eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind II > nr.793

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: II
Side: 760-762
Nummer: 793


<-Forrige . Indhold . Næste->

793.

9 Feb. 1624.

Instrux for en Vejer, Vrager og Maaler ved Bremerholm.

Christianus 4 giøre alle witterligt, att wi haffuer antagett och bestillett och nu med dette vortt obne breff antage och bestille Frantz Mogensøn att skall vere weger, wrager och maaler paa vor Bremmerholm, Proviant- och Tøighus, och skall sig udi samme sin bestillning forholde som effterfølger.

1. Først wille wi att paa forskrefne Bremmerholm, Proviant- och Tøihus skall holdes en ret rigtig wegtt och maaell, lige effter wor kiøbsted Kiøbenhaffns byes wegtt och maaell. I lige maade skall forskrefne Frandz Mogensøn vere forpligtt att holde rigtig bog ued daug och datum paa altt huis ind och udwegis, saa och deris naffne antegne, som enten leffuerer eller anammer nogett goedz och huad thid dett skeer, saa och att holde rigtig register och bog offuer vore orlog och cofardie skibe, och dett offuer huertt skib i seer, huorudi skall antegnis altt huis kobber, iern, slagett redskab, bly, thin och altt andett, som wegen, wragen, maalen och telen wedkommer, som thill huertt skibs udi ser udredning behøffuis, huilcken aff skriffueren paa forskrefne Bremerholm wed vegtt, maalen och telen skall anammis. I forschrefne bog skall och antegnis altt huis skipperen paa huertt skib aff forschrefne ware fra skibett igien thill forbemelte Holmis skriffuer leffuerendis worder. Forschrefne Frandz Mogensøn skall och holde rigtig bog offuer altt huis fra en huer vor lehn serdelis thill forschrefne Bremmerholm forskickis, som thill wore lehn skall leffueris, saa uell som paa huis fra Holmen igien ued wegtt thill lenene fremskickis, disligeste skall och holdis en rigtig kiøbmandz bog, huorudi alle levrantzer skulle ued thiden, wegten, maalen och tallett antegnis.

2. Alle segelduge skall føris paa Wegerhusett och deraff forschrefne voris weger och seilleger udi woris admirals paa forschrefne Bremmerholm hans neruerelse besees, om dett for wforfalskett kiøbmandz goedz kand passere eller och ey, och naer samme ware proberet ere och befindis goede och uforfalskett att vere, maa de aff forschrefne wor weger maalis och saa thill forschrefne wor skriffuer paa forbemelte Bremmerholm leffueris, ligesaa skall och forholdis

II s.760

med haardug, mackey och altt andett, som skall udgiffuis udi allen thall.

3. Ald hamp och hør, som thill forschrefne Holmens skriffuer skall leffueres, skall først aff forschrefne weger och reebslaer besees och wragis, och huis dett for gott kiøbmandz goedz icke kand passere, skall det ey heller anammis. Altt stangiern skall aff smeden proberis før dett beuilgis thill att leffueris eller anammis.

4. Ald thiere som thill Holmens behoff leffueris eller forskickis fra vore och chronens lehn skulle styrtis, wragis och loffligen fyldis, førend dett thill forschrefne voris skrifuer paa forschrefne Bremmerholm leffueris, och saaledis igien aff skriffueren udgiffuis.

5. Alle slags spiger, som wi paa voris egen smidie selff lader sla, skall føris paa Wegerhusett och der aff forschrefne weger telis, wegis och maalis, regnett fem snese thill huertt hundrede, och huis huer sortt icke kand staa sitt maaell och wegtt, skall de wragis och icke anammis for kiøbmandz goedz, och skulle de spiger, som wi selff udi woris egen smidie lader sla, wege som effterfølger: itt hundrede aff ti tomb spiger skall wege halffemte lispund, itt hundrede aff nij tomb spiger fire lispund, ett hundrede aff otte tomb spiger tre lispund sex skaallpund, ett hundrett aff siuff tomb spiger toe lispund fire skaallpund, ett hundrede aff sex tomb spiger ett lispund halfffierde skaallpund, ett hundrede aff fem tom spiger ett lispund, ett tusinde aff orlouffspiger skall wege tre lispund thoe skaallpund. Alle kiøbespiger, som bliffuer forbrugtt thill biugning, skall wege som effterfølger, regnett sex snese thill hundrett, ett tusinde aff fem tomb spiger skall wege halffemte lispund, ett tusinde aff orloug spiger tre lispund fem skaalpund, itt tusinde middell spiger skall wege itt lispund och fire skaalpund.

6. Der skall och altid henge en rett allen paa Wegerhus døren, huor alle de som bruge allen och maaell paa Holmen skall haffue sig effter att rette, och wille vi ey heller att mue thillstedis mere end en slags wegtt att brugis paa forschrefne Bremmerholm, undtagen de smaa, som kock och kieldersuend brugge, och dersom saa skede, att nogen mangell kom paa forschrefne wegtt, da skall forschrefne weger were forpligtt dett strax under høyeste straff att giffue thillkiende, att dend strax igien kand hielpis.

7. Forschrefne weger skall och tele huis tømmer huis tømmer och treer paa Holmen indkommer, saa och, naer behoff giøris och paafordris, vere udi vortt Proviant hus och Tøyhus thillstede, der att weye, wrage, maale och tele altt huis der sammestedz leueris och bør att veyis.

II s.761

Hand skall sig och aluorligen lade vere forbudett nogett enten lidett eller stortt att veige, maale, wrage eller tele, med mindre dett hannom aff vore rentemestere eller admiral paa forschrefne Bremmerholm bliffuer befalett eller och aff dennom, som høyere befallning haffuer.

8. Naer nogen ware, kiøbmend thillhørende, effter forschrefne woris admirals befalning bliffuer indtagett paa forschrefne wortt Wegerhus att wegis, skulle de giffue derfore att wege ligesom udi byen, lige saa megett skulle de och giffue, thill huilcke wi nogen de ware, som paa forschrefne Bremmerholm ere i foruaring, kunde selge och affhende.

9. Forschrefne wor weger skall och vere forpligtt att obne Wegerhusett, om sommeren formiddag naer klocken er 6 och lucke dett naer klocken er 10, om efftermiddagen obne dett naer klocken er 12 och lucke dett naer klocken er fem, i lige maade skall dett obnis om winteren formiddag naer klocken er halffgaaen otte och luckis igien naer klocken er tre. Och skall forschrefne Frantz Mogensen udi samme sin thieniste sig tro, flittig och liudig udi alle maader forholde, som dett sig en erlig och thro tiener eigner och bør, for huilcken forskrefne hans willige och thro thieniste wi naadigst haffuer beuilgett att wille lade giffue hannom paa sig sielff halffandett hundrede courant daler och en seduonlig hoffkledning, och paa en dreng fire courant daler kostpending huer maanett, indthill saa lenge wi anderledis derom thillsigendis worder.

Thi bede och biude wi wore rentemestere, de som nu ere eller hereffter kommendis worder, att i aarligen fornøyer forschrefne Frantz Mogensøn forschrefne pension, ey giørendis hannom derpaa nogen forhindring i nogen maade. Hafniæ dend 9 februarij anno 1624.

Sæl. Registre XVII. 452-54.

II s.762

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man dec 22 13:13:29 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top