- oc moderløse wmøndige børn.

II s.805

(Med senere Haand:) Denne gaardz bøgning, som fra anno 1631 till des haffuer werrit it børnehuus och nu in anno 1650 med dend gaard till Brøndstrede, kaldis Giesthus, er thilsammen affhendt for        wdi de fornemme herrers och directores doct. Jesper Brockmand, borgemester Hans Nickelsen och borgemester Hans Nansen deris direction. Dereffter in anno 1651 for samme pendinge igien ladet opbøgge hos Pesthusedtt fornøden werelse till fattige børns christelige opdragelse.

46. Piiilestræde. 1) Een gaard med hus oc bøgning wdi Piilestrede westen for gaaden emellom de fattiges conuent oc Mickel Hansen rendteschriffuer, sønder oc nør. Samme gaard er kiøbt aff welb. fru Ide Lange, salig Jens Juels thil Kieldgaard, oc aff Spindewercked paa bemeldte fru Ides weigne betaldt paa Kong. May. rendte kammer, for 3000 rdl. Saa er siden aff samme gaard een deel thill gaaden imellomb forskrefne Mickel Hansens gaardt oc hoffuedgaarden affhend till Mickel Hansen for 700 rigsdaler oc pengene er oc wdj Spindewercked indkommen, eptersom Spindewerckeds regenskab aff Werner Klauman dend eldere slutted oc med directorene dieres hender bewiisis. Dernest er affhendt idt stycke hauffuerom thill Lauridz Eskildsen, Kong. May. prouiandtschriffuer, for 300 rigsdaler, pengene er aff Jorris Petersen annammet. Saa findes paa gaarden 8 pergaments breffue nederlaugd, oc giffues jordskyld thill S. Nicolai kircke.

47. Peder Madsens Gang paa Østergade. En wonning inde udi Peder Madsens Gang, som de fattige hafuer arfuit effter sahl. Kirsten Jens Andersen drabanters. Derpaa findes herhoes nederlaugt thou pergaments breffue och thuende papiirs adkomst breffue och skiøder. Giffuis udaff samme wonninger aarlig leye 16 sldlr.

Orig. i Raadstuearkivet.

__________

1) Dette og det følgende Stykke med nyere Haand.

II s.806

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jan 3 12:07:02 CET 2004
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top