eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.800

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 770-776
Nummer: 800


<-Forrige . Indhold . Næste->

800.

22 Okt. 1624.

Vantberedernes Lavsskraa.

Forordning och articler, som vij Christian den fierde, met Gudss, naade Danmarkiss etc. konning etc. naadigst haffuer vndtt och giffuett vanttberederne her vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, huor epther de dennom vdj deriss embede och hantuerk vnderdanigst kand haffue att rette och forholle, lydendis ord fra ord som eptherfølger.

1. Skall ingen mester anthagiss vden hand thilforne haffuer beuist, att hand sitt hantværk hoss en ærligh mester lært haffuer, saauelsom aff erlige egte foreldre fød och born.

2. Dersom nogen mester fra andre steder hidkommer och begierer sigh her att ville nedersette och bruge sitt hanttverch, hand schall frembuise rigtig schin och beuiss fra borgemester och raad eller den herre, hoss huemb hand for mester sist thient och veritt haffuer, ad hand sigh der fredligh och vell haffuer forhollett och der fra thagitt affscheed, som dett sigh bør, saa frembtt hand her hoss andre erlige mestere schall lidiss eller ansees.

3. Skall ingen mester i dett laugh jndtagiss førend hand haffuer giortt sin æd, att ville vere sin kiere øffrighed, som hannom schall hantheffue och forsuare, thro, hørigh och lydigh.

4. Maa en huer mester i dette embede anthage vdj lære tho lære karle, huilke schall lære i threj aar och aff mesteren med nøttørfftige øll och mad forsiuffniss, saauellsom baade natt och dagh bliffue vdj deriss mesterss huss; dersom naagen lærekarll sigh vnderstaar vden besønderligh forloff aff sin mesters huss att vde bliffue, schall førstegang haffue forbrutt tho mark, anden gang fire mark dansche, thredie gang haffue thabtt sine lære aar och siden att lære paa nytt jgien.

II s.770

5. Huilcken personn, som thil forskrefne hantverch sigh begiffuer att lære, schall for oldermanden och hanss lauffsbrødre lade sitt naffn indthegne met huad vilkaar hand och hanss mester bliffuer foræhnitt, huorfor hand schall giffue thill indgangs penge thoe mark dansche, men naar hand haffuer vdlærd schall hand schere sin proba, førend hand bliffuer frigiffuen, och formedelst oldermandens och mesterenss besigtelse paa hans proba vdgiffue en daller och i de fattigiss bøsse en mark dansche.

6. Skall en mester maa haffue tho drenge och dennom bruge thill huad gierning hand vill, epther sitt egen thyche och drengene forrette kunde, dog schulle samme drenge iche thilstediss ad schære och berede, epther som i andre omliggende steder brugeligtt ehr.

7. Skall ingen mester lade sine suenne arbeide lengre end fra klochen femb om morgenen och thill syff slett om affthenen, vnder thuende marks brøde, men vill naagen suend arbeide fra fire slett om morgenen och thill klocken 8 om affthenen, maa hannom giffuiss thill løhn, huer vge hand i saa maader arbeider, fiorten mark dansche, saa frembt hand giør dett arbeide, som kiøbmanden och hanss mester kand vere med fornøyett, och schall suennen huer søndagh giøre sin mester god regenschab, huad hand om vgen thilforn thient haffuer. Befindis nogen mester sine suenne høyre eller lenger att lade arbeide end som forschreffuitt staar, hand bøde saa offte hans forseelse scheer thre daller, halff parthen thill laugett och anden halff parthen thill de fattige aff laugett.

8. Forsømmer naagen suend sin mesters arbeid fra klocken fem om morgenen och thill 7 om affthenen, da haffuer hans mester magtt att affkaarte vdj hanss lønn, saauitt hand den dagh forsømmitt haffuer.

9. Naar nogen mester antager en person vdj threj aahr att lære, da schall hand med hannom accordere, att hand jmidler thid met nøttørfftige klede och føde bliffuer vnderhollett och forsørgitt, som dett sigh bør.

10. Skall ingen mester lade sine suenne arbeide lenger end thill klocken otte om affthenen, vnder 6 markss brøde.

11. Ingen mester maa thuinge sin suend att schere eller arbeide om søndagen, iche heller thilstede dennom om høye fester att arbeide, men dett gandsche och aldeliss att vere affschaffett, vnder straff tholff mark dansche.

12. Dersom nogen mester, hans hustrue befindis Gudz naffn, ord, sacramenthe, pine och død forfengelig att bruge, eller sigh vdj

II s.771

andre gudz bespottelser øffue, hand schall vden all naade thill straff, for huer gang sligh forseelse scheer, vdgiffue och legge vdj bøsen enn rix daller eller 6 mark dansche.

13. Maa jngen mester sigh vnderstaa att giøre nogen sin laugsbroders suend, folck och thiund affspendigh, ved fire och thiuffge marks fortabelse.

14. Ingen mester maa tage andens suend i sin thieniste, som forinden rett steffnedagh med wminde ehr schiltt fra sin hosbonde, huo her jmod giør bøde threj daller och miste samme suend, men suendenss straff schall vere halffthredie daller och der for uden drage thill sin mester igien, hand før thiendtte.

15. Dersom naagen suend befindess vdj dagligh suess och dus epther sin egen villie att leffue, och der offuer aff jdell mottvillighed och forsettligh vijss forsømmett sin mesters arbeid, och en anden mester strax, sligtt w-ansett, ville samme suend anthage och giffue hannom arbeid, da schall den mester der met haffue forbrutt thiuffue mark dansche.

16. Maa jngen mester enthen ved sigh selff eller sine suenne lade henge eller anslaa nogett klede paa stocken eller rammerne, wden dett scheer met denss villie och samtycke, som rammerne thilhør, huo derimod giør schall bøde thill dett gandsche laug sex mark.

17. Ingen mestere maa vnder dennom selffuer oprette eller giøre nogen compagnie eller medscheberie, som dett gandsche laug vedkommer, wden de ere fri mestere eller for sigh selff mesterss rett och frihed bruge, vnder fire och thiuffue marks straff.

18. Ingen wdj denne bye maa folde klede och kerseye wden hand ehr enn frj mestere, huem her imod handler ehr forfallen thill fire och thiuffue marks brøde.

19. Om naagen mester haffuer en sønn, som och begerede att vere mester, hand schall threj aar thilforn lade samme sønss naffn thill bogs thegne, och for samme jndschriffuelse giffue oldermanden och embitzmesterne j mark dansche.

20. Naar saadan mesters sønn, som sigh saalediss haffuer laditt indschriffue, vill endelig vere mester, da schall hand først vdgiffue j goltt gylden, derfor wden schere sin proba.

21. Skall alligeuell ingen mesterss søn thilstediss att indtagiss for mester, vndertagen hand ehr offuer 18 aar gammel, wden sin faders hus och allene vill bruge embeditt.

22. Dersom nogen mester aff dette kledeberederss hantverk ved døden afgaar, da maa hans efftherladne hustrue wforhindritt bruge embeditt saa lenge hun sidder enke och skicker sig ærligen.

II s.772

23. Men schede dett saa, att naagen encke ville sigh forandre och begiffuer sigh i echteschab med den person, som icke vaar aff dette embede, da schall hun dermed ald laugenss rettighed och frihed haffue forbrutt.

24. Begiffuer ellerss nogen mesterss encke sigh met en vantbereder suend, som embeditt haffuer frij lært, vdj echteschab, da schall samme suend forpligtt vere att fra sigh legge en goltt gylden, och ellers for hans person och proba att forrette och giøre som før ehr meltt.

25. Huilken suend eller fremmitt mester her vill sigh met en mesters datter lade throloffue och i echteschab begiffue, j den meeningh sin werksted her att anrette, hand schall vdj lige maade for sin person och proba giøre og vdrette, som her thilforn om fremmede mestere och suenne ehr forordnett, och der for wden en goltt gylden afflegge och bethalle.

26. Dersom en mesters søn en anden mesters datter eller encke ville thage thill egte, schall paa øffrighedens ratification, foruden nogen vederlaugh, for en mester vdj embeditt bliffue antagitt, men huad sigh med inschriffningh och proba belanger, der met sigh att forholle som forschreffuitt staar.

27. Naar nogen mester, hanss høstru eller barn ved døden affgaar, da schall den affdøde, effther denne christelig forordning, hederligen thill jorde bestediss, och thilsigess aff de yngeste och, nye ankomne mestere saa mange der thill fornøden giøriss, som vden naagen betaling schall bære ligett thill sitt leigersted, vnder otte marks brøde. Men ehr nogen som thilsigis forreist eller ehr suagh och i anden loflig forfald, da schall de som nest ere threde vdj hanss sted och liigitt thill kirkegaarden hielpe att bære vere forpligtt.

28. Och naar nogen mester eller mesterss hustrue, enke eller barn schall begraffuiss, da schall oldermanden lade alle laugsbrøderne tilsige att følge ligett thill jorde, och da huer att følge, som deriss leilighed sigh kand begiffue, met mindre dett scheer vdj pest thid, da der met att forholliss epther den forordning, som giøriss och hollis offuer ald byen, och schall en huer som bliffuer thilsagtt att følge och iche (vden lofflig forfald) kommer tilstede, bøede tho mark.

29. Dersom och naagen vantbereder suend eller hans hustru och barn bort døer, och sligtt bliffuer oldermanden och embitzmesterne aff suennene thilkiende giffued, da schall alle mestere, saa mange vden sygdom och loufligh ere thilstede følge ligitt thill sitt leigersted, vnder en marcks brøde.

II s.773

30. Mesterne schulle alle vantbereder suenne, fra huilke steder och platze de hid thill byen ankomme, forvden vnderscheed eller nogenss och i sønderlighed suennenss jndpass eller forhindringh, deris leilighed och nøttørfft, saa lenge dennom lyster, giffue frije arbeid, saa frembt de ehrligen vdlærd haffue och sigh gandsche wpartiisch beuise och forreholle, huilken mester her imod siger, bøde fire mark.

31. Befindiss nogen aff de andre suenne, som icke ville lide de nye ankomne suenne hos sigh, men dennom slett forschyde, da schall samme suenne dennom her vdinden beschedentlich forholle, och iche met snurken och puchen (som thilforn vdj kiøbmends neruerelse, iche vden sønderligh spott och gandsche embediss forkleindering, scheed ehr) att løbe i vinkell och verkstede och der med suennene anfange perlamente, saauell som den ehne den anden arbeide forbyde. Men huad de vdj dess fald haffuer att klage, dett hoss de thill forordnede compagnie forvaltere att sige och vdføre; dersom nogen suend dette uhørsomligh offuertræder, hand schall straffis saa offte dett scheer epther øffrighedtz kiendelse.

32. Dersom de andre suenne med en saadan fremmed suend haffuer andre ringe sager och thuistighed att schaffe, da schulle slige misforstand med gode och wden wittløfftighed aff suenner allene, om mueligtt ehr, eller aff oldermanden och embitzmesterne bileggiss, paa dett øffrigheden der met iche schulle besueriss.

33. Skeer dett saa ad en suend haffde sin mester om naagen sagh thill att thale eller beschyldige, da schall dett schee for de thilforordnede forualtere och embitzmestere, och da saa vel den som klager, som den anklagitt bliffuer pligtigh en halff daller i retten nedsett; huilken da paa wrette och wbillige veye bliffuer befunden och taber sagen, schall och miste sin halffue daler, huilken schall deliss vdj tho parter, den ene part i de armess bøsse och den anden partt vdj laugett. Men den som vinder sagen hannom schall strax sin halffue daller thilstilless, kongenss och byenss sagh (effthersom den j sigh selff ehr vigtigh thill) hermed wforkrenked.

34. Dersom nogen suend haffuer sigh att besuerge offuer den bescheed ham aff forvalterne och embitzmesterne vaar meddelt, saa hand deroffuer met billighed burde att klage; j saadan tilfald wdtrøckelig forholliss slige suenne, att de i saa maade beschenligh derom giører anfordringh och deriss anordningh der offuer att forbie och efftherkomme. Herforuden haffue suennene samptligh och en huer besønderlig, vnder høyeste straff som ved bør, att vere aluorligen

II s.774

paamindt, ad de althid holde dennom fredeligh, schickelig och vell. Och der thuertt jmod dennom ald schielden, slagsmaall, hiemblig forbydelse, arbeidtz forbydelse och ellers anden wroeligh, oprørisch prachtiker och handteringh gandsche att fra holde, som dett sigh bør.

35. Huilke vantbereder suenne, som ehre thiennistløse och gierne ville arbeide, de schulle selff hoess mesterne derom forhøre och giøre anfordringh.

36. Skall ingen suend sin mesters arbeide, kiøbmanden thill schade, oppeholle, eller ved druckenschab och anden mottvillighed dett forsømme eller lade ligge, dersom saalediss med suennene bleff befunden, da hanss mester megtigh vere strax en anden suend att anthage, och slig en mottvillig suend iche aff nogen anden mester igien att maa antagiss, men dermed ad forhollis som her thilforn i den 13 och 14 articell formeldiss, wden suennen haffde sigh met sin mester derom forehnitt.

37. Dersom en suend aff nøduendige bestillinger och anden redelig aarsagh iche arbeide kunde och paa det arbeid bleff forhindret, da schall sligt aff mesteren iche for nogen mottvillighed optagiss eller suennen derfor fra sitt arbeid, epther nest forgaaende articels jndhold, forschiudess, men suennen først sin mestere att anmelde sligh forhindringh.

38. Dersom en mester jche haffuer fultt arbeid arbeid eller aff loffligh och nødvendigh aarsagh en eller anden suenne iche lenger paa werkstedett ved sitt arbeid ville haffue, skall dett vere mesteren frj fore hannom vden nogen vnderscheed, om hand enthen først eller sist i werkstedett ehr kommen, att forloffue, och effther den fortiente arbeids lønns betalling att lade passere, siden epther hanss egen goede behagh och leilighed en anden suend igien at anthage; ville nogen sigh her imod lade fortryde och mesteren derpaa giøre forhindring, eller en anden suend aff den aarsagh lade staa sin mesterss arbeid, da schall hand derfor vdgiffue thill straff tholff daller, halffparten thill de fattige och halffparten thill laugett.

39. Skulle och mesterne vdj dette laug samptlig lade forferdige en velbeslagen bøsse, huor vdj schulle indleggiss och foruariss de penge, som en gang huer maanitt aff mesterne vdgiffuiss, nembligh aff huer som formue haffuer otte schilling dansche, huilke schall anwendis thill de forarmede mestere och deriss hustruer och ad stede dennom thill jorden met, naar de ved døden affgaar, och iche selff haffue i forraad sligtt met att bekoste, saa vell som och fremmede mestere, som formedelst elendig thilstand kunde sigh her inde begiffue,

II s.775

dennom mett att hielpe, om dett begierdis, och saa frembt nogen i saa maade kunde nogitt aff bøsen meddeliss, och de siden kunde prosperere och komme thill nogitt, da schall de saadanne anammitt penge igien ehrlegge, men dersom iche, da schall dett vere dennom foræritt.

Huilcke forskrefne articler och forordning vij forbemeltte vantberedere epther deriss vnderdanigst begieringh aff vor synderlig gunst och naade haffuer fuldbyrd och stadfest och nu med dette vort obne breff fuldbyrde, samtøcke och stadfeste vdj alle sine ord, puncter och articler, epthersom de vdj sigh selff indeholler och vduiser, dogh ville vij oss och vore eptherkommere konger vdj Danmark forbeholdett haffue forskrefne forordning och articler ad forandre, formindsche eller forøge epther thidsens leilighed och oss kand syniss thill rigens och vore vndersaatters gaffn och beste lideligtt, billigtt och rett kunde vere. Forbydendiss vore fogder, embitzmend och alle andre forskrefne vantberedere her imod, epthersom forschreffuitt staar, att hindre eller vdj nogen maade forfang att giøre, vnder straff som ved bøer. Hafniæ 22 octobris 1624.

Sæl. Registre 532-36.

II s.776

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jan 3 11:57:41 CET 2004
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top