eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.797

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 764-766
Nummer: 797


<-Forrige . Indhold . Næste->

797.

1. Maj 1624.

Universitetet skøder til Kansler Kristen Friis til Kragerup en Gaard i Kannikestræde (jfr. Skødet til Thomas Fincke paa samme Gaard af 10 Avg. 1618 i Danske Saml. VI. 131-33).

Christianus quartus giøre alle vitterligtt, att oss elschelige her Christen Friis thill Kragerup, ridder, vor thro mand, raad och cantzeller, haffuer hafft for oss itt obitt beseiglett pergamentz skiøde breff, som Vniversitetit her vdj vaar kiøbsted Kiøbenhaffn hannom och hanss arffuinger haffuer giffuett paa en gaard her vdj forskrefne vaar kiøbsted Kiøbenhaffn liggendis, lydendiss ord fra ord som eptherfølger.

Rector och professores vdj Kiøbenhaffnss vniversitet kiendiss och her med witterligtt giør, att epthersom erlig och velbiurdige mand Christopher Vrne thill Aarsmarck, Kong. Maytz. renthemester, haffuer schrifftelig ladett oss forstande, att Hanss Kong. Maytt. haffuer naadigst beuilgett, att vniversitetet maatte selge och affhende den gaard och voning salig doctor Cortt Axelsenn, s. s. theologiæ professor, seenisten j boede, och hederlig och høylærd mand doctor Thommiss Finke, professor och de hundrede studenterss forstander i Kiøbenhaffn, thill vniversitetet affhendede och solde, da haffuer vij med endrechtelig beuilling samme gaard, huss och haffue med dett nye huss, vdj salig doctor Cortis thid der forvden thilbygtt, fra oss och vniversitetet affhend och soldtt thill erlig och velbyrdige mand och strenge ridder her Christian Frijs thill Kragerup, Kong. Mayttz. cantzeller och academiæ conservator, saa att samme gaard met hus, haffue och bygning, som den nu jndhegend, bebyggitt och forefunden

II s.764

ehr, vdj lengden och breden, op och neder, schall epther denne dag vere och bliffue och følge thill euindelige eyendomb velbemelte erlig och velbyrdige mand her Christian Friis thill Kragerup och hanss arffninger, dog med saadan forord, condition och vilkaar, som er først att her cantzeller och hanss aruinger schulle selff giffue den sedvanlige jordschyld thill hospitalett. Dernest ad dett huss, som salig her cantzeller Christian Friis thill Borrebye brugte thill sengekammer och pigekammer och nu ligger thill doctor Oluff Vormss residentz, vnder dette kiøb iche schall forstaas, men her epther fremdelis bliffue thill den residentz, som doctor Oluff Vorm j boer, thill huilcken dett haffuer veritt thillagd, siden doctor Cortt kom j den anden voning att boe; och for dett thredie, att huiss her cantzeller eller hans aruinger naagen thid agter samme gaard, hus, haffue och bygning jgien att affhende, da den først att thilbyde vniversitetet for den samme penning, som den nu aff vniversitetet kiøbt ehr, som ehr for halffembte thusinde daller jn specie, paa thuende terminer ad ehrlegge och bethalle och gandsche summa jnden aar och dagh att afflegge och bethalle. Dog huiss her cantzeller vill affbryde dett lysthus, som j haffuen nu findis, schall det vere hannom friitt fore och dog derforre just j jgienkiøbett att quiteriss, menss huiss vniversitetet sielff vill samme lysthus flytte och affbryde, schall dett vere dennom friitt fore, saa frembtt her cantzeller fanger j sinde, att hand vill haffue dett bortagitt, och huiss end schiøntt skeede, att bemelte gaard enthen forverediss eller forbedriss, da, huiss vniversitetet bliffuer thilsinds att kiøbe, schall derfor i jgienkiøbitt just affslaaiss eller paaslaaiss; ey heller schall her cantzeller eller hanss arffuinger vere forpligtede samme bygning jgien att lade opsette, huiss, dett Gud forbyde, der kom jldebrands vaade paa, efftherdj dett staar vniversitetet friitt for att kiøbe eller ey. Och eptherdi vij forskrefne rector och menige professores paa vniversiteteiis vegne haffuer bekommitt 4500 daller jn specie thill fuldverd och bethalling for forbemelte hus, gaard och haffue, da tacke vij alle och en huer velbemelte gode herre och voriss gunstige conservatorj for god betaling, och bekiender oss eller vore eptherkommere aldelis ingen lod eller rettighed att haffue thill forbemelte hus, bygning och haffue, men dett alttsammen frij och fuldkommeligen hiemler och thilstaar velbemelte gode mand och strenge ridder her Christian Friiss thill Kragerup for huer mands thiltale, som der paa kand thalle med rette, och dersom saa skeede, dett Gud forbyde, att velbemelte gode herre ved naagen domb eller rettergang, for vaariis vanhiemmelss brøst skyld, naagitt der aff bliffuer

II s.765

affvundett, da forpligte vij oss och vaariss eptherkommere inden sex vgers dag der epther lige goed bygning och beleilige platz igien att skaffe den gode mand eller hanss aruinger effther deriss egen nøye och vilie och att holle velbemelte gode mand och strenge ridder her Christian Friis sampt hanss arvinger schadisløs j alle maade. Thill ydermere vidnisbyrd haffuer vij laditt vniversitatis sigillum neden for thrycke. Kiøbenhaffn den 21 aprilis 1624.

Huilckett forskrefne schiøde breff vij aff vor synderlige gunst och naade haffuer fuldbyrd, samtøcktt och stadfest och nu med dette vort obne breff fuldbyrde, samthøcke och stadfeste ved synn fuldmagtt at bliffue vdj alle ord och puncter och artikler, epthersom dett i alle maade vduiser och jndholler. Giffuitt Hafniæ den 1 maij anno 1624.

Sæl. Registre XVII. 484-86.

II s.766

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 22 13:17:06 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top