eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.801

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 776-777
Nummer: 801


<-Forrige . Indhold . Næste->

801.

7 Dec. 1624.

Frue Kirke faar Skøde paa et Hus ved »den ny Kirkegaard« udenfor Nørreport til en Præstegaard.

Christianus quartus giøre alle vitterligt, att epthersom en mand ved naffn Peder Iffuersen, som boede vden for Nørreportt bagh den nye kirkegaard, for nogen thid siden forleden ved døden ehr affgangen, saa ingen hans arffuinger inden aar och dagh ehr kommen att kiende sigh veed hans eptherladendis arff, saa den der offuer ehr oss thilfallen, och eptherdj hand ebland anditt haffuer hafft hans egen huswohning, eyendomb och haffue, liggendis norden bagh den nye kirkegaard och synden faar dett strede, som løber fra dammen udj Øster, vesten op thil Thrine Thommisdatters huss och haffue, och østen for Hans Slachters huss och haffue der sammestedtz, tha haffuer vij aff vor synderlige gunst och naade vndt, schiødtt, giffuett och perpetuerit och nu met dette vortt obne breff vnde, schiøde, giffue och perpetuere forskrefne vohning, eyendomb och haffue, vdj sin lengde och brede, met huis der vdj naflefast, epthersom dett nu forrefindis, thill vor Frue vniversitets kircke her vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, huilken forskrefne wohning och eyendomb dog althid her epther schall ligge och bliffue thill en preste residents thill forskrefne den nye kierke

II s.776

vden den Nørre port, och den met sin vohning, eyendomb och rette thilliggelse vdj sin lengde och brede, som den nu begreben och forfunden ehr, forskrefne vor Frue kierke mue och schulle haffue, nyde bruge och beholle, epthersom forschreffuitt staar, for euindelig eyendomb. Thi bepligter vij oss och vore eptherkommere, konninger vdj Danmark, och cronen att fri, hiemble och fuldkommeligen thilstaa forskrefne vor Frue kierke forskrefhe huss, grund och eyendomb for huer mandz thilthalle med rette vdj nogen maade. Thi forbyde vij vore fogder etc. Giffuitt Hafniæ den 7 decembris 1624.

Sæl. Registre XVII. 542.

II s.777

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jan 3 11:58:18 CET 2004
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top